Ilkka-Yhtymä Oyj                  Osavuosikatsaus 9.5.2022, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2022

TAMMI-MAALISKUU 2022

– Liikevaihto 13 587 tuhatta euroa (11 510 tuhatta euroa)
– Liiketappio 374 tuhatta euroa (liiketappio 212 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 295 tuhatta euroa (29 tuhatta euroa)
– Liikevoitto/-tappio -2,8 prosenttia (-1,8 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,2 (0,3)
– Nettorahoituserät olivat 3 047 tuhatta euroa (3 256 tuhatta euroa).
– Voitto ennen veroja 2 673 tuhatta euroa (3 044 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 2 398 tuhatta euroa (2 725 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,09 euroa (0,11 euroa)
– Omavaraisuusaste 86,6 % (88,2 %)
– Nettovelkaantumisaste -27,4 % (-35,1 %)

AVAINLUVUT

(1000 eur) 1-3/ 2022 1-3/ 2021 1-12/ 2021
Liikevaihto 13 587 11 510 49 653
Liikevoitto/ -tappio -374 -212 2 657
Voitto/ tappio ennen veroja 2 673 3 044 7 028
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,09 0,11 0,26
Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -240 -34 3 295
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -873
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -364 -207 -992
Yrityshankinnan kulut -65 -159
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 295 29 1 385

 

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Edelleen jatkunut koronapandemia ja sen virusmuunnokset vaikuttivat liiketoimintaamme myös vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Epävarmuus talouden avaamisesta jatkui ja lisääntyneet tautitapaukset vaikuttivat osaltaan päivittäiseen tekemiseemme. Maaliskuussa koronarajoitusten hellittäessä yleinen kysyntätilanne parani ja heijastui myönteisesti myös omaan liiketoimintaamme.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopussa muutti merkittävästi geopoliittista tilannetta ja loi uuden varjon talouskehityksen ylle. Hyökkäyssota kaikkine julmuuksineen on täysin tuomittava. Sodan vaikutukset tulevat näkymään myös taloudessa, kun erityisesti Euroopan talous tulee kärsimään Venäjä pakotteista ja niihin liittyvistä vastapakotteista. Sotatilanne tulee myös entisestään kiihdyttämään inflaatiota. Suomessa sodan vaikutukset ovat näkyneet erityisesti kuluttajien luottamuksen laskuna, mikä lisää epävarmuutta talouskehitykseen tulevaisuudessa. Konsernimme osalta Ukrainan kriisin vaikutukset ovat kuitenkin toistaiseksi olleet lieviä.

Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 15,4 % ja oli 8 288 tuhatta euroa (7 179 teur). Liikevaihdon kasvu johtui erityisesti ryhmässä muu myynti raportoitujen markkinointi- ja viestintäpalvelujen 101,8 prosentin kasvusta. Tämä kasvu oli pääosin yrityshankinnan seurausta. Sisältötuottojen lasku oli 3,2 % ja ilmoitustuotot puolestaan kasvoivat 14,9 %, mihin vaikutti erityisesti aluevaalimainonta. Tammi-maaliskuun kumulatiivinen kasvu koko Suomen mediamainonnassa yhteensä oli 7,0 %, painetuissa sanomalehdissä 0,2 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä 6,3 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset näkyivät vielä painopalveluiden ulkoisen liikevaihdon kehityksessä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi sanomalehtipainon lakkauttaminen vuoden 2021 lopussa vaikutti laskevasti ulkoiseen liikevaihtoomme. Muut painotoiminnot eli erikois-, arkki- ja digipaino jatkoivat toimintaansa normaalisti. Painopalveluiden ulkoinen liikevaihto laski alkuvuoden aikana 21,7 % ja oli 726 tuhatta euroa (927 teur).

