Ilkka-Yhtymä Oyj                  Puolivuosikatsaus 5.8.2019, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2019

TAMMI-KESÄKUU 2019
– Liikevaihto 18 007 tuhatta euroa (18 369 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 700 tuhatta euroa (2 247 tuhatta euroa)
– Vertailukauden 1-6/2018 liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto 460 tuhatta euroa (590 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 3,9 prosenttia (12,2 %) liikevaihdosta ja jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,6 (3,2)
– Nettorahoituserät olivat 2 576 tuhatta euroa (-438 teur). Katsauskaudella 1-6/2019 Alma Media Oyj:n osakkeista saadut osinkotuotot (3 148 tuhatta euroa) sisältyvät nettorahoituseriin.
– Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 3 275 tuhatta euroa (1 809 tuhatta euroa) ja jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos 3 304 tuhatta euroa (1 544 teur).
– Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (5 816 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta.
– Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 304 tuhatta euroa (7 360 teur).
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake 0,13 euroa (0,06 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot 0,13 euroa (0,29 euroa)
– Omavaraisuusaste 88,1 % (62,5 %)
– Nettovelkaantumisaste -53,9 % (47,0 %)

HUHTI-KESÄKUU 2019
– Liikevaihto 9 139 tuhatta euroa (9 138 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 217 tuhatta euroa (274 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto 123 tuhatta euroa (198 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 2,4 prosenttia (3,0 %) liikevaihdosta ja jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 1,3 (2,2)
– Nettorahoituserät -356 tuhatta euroa (-272 teur)
– Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja -139 tuhatta euroa (2 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake -0,00 euroa (0,00 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot -0,00 euroa (0,13 euroa)


AVAINLUVUT, jatkuvat toiminnot

(1000 eur) 4-6/ 2019 4-6/ 2018 1-6/ 2019 1-6/ 2018 1-12/ 2018
Liikevaihto 9 139 9 138 18 007 18 369 36 476
Liikevoitto 217 274 700 2 247 3 534
Voitto/ tappio ennen veroja -139 2 3 275 1 809 2 302
Osakekohtainen tulos, (EUR) -0,00 0,00 0,13 0,06 0,08
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 95 76 239 308 555
Kiinteistön myyntivoitto 1 602 1 602
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -253 -253
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 123 198 460 590 1 631

Ilkka-Yhtymä Oyj myi 16,4 prosenttia Alma Media Oyj:n osakkeista 16.11.2018. Kaupan jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen jäi 10,9 % osuus Alma Media Oyj:n osakkeista. Tämä omistus raportoidaan tase-erässä pitkäaikaiset rahoitusvarat. Myyty Alma Media -osakkuusyhtiöomistus esitetään puolivuosikatsauksen vertailuvuoden 2018 tiedoissa lopetettuna toimintona.

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 9 139 tuhatta euroa (9 138 teur) pysyi edellisen vuoden tasolla. Kustannustoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu oli 2,3 % ja siihen vaikutti erityisesti ilmoitustuottojen kasvu vaalimainonnan seurauksena. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto puolestaan laski 11,4 %. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 217 tuhatta euroa (274 teur). Liikevoittoon sisältyvä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 95 tuhatta euroa (76 teur). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 123 tuhatta euroa (198 teur).

Alkuvuonna mediamainonta yhteensä kasvoi valtakunnallisesti 1,7 % ja painettujen sanomalehtien osalta mediamainonnan lasku oli 5,2 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).

Vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen aikana jatkoimme toiminnan kehittämista strategisten painopistealueidemme mukaisesti: Investoimme tuottavaan kasvuun. Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla. Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluja. Panostamme oikeaan osaamiseen ja prosessien tehokkuuteen.

Osana konsernin strategista linjausta kasvattaa markkinointipalvelujen valikoimaa konserniin kuuluva I-Mediat Oy hankki osake-enemmistön kasvuvaiheessa olevasta vaikuttajamediatoimisto somessa.com Oy Ab:sta helmikuussa 2019. Etsimme ja rakennamme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, palveluja ja mediaratkaisuja, jotka luovat menestystä asiakkaillemme. Tätä toimintaa tukemaan olemme myös uudistaneet markkinointiamme ja luoneet uuden I-Mediat ilmeen. Jatkossa myös Ilkka-Yhtymä Oyj:n ilme noudattaa samaa uudistunutta linjaa.

