Ilkka-Yhtymä Oyj                  Osavuosikatsaus 5.11.2018, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2018

TAMMI-SYYSKUU 2018
– Liikevaihto 27 011 tuhatta euroa (27 783 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 11 594 tuhatta euroa (8 383 tuhatta euroa)
– Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 129 tuhatta euroa (400 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 42,9 prosenttia (30,2 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 4,2 (1,4)
– Nettorahoituserät olivat -613 tuhatta euroa (-49 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +203 teur (+420 teur)
– Voitto ennen veroja 10 981 tuhatta euroa (8 334 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,42 euroa (0,32 euroa)
– Omavaraisuusaste 63,9 % (59,3 %)
– Nettovelkaantumisaste 44,6 % (55,6 %)

HEINÄ-SYYSKUU 2018
– Liikevaihto 8 641 tuhatta euroa (8 608 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 3 531 tuhatta euroa (2 625 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 539 tuhatta euroa (-155 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 40,9 prosenttia (30,5 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 6,2 (-1,8)
– Nettorahoituserät olivat -175 tuhatta euroa (-260 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +230 teur (-66 teur)
– Voitto ennen veroja 3 356 tuhatta euroa (2 365 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,13 euroa (0,10 euroa)

AVAINLUVUT          
(1000 eur) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017
Liikevaihto 8 641 8 608 27 011 27 783 37 605
Liikevoitto 3 531 2 625 11 594 8 383 9 942
Voitto/ tappio ennen veroja 3 356 2 365 10 981 8 334 9 902
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,13 0,10 0,42 0,32 0,38
           
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 992 2 780 9 117 7 982 8 926
Kiinteistön myyntivoitto     1 602    
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut     -253    
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 539 -155 1 129 400 1 016

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 8 641 tuhatta euroa (8 608 teur) pysyi samalla tasolla ja liikevoitto 3 531 tuhatta euroa (2 625 teur) parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 2 992 tuhatta euroa (2 780 teur) ja oikaistu oman toiminnan liikevoitto 539 tuhatta euroa (-155 teur) paranivat.

Tammi-syyskuussa mediamainonta kokonaisuudessaan laski valtakunnallisesti 1,9 % ja mainonta painetuissa sanomalehdissä laski 10,9 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence), mikä näkyi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevaihdon laskuna. Vertailukaudella ilmoitustuottoja nostivat kunnallisvaalit. Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin ilmoitustuottojen lasku oli kuitenkin pienempi kuin markkinakehitys yleensä. Sisältötuotot puolestaan ovat olleet tasaisessa laskussa koko alkuvuoden ajan. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto on ollut kasvussa kuluvan vuoden aikana.

Syksyllä 2017 aloitetut kehitys- ja tehostamistoimet näkyvät toiminnassa kuluvan vuoden aikana ja luovat pohjaa toiminnan uudistamiselle. Tehostamistoimien seurauksena kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä henkilömäärä on vähentynyt noin 34 henkilötyövuodella. Konsernin kustannukset yhteensä laskivat kolmannella vuosineljänneksellä 7,4 % ja alkuvuoden aikana 4,8 %. Muut kehitystoimet jatkuvat ja ne kohdistuvat erityisesti sisällöntuotannon sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Kehitystoimilla optimoidaan lukija- ja asiakaskohtaamisten laadukas ja tehokas toteutus.

STRATEGIAN PÄIVITYS

Kuluvan vuoden aikana Ilkka-Yhtymän strategiaa vuosille 2019–2021 on päivitetty. Konsernin perustehtävä eli missio on edelleen vahvistaa pohjalaista menestystä ja luoda elämään uusia sisältöjä.

Päivitetyn strategian mukaiset kehityksen painopistealueet ovat seuraavat: Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluita. Toimimme digitaalisesti ja johdamme tiedolla. Panostamme oikeaan osaamiseen ja prosessien tehokkuuteen. Investoimme tuottavaan kasvuun.

Toimintamme perusteena olevat arvot ovat edelleen: arvostamme, uudistumme, menestymme ja välitämme.

