Ilkka-Yhtymä Oyj                  Tilinpäätöstiedote 18.2.2019, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2018

Ilkka-Yhtymä Oyj myi 16,4 prosenttia Alma Media Oyj:n osakkeista 16.11.2018. Kaupan jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen jäi 10,9 % osuus Alma Media Oyj:n osakkeista. Tämä omistus raportoidaan tase-erässä pitkäaikaiset rahoitusvarat. Myyty Alma Media -osakkuusyhtiöomistus esitetään tilinpäätöksessä lopetettuna toimintona vertailutietoineen.

TILIKAUSI 2018
– Liikevaihto 36 476 tuhatta euroa (37 605 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 3 534 tuhatta euroa (1 158 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 631 tuhatta euroa (1 016 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 9,7 prosenttia (3,1 %) liikevaihdosta ja jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 4,5 (2,7)
– Nettorahoituserät olivat -1 232 tuhatta euroa (-39 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -88 teur (+540 teur).
– Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 2 302 tuhatta euroa (1 119 tuhatta euroa) ja  jatkuvien toimintojen tilikauden tulos 1 996 tuhatta euroa (950 teur).
– Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos oli 53 189 tuhatta euroa (8 783 teur). Tilikaudella 2018 lopetettujen toimintojen tulos sisältää osuuden osakkuusyhtiön tuloksesta 8 597 teur sekä myyntivoiton osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä vähennettynä transaktiokuluilla ja muun laajan tuloksen erillä 44 592 teur. Vertailukaudella 2017 lopetettujen toimintojen tilikauden tulos sisältää osuuden osakkuusyhtiön tuloksesta 8 783 teur.
– Tilikauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 55 185 tuhatta euroa (9 733 teur).
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake 0,08 euroa (0,04 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot 2,17 euroa (0,38 euroa)
– Omavaraisuusaste 93 % (60,3 %)
– Nettovelkaantumisaste -50,6 % (54,8 %)
– Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta kahdessa erässä: 0,20 euroa huhtikuussa ja 0,20 euroa arviolta marraskuussa.

LOKA-JOULUKUU 2018
– Liikevaihto 9 466 tuhatta euroa (9 822 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 537 tuhatta euroa (604 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto 502 tuhatta euroa (616 tuhatta euroa)
– Jatkuvien toimintojen liikevoitto 5,7 prosenttia (6,1 %) liikevaihdosta ja jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 5,3 (6,3)
– Nettorahoituserät olivat -619 tuhatta euroa (10 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -290 teur (+120 teur).
– Jatkuvien toimintojen tulos/ osake 0,00 euroa (0,02 euroa)
– Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot 1,75 euroa (0,06 euroa)

AVAINLUVUT, jatkuvat toiminnot        
(1000 eur) 10-12/2018 10-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto 9 466 9 822 36 476 37 605
Liikevoitto 537 604 3 534 1 158
Voitto/ tappio ennen veroja -82 613 2 302 1 119
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,00 0,02 0,08 0,04
         
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 35 -12 555 143
Kiinteistön myyntivoitto     1 602  
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut     -253  
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 502 616 1 631 1 016

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Taloudellinen suhdanne Suomessa oli hyvä vuoden 2018 aikana. Tämä ei kuitenkaan näkynyt ilmoitusmyynnin kehityksessä, joka edelleen heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkuvuoden 2018 isojen tehostamistoimien jälkeen vuosi kului kehityshankkeiden merkeissä. Panostimme erityisesti sisällön tuotannon kehittämiseen sekä myynnin ja markkinoinnin uudistamiseen. Tähän työhön osallistui merkittävä joukko henkilöstöämme kaikista eri toiminnoista. Kehityshankkeiden tulokset näkyvät kuluvan vuoden toiminnassa.

Maakuntalehtemme Ilkka ja Pohjalainen muuttuivat tabloidiksi maaliskuussa 2018. Pitkään odotettu muutos otettiin hyvin vastaan lukijoiden keskuudessa ja muutos terävöitti myös omia toimintatapojamme. Digitaalisen julkaisutoiminnan kehitystoimet jatkuivat myös ja nyt jo noin puolet tilaajistamme ovat kirjautuneet digitaalisten palveluiden käyttäjiksi.

Viime vuoden aikana päivitimme strategiaamme vuosille 2019-2021. Päivitetyn strategiamme neljä painopistealuetta ohjaavat toimintaamme tulevina vuosina. Nämä painopistealueet ovat seuraavat:

– Investoimme tuottavaan kasvuun. Keskeinen tavoitteemme on kääntää liikevaihdon kehitys merkittävään kasvuun strategiakauden aikana.

– Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla. Panostamme digitaalisiin tuote- ja palvelukanaviin. Kaikki sisällöt, tuotteet ja palvelut tuotetaan suoraan digitaaliseen muotoon ja ne julkaistaan maksaville tilaajille nopeasti. Analysoidun tiedon käyttöä tehostetaan ja nopeutetaan kaikessa päätöksenteossa.

– Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluita. Tekemisemme perustuu analysoituun tietoon kysynnästä ja asiakasodotuksista. Uudistamme markkinoinnin tukemaan kysynnän kasvua ja myynnin tuloksentekokykyä.

– Panostamme oikeaan osaamiseen ja prosessien tehokkuuteen. Panostamme strategisesti tärkeisiin osaamisalueisiin. Kaikkia prosesseja tehostetaan, karsitaan päällekkäisyyttä ja lisätään ketteryyttä.

Viime vuoden marraskuussa vähensimme omistustamme Alma Mediassa. Suurimman osakkeenomistajan roolista luopuminen pienensi yksittäisen sijoituksen ja toimialan tuomaa riskiä. Vapautuvilla varoilla varaudumme myös päivitetyn strategiamme mukaisesti panostamaan kasvuun.

