Ilkka-Yhtymä Oyj                  Tilinpäätöstiedote 25.2.2021, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2020

LOKA-JOULUKUU 2020
– Liikevaihto 12 864 tuhatta euroa (9 782 tuhatta euroa)
– Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 15 122 tuhatta euroa (59 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 15 688 tuhatta euroa (liiketappio 156 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 778 tuhatta euroa (689 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 122,0 prosenttia (-1,6 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 6,0 (7,0)
– Nettorahoituserät olivat 421 tuhatta euroa (453 tuhatta euroa).
– Voitto ennen veroja 16 109 tuhatta euroa (298 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 16 013 tuhatta euroa (156 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,63 euroa (0,01 euroa)

TAMMI-JOULUKUU 2020
– Liikevaihto 45 805 tuhatta euroa (36 428 tuhatta euroa)
– Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 15 834 tuhatta euroa (605 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 14 528 tuhatta euroa (950 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 783 tuhatta euroa (1 249 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 31,7 prosenttia (2,6 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 3,9 (3,4)
– Nettorahoituserät olivat 4 039 tuhatta euroa (2 953 tuhatta euroa).
– Voitto ennen veroja 18 567 tuhatta euroa (3 903 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 18 820 tuhatta euroa (3 773 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,74 euroa (0,15 euroa)
– Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 87,7 % (94,6 %) ja nettovelkaantumisaste -25,3 % (-40,3 %)
– Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2020 maksetaan osinkoa 0,30 euroa (0,20 euroa) osakkeelta kahdessa erässä: 0,20 euroa huhtikuussa ja 0,10 euroa arviolta marraskuussa.

AVAINLUVUT
(1000 eur) 10-12/ 2020 10-12/ 2019 1-12/ 2020 1-12/ 2019
Liikevaihto 12 864 9 782 45 805 36 428
Liikevoitto/ -tappio 15 688 -156 14 528 950
Voitto/ tappio ennen veroja 16 109 298 18 567 3 903
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,63 0,01 0,74 0,15
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 15 122 59 15 834 605
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -633 -633
Liiketoiminnan hankinta:
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -212 -822
Yrityshankinnan kulut -272 -393 -272
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 778 689 1 783 1 249

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuosi 2020 alkoi konsernimme osalta suurilla muutoksilla. Tammikuun alussa hankimme enemmistön Liana Technologies Oy:stä, joka on valtakunnan suurin markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava yritys. Tämän hankinnan seurauksena toimintamme laajeni kokonaan uudelle liiketoiminta-alueelle ja konsernimme liikevaihto kääntyi selkeään kasvuun.

Tammikuun lopussa oli seuraavan merkittävän muutoksen aika, kun vuodesta 1903 alkaen ilmestynyt maakuntalehti Pohjalainen ja vuodesta 1906 alkaen ilmentynyt maakuntalehti Ilkka yhdistyivät. Uusi Ilkka-Pohjalainen ilmestyi ensimmäisen kerran 30.1.2020. Uudistus on täyttänyt odotuksemme ja se on otettu hyvin vastaan lukijoiden keskuudessa.

Toimintaolosuhteet muuttuvat ja meidän on muututtava niiden mukana. Tähän olemme jo tottuneet viimeisten vuosien aikana. Vuoden suurin muutos yllätti kuitenkin meidät kaikki sen vaikutusten voimakkuudella ja nopeudella. Koronavirusepidemian laajentuessa pandemiaksi maaliskuun puolivälissä ulottuivat sen vaikutukset kaikkialle.

Välittömästi pandemian julistamisen jälkeen aloitimme erityistoimenpiteet suojellaksemme henkilökuntamme ja asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia sekä varmistaaksemme palveluidemme toimivuuden. Nopealla aikataululla pääsimme tilanteeseen, jossa palvelumme tuotettiin pääsääntöisesti etänä.

Riippumatta koronavirusepidemian aiheuttaman globaalin häiriötilanteen vaikutuksista liiketoimintaamme käänsimme katseemme koronan jälkeiseen aikaan ja teimme konsernistrategian päivityksen vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana. Vahvan taseasemamme myötä olemme määrätietoisesti kasvattaneet konserniamme ja uudistuneen konsernirakenteemme mukainen strategiapäivitys perustuu kannattavan kasvun rakentamiseen. Viimeisimpänä osoituksena kasvusta on digitoimisto Digimoguli Oy:n hankinta osaksi konserniamme viime marraskuussa.

