Perustiedot osakkeesta

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden perustiedot:
I-sarja II-sarja
Kaupankäyntitunnus ILK1S ILK2S
ISIN-koodi: FI0009800197 FI0009800205
Osakemäärä 4.194.154 21.256.257
Äänimäärä/ osake 20 ääntä 1 ääni
Äänimäärä/ osakesarja 83.883.080 ääntä 21.256.257 ääntä
Pörssierä 1 1
Ilkka-Yhtymä Oyj
y-tunnus 0182140-9
LEI-koodi 743700KMZL7E8PLI5X73
Osakepääoma yhteensä: 6.416.302 euroa
Osakkeiden lukumäärä yhteensä: 25.450.411 kpl
Kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä yhteensä: 105.139.337

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma on 6.416.302 euroa. Osakepääoma jakautuu 25.450.411 osakkeeseen. Osakkeet jakautuvat kahteen sarjaan. I-sarjan ja II-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle. Yhtiö lähettää kuukausittain osakasluetteloon rekisteröintiä koskevan pyyntölomakkeen I-osakkeen uusille siirronsaajille, joiden tulee palauttaa lomakkeet yhtiöön. Yhtiön hallitus käsittelee pyynnöt. Hallituksella on mahdollisuus joko hyväksyä tai hylätä rekisteröintipyynnöt osittain tai kokonaan, jos osakkeiden tuottamat äänet kasaantuisivat samalle omistajataholle. Ne I-osakkeet, joiden rekisteröimiseen osakasluetteloon hallitus ei myönnä suostumusta, tuottavat rekisteröintiä hakeneelle siirronsaajalle äänivaltaa lukuun ottamatta kaikki muut osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä.

Osakemonitori

Suurimmat omistajat osakemäärän mukaan

Omistusjakauma sektoreittain

Omistusjakauma suuruusluokittain

Valtuutus

Yhtiökokous 10.6.2020 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3.850.000 II-sarjan osaketta tai osakkeisiin oikeuttavia optio- tai muita erityisiä oikeuksia.

Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 15,13 % yhtiön kaikista osakkeista ja 18,11 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin viisi (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljä (4) prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tai käytettäväksi yhtiön mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin viittä (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljää (4) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksessa 10.6.2020 annettua osakeantivaltuutusta.

Johdon omistus

Yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä omistivat 31.12.2020 yhteensä 884 021 osaketta, jotka edustivat 3,47 prosenttia yhtiön koko osakekannasta ja 6,34 prosenttia äänistä.

Johdon liiketoimet

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä ilmoittavat Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkaille käymänsä kaupat 3.7.2016 alkaen.

Ilmoitukset liiketoimista tulee tehdä alla olevan ohjeen mukaisesti.

Ilmoituksessa tarvittavia tietoja yhtiöstä ja osakkeesta:

I-sarja II-sarja
Kaupankäyntitunnus ILK1S ILK2S
ISIN-koodi FI0009800197 FI0009800205
Y-tunnus 0182140-9
LEI koodi 743700KMZL7E8PLI5X73

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

Lomake löytyy alla olevasta linkistä. Lomake tulee tallentaa koneellesi ennen käyttöä.

https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/johtohenkiloiden-liiketoimet/managerstransactionsform_fi.pdf

Tallenna yllä oleva lomake omalle koneellesi painamalla hiiren kakkospainiketta lomakkeen linkin päällä ja valitse ”tallenna linkki nimellä/save as”. Hyväksy tarvittaessa JavaScript-ominaisuus Options-painikkeesta.

Täytön jälkeen palaa ensimmäiselle sivulle ja paina yläreunassa oikealla olevaa harmaata näytä/piilota XLM -nappulaa. Tämän jälkeen palaa ensimmäiselle sivulle painamalla lomakkeen yläreunassa olevaan linkkiä ”ensimmäinen sivu”. Tämän jälkeen paina oikealla ylhäällä olevaa tallenna -nappulaa ja tallenna lomake tiedostoosi.

(huom! viitenumero muodostuu itsestään lomakkeelle)

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä Finanssivalvonnalle ja Ilkka-Yhtymälle

Älä lähetä lomaketta postitse määräajan (3 työpäivää) lyhyyden vuoksi!

Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:

Lähetys Finanssivalvonnalle:
  • Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat(at)finanssivalvonta.fi.
Lähetys Ilkka-Yhtymälle:

Liitä viestiin puhelinnumerosi, josta sinut tavoittaa, jos Ilkka-Yhtymällä on kysyttävää ilmoitukseen liittyen.

Finanssivalvonnan ohjeita:

Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitusesimerkkejä -dokumentissa on esimerkkejä johdon kauppojen ilmoittamisesta erilaisissa liiketoimissa. Esimerkit koskevat yleisimmin kysyttyjä liiketoimi-ilmoituksia.

Ilkka-Yhtymä Oyj julkaisee saamansa ilmoitukset pörssitiedotteena viipymättä tai viimeistään (T+3) ilmoituksen saatuaan.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella täältä.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat mm. Finanssivalvonnan sivuilta.

Rekisteriseloste koskien johdon ja lähipiirin liiketoimia.