Päivitetyn strategian toimeenpano viimeistellään loppuvuoden aikana yhdessä koko henkilökunnan kanssa.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 2,8 prosenttia ja oli 27 011 tuhatta euroa (27 783 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 9,5 % ja sisältötuotot 0,7 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,1 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 51 %, ilmoitustuottojen 33 % ja painotuottojen 16 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 0,4 %. Liikevaihto oli 8 641 tuhatta euroa (8 608 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 2,5 % ja sisältötuotot 0,9 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 10,8 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 54 %, ilmoitustuottojen 31 % ja painotuottojen 14 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 1 670 tuhatta euroa (181 teur). Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä. Ilkka-Yhtymä Oyj ja Seinäjoen kaupunki sopivat 11.12.2017 Seinäjoen Joupin alueella sijaitsevan vanhan painokiinteistön kaupasta. Kauppa saatettiin loppuun 1.2.2018, kun sitä koskeva kaupunginvaltuuston päätös tuli lainvoimaiseksi. Heinä-syyskuussa liiketoiminnan muut tuotot olivat 27 tuhatta euroa (41 teur).

Tammi-syyskuun kulut olivat 26 234 tuhatta euroa (27 559 teur). Kulut laskivat 4,8 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat tammi-syyskuussa 2,0 %. Henkilöstökulut laskivat 7,8 %. Tammi-syyskuun henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 5,2 % ja poistot kasvoivat 2,5 %. Heinä-syyskuussa kulut olivat 8 146 tuhatta euroa (8 798 teur), laskua 7,4 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli tammi-syyskuussa 9 117 tuhatta euroa (7 982 teur). Konsernin liikevoitto oli 11 594 tuhatta euroa (8 383 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 38,3 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 42,9 (30,2). Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto ja 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 129 tuhatta euroa (400 teur) eli 4,2 % (1,4 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 207 tuhatta euroa.  Kustannustoiminnan liikevoitto ilman toiminnan uudelleenjärjestelykuluja (253 teur tammi-syyskuussa 2018) kasvoi 461 tuhatta euroa. Painotoiminnan liikevoitto laski 60 tuhatta euroa.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 2 992 tuhatta euroa (2 780 teur). Konsernin liikevoitto oli 3 531 tuhatta euroa (2 625 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 34,5 %. Konsernin liikevoittoprosentti heinä-syyskuussa oli 40,9 (30,5). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 539 tuhatta euroa (-155 teur) eli 6,2 % (-1,8 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 459 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 79 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa -613 tuhatta euroa (-49 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 822 tuhatta euroa (848 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2018 oli +203 tuhatta euroa (+420 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -190 tuhatta euroa (191 teur).

Heinä-syyskuun nettorahoituserät olivat -175 tuhatta euroa (-260 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 264 tuhatta euroa (265 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2018 oli +230 tuhatta euroa (-66 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -155 tuhatta euroa (56 teur).

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 10 981 tuhatta euroa (8 334 teur) ja katsauskauden tulos 10 644 tuhatta euroa (8 288 teur). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 3 284 tuhatta euroa (2 446 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 134 652 tuhatta euroa (130 979 teur). Oma pääoma oli 83 385 tuhatta euroa (75 165 teur). Raportointipäivänä 30.9.2018 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 112 030 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 143 058 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 41 476 tuhatta euroa (45 502 teur). Omavaraisuusaste oli 63,9 % (59,3 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,28 euroa (2,95 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 2 369 tuhatta euroa (rahavarojen vähennys edellisen vuoden vastaavana aikana 1 055 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2 863 tuhatta euroa (2 189 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 7 436 tuhatta euroa (5 196 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy tammi-syyskuussa 2018 oman liiketoiminnan 2 031 tuhatta euroa (1 590 teur) lisäksi 5 405 tuhatta euroa (3 606 teur) osakkuusyhtiöistä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli 1 070 tuhatta euroa (-987 teur). Katsauskaudella investointien rahavirtaan sisältyy 1 665 tuhatta euroa luovutustuottoa käytöstä poistetun painokiinteistön myynnistä.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 269 (291) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.11.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Ilkka-Yhtymä tiedotti neuvottelujen päättymisestä 8.1.2018. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstövähennysten yhteenlaskettu vaikutus on noin 34 henkilötyövuotta ja ne kohdistuvat tasaisesti eri toimintoihin. Henkilöstövähennysten sekä muiden tehostamistoimien kustannuksia alentava vaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Kustannusvaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2018 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Ilkka-Yhtymä  tiedotti 8.1.2018, että I-Mediat Oy:n nykyiset maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminta sekä paikallislehtiliiketoiminta yhdistetään 1.2.2018 alkaen ja organisoidaan kaupalliseksi toiminnoksi ja sisällöntuotannoksi. I-Mediat Oy:n operatiivisesta kustannusliiketoiminnasta vastaa 1.2.2018 alkaen liiketoimintajohtaja Jarno Puutio. Sisällöntuotannon toiminnosta vastaavana päätoimittajana toimii 1.2.2018 alkaen sanomalehti Ilkan päätoimittaja Satu Takala.

