Taloustieto

Avainluvut kvartaaleittain

Avainluvut vuositasolla

Tästä osiosta löytyvät konsernin avainluvut vuosilta 2018-2020. Tuloslaskelma. tase, tunnusluvut, liikevaihto toimialoittain ja liikevoitto toimialoittain ovat sekä sivustolla että excel-tiedostona.

Tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma excel-tiedostona

Konsernituloslaskelma (1000 eur) 1-12/ 2021 1-12/ 2020 1-12/ 2019
Liikevaihto 49 653 45 805 36 428
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1 -26
Liiketoiminnan muut tuotot 546 321 178
Materiaalit ja palvelut -12 707 -13 079 -13 310
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -25 225 -23 028 -15 344
Poistot ja arvonalentumiset -3 827 -2 963 -1 648
Liiketoiminnan muut kulut -9 078 -8 362 -5 934
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 3 295 15 834 605
Liikevoitto/ -tappio 2 657 14 528 950
Rahoitustuotot ja -kulut 4 371 4 039 2 953
Voitto/ tappio ennen veroja 7 028 18 567 3 903
Tuloverot -461 253 -130
Katsauskauden voitto/ tappio 6 567 18 820 3 773

Tase

Konsernitase excel-tiedostona

KONSERNITASE (1000 eur) 2021 2020 2019
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 15 833 12 351 1 580
Liikearvo 19 923 15 822 1 427
Aineelliset hyödykkeet 5 200 6 145 6 874
Aineelliset hyödykkeet, vuokratut 1 086 1 374 254
Osuudet osakkuusyhtiöissä 12 586 18 270 2 436
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 98 446 83 169 74 560
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 259 710 617
Muut aineelliset hyödykkeet 211 211 211
PITKÄAIKAISET VARAT 153 543 138 051 87 959
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 398 696 632
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 279 4 916 2 461
Tuloverosaaminen 19 6 161
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 36 982 35 664 9 563
Rahat ja pankkisaamiset 9 590 6 919 45 901
LYHYTAIKAISET VARAT 52 268 48 201 58 719
VARAT 205 811 186 252 146 678
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 89 922 72 830 64 148
Muuntoerot -103 23
Kertyneet voittovarat 78 690 79 844 66 133
OMA PÄÄOMA 174 925 159 113 136 697
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 2 449 1 545 210
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 567 1 232 178
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 9 502 7 365 660
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12 517 10 142 1 048
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 559 1 100 164
Ostovelat ja muut velat 17 471 15 734 8 646
Tuloverovelka 339 163 123
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 18 369 16 997 8 933

Tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut excel-tiedostona

Konsernin tunnusluvut 12/2021 12/2020 12/2019
Liikevaihto (Meur) 49,7 45,8 36,4
Liikevoitto/ -tappio (Meur) 2,7 14,5 0,9
% liikevaihdosta 5,4 31,7 2,6
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1,4 1,8 1,2
% liikevaihdosta 2,8 3,9 3,4
Tulos/osake (eur) 0,26 0,74 0,15
Oma pääoma/osake (eur) 6,87 6,25 5,37
Henkilöstö keskimäärin 447 436 263
Investoinnit (Meur) *) 4,5 1,9 0,8
Korolliset velat (Meur) 1,1 2,3 0,3
Omavaraisuusaste, % 87,4 87,7 94,6
Osakekannan markkina-arvo (Meur) 123,8 107,7 90,7
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä (tuhatta kpl) 25 450 25 450 25 450
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä (tuhatta kpl) 25 450 25 450 25 450

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

Liikevaihto toimialoittain

Konsernin liikevaihto toimialoittain excel-tiedostona

Liikevaihto (1000 eur)  1-12/2021  1-12/2020  1-12/2019
Media- ja markkinointipalvelut 31 653 29 659 31 195
Painopalvelut 7 367 7 968 10 077
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut 14 113 13 910
Kohdistamattomat 2 323 379 2 161
Segm. välinen liikevaihto -5 803 -6 110 -7 005
Konserni yhteensä 49 653 45 805 36 428

Liikevoitto toimialoittain

Konsernin liikevoitto toimialoittain excel-tiedostona

Liikevoitto/ -tappio (1000 eur)  1-12/2021  1-12/2020  1-12/2019
Media- ja markkinointipalvelut 1 624 1 140 92
Painopalvelut -798 86 1 022
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut -83 487
Kohdistamattomat 1 914 12 815 -164
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 2 657 14 528 950

Osavuosi- ja puolivuosikatsaukset

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2021

Lataa PDF:

Vuosikertomus 2021

ESEF-raportointivaatimusten mukainen XHTML-tiedosto

Lataa XHTML-tiedosto tästä: 743700KMZL7E8PLI5X73-2021-12-31-fi

Aiempien vuosien ESEF-raportit:

Edellisten vuosien vuosikertomukset:

Strategiset tavoitteet

  • Liikevaihdon kasvattaminen sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti
  • Digitaalisen liiketoiminnan vuotuinen kasvutavoite konsernissa yli 10 %
  • Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %
  • Omavaraisuusaste vähintään 40 %

Tulevaisuuden näkymät

NÄKYMÄT VUODELLE 2022/ Puolivuosikatsaus 8.8.2022

Koronaviruspandemiasta ja geopoliittisesta tilanteesta johtuen näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta. Ilkka-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta. Oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai laskevan hieman. Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022/ Tulosvaroitus 29.7.2022

Koronaviruspandemiasta ja geopoliittisesta tilanteesta johtuen näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta. Ilkka-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta. Oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai laskevan hieman. Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen. Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022/ Osavuosikatsaus 9.5.2022

Koronaviruspandemiasta ja geopoliittisesta tilanteesta johtuen näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022/ Tilinpäätöstiedote 23.2.2022

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021/ Osavuosikatsaus 8.11.2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021/ Puolivuosikatsaus 9.8.2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021/ Tulosvaroitus 21.6.2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 liikevaihto oli 45,8 miljoonaa euroa ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021/ Osavuosikatsaus 11.5.2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021/ Tilinpäätöstiedote 25.2.2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Osavuosikatsaus 2.11.2020

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Puolivuosikatsaus 10.8.2020

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Osavuosikatsaus 4.5.2020

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Tulosvaroitus 23.3.2020

Ilkka-Yhtymä arvioi koronavirusepidemian vaikutusten heikentävän liiketoimintojensa kannattavuutta.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2020:
Liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia Ilkka-Yhtymä-konsernin aikaisempi tulosennuste, joka on julkaistu 17.2.2020, ei ole enää voimassa. Perusteltuja arvioita koronavirusepidemian vaikutuksista liiketoimintaan on vielä liian aikaista tehdä. Epävarman tilanteen johdosta Ilkka-Yhtymä-konserni ei tässä vaiheessa anna uutta näkymää kuluvalle vuodelle.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Tilinpäätöstiedote 17.2.2020

Yritysostoista johtuen Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Osavuosikatsaus 4.11.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Puolivuosikatsaus 5.8.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Osavuosikatsaus 6.5.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Tilinpäätöstiedote 18.2.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Osavuosikatsaus 5.11.2018

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Puolivuosikatsaus 6.8.2018

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Osavuosikatsaus 7.5.2018

Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Tilinpäätöstiedote 20.2.2018

Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.