Taloustieto

Avainluvut kvartaaleittain

Avainluvut vuositasolla

Tästä osiosta löytyvät konsernin avainluvut vuosilta 2016-2018. Tuloslaskelma. tase, tunnusluvut, liikevaihto toimialoittain ja liikevoitto toimialoittain ovat sekä sivustolla että excel-tiedostona.

Tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma excel-tiedostona

Konsernituloslaskelma (1000 eur) 1-12/2018 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto 36 476 37 605 39 698
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 44 -3 6
Liiketoiminnan muut tuotot *) 1 706 232 211
Materiaalit ja palvelut -13 594 -13 774 -13 781
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut **) -14 688 -15 969 -16 411
Poistot -1 594 -1 611 -1 455
Liiketoiminnan muut kulut -5 371 -5 465 -5 274
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 555 143 158
Liikevoitto/ -tappio 3 534 1 158 3 152
Rahoitustuotot ja -kulut -1 232 -39 -1 219
Voitto/ tappio ennen veroja 2 302 1 119 1 933
Tuloverot -306 -169 -328
Katsauskauden voitto/ tappio jatkuvista toiminnoista 1 996 950 1 605
       
Katsauskauden voitto/ tappio lopetetuista toiminnoista 53 189 8 783 4 602
       
Katsauskauden voitto/ tappio yhteensä 55 185 9 733 6 207

*) 2018: Liiketoiminnan muut tuotot -lukuun sisältyy kertaluonteinen myyntivoitto 1 602 tuhatta euroa.
**) 2018: Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut sisältävät 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.

Tase

Konsernitase excel-tiedostona

KONSERNITASE (1000 eur) 2018 2017 2016
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 1 082 903 665
Liikearvo 603 314 314
Sijoituskiinteistöt 63 63
Aineelliset hyödykkeet 7 749 8 069 8 332
Osuudet osakkuusyhtiöissä 1 683 110 069 104 671
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 52 856 3 012 2 973
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 567
Muut aineelliset hyödykkeet 211 211 214
PITKÄAIKAISET VARAT 64 751 123 209 117 800
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 765 574 614
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 330 2 621 2 770
Tuloverosaaminen 29 259 140
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 15 295 1 681 1 383
Rahat ja pankkisaamiset 49 291 494 3 244
LYHYTAIKAISET VARAT 67 710 5 628 8 150
VARAT 132 462 128 836 125 950
OMA JA VIERAS PÄÄOMA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 42 386 48 682 48 676
Kertyneet voittovarat 72 475 21 309 14 578
OMA PÄÄOMA 121 277 76 407 69 670
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 29 104 27
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 2 124 39 979 43 574
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 20 34 48
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 173 40 117 43 649
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 105 4 071 3 957
Ostovelat ja muut velat 7 848 8 152 8 665
Tuloverovelka 59 91 8
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9 012 12 313 12 631
OMA JA VIERAS PÄÄOMA 132 462 128 836 125 950

Tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut excel-tiedostona

Konsernin tunnusluvut   12/2018 12/2017 12/2016
Liikevaihto (Meur) *) 36,5 37,6 39,7
Liikevoitto/ -tappio (Meur) *) 3,5 1,2 3,2
% liikevaihdosta *) 9,7 3,1 7,9
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto *) 1,6 1,0 3,0
% liikevaihdosta *) 4,5 2,7 7,5
Tulos/osake (eur) *) 0,08 0,04 0,06
Tulos/osake (eur) 2,17 0,38 0,24
Oma pääoma/osake (eur) 4,77 3,00 2,71
Henkilöstö keskimäärin 262 288 295
Investoinnit (Meur) **) **) 1,8 1,6 1,0
Korolliset velat (Meur) 3,2 44,0 47,5
Omavaraisuusaste, % 93,0 60,3 56,2
Osakekannan markkina-arvo (Meur) 91,2 86,9 71,2
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä (tuhatta kpl) 25 450 25 546 25 665
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä (tuhatta kpl) 25 450 25 450 25 665

*) Jatkuvat toiminnot
**) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

Liikevaihto toimialoittain

Konsernin liikevaihto toimialoittain excel-tiedostona

Liikevaihto (1000 eur)  1-12/2018  1-12/2017  1-12/2016
Kustannustoiminta 30 903 32 274 34 511
Painotoiminta 10 859 10 987 11 151
Kohdistamattomat 2 256 2 155 2 139
Segm. välinen liikevaihto -7 541 -7 811 -8 104
Konserni yhteensä 36 476 37 605 39 698

Liikevoitto toimialoittain

Konsernin liikevoitto toimialoittain excel-tiedostona

Liikevoitto/ -tappio, jatkuvat toiminnot (1000 eur)  1-12/2018  1-12/2017  1-12/2016
Kustannustoiminta 700 539 2 314
Painotoiminta 1 056 1 120 1 049
Kohdistamattomat 1 778 -500 -212
Konsernin liikevoitto/ -tappio jatkuvista toiminnoista yhteensä 3 534 1 158 3 152

Osavuosi- ja puolivuosikatsaukset

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Vuosikertomukset

Pdf- vuosikertomus

Voit ladata vuosikertomuksen pdf-muodossa tästä:
Vuosikertomus 2018 pdf-versio

Painettu vuosikertomus

Painettuja julkaisuja voi  tilata täältä.

Edellisten vuosien vuosikertomukset:

Strategiset tavoitteet

  • Liikevaihdon kasvattaminen sekä medialiiketoiminnasta että sen ulkopuolelta.
  • Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %
  • Omavaraisuusaste vähintään 40 %

Tulevaisuuden näkymät

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Osavuosikatsaus 4.11.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Puolivuosikatsaus 5.8.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Osavuosikatsaus 6.5.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019/ Tilinpäätöstiedote 18.2.2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Osavuosikatsaus 5.11.2018

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Puolivuosikatsaus 6.8.2018

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Osavuosikatsaus 7.5.2018

Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018/ Tilinpäätöstiedote 20.2.2018

Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.