Myös muut kehitystoimet jatkuvat ja ne kohdistuvat erityisesti sisällöntuotannon ja myynnin toimintamallien uudistamiseen sekä lukija- ja asiakaskokemuksen analysointiin. Näillä kehitystoimilla optimoidaan lukija- ja asiakaskohtaamisten laadukas ja tehokas toteutus. Taseasemamme on vahva ja se mahdollistaa toimintamme kehittämisen ja investoinnit kasvuun.

Kesäkuussa sovimme Postin kanssa pitkäaikaisen maakunta- ja paikallislehtien jakeluyhteistyön jatkosta. Posti sitoutuu kaupallisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tuottamaan Ilkka-Yhtymän kustantamien sanomalehtien tarvitsemat seitsemänpäiväiset jakelupalvelut sekä taajamissa että haja-asutusalueilla myös vuonna 2020.

Heinäkuun alussa digitaalisten julkaisujen alv-verokanta putosi 24 prosentista 10 prosenttiin. Digitaalisten tilaustuotteiden myynnin ja tilauskannan kasvattaminen on yksi päätavoitteistamme, joten veimme veronalennuksen digijulkaisujemme kuluttajahintoihin heinäkuun alusta lukien.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 2,0 prosenttia ja oli 18 007 tuhatta euroa (18 369 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 0,6 %. Ilmoitustuotot laskivat 1,3 % ja sisältötuotot 1,2 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 8,9 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 50 %, ilmoitustuottojen 34 % ja painotuottojen 15 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Liikevaihto oli 9 139 tuhatta euroa (9 138 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 2,3 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 4,8 % ja sisältötuotot laskivat 0,7 %. Ilmoitustuottojen kasvuun vaikutti vaalimainonta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 11,4 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 48 %, ilmoitustuottojen 36 % ja painotuottojen 15 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 44 tuhatta euroa (1 644 teur). Vertailukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä. Huhti-kesäkuussa liiketoiminnan muut tuotot olivat 22 tuhatta euroa (17 teur).

Kulut olivat tammi-kesäkuussa 17 558 tuhatta euroa (18 088 teur). Kulut laskivat 2,9 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat tammi-kesäkuussa 2,7 %. Henkilöstökulut laskivat 5,9 %. Vertailukauden henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 5,7 % ja poistot laskivat 3,6 %. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 9 028 tuhatta euroa (8 959 teur).

Tammi-kesäkuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 239 tuhatta euroa (308 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 700 tuhatta euroa (2 247 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 3,9 (12,2). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto ja 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 460 tuhatta euroa (590 teur) eli 2,6 % (3,2 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 235 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto pysyi vertailuvuoden tasolla. Kustannustoiminnan vertailukauden liikevoittoon sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 95 tuhatta euroa (76 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 217 tuhatta euroa (274 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 2,4 (3,0). Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 123 tuhatta euroa (198 teur) eli 1,3 % (2,2 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 72 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 65 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-kesäkuussa 2 576 tuhatta euroa (-438 teur). Katsauskaudella 2019 nettorahoituseriin sisältyy 3 148 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 213 tuhatta euroa (558 teur). Koronvaihtosopimukset on otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2019 oli -670 tuhatta euroa (-27 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 124 tuhatta euroa (-36 teur).

Huhti-kesäkuun nettorahoituserät olivat -356 tuhatta euroa (-272 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 107 tuhatta euroa (268 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2019 oli -339 tuhatta euroa (-145 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -43 tuhatta euroa (-24 teur).

Tammi-kesäkuussa konsernin jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 3 275 tuhatta euroa (1 809 teur) ja jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos 3 304 tuhatta euroa (1 544 teur). Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (5 816 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta. Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 304 tuhatta euroa (7 360 teur). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,06 euroa). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,13 euroa (0,29 euroa).

Toisella vuosineljänneksellä jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos oli -95 tuhatta euroa (49 teur). Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (3 366 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta. Toisella vuosineljänneksellä katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli -95 tuhatta euroa (3 415 teur).


KONSERNIN TUNNUSLUVUT

6/2019 6/2018 12/2018
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot (eur) 0,13 0,06 0,08
Tulos/osake, lopetetut toiminnot (eur)   0,23 2,09
Tulos/osake yhteensä (eur) 0,13 0,29 2,17
Oma pääoma/osake (eur) 4,61 3,14 4,77
Henkilöstö keskimäärin 251 269 262
Investoinnit (1 000 eur) 422 426 1 765
Korolliset velat (1 000 eur) 2 930 41 753 3 229
Omavaraisuusaste, % 88,1 62,5 93,0
Nettovelkaantumisaste, % -53,9 47,0 -50,6
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411 25 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411

 

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymän puolivuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2019 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen puolivuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Puolivuosikatsaus 2019 (pdf)