Ilkka-Yhtymä Oyj                  Puolivuosikatsaus 10.8.2020, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020

HUHTI-KESÄKUU 2020
– Liikevaihto 11 340 tuhatta euroa (9 139 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 54 tuhatta euroa (217 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 247 tuhatta euroa (123 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 0,5 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,2 (1,3)
– Nettorahoituserät olivat 3 720 tuhatta euroa (-356 tuhatta euroa). Katsauskaudella 4-6/ 2020 Alma Media Oyj:n osakkeista saadut osinkotuotot (3 597 tuhatta euroa) sisältyvät nettorahoituseriin.
– Voitto ennen veroja 3 774 tuhatta euroa (tappio ennen veroja 139 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 3 778 tuhatta euroa (-95 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,15 euroa (-0,00 euroa)

TAMMI-KESÄKUU 2020
– Liikevaihto 21 480 tuhatta euroa (18 007 tuhatta euroa)
– Liiketappio 2 423 tuhatta euroa (liikevoitto 700 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 19 tuhatta euroa (460 tuhatta euroa)
– Liikevoitto/-tappio -11,3 prosenttia (3,9 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 0,1 (2,6)
– Nettorahoituserät olivat 3 369 tuhatta euroa (2 576 tuhatta euroa).
– Voitto ennen veroja 946 tuhatta euroa (3 275 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 1 341 tuhatta euroa (3 304 tuhatta euroa).
– Tulos/ osake 0,05 euroa (0,13 euroa)
– Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 84,6 % (88,1 %) ja nettovelkaantumisaste -33,4 % (-53,9 %)

AVAINLUVUT

(1000 eur) 4-6/ 2020 4-6/ 2019 1-6/ 2020 1-6/ 2019 1-12/ 2019
Liikevaihto 11 340 9 139 21 480 18 007 36 428
Liikevoitto/ -tappio 54 217 -2 423 700 950
Voitto/ tappio ennen veroja 3 774 -139 946 3 275 3 903
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,15 -0,00 0,05 0,13 0,15
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 56 95 225 239 605
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -633
Liiketoiminnan hankinta:
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -207 -400
Yrityshankinnan kulut -43 -393 -272
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 247 123 19 460 1 249

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Konsernimme keskeisenä tavoitteena on ollut liikevaihdon kääntäminen merkittävään kasvuun. Toimenpiteet tämän tavoitteen saavuttamisessa näkyvät toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvussa, joka oli 24,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu on seurausta yrityshankinnoista, joita olemme tehneet vuoden 2019 aikana (somessa.com Oy Ab ja Myynninmaailma Oy) ja tammikuussa 2020 (Liana Technologies Oy).

Toisen vuosineljänneksen toimintaan ja sen kehitykseen vaikutti merkittävästi maaliskuusta alkaen nopeasti edennyt koronavirusepidemia ja viranomaisten asettamat rajoitustoimenpiteet taudin leviämisen estämiseksi.

Välittömästi epidemian laajentumisen jälkeen aloitimme erityistoimenpiteet suojellaksemme henkilökuntamme ja asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia sekä varmistaaksemme palveluidemme toimivuuden. Nopealla aikataululla pääsimme tilanteeseen, jossa palvelumme tuotettiin pääsääntöisesti etänä.

Koronavirusepidemian vaikutukset konsernin eri osiin vaihtelevat suuresti. Konsernin digitaalisten mediasisältöjen kysynnässä on nähty jopa kysynnän lisääntymistä. Sisältötuotot ovat säilyneet kohtuullisen vakaina epidemiasta huolimatta.

Ilmoitusmyyntiin poikkeustilan vaikutus on sen sijaan ollut merkittävä ja samanlainen kehitys on ollut nähtävissä myös painopalveluiden osalta. Kesäkuussa ilmoitusmyynti elpyi hieman, mutta markkinatilanne jatkui erittäin haastavana. Painopalveluiden osalta kehitys jatkui heikkona koko toisen vuosineljänneksen aikana. Pidemmän aikavälin vaikutukset riippuvat epidemian etenemisestä ja rajoitustoimien laajuudesta ja niiden vaikutuksista yleiseen taloudelliseen tilanteeseen Suomessa.

Konsernin uusien liiketoimintojen osalta epidemian liiketoimintaa heikentävät vaikutukset näkyvät myös, mutta ovat vaikutuksiltaan rajatumpia. Digitaalisten markkinointipalveluiden sekä viestinnän ja markkinoinnin teknologiapalveluiden kysyntä on ollut vakaampaa koronatilanteen osaltaan vauhdittaessa yritysten panostuksia digitaalisten palveluiden kehitykseen.

Äkillisen markkinahäiriön seurauksena käynnistimme maaliskuun lopulla yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut lomautuksista. Neuvottelujen tavoitteena oli varmistaa konsernimme taloudellinen toimintakyky tilanteessa, jossa koronavirusepidemian vaikutukset heikentävät liiketoimintaedellytyksiä ja vähentävät tarjolla olevaa työtä. Neuvottelujen jälkeen päätettiin, että enintään 90 päivän lomautukset 9.4. alkaen kohdistuvat noin 120 henkilöön.

Media- ja markkinointipalvelujen osalta mediatoimialan murros on haastanut toimintaedellytyksiämme koko päättyneen vuosikymmenen ajan. Tämän seurauksena mekin olemme tehneet arvoketjua laajentavia yrityshankintoja ja toimintaamme liittyviä rakenteellisia muutoksia, joista keskeisin on maakuntalehtien Ilkka ja Pohjalainen yhdistäminen. Uusi yhdistetty Ilkka-Pohjalainen ilmestyi ensimmäisen kerran 30.1.2020.  Tilaajamme saavat nyt lehtensä ja digipalvelunsa kahden maakunnan yhteisenä mediana, niin digitaalisessa kuin painetussakin muodossa. Poikkeustilanteessa luotettavan ja paikallisen uutisoinnin merkitys on korostunut, mikä näkyy uudistuneen Ilkka-Pohjalaisen osalta erityisesti kasvaneiden digitilausten muodossa.

Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto laski toisen vuosineljänneksen aikana 10,6 % ja oli 6 969 tuhatta euroa (7 799 teur). Liikevaihdon lasku johtui erityisesti ilmoitustuottojen 41,4 prosentin laskusta edelliseen vuoteen verrattuna. Koronavirusepidemia on vaikuttanut koko Suomen mediamainontaan merkittävästi kaikissa mediaryhmissä.  Huhti-kesäkuun kumulatiivinen muutos mediamainonnassa yhteensä oli -38,2 %, painetuissa sanomalehdissä -42 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä -49,1 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).

Media- ja markkinointipalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen toimintamuutosten tuomat kustannussäästöt toisella vuosineljänneksellä olivat noin 0,4 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt olivat seurausta lomautuksista ja muiden yleiskustannusten laskusta.

Painopalveluiden liiketoiminnassa ei ole tapahtunut rakenteellisia muutoksia katsauskauden aikana. Painotoimialan markkinatilanne Suomessa yleisesti on jatkunut tiukkana painovolyymien laskiessa. Koronavirusepidemian negatiiviset vaikutukset näkyivät painopalveluiden ulkoisen liikevaihdon kehityksessä toisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin omien lehtien painaminen on jatkunut ilman häiriöitä. Painopalveluiden ulkoinen liikevaihto laski toisen vuosineljänneksen aikana 35 % ja oli 867 tuhatta euroa (1 340 teur).

Painopalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen toimintamuutosten tuomat kustannussäästöt toisella vuosineljänneksellä olivat noin 0,3 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt olivat seurausta lomautuksista sekä muuttuvien kulujen ja muiden yleiskustannusten laskusta.

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 3 504 tuhatta euroa. Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 79 % liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista. Vallitsevat poikkeusolot tulevat lyhyellä aikavälillä vaikuttamaan heikentävästi myös Liana Technologiesin liiketoimintaan. Pitkällä aikavälillä epidemian kuitenkin arvioidaan lisäävän yrityksille suunnattujen digitaalisten palveluiden kysyntää.

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen toimintamuutosten tuomat kustannussäästöt toisella vuosineljänneksellä olivat noin 0,3 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt koostuivat lomautuksista ja muiden yleiskustannusten laskusta.

KONSERNISTRATEGIA – INFORMAATIO YHDISTÄÄ

Riippumatta koronavirusepidemian aiheuttaman globaalin häiriötilanteen vaikutuksista liiketoimintaamme olemme kääntäneet katseemme koronan jälkeiseen aikaan tekemällä konsernistrategian päivityksen. Vahvan taseasemamme myötä olemme määrätietoisesti kasvattaneet konserniamme ja uudistuneen konsernirakenteemme mukainen strategiapäivitys perustuu kannattavan kasvun rakentamiseen.

Päivitetyn strategian mukainen perustehtävämme tiivistyy sanoihin informaatio yhdistää. Olemme rakentamassa konsernia, joka on tiedon ja teknologian taitaja sekä digitaalisen median, markkinoinnin ja teknologian ytimessä. Konsernin liiketoiminta-alueet ovat media- ja markkinointipalvelut, painopalvelut sekä markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut. Informaatio yhdistää asiakkaat, lukijat ja liiketoiminnot paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Ilkka-Yhtymä hakee tulevaisuudessa kasvua pääosin digitaalisesta liiketoiminnasta. Yhtymä uudisti strategiaansa edellisen kerran vuonna 2018.  Kehityksen painopistealueiksi valittiin silloin seuraavat: Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluita. Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla. Panostamme oikeaan osaamiseen ja prosessien tehokkuuteen. Investoimme tuottavaan kasvuun. Painopistealueita ei ole muutettu vuoden 2020 strategiapäivityksessä.

Päivitetty strategia näkyy konsernirakenteessa. Helmikuussa 2019 konserniin liittyi vaikuttajamarkkinointitoimisto somessa.com, elokuussa myynnin ja markkinoinnin ratkaisuihin keskittynyt Myynninmaailma sekä tammikuussa 2020 markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana Technologies. Konserniin on hankittu myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja näiden automatisointiin liittyvää asiantuntijaosaamista, jotta asiakkaille voidaan tarjota monipuolisia ratkaisuja erilaisten kohderyhmien tavoittamiseen.

Haemme kannattavaa kasvua erityisesti uusien liiketoimintojen kautta. Rakennamme sisällöntuotantoon ja medialiiketoimintaan digitaalista ansaintaa. Etsimme tähän parhaita toimintatapoja ja kumppaneita. Painopalveluissa päätämme kehityssuunnista, tarkennamme fokusta ja kartoitamme mahdollisia kumppaneita saadaksemme aikaan kannattavuutta, tuottavuutta ja kasvua. Meillä on asiantunteva, ammattimainen ja moniosaava henkilöstö, joka vie kehitystä ketterästi eteenpäin ja joka on sitoutunut toiminnassaan yhteisiin päämääriimme.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS HUHTI-KESÄKUU 2020

Huhti-kesäkuussa 2020 konsernin liikevaihto kasvoi 24,1 prosenttia ja oli 11 340 tuhatta euroa (9 139 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 10,6 %. Ilmoitustuotot laskivat 41,4 % ja sisältötuotot 3,3 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 594,1 % yrityskauppojen seurauksena. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 35,3 %. Konserniin 8.1.2020 hankittu Liana Technologies -konserni raportoidaan konsernissa omana markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen segmenttinä, jonka ulkoinen liikevaihto huhti-kesäkuussa 2020 oli 3 504 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot huhti-kesäkuussa olivat 47 tuhatta euroa (22 teur).