I-Mediat Oy:n organisaatiomuutosten yhteydessä konsernin laajennettu johtoryhmä lakkautettiin. Muutosten jälkeen 1.2.2018 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat:

Olli Pirhonen, toimitusjohtaja
Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja kustannusliiketoiminta
Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 86 212 kappaletta, joka on 2,1 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 309 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 919 169 kappaletta, joka vastaa 4,3 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3 043 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 3,16 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,20 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,97 euroa ja ylin 3,83 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 78 085 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä jakeluihin. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2018 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2018 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 20 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2022 päättyvälle kaudelle Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso. Lisäksi kesken kauden hallintoneuvostosta pois jääneen Juhani Hautamäen lopputoimikaudeksi hallintoneuvostoon valittiin Mikko Luoma (kausi päättyy 2021).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 7.5.2018 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Esa Lagerin ja Riitta Viitalan. Uudeksi hallituksen jäseneksi (kausi päättyy 2019) valittiin palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Jakamo Osakeyhtiön markkinointijohtaja, KTM Jarl Matti Anttila. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Jarl Matti Anttila, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Mediamainonnan rakennemuutos jatkuu ja printtimainonnan sekä painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan vuonna 2018.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017, ja lisäksi vuonna 2018 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 9-standardin Rahoitusinstrumentit 1.1.2018 alkaen. IFRS 9 korvaa aikaisemman IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:n pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan ja rahoitusvarojen luokitteluun. Konsernilla ei ole ollut olennaisia luottotappioita. Konserni esittää noteeraamattomat osakkeet käypään arvoon muissa laajan tuloksen erissä. IAS 39 mukaan nämä esitettiin myytävissä olevina sijoituksina. Konserni ei sovella standardia takautuvasti.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja soveltaa sitä täysin takautuvasti. Standardin käyttöönotto ei vaikuttanut tuloutettavaan määrään tai ajankohtaan, laimentamattomaan tai laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen tai rahavirtoihin.

IFRIC 22 tulkinnalla ja IAS 40 muutoksella ei ollut vaikutusta konsernin raportoituihin lukuihin.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2017 sivulla 65.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/ 2018 7-9/ 2017 Muutos % 1-9/ 2018 1-9/ 2017 Muutos % 1-12/ 2017
               
Liikevaihto 8 641 8 608 0 27 011 27 783 -3 37 605
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 17 -5 427 31 -5 747 -3
Liiketoiminnan muut tuotot 27 41 -34 1 670 181 821 232
               
Materiaalit ja palvelut -3 299 -3 310 0 -10 141 -10 348 -2 -13 774
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 217 -3 728 -14 -11 051 -11 989 -8 -15 969
Poistot -405 -413 -2 -1 227 -1 196 3 -1 611
Liiketoiminnan muut kulut -1 225 -1 347 -9 -3 816 -4 026 -5 -5 465
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 992 2 780 8 9 117 7 982 14 8 926
Liikevoitto/ -tappio 3 531 2 625 35 11 594 8 383 38 9 942
Rahoitustuotot ja -kulut -175 -260 33 -613 -49 -1150 -39
Voitto/ tappio ennen veroja 3 356 2 365 42 10 981 8 334 32 9 902
Tuloverot -73 81 190 -338 -45 645 -169
Katsauskauden voitto/ tappio 3 284 2 446 34 10 644 8 288 28 9 733
               
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,13 0,10 35 0,42 0,32 29 0,38
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 450 25 450   25 450 25 579   25 546

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/ 2018 7-9/ 2017 Muutos % 1-9/ 2018 1-9/ 2017 Muutos % 1-12/ 2017
Katsauskauden voitto/ tappio 3 284 2 446 34 10 644 8 288 28 9 733
Muut laajan tuloksen erät:              
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:          
Pitkäaikaiset rahoitusvarat              
  Käyvän arvon muutokset         -2 103 27
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 124 114 9 -102 289 -135 78
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot           -21
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 124 114 9 -102 287 -136 83
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 3 408 2 560 33 10 542 8 575 23 9 816

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 7-9/ 2018 7-9/ 2017 Muutos % 1-9/ 2018 1-9/ 2017 Muutos % 1-12/ 2017
               
Kustannustoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 7 396 7 483 -1 22 764 23 779 -4 32 113
Segmenttien välinen liikevaihto 22 17 28 119 119 0 161
Kustannustoiminta yhteensä 7 417 7 500 -1 22 884 23 898 -4 32 274
               
Painotoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 1 246 1 125 11 4 246 4 004 6 5 492
Segmenttien välinen liikevaihto 1 271 1 344 -5 3 857 4 137 -7 5 495
Painotoiminta yhteensä 2 516 2 469 2 8 103 8 141 0 10 987
               
Kohdistamattomat              
Segmenttien välinen liikevaihto 561 535 5 1 687 1 609 5 2 155
Kohdistamattomat yhteensä 561 535 5 1 687 1 609 5 2 155
               
Segm. välinen liikevaihto -1 854 -1 896 -2 -5 663 -5 866 -3 -7 811
Konsernin liikevaihto yhteensä 8 641 8 608 0 27 011 27 783 -3 37 605

 

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 7-9/ 2018 7-9/ 2017 Muutos % 1-9/ 2018 1-9/ 2017 Muutos % 1-12/ 2017
               
Kustannustoiminta 218 -242 190 274 66 313 539
Painotoiminta 256 178 44 747 807 -7 1 120
Osakkuusyhtiöt 2 992 2 780 8 9 117 7 982 14 8 926
Kohdistamattomat 65 -91 172 1 457 -473 408 -643
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 3 531 2 625 35 11 594 8 383 38 9 942

 

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 9/2018 9/2017 Muutos % 12/2017
         
Kustannustoiminta 10 428 9 622 8 8 635
Painotoiminta 8 345 8 339 0 8 879
Kohdistamattomat 115 879 113 018 3 111 323
Konsernin varat yhteensä 134 652 130 979 3 128 836

 

TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Kustannustoiminnan tuotot muodostuvat pääasiassa sisältötuotoista ja ilmoitustuotoista. Painotoiminnan tuotot koostuvat pääasiassa painamisesta. Tuotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan tiettynä ajankohtana sisältötuottoja lukuun ottamatta, jotka tuloutetaan ajan myötä.

(1000 eur)  7-9/ 2018  7-9/ 2017 Muutos %  1-9/ 2018  1-9/ 2017 Muutos %  1-12/ 2017
Kustannustoiminta              
Sisältötuotot 4 649 4 693 -1 13 732 13 830 -1 18 428
Ilmoitustuotot 2 679 2 749 -3 8 854 9 788 -10 13 443
Muu myynti 68 42 63 178 161 11 242
Kustannustoiminta yhteensä 7 396 7 483 -1 22 764 23 779 -4 32 113
               
Painotuotot yhteensä 1 246 1 125 11 4 246 4 004 6 5 492
Konsernin liikevaihto yhteensä 8 641 8 608 0 27 011 27 783 -3 37 605

 


KONSERNIN TASE

(1000 eur) 9/2018 9/2017 Muutos % 12/2017
         
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 765 838 -9 903
Liikearvo 314 314 0 314
Sijoituskiinteistöt   63 -100 63
Aineelliset hyödykkeet 7 578 8 241 -8 8 069
Osuudet osakkuusyhtiöissä 113 678 109 336 4 110 069
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 3 032 2 973 2 3 012
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 567
Muut aineelliset hyödykkeet 211 211 0 211
Pitkäaikaiset varat 126 146 122 544 3 123 209
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 707 546 30 574
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 154 3 252 -3 2 621
Tuloverosaaminen 357 927 -62 259
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti        
kirjattavat rahoitusvarat 1 426 1 521 -6 1 681
Rahat ja pankkisaamiset 2 863 2 189 31 494
Lyhytaikaiset varat 8 507 8 435 1 5 628
         
Varat yhteensä 134 652 130 979 3 128 836
         
Oma pääoma ja velat        
Oma pääoma        
Osakepääoma 6 416 6 416 0 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 682 48 674 0 48 682
Kertyneet voittovarat 28 287 20 075 41 21 309
Oma pääoma 83 385 75 165 11 76 407
         
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Laskennallinen verovelka 96 74 30 104
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 39 979 43 766 -9 39 979
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 34 48 -29 34
Pitkäaikainen vieras pääoma 40 109 43 887 -9 40 117
         
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 497 1 736 -14 4 071
Ostovelat ja muut velat 5 274 5 751 -8 5 990
Saadut ennakot 4 244 4 288 -1 2 162
Tuloverovelka 144 152 -5 91
Lyhytaikainen vieras pääoma 11 159 11 927 -6 12 313
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 134 652 130 979 3 128 836