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 34,4 % ja oli 4 574 tuhatta euroa (3 405 teur). Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 75 % liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista. Liikevaihdon kasvu on pääosin yrityshankintojen seurausta. Konserniin kuuluva Liana Technologies hankki 27.1.2022 tehdyllä kaupalla omistukseensa enemmistöosuuden Evermade Oy:stä. Yrityskauppa toteuttaa Liana Technologiesin strategiaa kasvaa Pohjoismaiden suurimmaksi digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tarjoavaksi toimijaksi. Liana Technologies vahvistaa kaupalla osaamistaan erityisesti WordPress-teknologiasta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin brändi uudistuu vuoden 2022 aikana. Jatkossa konserni tunnetaan nimellä Ilkka. Ilkka-brändi kokoaa sateenvarjonsa alle kaikki konsernin yhtiöt ja koko kattavan markkinoinnin, tiedon ja teknologian tarjoaman. Konsernimme on hyvin erinäköinen kuin vielä muutama vuosi sitten, mikä johtuu kasvustrategiamme mukaisista kehitystoimenpiteistä ja yritysostoista. Siksi on luonnollista, että päivitämme brändimme vastaamaan tämän päivän todellisuutta. Yhtiökokous 26.4.2022 hyväksyi myös emoyhtiön toiminimen muutoksen. Uusi toiminimi on Ilkka Oyj ja toiminimimuutos on ehdollinen sille, että patentti- ja rekisterihallitus sen hyväksyy.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022 (muuttumaton)

Koronaviruspandemiasta ja geopoliittisesta tilanteesta johtuen näkymiin liittyy edelleen epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 18,0 prosenttia ja oli 13 587 tuhatta euroa (11 510 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 15,4 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 14,9 % ja sisältötuotot laskivat 3,2 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 101,8 %. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski sanomalehtipainamisen lopettamisesta johtuen 21,7 %. Ilkka-Yhtymä tiedotti 16.6.2021 päätöksestä hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyi Seinäjoella vuoden 2021 lopussa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 34,4 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 20,9 % ja muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 100,5 %. Media- ja markkinointipalveluiden sekä markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihdon kasvu johtui pääosin yrityshankinnoista.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 87 tuhatta euroa (406 teur). Vertailukaudella 1-3/2021 media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy I-Mediat Oy:n saama median koronatuki 371 tuhatta euroa.

Tammi-maaliskuun kulut olivat 13 815 tuhatta euroa (12 087 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen johdosta 14,3 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 12,3 %. Henkilöstökulut kasvoivat 17,0 % ja poistot 17,5 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 7,4 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -240 tuhatta euroa (-34 teur). Konsernin liiketappio oli 374 tuhatta euroa (liiketappio 212 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -2,8 (-1,8). Liiketappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -669 tuhatta euroa (-241 teur). Osakkuusyhtiötuloksen (-240 teur) lisäksi katsauskaudella 2022 liiketappioon sisältyy 429 tuhatta euroa yrityshankintaan liittyviä kuluja ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä. Vertailukauden 2021 liiketappioon sisältyy osakkuusyhtiötuloksen (-34 teur) lisäksi 207 tuhatta euroa hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä. Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 295 tuhatta euroa (29 teur) eli 2,2 % (0,3 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto kasvoi 328 tuhatta euroa ja painopalvelujen liiketappio kasvoi 148 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liiketappio pieneni 93 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-maaliskuussa 3 047 tuhatta euroa (3 256 teur). Katsauskaudella 2022 nettorahoituseriin sisältyy 3 148 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista (2 698 teur). Korkotuotot olivat 8 tuhatta euroa (117 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 55 tuhatta euroa (108 teur) ja johtuivat pääosin avoinna olleista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käyttänyt suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjattiin tuloksen kautta. Koronvaihtosopimukset on eräännytetty katsauskauden aikana. Eräännytetyn koronvaihtosopimuksen realisoitunut arvonmuutos oli 257 tuhatta euroa. Koronvaihtosopimusten realisoitumaton markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2021 oli +117 tuhatta euroa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli -313 tuhatta euroa (417 teur).

Konsernin voitto ennen veroja oli 2 673 tuhatta euroa (3 044 teur) ja katsauskauden tulos 2 398 tuhatta euroa (2 725 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,11 euroa).

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

3/2022 3/2021 12/2021
Tulos/osake (eur) 0,09 0,11 0,26
Oma pääoma/osake (eur) 6,57 6,39 6,87
Henkilöstö keskimäärin 486 433 447
Investoinnit (1 000 eur) 460 539 4 478
Korolliset velat (1 000 eur) 1 047 2 165 1 126
Omavaraisuusaste, % 86,6 88,2 87,4
Nettovelkaantumisaste, % -27,4 -35,1 -26,0
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411 25 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411

 

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymän osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2022 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Ilkka-Yhtymä lyhyesti
Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Osavuosikatsaus Q1 2022