Perustehtävämme tiivistyy sanoihin informaatio yhdistää. Olemme rakentamassa konsernia, joka on tiedon ja teknologian taitaja sekä digitaalisen median, markkinoinnin ja teknologian ytimessä. Konsernin liiketoiminta-alueet ovat media- ja markkinointipalvelut, painopalvelut sekä markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut. Informaatio yhdistää asiakkaat, lukijat ja liiketoiminnot paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Koronavirusepidemian vaikutukset konsernin eri osiin vaihtelivat suuresti. Konsernin uusien liiketoimintojen osalta epidemian liiketoimintaa heikentävät vaikutukset ovat vaikutuksiltaan rajatumpia. Digitaalisten markkinointipalveluiden sekä viestinnän ja markkinoinnin teknologiapalveluiden kysyntä on ollut vakaampaa koronatilanteen osaltaan vauhdittaessa yritysten panostuksia digitaalisten palveluiden kehitykseen. Joidenkin palvelujen osalta on nähty jopa kysynnän lisääntymistä. Sisältötuotot ovat myös säilyneet kohtuullisen vakaina epidemiasta huolimatta.

Ilmoitusmyyntiin poikkeustilan vaikutus on sen sijaan ollut merkittävä ja samanlainen kehitys on ollut nähtävissä myös painopalveluiden osalta. Toisien vuosipuoliskon aikana ilmoitusmyynnin kehitys elpyi kevään dramaattisen pudotuksen jälkeen, mutta markkinatilanne jatkui haastavana. Samanlainen kehitys oli nähtävissä myös painopalveluiden osalta.  Pidemmän aikavälin vaikutukset riippuvat epidemian etenemisestä, muuntuneen viruksen leviämisestä, rajoitustoimien laajuudesta ja niiden vaikutuksista yleiseen taloudelliseen tilanteeseen Suomessa.

Media- ja markkinointipalveluiden koko vuoden liikevaihto laski 4,9 % ja oli 29 659 tuhatta euroa (31 195 teur). Liikevaihdon lasku johtui erityisesti ilmoitustuottojen 26,3 prosentin laskusta edelliseen vuoteen verrattuna. Koronavirusepidemia on vaikuttanut merkittävästi koko Suomen mediamainontaan kaikissa mediaryhmissä. Koko vuoden 2020 kumulatiivinen muutos mediamainonnassa yhteensä oli -16,6 %, painetuissa sanomalehdissä -24,8 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä -32,5 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).

Media- ja markkinointipalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen toimintamuutosten tuomat kustannussäästöt koko vuoden osalta olivat noin 0,8 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt olivat seurausta lomautuksista ja muiden yleiskustannusten laskusta.

Painotoimialan markkinatilanne Suomessa yleisesti on jatkunut tiukkana painovolyymien laskiessa. Koronavirusepidemian negatiiviset vaikutukset näkyivät painopalveluiden ulkoisen liikevaihdon kehityksessä. Konsernin omien lehtien painaminen on jatkunut ilman häiriöitä. Painopalveluiden ulkoinen liikevaihto laski koko vuoden aikana 20,8 % ja oli 4 206 tuhatta euroa (5 309 teur).

Painopalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen toimintamuutosten tuomat kustannussäästöt koko vuoden osalta olivat noin 0,5 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt olivat seurausta lomautuksista sekä muuttuvien kulujen ja muiden yleiskustannusten laskusta.

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto koko vuonna oli 13 910 tuhatta euroa. Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 80 % liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista.

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen toimintamuutosten tuomat kustannussäästöt koko vuoden osalta olivat noin 0,7 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt koostuivat pääosin lomautuksista ja muiden yleiskustannusten laskusta.

Vuoden loppuun osui myös merkittävä tapahtuma, kun Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö Arena Partners Oy 30.12.2020 ilmoitti myyneensä 35 % vähemmistöomistuksensa Alma Mediapartners Oy:stä. Osakkeiden kauppahinta oli 53 milj. euroa ja Arena Partners-konserni kirjasi kaupasta noin 37 milj. euron myyntivoiton (IFRS) vuoden 2020 tulokseensa. Myyntivoitolla ei ole vaikutusta Ilkka-Yhtymän oikaistuun oman toiminnan liikevoittoon, mutta sillä on merkittävä vaikutus Ilkka-Yhtymän tilikauden 2020 tulokseen osakkuusyhtiötuloksen kautta. Ilkka-Yhtymän tilikauden 2020 osakkuusyhtiötulos parani noin 15 milj. eurolla Arena Partners Oy:n myyntivoiton seurauksena.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LOKA-JOULUKUU

Loka-joulukuussa 2020 konsernin liikevaihto kasvoi 31,5 prosenttia ja oli 12 864 tuhatta euroa (9 782 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 2,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 17,9 %. Sisältötuotot pysyivät vertailukauden tasolla. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 52,7 %. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 19,4 %. Konserniin 8.1.2020 hankittu Liana Technologies -konserni raportoidaan konsernissa omana markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen segmenttinä, jonka ulkoinen liikevaihto loka-joulukuussa 2020 oli 3 553 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 130 tuhatta euroa (110 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 12 434 tuhatta euroa (10 111 teur). Kulut kasvoivat 23,0 %. Neljännen vuosineljänneksen kulujen kasvu johtuu yrityshankinnoista. Loka-joulukuun 2019 kuluihin sisältyy 633 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja sekä 272 tuhatta euroa Liana Technologies -yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja. Henkilöstökulut kasvoivat 35,7 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 23,9 % ja poistot kasvoivat 76,4 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 0,8 %.

Loka-joulukuussa 2020 osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 15 122 tuhatta euroa (59 teur). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista kasvoi Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n tekemän osakekaupan ja siitä tulleen myyntivoiton seurauksena. Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö Arena Partners Oy myi 30.12.2020 omistamansa 35 prosentin vähemmistöosuuden Alma Mediapartners Oy:stä Alma Media Oyj:lle. Samassa yhteydessä Arena Partners Oy osti Arena Interactive Oy:n 35 prosentin vähemmistöosuuden Alma Media Oyj:ltä.

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto oli 15 688 tuhatta euroa (liiketappio 156 teur) ja liikevoittoprosentti oli 122,0 (-1,6). Liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä 14 910 tuhatta euroa (-845 teur). Osakkuusyhtiötuloksen (15 122 teur) lisäksi loka-joulukuussa 2020 liikevoittoon sisältyy 212 tuhatta euroa hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä. Loka-joulukuussa 2019 liikevoittoon sisältyy osakkuusyhtiötuloksen (59 teur) lisäksi 904 tuhatta euroa yrityshankintaan liittyviä kuluja ja toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 778 tuhatta euroa (689 teur) eli 6,0 % (7,0 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto kasvoi 1 013 tuhatta euroa. Vertailukaudella 2019 media- ja markkinointipalvelujen loka-joulukuun liikevoittoon sisältyy toiminnan uudelleenjärjestelykuluja 633 tuhatta euroa. Media- ja markkinointipalvelujen oikaistun liikevoiton kasvu oli 380 tuhatta euroa. Painopalvelujen liikevoitto laski 192 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liiketappio loka-joulukuussa oli 167 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat 421 tuhatta euroa (453 teur). Korkotuotot loka-joulukuussa olivat 115 tuhatta euroa (32 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 105 tuhatta euroa (106 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +76 tuhatta euroa (+515 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 351 tuhatta euroa (70 teur).

Konsernin neljännen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 16 109 tuhatta euroa (298 teur) ja katsauskauden tulos 16 013 tuhatta euroa (156 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,01 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-JOULUKUU

Konsernin liikevaihto kasvoi 25,7 prosenttia ja oli 45 805 tuhatta euroa (36 428 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 4,9 %. Ilmoitustuotot laskivat 26,3 % ja sisältötuotot laskivat 2,4 %. Koronavirusepidemia on vaikuttanut merkittävästi koko Suomen mediamainontaan kaikissa mediaryhmissä. Koko vuoden 2020 kumulatiivinen muutos mediamainonnassa yhteensä oli -16,6 %, painetuissa sanomalehdissä -24,8 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä -32,5 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 152,6 % yrityskauppojen seurauksena. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 20,8 %. Konserniin 8.1.2020 hankittu Liana Technologies -konserni raportoidaan konsernissa omana markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen segmenttinä. Sen ulkoinen liikevaihto ilman hankintameno-oikaisuja oli tilikaudella 13 879 tuhatta euroa. Konsernin tilikauden liikevaihtoon sisältyy Liana Technologies Oy:n hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 321 tuhatta euroa (178 teur).

Konsernin tilikauden kulut olivat 47 432 tuhatta euroa (36 236 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen johdosta 30,9 %. Henkilöstökulut kasvoivat 50,1 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 40,9 % ja poistot kasvoivat 79,8 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 1,7 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 15 834 tuhatta euroa (605 teur). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista kasvoi Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n tekemän osakekaupan ja siitä tulleen myyntivoiton seurauksena. Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiö Arena Partners Oy myi 30.12.2020 omistamansa 35 prosentin vähemmistöosuuden Alma Mediapartners Oy:stä Alma Media Oyj:lle. Samassa yhteydessä Arena Partners Oy osti Arena Interactive Oy:n 35 prosentin vähemmistöosuuden Alma Media Oyj:ltä.

Konsernin liikevoitto oli 14 528 tuhatta euroa (950 teur) ja liikevoittoprosentti oli 31,7 (2,6). Liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä 12 745 tuhatta euroa (-299 teur). Osakkuusyhtiötuloksen (15 834 teur) lisäksi tilikaudella 2020 liikevoittoon sisältyy 3 089 tuhatta euroa yrityshankintaan liittyviä kuluja ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä. Tilikauden 2019 liikevoittoon sisältyy osakkuusyhtiötuloksen (605 teur) lisäksi 904 tuhatta euroa yrityshankintaan liittyviä kuluja ja toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 783 tuhatta euroa (1 249 teur) eli 3,9 % (3,4 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto kasvoi 1 048 tuhatta euroa. Tilikaudella 2019 media- ja markkinointipalvelujen liikevoittoon sisältyy toiminnan uudelleenjärjestelykuluja 633 tuhatta euroa. Media- ja markkinointipalvelujen oikaistun liikevoiton kasvu oli 416 tuhatta euroa. Painopalvelujen liikevoitto laski 936 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto oli 487 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat 4 039 tuhatta euroa (2 953 teur). Nettorahoituseriin sisältyy 3 597 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista (3 148 teur). Korkotuotot olivat 314 tuhatta euroa (196 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 360 tuhatta euroa (430 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +3 tuhatta euroa (-336 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 491 tuhatta euroa (355 teur).

Konsernin voitto ennen veroja oli 18 567 tuhatta euroa (3 903 teur) ja tilikauden tulos 18 820 tuhatta euroa (3 773 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,74 euroa (0,15 euroa).

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2020 yhteensä 92 196 226,44 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,20 euroa, maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 23.4.2021 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 30.4.2021. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päättää toisen erän, 0,10 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan marraskuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2021

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Koronaviruspandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

TUNNUSLUKUJA

    2020 2019
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Liikevaihto, Meur 45,8 36,4
muutos % 25,7 -0,1
Liikevoitto/ -tappio, Meur 14,5 0,9
% liikevaihdosta 31,7 2,6
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio, Meur 1,8 1,2
% liikevaihdosta 3,9 3,4
Voitto/ tappio ennen veroja, Meur 18,6 3,9
% liikevaihdosta 40,5 10,7
Tilikauden voitto/ tappio, Meur 18,8 3,8
% liikevaihdosta 41,1 10,4
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,7 2,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,7 3,6
Omavaraisuusaste, % 87,7 94,6
Nettovelkaantumisaste, % -25,3 -40,3
Bruttoinvestoinnit, Meur *)  *) 1,9 0,8
% liikevaihdosta 4,2 2,2
Taseen loppusumma, Meur 186,3 146,7
Maksuvalmius (current ratio) 2,84 6,57
Henkilöstö keskimäärin 436 263
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake (EPS), eur 0,74 0,15
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,16 0,08
Oma pääoma/osake, eur 6,25 5,37
Osinko/osake (I-sarja), eur  **) 0,30 0,20
Osinko/osake (II-sarja), eur  **) 0,30 0,20
Osinko/tulos, (I-sarja), % 40,6 134,9
Osinko/tulos, (II-sarja), % 40,6 134,9
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 6,8 5,1
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 7,1 5,7
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 6,0 26,6
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 5,7 23,5
Osakekannan markkina-arvo, Meur 107,7 90,7
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411

 

*)   Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisissa rahoitusvaroissa oleviin osakkeisiin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
**) Vuodelta 2020 hallituksen esitys

VUOSIKERTOMUS 2020

Ilkka-Yhtymän vuosikertomus 2020 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan 22.3.2021.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2020 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Ilkka-Yhtymä lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy, Myynninmaailma Oy, Digimoguli Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 450 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Tilinpäätöstiedote2020.pdf