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-9/ 2018  1-9/ 2017  1-12/ 2017
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Tilikauden voitto/ tappio 10 644 8 288 9 733
Oikaisut -8 554 -6 739 -7 161
Käyttöpääoman muutos 939 1 450 244
Liiketoiminnan rahavirta ennen      
rahoituseriä ja veroja 3 029 2 999 2 816
Maksetut korot -721 -786 -1 154
Saadut korot 49 45 49
Saadut osingot liiketoiminnasta 5 470 3 659 3 659
Muut rahoituserät   -79 -102
Maksetut välittömät verot -390 -642 -151
Liiketoiminnan rahavirta 7 436 5 196 5 116
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin      
hyödykkeisiin, netto 963 -1 083 -1 266
Investoinnit sijoituksiin -20 -2 -12
Luovutustulot sijoituksista   3 3
Saadut osingot investoinneista 126 96 99
Investointien rahavirta 1 070 -987 -1 176
       
Rahavirta ennen rahoitusta 8 506 4 209 3 940
       
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten lainojen nostot     284
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 574 -2 210 -3 920
Maksetut osingot -3 563 -3 054 -3 054
Rahoituksen rahavirta -6 137 -5 264 -6 690
       
Rahavarojen muutos  lisäys(+)/      
vähennys(-) 2 369 -1 055 -2 750
       
Rahavarat tilikauden alussa 494 3 244 3 244
Rahavarat tilikauden lopussa 2 863 2 189 494

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  9/2018 9/2017 12/2017
Tulos/osake (eur) 0,42 0,32 0,38
Oma pääoma/osake (eur) 3,28 2,95 3,00
Henkilöstö keskimäärin 269 291 288
Investoinnit (1 000 eur) *) 621 1 322 1 646
Korolliset velat (1 000 eur) 41 476 45 502 44 050
Omavaraisuusaste, % 63,9 59,3 60,3
Nettovelkaantumisaste, % 44,6 55,6 54,8
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 578 660 25 546 334
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-9/2017 Osake- pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto- varat Yhteensä
Oma pääoma kauden alussa 6 416 178 48 498 14 578 69 670
Katsauskauden laaja tulos   -2   8 577 8 575
Osingonjako       -3 080 -3 080
Oma pääoma yhteensä 9/2017 6 416 176 48 498 20 075 75 165

 

Oman pääoman muutos 1-9/2018 Osake- pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto- varat Yhteensä
Oma pääoma kauden alussa 6 416 184 48 498 21 309 76 407
Katsauskauden laaja tulos       10 542 10 542
Osingonjako       -3 563 -3 563
Oma pääoma yhteensä 9/2018 6 416 184 48 498 28 287 83 385

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 9/2018 9/2017 12/2017
       
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 104 674 135 600 150 690
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 3 961 3 961 3 961

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-9/ 2018 1-9/ 2017 Muutos % 1-12/ 2017
         
Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 069 8 332 -3 8 332
Lisäykset 553 964 -43 1 148
Vähennykset -4 -41 91 -41
Tilikauden poistot -1 040 -1 014 3 -1 364
Siirrot erien välillä       -7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 7 578 8 241 -8 8 069

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 1-9/ 2018 1-9/ 2017 1-12/ 2017
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 238 226 309
Muulle lähipiirille 205 292 372
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 204 187 254
Muulta lähipiiriltä 51 2 3
       
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
       
Myynti- ja muut saamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 52 68 88
Muulta lähipiiriltä 17 28 22
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 10 20 25

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 1-9/ 2018 1-9/ 2017 1-12/ 2017
       
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 761 782 1 103

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
         
(1000 eur) 9/2018 Taso1 Taso2 Taso3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Noteeratut osakkeet 1 426 1 426    
Noteeraamattomat osakkeet 1 682   1 682  
Yhteensä 3 107 1 426 1 682  
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Koronvaihtosopimukset 1 586   1 586  
Yhteensä 1 586   1 586  
         
         
  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
         
(1000 eur) 9/2017 Taso1 Taso2 Taso3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Noteeratut osakkeet 1 521 1 521    
Noteeraamattomat osakkeet 1 553   1 553  
Yhteensä 3 074 1 521 1 553  
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Koronvaihtosopimukset 1 909   1 909  
Yhteensä 1 909   1 909  

Noteeraamattomat osakkeet sisältävät lisäksi 1 351 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 9/2017) hankintamenoon arvostettuja osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi