Ilkka-Yhtymä Oyj                  Osavuosikatsaus 6.5.2019, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2019

TAMMI-MAALISKUU 2019
– Liikevaihto 8 868 tuhatta euroa (9 231 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 482 tuhatta euroa (1 973 tuhatta euroa)
– Vertailukauden 1-3/2018 liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto 338 tuhatta euroa (392 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 5,4 prosenttia (21,4 %) liikevaihdosta ja jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 3,8 (4,2)
– Nettorahoituserät olivat 2 932 tuhatta euroa (-166 teur). Katsauskaudella 1-3/2019 Alma Media Oyj:n osakkeista saadut osinkotuotot (3 148 tuhatta euroa) sisältyvät nettorahoituseriin.
– Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 3 414 tuhatta euroa (1 806 tuhatta euroa) ja  jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos 3 399 tuhatta euroa (1 495 teur).
– Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (2 450 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta.
– Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 399 tuhatta euroa (3 945 teur).
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake 0,13 euroa (0,06 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot 0,13 euroa (0,16 euroa)
– Omavaraisuusaste 91,9 % (61,2 %)
– Nettovelkaantumisaste -54,0 % (41,1 %)

AVAINLUVUT, jatkuvat toiminnot

(1000 eur) 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018
Liikevaihto 8 868 9 231 36 476
Liikevoitto 482 1 973 3 534
Voitto/ tappio ennen veroja 3 414 1 806 2 302
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,13 0,06 0,08
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 145 232 555
Kiinteistön myyntivoitto 1 602 1 602
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -253 -253
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 338 392 1 631

Ilkka-Yhtymä Oyj myi 16,4 prosenttia Alma Media Oyj:n osakkeista 16.11.2018. Kaupan jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen jäi 10,9 % osuus Alma Media Oyj:n osakkeista. Tämä omistus raportoidaan tase-erässä pitkäaikaiset rahoitusvarat. Myyty Alma Media -osakkuusyhtiöomistus esitetään osavuosikatsauksen vertailuvuoden 2018 tiedoissa lopetettuna toimintona.

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 8 868 tuhatta euroa (9 231 teur) laski 3,9 %. Katsauskauden liikevoitto oli 482 tuhatta euroa (1 973 teur). Edellisvuoden liikevoittoa paransi kiinteistön myyntiin liittyvä myyntivoitto 1 602 tuhatta euroa. Liikevoittoon sisältyvä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta laski 145 tuhanteen euroon edellisvuoden 232 tuhannesta eurosta. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 338 tuhatta euroa (392 teur). Alkuvuonna mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 1,6 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).

Vuoden 2019 ensimmäinen vuosineljänneksen aikana jatkoimme toiminnan kehittämista strategisten painopistealueidemme mukaisesti: Investoimme tuottavaan kasvuun. Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla. Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluja. Panostamme oikeaan osaamiseen ja kasvuun.

Osana konsernin strategista linjausta kasvattaa markkinointipalvelujen valikoimaa konserniin kuuluva I-Mediat Oy hankki osake-enemmistön kasvuvaiheessa olevasta vaikuttajamediatoimisto somessa.com Oy Ab:sta helmikuussa 2019. Etsimme ja rakennamme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, palveluja ja mediaratkaisuja, jotka luovat menestystä asiakkaillemme. Tätä toimintaa  tukemaan olemme myös uudistaneet markkinointiamme ja luoneet uuden I-Mediat ilmeen. Jatkossa myös Ilkka-Yhtymä Oyj:n ilme noudattaa samaa uudistunutta linjaa.

Myös muut kehitystoimet jatkuvat ja ne kohdistuvat erityisesti sisällöntuotannon ja myynnin toimintamallien uudistamiseen sekä lukija- ja asiakaskokemuksen analysointiin. Näillä kehitystoimilla optimoidaan lukija- ja asiakaskohtaamisten laadukas ja tehokas toteutus. Taseasemamme on vahva ja se mahdollistaa toimintamme kehittämisen ja investoinnit kasvuun.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 3,9 prosenttia ja oli 8 868 tuhatta euroa (9 231 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,5 %. Ilmoitustuotot laskivat 7,6 % ja sisältötuotot 1,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,3 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 51 %, ilmoitustuottojen 32 % ja painotuottojen 16 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 22 tuhatta euroa (1 627 teur). Vertailukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.

Tammi-maaliskuun kulut olivat 8 530 tuhatta euroa (9 129 teur). Kulut laskivat 6,6 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 5,2 %. Henkilöstökulut laskivat 11,5 %. Vertailukauden henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 5,6 % ja poistot laskivat 4,7 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 145 tuhatta euroa (232 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 482 tuhatta euroa (1 973 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 5,4 (21,4). Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto ja 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.  Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 338 tuhatta euroa (392 teur) eli 3,8 % (4,2 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 163 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 66 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan vertailukauden liikevoittoon sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.

Nettorahoituserät olivat tammi-maaliskuussa 2 932 tuhatta euroa (-166 teur). Katsauskaudella 2019 nettorahoituseriin sisältyy 3 148 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 106 tuhatta euroa (289 teur). Koronvaihtosopimukset on otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2019 oli -331 tuhatta euroa (+118 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 167 tuhatta euroa (-12 teur).

Konsernin jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 3 414 tuhatta euroa (1 806 teur) ja jatkuvien toimintojen katsauskauden tulos 3 399 tuhatta euroa (1 495 teur). Vertailukaudella 2018 lopetettujen toimintojen katsauskauden tulos (2 450 tuhatta euroa) muodostuu osakkuusyhtiön tulososuudesta. Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 3 399 tuhatta euroa (3 945 teur). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,06 euroa). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 0,13 euroa (0,16 euroa).

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

3/2019 3/2018 12/2018
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot (eur) 0,13 0,06 0,08
Tulos/osake, lopetetut toiminnot (eur) 0,10 2,09
Tulos/osake yhteensä (eur) 0,13 0,16 2,17
Oma pääoma/osake (eur) 5,08 3,15 4,77
Henkilöstö keskimäärin 242 265 262
Investoinnit (1 000 eur) *) 122 197 1 765
Korolliset velat (1 000 eur) 3 476 43 489 3 229
Omavaraisuusaste, % 91,9 61,2 93,0
Nettovelkaantumisaste, % -54,0 41,1 -50,6
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411 25 450 411
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411


VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymän osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2019 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen osavuosikatsaus julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Osavuosikatsaus_Q1_2019.pdf