Ilkka-Yhtymä Oyj                  Osavuosikatsaus 4.5.2020, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2020

TAMMI-MAALISKUU 2020
– Liikevaihto 10 140 tuhatta euroa (8 868 tuhatta euroa)
– Liiketappio 2 477 tuhatta euroa (liikevoitto 482 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liiketappio 228 tuhatta euroa (liikevoitto 338 tuhatta euroa)
– Liikevoitto/-tappio -24,4 prosenttia (5,4 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti -2,2 (3,8)
– Nettorahoituserät olivat -352 tuhatta euroa (2 932 teur). Vertailukaudella 1-3/2019 Alma Media Oyj:n osakkeista saadut osinkotuotot (3 148 tuhatta euroa) sisältyvät nettorahoituseriin.
– Tappio ennen veroja 2 829 tuhatta euroa (voitto ennen veroja 3 414 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos -2 437 tuhatta euroa (3 399 teur).
– Tulos/ osake -0,10 euroa (0,13 euroa)
– Omavaraisuusaste 83,8 % (91,9 %)
– Nettovelkaantumisaste -36,8 % (-54,0 %)

AVAINLUVUT

(1000 eur) 1-3/ 2020 1-3/ 2019 1-12/ 2019
Liikevaihto 10 140 8 868 36 428
Liikevoitto/ -tappio -2 477 482 950
Voitto/ tappio ennen veroja -2 829 3 414 3 903
Osakekohtainen tulos, (EUR) -0,10 0,13 0,15
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 168 145 605
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -633
Liiketoiminnan hankinta:
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -194
Yrityshankinnan kulut -350 -272
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio -228 338 1 249

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Konsernimme keskeisenä tavoitteena on ollut liikevaihdon kääntäminen merkittävään kasvuun. Toimenpiteet tämän tavoitteen saavuttamisessa näkyvät ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvussa, joka oli 14,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu on seurausta yrityshankinnoista, joita olemme tehneet vuoden 2019 aikana (somessa.com Oy Ab ja Myynninmaailma Oy) ja tammikuussa 2020 (Liana Tehchnologies Oy).

Ensimmäisen vuosineljänneksen toimintaan ja sen kehitykseen vaikutti merkittävästi maaliskuun aikana nopeasti edennyt koronavirusepidemia. Välittömästi epidemian laajentumisen jälkeen aloitimme erityistoimenpiteet suojellaksemme henkilökuntamme ja asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia sekä varmistaaksemme palveluidemme toimivuuden.

Nopealla aikataululla pääsimme tilanteeseen, jossa palvelumme tuotettiin pääsääntöisesti etänä. Tässä vaiheessa voikin todeta, että olemme hyvin onnistuneet sopeutumaan olemassa olevaan poikkeustilanteeseen ilman palvelukatkoksia.

Kenelläkään ei ole varmuutta epidemian kestosta, mutta jo nyt voidaan sanoa näiden poikkeusolojen heikentävän merkittävästi liiketoimintamme kannattavuutta tämän vuoden osalta verrattuna tavoitteisiimme vuoden alussa. Pyrimme omilla toimenpiteillämme mahdollisimman hyvin sopeutumaan äkillisesti muuttuneeseen tilanteeseen.

Koronavirusepidemian vaikutukset konsernin eri osiin vaihtelevat suuresti. Konsernin digitaalisten mediasisältöjen kysynnässä on nähty jopa kysynnän lisääntymistä. Sisältötuottojen uskotaan säilyvän kohtuullisen vakaina epidemiasta huolimatta.

Ilmoitusmyyntiin poikkeustilan vaikutus on sen sijaan ollut merkittävä ja samanlainen kehitys on ollut nähtävissä myös painopalveluiden osalta. Lyhyellä tähtäyksellä poikkeustila ja siihen liittyvät rajoittavat toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi ilmoittelun määrään sekä printtilehdissä että digitaalisissa kanavissa. Nämä vaikutukset näkyvät erityisesti ravintoloiden ja myymälöiden sulkemisten sekä tapahtumien peruuntumisten kautta. Pidemmän aikavälin vaikutukset riippuvat epidemian etenemisestä ja rajoitustoimien kestosta ja niiden vaikutuksista yleiseen taloudelliseen tilanteeseen Suomessa.

Konsernin uusien liiketoimintojen osalta epidemian liiketoimintaa heikentävät vaikutukset näkyvät myös, mutta tulevat todennäköisesti olemaan vaikutuksiltaan rajatumpia. Digitaalisten markkinointipalveluiden sekä viestinnän ja markkinoinnin teknologiapalveluiden kysyntä voi joiltain osin jopa vilkastua koronatilanteen vauhdittaessa yritysten panostuksia digitaalisten palveluiden kehitykseen.

