Ilkka-Yhtymä Oyj                  Osavuosikatsaus 2.11.2020, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2020

HEINÄ-SYYSKUU 2020
– Liikevaihto 11 462 tuhatta euroa (8 639 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 1 263 tuhatta euroa (406 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 986 tuhatta euroa (100 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 11,0 prosenttia (4,7 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 8,6 (1,2)
– Nettorahoituserät olivat 249 tuhatta euroa (-77 tuhatta euroa).
– Voitto ennen veroja 1 512 tuhatta euroa (330 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 1 466 tuhatta euroa (313 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,06 euroa (0,01 euroa)

TAMMI-SYYSKUU 2020
– Liikevaihto 32 942 tuhatta euroa (26 646 tuhatta euroa)
– Liiketappio 1 160 tuhatta euroa (liikevoitto 1 106 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 005 tuhatta euroa (560 tuhatta euroa)
– Liikevoitto/-tappio -3,5 prosenttia (4,2 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 3,1 (2,1)
– Nettorahoituserät olivat 3 618 tuhatta euroa (2 499 tuhatta euroa).
– Voitto ennen veroja 2 458 tuhatta euroa (3 605 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 2 807 tuhatta euroa (3 616 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,11 euroa (0,14 euroa)
– Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 86,3 % (89,0 %) ja nettovelkaantumisaste -30,9 % (-48,6 %)

AVAINLUVUT

(1000 eur) 7-9/ 2020 7-9/ 2019 1-9/ 2020 1-9/ 2019 1-12/ 2019
Liikevaihto 11 462 8 639 32 942 26 646 36 428
Liikevoitto/ -tappio 1 263 406 -1 160 1 106 950
Voitto/ tappio ennen veroja 1 512 330 2 458 3 605 3 903
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,06 0,01 0,11 0,14 0,15
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 487 307 712 546 605
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -633
Liiketoiminnan hankinta:
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -209 -610
Yrityshankinnan kulut -393 -272
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 986 100 1 005 560 1 249

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Konsernimme keskeisenä tavoitteena on ollut liikevaihdon kääntäminen merkittävään kannattavaan kasvuun. Toimenpiteet tämän tavoitteen saavuttamisessa näkyvät kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvussa, joka oli 32,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu on seurausta yrityshankinnoista, joita olemme tehneet vuoden 2019 aikana (somessa.com Oy Ab ja Myynninmaailma Oy) ja tammikuussa 2020 (Liana Technologies Oy).

Kolmannen vuosineljänneksen toimintaan ja sen kehitykseen vaikutti edelleen maaliskuussa alkanut koronavirusepidemia. Tautitilanne rauhoittui kesällä ja rajoitustoimia purettiin, mikä näkyi myös talouden elpymisenä. Elokuusta alkaen tautitapaukset kääntyivät kuitenkin uudelleen kasvuun, ja syyskuun aikana koronaepidemian toinen aalto voimistui entisestään. Poikkeuksellisissa olosuhteissa pystyimme sopeuttamaan toimintaamme ja jatkamaan strategiamme mukaista liiketoimintojemme kehittämistä, minkä seurauksena konsernimme kolmannen vuosineljänneksen oikaistu oman toiminnan liikevoitto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koronaepidemian toisen aallon voimistuminen vuosineljänneksen loppupuolella vaikuttaa yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, ja talouden näkymät loppuvuodelle ovat edelleen erittäin epävarmat. Vuoden viimeisen neljänneksen näkymien epävarmuutta lisää se, että lokakuussa koronan ilmaantuvuusluvut ovat olleet merkittävässä kasvussa myös Suomessa ja toimialueidemme maakunnissa.

Koronavirusepidemian vaikutukset konsernin eri osiin vaihtelevat suuresti. Konsernin uusien liiketoimintojen osalta epidemian liiketoimintaa heikentävät vaikutukset ovat vaikutuksiltaan rajatumpia. Digitaalisten markkinointipalveluiden sekä viestinnän ja markkinoinnin teknologiapalveluiden kysyntä on ollut vakaampaa koronatilanteen osaltaan vauhdittaessa yritysten panostuksia digitaalisten palveluiden kehitykseen.
Joidenkin palvelujen osalta on nähty jopa kysynnän lisääntymistä. Sisältötuotot ovat myös säilyneet kohtuullisen vakaina epidemiasta huolimatta.

