Ilkka-Yhtymä Oyj                  Puolivuosikatsaus 6.8.2018, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018

TAMMI-KESÄKUU 2018
– Liikevaihto 18 369 tuhatta euroa (19 175 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 8 063 tuhatta euroa (5 757 tuhatta euroa)
– Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 590 tuhatta euroa (555 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 43,9 prosenttia (30,0 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 3,2 (2,9)
– Nettorahoituserät olivat -438 tuhatta euroa (211 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -27 teur (+486 teur).
– Voitto ennen veroja 7 625 tuhatta euroa (5 968 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,29 euroa (0,23 euroa)
– Omavaraisuusaste 62,5 % (58,1 %)
– Nettovelkaantumisaste 47,0 % (57,1 %)

HUHTI-KESÄKUU 2018
– Liikevaihto 9 138 tuhatta euroa (9 616 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 3 640 tuhatta euroa (3 284 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 198 tuhatta euroa (223 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 39,8 prosenttia (34,2 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,2 (2,3)
– Nettorahoituserät olivat -272 tuhatta euroa (178 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -145 teur (+237 teur).
– Voitto ennen veroja 3 368 tuhatta euroa (3 461 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,13 euroa (0,13 euroa)

AVAINLUVUT          
(1000 eur) 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liikevaihto 9 138 9 616 18 369 19 175 37 605
Liikevoitto 3 640 3 284 8 063 5 757 9 942
Voitto/ tappio ennen veroja 3 368 3 461 7 625 5 968 9 902
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,13 0,13 0,29 0,23 0,38
           
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 3 442 3 061 6 124 5 203 8 926
Kiinteistön myyntivoitto     1 602    
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut     -253    
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 198 223 590 555 1 016

 

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 9 138 tuhatta euroa (9 616 teur) laski, mutta liikevoitto 3 640 tuhatta euroa (3 284 teur) parani edelliseen vuoteen verrattuna. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 3 442 tuhatta euroa (3 061 teur) parani, kun taas oikaistu oman toiminnan liikevoitto 198 tuhatta euroa (223 teur) heikkeni hieman.

Alkuvuonna mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 2,4 % ja mainonta painetuissa sanomalehdissä laski 12,3 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence), mikä näkyi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevaihdon laskuna. Konsernin ilmoitustuottojen laskuun alkuvuoden aikana vaikutti myös edellisen vuoden huhtikussa pidetyt kunnallisvaalit. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto sen sijaan kasvoi alkuvuoden aikana.

Syksyllä 2017 aloitetut kehitys- ja tehostamistoimet näkyvät toiminnassa kuluvan vuoden aikana ja luovat pohjaa toiminnan uudistamiselle. Tehostamistoimien seurauksena kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä henkilömäärä vähenee 34 henkilötyövuodella. Konsernin kustannukset yhteensä laskivat toisella vuosineljänneksellä 5,3 % ja alkuvuoden aikana 3,6 %. Muut kehitystoimet jatkuvat ja ne kohdistuvat erityisesti sisällöntuotannon sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja lukija- ja asiakaskokemuksen analysointiin. Kehitystoimilla optimoidaan lukija- ja asiakaskohtaamisten laadukas ja tehokas toteutus.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 4,2 prosenttia ja oli 18 369 tuhatta euroa (19 175 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,7 %. Ilmoitustuotot laskivat 12,3 % ja sisältötuotot 0,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 4,2 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 49 %, ilmoitustuottojen 34 % ja painotuottojen 16 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5,0 %. Liikevaihto oli 9 138 tuhatta euroa (9 616 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 13,1 % ja sisältötuotot 1,0 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 2,3 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 49 %, ilmoitustuottojen 34 % ja painotuottojen 17 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 1 644 tuhatta euroa (140 teur). Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä. Ilkka-Yhtymä Oyj ja Seinäjoen kaupunki sopivat 11.12.2017 Seinäjoen Joupin alueella sijaitsevan vanhan painokiinteistön kaupasta. Kauppa saatettiin loppuun 1.2.2018, kun sitä koskeva kaupunginvaltuuston päätös tuli lainvoimaiseksi. Huhti-kesäkuussa liiketoiminnan muut tuotot olivat 17 tuhatta euroa (73 teur).

Tammi-kesäkuun kulut olivat 18 088 tuhatta euroa (18 761 teur). Kulut laskivat 3,6 %. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 8 959 tuhatta euroa (9 465 teur). Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 2,8 %. Henkilöstökulut laskivat 5,2 %. Tammi-kesäkuun henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 3,3 % ja poistot kasvoivat 4,9 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli tammi-kesäkuussa 6 124 tuhatta euroa (5 203 teur). Konsernin liikevoitto oli 8 063 tuhatta euroa (5 757 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 40,0 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 43,9 (30,0). Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 590 tuhatta euroa (555 teur) eli 3,2 % (2,9 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 252 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 139 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan liikevoittoon sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 3 442 tuhatta euroa (3 061 teur). Konsernin liikevoitto oli 3 640 tuhatta euroa (3 284 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 10,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 39,8 (34,2). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 198 tuhatta euroa (223 teur) eli 2,2 % (2,3 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 15 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 75 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-kesäkuussa -438 tuhatta euroa (211 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 558 tuhatta euroa (583 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2018 oli -27 tuhatta euroa (+486 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -36 tuhatta euroa (136 teur).

