Ilkka-Yhtymä Oyj                           Pörssitiedote 10.6.2020, klo 11.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.6.2020 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 22.6.2020 ja täsmäytyspäivä 12.6.2020.

PALKITSEMISPOLITIIKKA

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENET JA TILINTARKASTAJAT

Vuodelle 2020 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 19 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2024 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi, Raimo Puustinen, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA/TAI MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA NIIDEN EHDOISTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3.850.000 II-sarjan osaketta tai osakkeisiin oikeuttavia optio- tai muita erityisiä oikeuksia. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 15,13 % yhtiön kaikista osakkeista ja 18,11 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Seinäjoella 10.6.2020

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi