Taloustieto

Avainluvut kvartaaleittain

Avainluvut vuositasolla

Tästä osiosta löytyvät konsernin avainluvut vuosilta 2016-2018. Tuloslaskelma. tase, tunnusluvut, liikevaihto toimialoittain ja liikevoitto toimialoittain ovat sekä sivustolla että excel-tiedostona.

Tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma excel-tiedostona

Konsernituloslaskelma (1000 eur) 1-12/ 2019 1-12/ 2018 1-12/ 2017
Liikevaihto 36 428 36 476 37 605
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -26 44 -3
Liiketoiminnan muut tuotot *) 178 1 706 232
Materiaalit ja palvelut -13 310 -13 594 -13 774
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut **) -15 344 -14 688 -15 969
Poistot -1 648 -1 594 -1 611
Liiketoiminnan muut kulut ***) -5 934 -5 371 -5 465
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 605 555 143
Liikevoitto/ -tappio 950 3 534 1 158
Rahoitustuotot ja -kulut 2 953 -1 232 -39
Voitto/ tappio ennen veroja 3 903 2 302 1 119
Tuloverot -130 -306 -169
Katsauskauden voitto/ tappio jatkuvista toiminnoista 3 773 1 996 950
Katsauskauden voitto/ tappio lopetetuista toiminnoista 53 189 8 783
Katsauskauden voitto/ tappio yhteensä 3 773 55 185 9 733

*) 2018: Liiketoiminnan muut tuotot -lukuun sisältyy kertaluonteinen myyntivoitto 1 602 tuhatta euroa.
**) Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut sisältävät 633 tuhatta euroa (253 teur 2018) toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.
***) 2019: Liiketoiminnan muut kulut sisältävät 272 tuhatta euroa yrityshankinnan kuluja.

Tase

Konsernitase excel-tiedostona

KONSERNITASE (1000 eur) 2019 2018 2017
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 1 580 1 082 903
Liikearvo 1 427 603 314
Sijoituskiinteistöt 63
Aineelliset hyödykkeet 7 128 7 749 8 069
Osuudet osakkuusyhtiöissä 2 436 1 683 110 069
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 74 560 52 856 3 012
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 617 567 567
Muut aineelliset hyödykkeet 211 211 211
PITKÄAIKAISET VARAT 87 959 64 751 123 209
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 632 765 574
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 461 2 330 2 621
Tuloverosaaminen 161 29 259
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 9 563 15 295 1 681
Rahat ja pankkisaamiset 45 901 49 291 494
LYHYTAIKAISET VARAT 58 719 67 710 5 628
VARAT 146 678 132 462 128 836
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 64 148 42 386 48 682
Kertyneet voittovarat 66 133 72 475 21 309
OMA PÄÄOMA 136 697 121 277 76 407
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 210 29 104
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 178 2 124 39 979
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 660 20 34
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1 048 2 173 40 117
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 164 1 105 4 071
Ostovelat ja muut velat 8 646 7 848 8 152
Tuloverovelka 123 59 91
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 8 933 9 012 12 313
OMA JA VIERAS PÄÄOMA 146 678 132 462 128 836

Tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut excel-tiedostona

Konsernin tunnusluvut 12/2019 12/2018 12/2017
Liikevaihto (Meur) *) 36,4 36,5 37,6
Liikevoitto/ -tappio (Meur) *) 0,9 3,5 1,2
% liikevaihdosta *) 2,6 9,7 3,1
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto *) 1,2 1,6 1,0
% liikevaihdosta *) 3,4 4,5 2,7
Tulos/osake (eur) *) 0,15 0,08 0,04
Tulos/osake (eur) 0,15 2,17 0,38
Oma pääoma/osake (eur) 5,37 4,77 3,00
Henkilöstö keskimäärin 263 262 288
Investoinnit (Meur) **) **) 0,8 1,8 1,6
Korolliset velat (Meur) 0,3 3,2 44,0
Omavaraisuusaste, % 94,6 93,0 60,3
Osakekannan markkina-arvo (Meur) 90,7 91,2 86,9
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä (tuhatta kpl) 25 450 25 450 25 546
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä (tuhatta kpl) 25 450 25 450 25 450

*) Jatkuvat toiminnot
**) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

Liikevaihto toimialoittain

Konsernin liikevaihto toimialoittain excel-tiedostona

Liikevaihto (1000 eur)  1-12/2019  1-12/2018  1-12/2017
Media- ja markkinointipalvelut 31 195 30 903 32 274
Painopalvelut 10 077 10 859 10 987
Kohdistamattomat 2 161 2 256 2 155
Segm. välinen liikevaihto -7 005 -7 541 -7 811
Konserni yhteensä 36 428 36 476 37 605

Liikevoitto toimialoittain

Konsernin liikevoitto toimialoittain excel-tiedostona

Liikevoitto/ -tappio, jatkuvat toiminnot (1000 eur)  1-12/2019  1-12/2018  1-12/2017
Media- ja markkinointipalvelut 92 700 539
Painopalvelut 1 022 1 056 1 120
Kohdistamattomat -164 1 778 -500
Konsernin liikevoitto/ -tappio jatkuvista toiminnoista yhteensä 950 3 534 1 158

Osavuosi- ja puolivuosikatsaukset

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2019

Painettu vuosikertomus

Painettuja julkaisuja voi  tilata täältä.

Edellisten vuosien vuosikertomukset:

Strategiset tavoitteet

  • Liikevaihdon kasvattaminen sekä medialiiketoiminnasta että sen ulkopuolelta.
  • Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %
  • Omavaraisuusaste vähintään 40 %

Tulevaisuuden näkymät

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Osavuosikatsaus 2.11.2020

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Puolivuosikatsaus 10.8.2020

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Osavuosikatsaus 4.5.2020

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Tulosvaroitus 23.3.2020

Ilkka-Yhtymä arvioi koronavirusepidemian vaikutusten heikentävän liiketoimintojensa kannattavuutta.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2020:
Liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia Ilkka-Yhtymä-konsernin aikaisempi tulosennuste, joka on julkaistu 17.2.2020, ei ole enää voimassa. Perusteltuja arvioita koronavirusepidemian vaikutuksista liiketoimintaan on vielä liian aikaista tehdä. Epävarman tilanteen johdosta Ilkka-Yhtymä-konserni ei tässä vaiheessa anna uutta näkymää kuluvalle vuodelle.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020/ Tilinpäätöstiedote 17.2.2020

Yritysostoista johtuen Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Osavuosikatsaus 4.11.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Puolivuosikatsaus 5.8.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Osavuosikatsaus 6.5.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Tilinpäätöstiedote 18.2.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Osavuosikatsaus 5.11.2018

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Puolivuosikatsaus 6.8.2018

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Osavuosikatsaus 7.5.2018

Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Tilinpäätöstiedote 20.2.2018

Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.