Huhti-kesäkuun nettorahoituserät olivat -272 tuhatta euroa (178 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 268 tuhatta euroa (292 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2018 oli -145 tuhatta euroa (+237 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -24 tuhatta euroa (64 teur).

Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 7 625 tuhatta euroa (5 968 teur) ja katsauskauden tulos 7 360 tuhatta euroa (5 842 teur). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 3 415 tuhatta euroa (3 405 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 132 687 tuhatta euroa (129 588 teur). Oma pääoma oli 79 977 tuhatta euroa (72 605 teur). Raportointipäivänä 30.6.2018 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 109 125 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 148 457 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 41 753 tuhatta euroa (45 778 teur). Omavaraisuusaste oli 62,5 % (58,1 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,14 euroa (2,85 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 2 070 tuhatta euroa (rahavarojen vähennys edellisen vuoden vastaavana aikana 382 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2 563 tuhatta euroa (2 862 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 6 575 tuhatta euroa (5 362 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy tammi-kesäkuussa 2018 oman liiketoiminnan 1 170 tuhatta euroa (1 756 teur) lisäksi 5 405 tuhatta euroa (3 606 teur) osakkuusyhtiöistä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli 1 354 tuhatta euroa (-730 teur). Katsauskaudella investointien rahavirtaan sisältyy 1 665 tuhatta euroa luovutustuottoa käytöstä poistetun painokiinteistön myynnistä.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 269 (283) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.11.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Ilkka-Yhtymä tiedotti neuvottelujen päättymisestä 8.1.2018. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstövähennysten yhteenlaskettu vaikutus on noin 34 henkilötyövuotta ja ne kohdistuvat tasaisesti eri toimintoihin. Henkilöstövähennysten sekä muiden tehostamistoimien kustannuksia alentava vaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Kustannusvaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2018 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Ilkka-Yhtymä  tiedotti 8.1.2018, että I-Mediat Oy:n nykyiset maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminta sekä paikallislehtiliiketoiminta yhdistetään 1.2.2018 alkaen ja organisoidaan kaupalliseksi toiminnoksi ja sisällöntuotannoksi. I-Mediat Oy:n operatiivisesta kustannusliiketoiminnasta vastaa 1.2.2018 alkaen liiketoimintajohtaja Jarno Puutio. Sisällöntuotannon toiminnosta vastaavana päätoimittajana toimii 1.2.2018 alkaen sanomalehti Ilkan päätoimittaja Satu Takala.

I-Mediat Oy:n organisaatiomuutosten yhteydessä konsernin laajennettu johtoryhmä lakkautettiin. Muutosten jälkeen 1.2.2018 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat:

Olli Pirhonen, toimitusjohtaja
Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja kustannusliiketoiminta
Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 57 528 kappaletta, joka on 1,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 211 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 687 877 kappaletta, joka vastaa 3,2 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 2 332 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 3,40 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,20 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 3,04 euroa ja ylin 3,83 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 81 077 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä jakeluihin. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2018 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2018 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 20 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2022 päättyvälle kaudelle Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso. Lisäksi kesken kauden hallintoneuvostosta pois jääneen Juhani Hautamäen lopputoimikaudeksi hallintoneuvostoon valittiin Mikko Luoma (kausi päättyy 2021).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 7.5.2018 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Esa Lagerin ja Riitta Viitalan. Uudeksi hallituksen jäseneksi (kausi päättyy 2019) valittiin palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Jakamo Osakeyhtiön markkinointijohtaja, KTM Jarl Matti Anttila. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Jarl Matti Anttila, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Mediamainonnan rakennemuutos jatkuu ja printtimainonnan sekä painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan vuonna 2018.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Puolivuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017, ja lisäksi vuonna 2018 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 9-standardin Rahoitusinstrumentit 1.1.2018 alkaen. IFRS 9 korvaa aikaisemman IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:n pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan ja rahoitusvarojen luokitteluun. Konsernilla ei ole ollut olennaisia luottotappioita. Konserni esittää noteeraamattomat osakkeet käypään arvoon muissa laajan tuloksen erissä. IAS 39 mukaan nämä esitettiin myytävissä olevina sijoituksina. Konserni ei sovella standardia takautuvasti.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja soveltaa sitä täysin takautuvasti. Standardin käyttöönotto ei vaikuttanut tuloutettavaan määrään tai ajankohtaan, laimentamattomaan tai laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen tai rahavirtoihin.

