Ilkka-Yhtymä Oyj                  Tilinpäätöstiedote 17.2.2020, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2019

TILIKAUSI 2019
– Liikevaihto 36 428 tuhatta euroa (36 476 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 249 tuhatta euroa (1 631 teur) eli 3,4 % (4,5 %) liikevaihdosta.
– Jatkuvien toimintojen liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -299 tuhatta euroa (1 903 teur).
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 950 tuhatta euroa (3 534 tuhatta euroa) ja jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 2,6 (9,7)
– Nettorahoituserät olivat 2 953 tuhatta euroa (-1 232 teur). Tilikaudella 2019 Alma Media Oyj:n osakkeista saadut osinkotuotot (3 148 tuhatta euroa) sisältyvät nettorahoituseriin.
– Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 3 903 tuhatta euroa (2 302 tuhatta euroa) ja  jatkuvien toimintojen tilikauden tulos 3 773 tuhatta euroa (1 996 teur).
– Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen tilikauden tulos (53 189 tuhatta euroa) sisältää osuuden osakkuusyhtiön tuloksesta 8 597 teur sekä myyntivoiton osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä vähennettynä transaktiokuluilla ja muun laajan tuloksen erillä 44 592 teur.
– Tilikauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 773 tuhatta euroa (55 185 teur).
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake 0,15 euroa (0,08 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot 0,15 euroa (2,17 euroa)
– Omavaraisuusaste 94,6 % (93 %)
– Nettovelkaantumisaste -40,3 % (-50,6%)
– Hallitus esittää osingoksi 0,20 euroa osakkeelta.

LOKA-JOULUKUU 2019
– Liikevaihto 9 782 tuhatta euroa (9 466 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto 689 tuhatta euroa (502 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto -1,6 prosenttia (5,7 %) liikevaihdosta ja jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 7,0 (5,3)
– Jatkuvien toimintojen liiketappio 156 tuhatta euroa (liikevoitto 537 tuhatta euroa)
– Nettorahoituserät olivat 453 tuhatta euroa (-619 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +515 teur (-290 teur).
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake 0,01 euroa (-0,00 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot 0,01 euroa (1,75 euroa)

AVAINLUVUT, jatkuvat toiminnot

(1000 eur) 10-12/ 2019 10-12/ 2018 1-12/ 2019 1-12/ 2018
Liikevaihto 9 782 9 466 36 428 36 476
Liikevoitto/ -tappio -156 537 950 3 534
Voitto/ tappio ennen veroja 298 -82 3 903 2 302
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,01 -0,00 0,15 0,08
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 59 35 605 555
Kiinteistön myyntivoitto 1 602
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -633 -633 -253
Yrityshankinnan kulut -272 -272
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 689 502 1 249 1 631

Ilkka-Yhtymä Oyj myi 16,4 prosenttia Alma Media Oyj:n osakkeista 16.11.2018. Kaupan jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen jäi 10,9 % osuus Alma Media Oyj:n osakkeista. Tämä omistus raportoidaan tase-erässä pitkäaikaiset rahoitusvarat. Myyty Alma Media -osakkuusyhtiöomistus esitetään tilinpäätöstiedotteen vertailuvuoden 2018 tiedoissa lopetettuna toimintona.

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta Suomen talouskasvu vuoden 2019 osalta säilyi vielä hyvänä. Vuoden 2020 alkaessa merkit kasvun hidastumisesta ovat kuitenkin selkeästi näkyvissä. Tämä asia yhdessä digitalisaation tuoman lisääntyneen kilpailun ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen kanssa asettaa ison haasteen yritysten kilpailukyvyn parantamiselle tulevina vuosina.

Konsernimme keskeisiä tavoitteita ovat olleet liikevaihdon kehityksen kääntäminen merkittävään kasvuun sekä panostukset digitaalisiin tuote- ja palvelukanaviin. Näihin tavoitteisiin liittyen olemme laajentaneet toimintaamme vuoden 2019 aikana sekä vaikuttajamarkkinointiin somessa.comin hankinnan kautta että digitaalisen markkinoinnin palveluihin Myynninmaailma Oy:n hankinnan kautta.

Lisäksi heti tilikauden päättymisen jälkeen hankimme enemmistön Liana Technologies Oy:stä, joka on valtakunnan suurin markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava yritys. Tämän hankinnan seurauksena toimintamme laajeni kokonaan uudelle liiketoiminta-alueelle. Lianan Technologiesin tuotteet ja palvelut täydentävät arvoketjua, jossa me jo toimimme. Kuitenkin niin, että asiakkaiden tarpeisiin vastataan ohjelmistokehityksen ja digitaalisten palvelujen avulla.