Ilmoitusmyyntiin poikkeustilan vaikutus on sen sijaan ollut merkittävä ja samanlainen kehitys on ollut nähtävissä myös painopalveluiden osalta. Kolmannen vuosineljänneksen aikana ilmoitusmyynnin kehitys elpyi hieman edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta markkinatilanne jatkui erittäin haastavana. Samanlainen kehitys oli nähtävissä myös painopalveluiden osalta.  Pidemmän aikavälin vaikutukset riippuvat epidemian toisen vaiheen etenemisestä ja rajoitustoimien laajuudesta ja niiden vaikutuksista yleiseen taloudelliseen tilanteeseen Suomessa.

Äkillisen markkinahäiriön seurauksena käynnistimme maaliskuun lopulla yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut lomautuksista. Neuvottelujen jälkeen päätettiin, että enintään 90 päivän lomautukset 9.4. alkaen kohdistuvat noin 120 henkilöön. Lomautukset jatkuivat vielä kolmannen vuosineljänneksen aikana, mutta ne kohdistuivat pienempää henkilömäärään kuin huhti-kesäkuussa.

Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto laski kolmannen vuosineljänneksen aikana 4,2 % ja oli 7 217 tuhatta euroa (7 535 teur). Liikevaihdon lasku johtui erityisesti ilmoitustuottojen 19,0 prosentin laskusta edelliseen vuoteen verrattuna. Koronavirusepidemia on vaikuttanut merkittävästi koko Suomen mediamainontaan kaikissa mediaryhmissä. Heinä-syyskuun kumulatiivinen muutos mediamainonnassa yhteensä oli -13,7 %, painetuissa sanomalehdissä -21,0 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä -23,5 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).

Media- ja markkinointipalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen toimintamuutosten tuomat kustannussäästöt kolmannella vuosineljänneksellä olivat noin 0,2 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt olivat seurausta lomautuksista ja muiden yleiskustannusten laskusta.

Painotoimialan markkinatilanne Suomessa yleisesti on jatkunut tiukkana painovolyymien laskiessa. Koronavirusepidemian negatiiviset vaikutukset näkyivät painopalveluiden ulkoisen liikevaihdon kehityksessä. Konsernin omien lehtien painaminen on jatkunut ilman häiriöitä. Painopalveluiden ulkoinen liikevaihto laski kolmannen vuosineljänneksen aikana 12,7 % ja oli 964 tuhatta euroa (1 104 teur).

Painopalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen toimintamuutosten tuomat kustannussäästöt kolmannella vuosineljänneksellä olivat noin 0,1 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt olivat seurausta lomautuksista sekä muuttuvien kulujen ja muiden yleiskustannusten laskusta.

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 3 282 tuhatta euroa. Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 85 % liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista. Vallitsevat poikkeusolot tulevat lyhyellä aikavälillä vaikuttamaan heikentävästi myös Liana Technologiesin liiketoimintaan. Pitkällä aikavälillä epidemian kuitenkin arvioidaan lisäävän yrityksille suunnattujen digitaalisten palveluiden kysyntää.

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen toimintamuutosten tuomat kustannussäästöt kolmannella vuosineljänneksellä olivat noin 0,2 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt koostuivat pääosin muiden yleiskustannusten laskusta.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS HEINÄ-SYYSKUU 2020

Heinä-syyskuussa 2020 konsernin liikevaihto kasvoi 32,7 prosenttia ja oli 11 462 tuhatta euroa (8 639 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 4,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 19,0 % ja sisältötuotot 3,6 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 83,0 % yrityskauppojen seurauksena. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 12,7 %. Konserniin 8.1.2020 hankittu Liana Technologies -konserni raportoidaan konsernissa omana markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen segmenttinä, jonka ulkoinen liikevaihto heinä-syyskuussa 2020 oli 3 282 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot heinä-syyskuussa olivat 77 tuhatta euroa (24 teur).

Kulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 10 759 tuhatta euroa (8 567 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen johdosta 25,6 %. Henkilöstökulut kasvoivat 45,7 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 19,9 % ja poistot kasvoivat 74,0 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut pysyivät vertailukauden tasolla.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 487 tuhatta euroa (307 teur). Konsernin liikevoitto oli 1 263 tuhatta euroa (406 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli 11,0 (4,7). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 986 tuhatta euroa (100 teur) eli 8,6 % (1,2 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi 383 tuhatta euroa ja painopalvelujen liikevoitto laski 107 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 400 tuhatta euroa. Heinä-syyskuussa konsernin liikevoittoon sisältyy 209 tuhatta euroa hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä.

Nettorahoituserät olivat heinä-syyskuussa 249 tuhatta euroa (-77 teur). Korkotuotot olivat 115 tuhatta euroa (55 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 99 tuhatta euroa (112 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten realisoitumaton markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2020 oli 50 tuhatta euroa (-181 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 172 tuhatta euroa (161 teur).

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 1 512 tuhatta euroa (330 teur) ja katsauskauden tulos 1 466 tuhatta euroa (313 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,01 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-SYYSKUU 2020

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 23,6 prosenttia ja oli 32 942 tuhatta euroa (26 646 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 5,9 %. Ilmoitustuotot laskivat 29,4 % ja sisältötuotot 3,2 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 274,6 % yrityskauppojen seurauksena. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 21,3 %. Konserniin 8.1.2020 hankittu Liana Technologies -konserni raportoidaan konsernissa omana markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen segmenttinä. Sen ulkoinen liikevaihto ilman hankintameno-oikaisuja oli katsauskaudella 10 326 tuhatta euroa. Konsernin katsauskauden liikevaihtoon sisältyy Liana Technologies Oy:n hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 192 tuhatta euroa (69 teur).

Tammi-syyskuun kulut olivat 34 998 tuhatta euroa (26 125 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen johdosta 34,0 %. Henkilöstökulut kasvoivat 56,0 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 48,1 % ja poistot kasvoivat 81,0 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 2,1 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 712 tuhatta euroa (546 teur). Konsernin liiketappio oli 1 160 tuhatta euroa (liikevoitto 1 106 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -3,5 (4,2). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 005 tuhatta euroa (560 teur) eli 3,1 % (2,1 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto kasvoi 36 tuhatta euroa ja painopalvelujen liikevoitto laski 744 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto oli 654 tuhatta euroa. Konsernin liiketappioon sisältyy 2 877 tuhatta euroa yrityshankintaan liittyviä kuluja ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä.

Nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa 3 618 tuhatta euroa (2 499 teur). Nettorahoituseriin sisältyy 3 597 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista (3 148 teur). Korkotuotot olivat 199 tuhatta euroa (164 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 255 tuhatta euroa (324 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2020 oli -73 tuhatta euroa (-851 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 140 tuhatta euroa (285 teur).

Konsernin voitto ennen veroja oli 2 458 tuhatta euroa (3 605 teur) ja katsauskauden tulos 2 807 tuhatta euroa (3 616 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,14 euroa).

VUODEN 2020 NÄKYMÄT (ennallaan)

Olemme pitäneet näkymät ennallaan, vaikka nykyisissä poikkeusolosuhteissa niihin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

9/2020 9/2019 12/2019
Tulos/osake (eur) 0,11 0,14 0,15
Oma pääoma/osake (eur) 5,10 5,02 5,37
Henkilöstö keskimäärin 440 262 263
Investoinnit (1 000 eur) 1 453 548 818
Korolliset velat (1 000 eur) 2 503 2 882 342
Omavaraisuusaste, % 86,3 89,0 94,6
Nettovelkaantumisaste, % -30,9 -48,6 -40,3
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411 25 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymän osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2020 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Ilkka-Yhtymä lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 440 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Osavuosikatsaus Q3 2020 (pdf)