Äkillisen markkinahäiriön seurauksena käynnistimme maaliskuun lopulla yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut lomautuksista. Neuvottelujen tavoitteena oli varmistaa konsernimme taloudellinen toimintakyky tilanteessa, jossa koronavirusepidemian vaikutukset heikentävät liiketoimintaedellytyksiä ja vähentävät tarjolla olevaa työtä. Neuvottelujen jälkeen päätettiin, että enintään 90 päivän lomautukset ajalla 9.4. – 7.7.2020 kohdistuvat noin 120 henkilöön.

Media- ja markkinointipalvelujen osalta mediatoimialan murros on haastanut toimintaedellytyksiämme koko päättyneen vuosikymmenen ajan. Tämän seurauksena mekin olemme tehneet arvoketjua laajentavia yrityshankintoja ja toimintaamme liittyviä rakenteellisia muutoksia, joista keskeisin on maakuntalehtien Ilkka ja Pohjalainen yhdistäminen. Uusi yhdistetty Ilkka-Pohjalainen ilmestyi ensimmäisen kerran 30.1.2020.  Tilaajamme saavat nyt lehtensä ja digipalvelunsa kahden maakunnan yhteisenä mediana, niin digitaalisessa kuin painetussakin muodossa.

Tammikuun aikana tehdyt panostukset uuteen maakuntamediaan näkyivät suunnitelmiemme mukaisesti kustannusten nousuna. Helmikuusta alkaen Ilkka-Pohjalaisen kehitys eteni tavoitteidemme mukaisesti niin sisältö- kuin ilmoitusmyynninkin osalta. Sama kehitys jatkui maaliskuun alussa, mutta koronavirusepidemian vaikutukset iskivät voimakkaasti kaikkien lehtiemme ilmoitusmyyntiin maaliskuun puolivälistä alkaen. Vallitsevassa poikkeustilanteessa sisältöjen kuluttaminen on puolestaan kasvanut. Luotettavan ja paikallisen uutisoinnin merkitys on korostunut, mikä näkyy myös meidän uudistuneen Ilkka-Pohjalaisen osalta erityisesti kasvaneiden digitilausten muodossa.

Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto laski alkuvuoden aikana 2,5 % ja oli 7 283 tuhatta euroa (7 473 teur). Liikevaihdon lasku johtui erityisesti ilmoitustuottojen laskusta. Maaliskuussa 2020 mediamainonta yhteensä laski Suomessa 15,5 %, mediamainonta painetuissa sanomalehdissä laski 31,9 % ja mediamainonta painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä laski 37,2 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). Painettujen sanoma -ja kaupunkilehtien mediamainonnan pudotukset yhden kuukauden osalta ovat historiallisen suuria, vaikka koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot olivat voimassa vain maaliskuun loppupuoliskon aikana. Tammi-maaliskuun kumulatiivinen muutos mediamainonnassa yhteensä oli vastaavasti -7,4 %, painetuissa sanomalehdissä -18,6 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä -24,8 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).

Painopalveluiden liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia rakenteellisia muutoksia katsauskauden aikana. Painotoimialan markkinatilanne Suomessa yleisesti on jatkunut tiukkana painovolyymien laskiessa. Koronavirusepidemian negatiiviset vaikutukset maaliskuun loppupuolella näkyvät myös konsernin painopalveluiden ulkoisen liikevaihdon kehityksessä. Konsernin omien lehtien painaminen on puolestaan jatkunut ilman häiriöitä myös poikkeusolojen aikana. Painopalveluiden ulkoinen liikevaihto laski alkuvuoden aikana 15 % ja oli 1 190 tuhatta euroa (1 395 teur).

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut on uusi raportoitava segmentti. Kuluvan vuoden alussa laajensimme liiketoimintaamme uudelle liiketoiminta-alueelle hankkimalla 8.1.2020 tehdyllä yrityskaupalla enemmistön Liana Technologies Oy:stä. Lianan Technologiesin tuotteet ja palvelut täydentävät informaatiovälityksen arvoketjua, jossa me jo toimimme. Kuitenkin niin, että asiakkaiden tarpeisiin vastataan ohjelmistokehityksen ja digitaalisten palvelujen avulla.

Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto alkuvuoden aikana oli 3 541 tuhatta euroa. Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 78 % liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista. Vallitsevat poikkeusolot tulevat lyhyellä aikavälillä vaikuttamaan heikentävästi myös Liana Technologiesin liiketoimintaan. Pitkällä aikavälillä epidemian kuitenkin arvioidaan lisäävän yrityksille suunnattujen digitaalisten palveluiden kysyntää.

Riippumatta koronavirusepidemian aiheuttaman globaalin häiriötilanteen vaikutuksista liiketoimintaamme olemme kääntäneet katsettamme myös koronan jälkeiseen aikaan aloittamalla työn strategian päivittämisestä. Vahvan taseasemamme myötä olemme määrätietoisesti kasvattaneet konserniamme ja uudistuneen konsernirakenteemme mukainen strategiapäivitys perustuu kannattavan kasvun rakentamiseen. Tulemme kertomaan tarkemmin strategiapäivityksen sisällöstä loppuvuoden aikana.

KONSERNIN RAPORTOITAVAT SEGMENTIT

Konsernimme rakenteen muuttuessa yrityshankintojen seurauksena olemme myös muuttaneet raportoitavien segmenttien nimet vastaamaan paremmin niiden liiketoiminnan luonnetta. Tästä eteenpäin raportoimme liiketoimintamme seuraavien segmenttien mukaisesti:

– Media- ja markkinointipalvelut (entinen kustannustoiminta)
– Painopalvelut (entinen painotoiminta)
– Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut (uusi segmentti, joka koostuu Liana Technologies-konsernin  toiminnasta)
– Kohdistamattomat (jatkaa entisellään ja sisältää mm. konsernitoiminnot ja liiketoimintojen hankinnasta johtuvat konsernitason poistot).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 14,3 prosenttia ja oli 10 140 tuhatta euroa (8 868 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 2,5 %. Ilmoitustuotot laskivat 24,6 % ja sisältötuotot 2,5 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 701,3 % yrityskauppojen seurauksena. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 14,7 %. Konserniin 8.1.2020 hankittu Liana Technologies -konserni raportoidaan konsernissa omana markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen segmenttinä. Sen ulkoinen liikevaihto ilman hankintameno-oikaisuja oli katsauskaudella 3 541 tuhatta euroa. Konsernin katsauskauden liikevaihtoon sisältyy Liana Technologies Oy:n hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 68 tuhatta euroa (22 teur).

Tammi-maaliskuun kulut olivat 12 840 tuhatta euroa (8 530 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen johdosta 50,5 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 2,0 %. Henkilöstökulut kasvoivat 71,5 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 106 % ja poistot kasvoivat 83,0 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 168 tuhatta euroa (145 teur). Konsernin liiketappio oli 2 477 tuhatta euroa (liikevoitto 482 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -24,4 (5,4). Konsernin oikaistu oman toiminnan liiketappio oli 228 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liikevoitto 338 teur) eli -2,2 % (3,8 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto laski 302 tuhatta euroa ja painopalvelujen liikevoitto laski 409 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto oli 13 tuhatta euroa. Konsernin liiketappioon sisältyy 2 417 euroa yrityshankintaan liittyviä kuluja ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä.

Nettorahoituserät olivat tammi-maaliskuussa -352 tuhatta euroa (2 932 teur). Vertailukaudella 2019 nettorahoituseriin sisältyy 3 148 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 73 tuhatta euroa (106 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2020 oli -88 tuhatta euroa (-331 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -208 tuhatta euroa (167 teur).

Konsernin tappio ennen veroja oli 2 829 tuhatta euroa (voitto ennen veroja 3 414 teur) ja katsauskauden tulos -2 437 tuhatta euroa (3 399 teur). Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (0,13 euroa).

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Koronavirusepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimenpiteistä johtuen liiketoimintaympäristö on äkillisesti muuttunut huonommaksi. Epävarman tilanteen johdosta Ilkka-Yhtymä-konserni peruutti 23.3.2020 yhtiön aiemmin helmikuussa (17.2.2020) esittämät näkymät.

Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä olemme uudelleen arvioineet vuoden 2020 näkymiä. Vaikka nykyisissä poikkeusolosuhteissa näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta, niin olemme tarkentaneet näkymiämme seuraavasti.

Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

3/2020 3/2019 12/2019
Tulos/osake (eur) -0,10 0,13 0,15
Oma pääoma/osake (eur) 4,65 5,08 5,37
Henkilöstö keskimäärin 440 242 263
Investoinnit (1 000 eur) 508 122 818
Korolliset velat (1 000 eur) 2 948 3 476 342
Omavaraisuusaste, % 83,8 91,9 94,6
Nettovelkaantumisaste, % -36,8 -54,0 -40,3
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411 25 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411

 

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymän osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2020 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Osavuosikatsaus Q1 2020 (pdf)