Lianan Technologiesin päämarkkina-alue on Suomi, mutta yhtiö on rohkeasti lähtenyt myös kansainvälistymisen tielle. Digitaalisessa maailmassa kilpailu on kansainvälistä ja siihen pystytään parhaiten vastaamaan toimimalla myös itse sen mukaisesti.

Mediatoimialan murros on haastanut toimintaedellytyksiämme koko päättyneen vuosikymmenen ajan, mikä näkyy erityisesti koventuneena kilpailuna ilmoitusmarkkinoiden ja kuluttajien ajankäytön osalta. Tämän seurauksena liikevaihtomme ja kannattavuutemme kehitys on ollut laskeva.

Muuttunut kilpailutilanne vaatii meiltä rakenteellisia muutoksia. Vuoden 2019 aikana teimmekin merkittävän päätöksen maakuntalehtiemme Ilkan ja Pohjalaisen yhdistämiseksi. Rakenneuudistuksen kautta tehostimme toimintaamme ja tämän seurauksena henkilömäärämme väheni noin 28 henkilötyövuodella pääosin I-Mediat Oy:ssä.

Maakuntalehtien yhdistymisen kautta lähdimme rakentamaan uutta tuotetta, jolla pystymme paremmin vastaamaan mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutoksiin. Uuden yhdistyneen median kehitystyössä hyödynnämme digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Näin varmistamme jatkossakin laadukkaan paikallisen uutisoinnin ja mainostajien mahdollisuudet koko alueella.

Uuden maakuntalehden nimi on Ilkka-Pohjalainen ja sen ensimmäinen numero ilmestyi 30.1.2020. Tilaajamme saavat nyt lehtensä ja digipalvelunsa kahden maakunnan yhteisenä mediana niin digitaalisessa kuin painetussakin muodossa. Ilkka-Pohjalaisen kautta tuomme esiin alueen monipuolisuuden, moniäänisyyden ja toimimme koko alueen puolestapuhujana.

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 36 428 tuhatta euroa (36 476 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 1,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 4,2 % ja sisältötuotot 1,1 %. Kustannustoiminnan muu myynti kasvoi 1 080 tuhatta euroa.  Muun myynnin kasvu johtuu katsauskauden aikana hankittujen somessa.com Oy Ab:n ja Myynninmaailma Oy:n yhdistämisestä konserniin. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 7,3 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 50 %, ilmoitustuottojen 32 %, painotuottojen 15 % ja muun myynnin 4 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 178 tuhatta euroa (1 706 teur). Tilikauden 2018 liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.

Konsernin tilikauden kulut olivat 36 236 tuhatta euroa (35 247 teur). Kulut kasvoivat 2,8 %.  Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 2,1 %. Henkilöstökulut kasvoivat 4,5 %. Tilikauden henkilöstökuluihin sisältyy 633 tuhatta (253 teur) euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Poistot kasvoivat 3,4 % ja liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 10,5 %. Ilkka-Yhtymä Oyj hankki 8.1.2020 osake-enemmistön (67 %) Liana Technologies Oy:stä. Tilikauden 2019 liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy 272 tuhatta euroa Liana Technologies -yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja, jotka on esitetty oikaistuina erinä.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 605 tuhatta euroa (555 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 950 tuhatta euroa (3 534 teur) ja jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 2,6 (9,7). Jatkuvien toimintojen liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -299 tuhatta euroa (1 903 teur). Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 249 tuhatta euroa (1 631 teur) eli 3,4 % (4,5 %) liikevaihdosta. Tilikauden 2019 oikaistut erät liittyvät osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksista, toiminnan uudelleenjärjestelykuluihin ja yrityshankinnan kuluihin. Tilikaudella 2018 oikaistut erät liittyvät osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksista, kiinteistön myyntivoittoon ja toiminnan uudelleenjärjestelykuluihin.