STRATEGISET TAVOITTEET

Strategiatyön yhteydessä Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on päivittänyt strategiset tavoitteet, jotka ovat seuraavat:

– Liikevaihdon kasvattaminen sekä medialiiketoiminnasta että sen ulkopuolelta.
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %

– Omavaraisuusaste vähintään 40 %

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto laski 3,0 prosenttia ja oli 36 476 tuhatta euroa (37 605 teur vuonna 2017). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 8,9 % ja sisältötuotot 0,8 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 4,3 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 50 %, ilmoitustuottojen 34 % ja painotuottojen 16 %.

Liiketoiminnan muut tuotot jatkuvissa toiminnoissa olivat 1 706 tuhatta euroa (232 teur). Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä. Ilkka-Yhtymä Oyj ja Seinäjoen kaupunki sopivat 11.12.2017 Seinäjoen Joupin alueella sijaitsevan vanhan painokiinteistön kaupasta. Kauppa saatettiin loppuun 1.2.2018, kun sitä koskeva kaupunginvaltuuston päätös tuli lainvoimaiseksi.

Konsernin tilikauden kulut olivat 35 247 tuhatta euroa (36 818 teur). Kulut laskivat 4,3 %.  Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 1,3 %. Henkilöstökulut laskivat 8 %. Tilikauden henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 1,7 % ja poistot laskivat 1,1 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 555 tuhatta euroa (143 teur). Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 3 534 tuhatta euroa (1 158 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 205,1 %. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 9,7 (3,1). Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto ja 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.  Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 631 tuhatta euroa (1 016 teur) eli 4,5 % (2,7 %) liikevaihdosta.

Nettorahoituserät olivat -1 232 tuhatta euroa (-39 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1 048 tuhatta euroa (1 127 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -88 tuhatta euroa (+540 teur vuonna 2017). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -310 tuhatta euroa (350 teur).

Konsernin jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 2 302 tuhatta euroa (1 119 teur) ja jatkuvien toimintojen tilikauden tulos 1 996 tuhatta euroa (950 teur). Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos oli 53 189 tuhatta euroa (8 783 teur). Tilikaudella 2018 lopetettujen toimintojen tulos sisältää osuuden osakkuusyhtiön tuloksesta 8 597 teur sekä myyntivoiton osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä vähennettynä transaktiokuluilla ja muun laajan tuloksen erillä 44 592 teur. Vertailukaudella 2017 lopetettujen toimintojen tilikauden tulos sisältää osuuden osakkuusyhtiön tuloksesta (8 783 teur). Tilikauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 55 185 tuhatta euroa (9 733 teur). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,04 euroa). Osakekohtainen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 2,17 euroa (0,38 euroa).

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuussa 2018 konsernin liikevaihto laski 3,6 prosenttia ja oli 9 466 tuhatta euroa (9 822 teur vertailukaudella 2017). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,2 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 0,4 %. Loka-joulukuussa konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 48 %, ilmoitustuottojen 36 % ja painotuottojen 16 %. Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 35 tuhatta euroa (51 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 9 012 tuhatta euroa (9 259 teur). Kulut laskivat 2,7 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Loka-joulukuussa 2018 osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista jatkuvissa toiminnoissa oli 35 tuhatta euroa (-12 teur).

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 537 tuhatta euroa (604 teur). Liikevoitto laski vertailukaudesta 11 %. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti loka-joulukuussa oli 5,7 (6,1). Jatkuvien toimintojen oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 502 tuhatta euroa (616 teur) eli 5,3 % (6,3 %) liikevaihdosta.

Nettorahoituserät olivat -619 tuhatta euroa (10 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat neljännellä vuosineljänneksellä 226 tuhatta euroa (279 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos loka-joulukuussa oli -290 tuhatta euroa (+120 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -120 tuhatta euroa (159 teur).

Konsernin jatkuvien toimintojen neljännen vuosineljänneksen tulos oli -50 tuhatta euroa (490 teur). Lopetettujen toimintojen neljännen vuosineljänneksen tulos oli 44 592 tuhatta euroa (955 teur). Neljännellä vuosineljänneksellä lopetettujen toimintojen tulos sisältää myyntivoiton osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä vähennettynä transaktiokuluilla ja muun laajan tuloksen erillä 44 592 teur.  Vertailukaudella 2017 lopetettujen toimintojen tulos sisältää osuuden osakkuusyhtiön tuloksesta (955 teur). Konsernin neljännen vuosineljänneksen tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 44 542 tuhatta euroa (1 445 teur).

Tunnusluvut   2018 2017
Liikevaihto, Meur  *) 36,5 37,6
Liikevoitto/ -tappio, Meur  *) 3,5 1,2
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto, Meur  *) 1,6 1,0
Tilikauden voitto/ tappio, Meur  *) 2,0 1,0
Tilikauden voitto/ tappio, Meur   55,2 9,7
Tulos/osake (EPS), eur  *) 0,08 0,04
Tulos/osake (EPS), eur   2,17 0,38
Korolliset velat   3,2 44,0
Omavaraisuusaste, %   93,0 60,3
Oma pääoma/osake, eur   4,77 3,00
Henkilöstö keskimäärin   262 288

*) Jatkuvat toiminnot

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2018 yhteensä 99 491 299,74 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,20 euroa, maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 18.4.2019 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 29.4.2019. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päättää toisen erän, 0,20 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan marraskuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2019.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2018 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKISTAMINEN

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2018 ja sisältää katsauksen keskeiset tiedot. Varsinainen tilinpäätöstiedote julkaistaan pdf-tiedostona tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla www.ilkka-yhtyma.fi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi

Tilinpäätöstiedote2018.pdf