Kulut olivat toisella vuosineljänneksellä 11 399 tuhatta euroa (9 028 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen johdosta 26,3 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 7,8 %. Henkilöstökulut kasvoivat 50,8 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 25,5 % ja poistot kasvoivat 86,5 %.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 56 tuhatta euroa (95 teur). Konsernin liikevoitto oli 54 tuhatta euroa (217 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli 0,5 (2,4). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 247 tuhatta euroa (123 teur) eli 2,2 % (1,3 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto toisella vuosineljänneksellä laski 46 tuhatta euroa ja painopalvelujen liikevoitto laski 228 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli 242 tuhatta euroa. Huhti-kesäkuussa konsernin liikevoittoon sisältyy 250 tuhatta euroa yrityshankintaan liittyviä kuluja ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä.

Nettorahoituserät olivat huhti-kesäkuussa 3 720 tuhatta euroa (-356 teur). Huhti-kesäkuussa 2020 nettorahoituseriin sisältyy 3 597 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkotuotot olivat 63 tuhatta euroa (55 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 83 tuhatta euroa (107 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten realisoitumaton markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2020 oli -35 tuhatta euroa (-339 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 176 tuhatta euroa (-43 teur).

Konsernin toisen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 3 774 tuhatta euroa (tappio ennen veroja 139 teur) ja katsauskauden tulos 3 778 tuhatta euroa (-95 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (-0,00 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-KESÄKUU 2020

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 19,3 prosenttia ja oli 21 480 tuhatta euroa (18 007 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 6,7 %. Ilmoitustuotot laskivat 33,6 % ja sisältötuotot 2,9 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 641,4 % yrityskauppojen seurauksena. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 24,8 %. Konserniin 8.1.2020 hankittu Liana Technologies -konserni raportoidaan konsernissa omana markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen segmenttinä. Sen ulkoinen liikevaihto ilman hankintameno-oikaisuja oli katsauskaudella 7 044 tuhatta euroa. Konsernin katsauskauden liikevaihtoon sisältyy Liana Technologies Oy:n hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 115 tuhatta euroa (44 teur).

Tammi-kesäkuun kulut olivat 24 239 tuhatta euroa (17 558 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen johdosta 38,1 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 3,0 %. Henkilöstökulut kasvoivat 60,9 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 62,9 % ja poistot kasvoivat 84,7 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 225 tuhatta euroa (239 teur). Konsernin liiketappio oli 2 423 tuhatta euroa (liikevoitto 700 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -11,3 (3,9). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 19 tuhatta euroa (460 teur) eli 0,1 % (2,6 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto laski 348 tuhatta euroa ja painopalvelujen liikevoitto laski 637 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto oli 254 tuhatta euroa. Konsernin liiketappioon sisältyy 2 667 tuhatta euroa yrityshankintaan liittyviä kuluja ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä.

Nettorahoituserät olivat tammi-kesäkuussa 3 369 tuhatta euroa (2 576 teur). Nettorahoituseriin sisältyy 3 597 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista (3 148 teur). Korkotuotot olivat 84 tuhatta euroa (109 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 156 tuhatta euroa (213 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2020 oli -123 tuhatta euroa (-670 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -32 tuhatta euroa (124 teur).

Konsernin voitto ennen veroja oli 946 tuhatta euroa (3 275 teur) ja katsauskauden tulos 1 341 tuhatta euroa (3 304 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,13 euroa).

VUODEN 2020 NÄKYMÄT (ennallaan)

Olemme pitäneet näkymät ennallaan, vaikka nykyisissä poikkeusolosuhteissa niihin liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

6/2020 6/2019 12/2019
Tulos/osake (eur) 0,05 0,13 0,15
Oma pääoma/osake (eur) 4,83 4,61 5,37
Henkilöstö keskimäärin 437 251 263
Investoinnit (1 000 eur) *) 1 013 422 818
Korolliset velat (1 000 eur) 2 695 2 930 342
Omavaraisuusaste, % 84,6 88,1 94,6
Nettovelkaantumisaste, % -33,4 -53,9 -40,3
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411 25 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymän puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2020 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Ilkka-Yhtymä lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkka-Yhtymän asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy ja somessa.com Oy Ab. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kahta kaupunkilehteä ja viittä paikallislehteä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu sanomalehti- ja arkkipainamisesta sekä erikoispainon palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 440 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.

Puolivuosikatsaus 2020 (pdf)