Nettorahoituserät olivat 2 953 tuhatta euroa (-1 232 teur). Tilikaudella 2019 nettorahoituseriin sisältyy 3 148 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkokulut tilikaudella 2019 olivat 430 tuhatta euroa ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Tilikaudella 2018 korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1 048 tuhatta euroa. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten realisoitumaton markkina-arvon muutos oli -336 tuhatta euroa (-88 teur). Kolmesta koronvaihtosopimuksesta yksi on eräännytetty tilikauden aikana. Eräännytetyn koronvaihtosopimuksen realisoitunut arvonmuutos oli -51 tuhatta eur. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 355 tuhatta euroa (-310 teur).

Konsernin jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 3 903 tuhatta euroa (2 302 teur) ja jatkuvien toimintojen tilikauden tulos 3 773 tuhatta euroa (1 996 teur). Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen tilikauden tulos (53 189 tuhatta euroa) sisältää osuuden osakkuusyhtiön tuloksesta 8 597 teur sekä myyntivoiton osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä vähennettynä transaktiokuluilla ja muun laajan tuloksen erillä 44 592 teur. Tilikauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 773 tuhatta euroa (55 185 teur). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,08 euroa). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,15 euroa (2,17 euroa).

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuussa 2019 konsernin liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia ja oli 9 782 tuhatta euroa (9 466 teur vertailukaudella 2018). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 4,1 %. Ilmoitustuotot laskivat 6,7 % ja sisältötuotot laskivat 2,5 %. Kustannustoiminnan muu myynti kasvoi 670 tuhatta euroa johtuen uusien konserniyhtiöiden yhdistämisestä konserniin. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 0,8 %. Loka-joulukuussa konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 45 %, ilmoitustuottojen 32 %, painotuottojen 15 % ja muun myynnin 7 %. Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 110 tuhatta euroa (35 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 10 111 tuhatta euroa (9 012 teur). Kulut kasvoivat 12,2 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Neljännen vuosineljänneksen kulujen kasvu johtuu hankituista liiketoiminnoista. Lisäksi loka-joulukuun 2019 kuluihin sisältyy 633 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja sekä 272 tuhatta euroa Liana Technologies -yrityshankinnasta aiheutuvia kuluja. Loka-joulukuussa 2019 osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 59 tuhatta euroa (35 teur).

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin jatkuvien toimintojen liiketappio oli 156 tuhatta euroa (liikevoitto 537 teur) eli -1,6% (5,7%) liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -845 tuhatta euroa (35 teur). Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 689 tuhatta euroa (502 teur) eli 7,0 % (5,3 %) liikevaihdosta. Loka-joulukuussa 2019 oikaistut erät liittyvät osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksista, toiminnan uudelleenjärjestelykuluihin ja yrityshankinnan kuluihin. Loka-joulukuussa 2018 oikaistut erät liittyvät osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksista.

Nettorahoituserät olivat 453 tuhatta euroa (-619 teur). Korkokulut loka-joulukuussa 2019 olivat 106 tuhatta euroa ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Loka-joulukuussa 2018 korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 226 tuhatta euroa. Koronvaihtosopimusten realisoitumaton markkina-arvon muutos loka-joulukuussa oli +515 tuhatta euroa (-290 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 70 tuhatta euroa (-120 teur).

Konsernin jatkuvien toimintojen neljännen vuosineljänneksen tulos oli 156 tuhatta euroa (-50  teur). Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen neljännen vuosineljänneksen tulos (44 592 tuhatta euroa) sisältää myyntivoiton osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä vähennettynä transaktiokuluilla ja muun laajan tuloksen erillä. Konsernin neljännen vuosineljänneksen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 156 tuhatta euroa (44 542 teur).

Tunnusluvut 2019 2018
Liikevaihto, Meur  *) 36,4 36,5
Liikevoitto/ -tappio, Meur  *) 0,9 3,5
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto, Meur  *) 1,2 1,6
Tilikauden voitto/ tappio, Meur  *) 3,8 2,0
Tilikauden voitto/ tappio, Meur 3,8 55,2
Tulos/osake (EPS), eur  *) 0,15 0,08
Tulos/osake (EPS), eur 0,15 2,17
Korolliset velat 0,3 3,2
Omavaraisuusaste, % 94,6 93,0
Oma pääoma/osake, eur 5,37 4,77
Henkilöstö keskimäärin 263 262

*) Jatkuvat toiminnot

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2019 yhteensä 92 957 671,96 euroa. Hallitus esittää 16.4.2020 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 jaetaan osinkoa 0,20 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 5 090 082,20 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 20.4.2020 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 27.4.2020.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Yritysostoista johtuen Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2019 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Tilinpäätöstiedote2019.pdf