IFRIC 22 tulkinnalla ja IAS 40 muutoksella ei ollut vaikutusta konsernin raportoituihin lukuihin.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2017 sivulla 65.

Kaikki puolivuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/ 2018 4-6/ 2017 Muutos % 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Muutos % 1-12/ 2017
               
Liikevaihto 9 138 9 616 -5 18 369 19 175 -4 37 605
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2 -2 220 14     -3
Liiketoiminnan muut tuotot 17 73 -77 1 644 140 1071 232
               
Materiaalit ja palvelut -3 395 -3 519 -4 -6 842 -7 038 -3 -13 774
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 770 -4 162 -9 -7 834 -8 260 -5 -15 969
Poistot -406 -407 0 -821 -783 5 -1 611
Liiketoiminnan muut kulut -1 388 -1 377 1 -2 591 -2 679 -3 -5 465
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 3 442 3 061 12 6 124 5 203 18 8 926
Liikevoitto/ -tappio 3 640 3 284 11 8 063 5 757 40 9 942
Rahoitustuotot ja -kulut -272 178 -253 -438 211 -308 -39
Voitto/ tappio ennen veroja 3 368 3 461 -3 7 625 5 968 28 9 902
Tuloverot 47 -56 -183 -265 -126 111 -169
Katsauskauden voitto/ tappio 3 415 3 405 0 7 360 5 842 26 9 733
               
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,13 0,13 1 0,29 0,23 27 0,38
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 450 25 623   25 450 25 644   25 546

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/ 2018 4-6/ 2017 Muutos % 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Muutos % 1-12/ 2017
Katsauskauden voitto/ tappio 3 415 3 405 0 7 360 5 842 26 9 733
Muut laajan tuloksen erät:              
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:          
Pitkäaikaiset rahoitusvarat              
  Käyvän arvon muutokset         -2 103 27
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -55 157 -135 -226 174 -230 78
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot           -21
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -55 157 -135 -226 173 -231 83
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 3 360 3 562 -6 7 134 6 015 19 9 816

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/ 2018 4-6/ 2017 Muutos % 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Muutos % 1-12/ 2017
               
Kustannustoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 7 626 8 137 -6 15 369 16 296 -6 32 113
Segmenttien välinen liikevaihto 36 36 1 98 102 -4 161
Kustannustoiminta yhteensä 7 662 8 173 -6 15 467 16 398 -6 32 274
               
Painotoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 1 512 1 478 2 3 001 2 879 4 5 492
Segmenttien välinen liikevaihto 1 264 1 395 -9 2 586 2 793 -7 5 495
Painotoiminta yhteensä 2 776 2 873 -3 5 587 5 673 -2 10 987
               
Kohdistamattomat              
Segmenttien välinen liikevaihto 562 537 5 1 125 1 074 5 2 155
Kohdistamattomat yhteensä 562 537 5 1 125 1 074 5 2 155
               
Segm. välinen liikevaihto -1 863 -1 968 -5 -3 809 -3 970 -4 -7 811
Konsernin liikevaihto yhteensä 9 138 9 616 -5 18 369 19 175 -4 37 605

 

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/ 2018 4-6/ 2017 Muutos % 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Muutos % 1-12/ 2017
               
Kustannustoiminta 113 128 -12 56 308 -82 539
Painotoiminta 240 314 -24 491 629 -22 1 120
Osakkuusyhtiöt 3 442 3 061 12 6 124 5 203 18 8 926
Kohdistamattomat -155 -219 29 1 392 -382 464 -643
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 3 640 3 284 11 8 063 5 757 40 9 942

 

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 6/2018 6/2017 Muutos % 12/2017
         
Kustannustoiminta 11 110 11 236 -1 8 635
Painotoiminta 8 203 8 282 -1 8 879
Kohdistamattomat 113 375 110 069 3 111 323
Konsernin varat yhteensä 132 687 129 588 2 128 836

 

TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Kustannustoiminnan tuotot muodostuvat pääasiassa sisältötuotoista ja ilmoitustuotoista. Painotoiminnan tuotot koostuvat pääasiassa painamisesta. Tuotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan tiettynä ajankohtana sisältötuottoja lukuun ottamatta, jotka tuloutetaan ajan myötä.

(1000 eur) 4-6/ 2018 4-6/ 2017 Muutos % 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Muutos % 1-12/ 2017
Kustannustoiminta              
Sisältötuotot 4 456 4 503 -1 9 083 9 138 -1 18 428
Ilmoitustuotot 3 111 3 581 -13 6 175 7 039 -12 13 443
Muu myynti 59 54 8 110 119 -8 242
Kustannustoiminta yhteensä 7 626 8 137 -6 15 369 16 296 -6 32 113
               
Painotuotot yhteensä 1 512 1 478 2 3 001 2 879 4 5 492
Konsernin liikevaihto yhteensä 9 138 9 616 -5 18 369 19 175 -4 37 605

 


KONSERNIN TASE

(1000 eur) 6/2018 6/2017 Muutos % 12/2017
         
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 780 835 -7 903
Liikearvo 314 314 0 314
Sijoituskiinteistöt   63 -100 63
Aineelliset hyödykkeet 7 774 8 494 -8 8 069
Osuudet osakkuusyhtiöissä 110 562 106 442 4 110 069
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 3 032 2 973 2 3 012
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 567
Muut aineelliset hyödykkeet 211 211 0 211
Pitkäaikaiset varat 123 240 119 900 3 123 209
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 592 595 -1 574
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 504 4 082 10 2 621
Tuloverosaaminen 202 683 -70 259
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti        
kirjattavat rahoitusvarat 1 586 1 465 8 1 681
Rahat ja pankkisaamiset 2 563 2 862 -10 494
Lyhytaikaiset varat 9 447 9 688 -2 5 628
         
Varat yhteensä 132 687 129 588 2 128 836
         
Oma pääoma ja velat        
Oma pääoma        
Osakepääoma 6 416 6 416 0 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 682 48 674 0 48 682
Kertyneet voittovarat 24 879 17 515 42 21 309
Oma pääoma 79 977 72 605 10 76 407
         
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Laskennallinen verovelka 59 101 -42 104
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 39 979 43 766 -9 39 979
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 34 48 -29 34
Pitkäaikainen vieras pääoma 40 072 43 914 -9 40 117
         
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 774 2 012 -12 4 071
Ostovelat ja muut velat 6 004 6 230 -4 5 990
Saadut ennakot 4 784 4 651 3 2 162
Tuloverovelka 76 175 -56 91
Lyhytaikainen vieras pääoma 12 639 13 069 -3 12 313
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 132 687 129 588 2 128 836

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur) 1-6/ 2018 1-6/ 2017 1-12/ 2017
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Tilikauden voitto/ tappio 7 360 5 842 9 733
Oikaisut -6 207 -4 551 -7 161
Käyttöpääoman muutos 721 1 441 244
Liiketoiminnan rahavirta ennen      
rahoituseriä ja veroja 1 874 2 732 2 816
Maksetut korot -540 -592 -1 154
Saadut korot 44 41 49
Saadut osingot liiketoiminnasta 5 465 3 659 3 659
Muut rahoituserät   -50 -102
Maksetut välittömät verot -268 -428 -151
Liiketoiminnan rahavirta 6 575 5 362 5 116
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin      
hyödykkeisiin, netto 1 250 -826 -1 266
Investoinnit sijoituksiin -20 -2 -12
Luovutustulot sijoituksista   3 3
Saadut osingot investoinneista 124 96 99
Investointien rahavirta 1 354 -730 -1 176
       
Rahavirta ennen rahoitusta 7 930 4 632 3 940
       
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten lainojen nostot     284
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 297 -1 960 -3 920
Maksetut osingot -3 563 -3 054 -3 054
Rahoituksen rahavirta -5 860 -5 014 -6 690
       
Rahavarojen muutos  lisäys(+)/      
vähennys(-) 2 070 -382 -2 750
       
Rahavarat tilikauden alussa 494 3 244 3 244
Rahavarat tilikauden lopussa 2 563 2 862 494

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  6/2018 6/2017 12/2017
Tulos/osake (eur) 0,29 0,23 0,38
Oma pääoma/osake (eur) 3,14 2,85 3,00
Henkilöstö keskimäärin 269 283 288
Investoinnit (1 000 eur) *) 426 1 152 1 646
Korolliset velat (1 000 eur) 41 753 45 778 44 050
Omavaraisuusaste, % 62,5 58,1 60,3
Nettovelkaantumisaste, % 47,0 57,1 54,8
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 643 847 25 546 334
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-6/2017 Osake- pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto- varat Yhteensä
Oma pääoma kauden alussa 6 416 178 48 498 14 578 69 670
Katsauskauden laaja tulos   -2   6 017 6 015
Osingonjako       -3 080 -3 080
Oma pääoma yhteensä 6/2017 6 416 176 48 498 17 515 72 605

 

Oman pääoman muutos 1-6/2018 Osake- pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto- varat Yhteensä
Oma pääoma kauden alussa 6 416 184 48 498 21 309 76 407
Katsauskauden laaja tulos       7 134 7 134
Osingonjako       -3 563 -3 563
Oma pääoma yhteensä 6/2018 6 416 184 48 498 24 879 79 977

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 6/2018 6/2017 12/2017
       
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 138 324 125 121 150 690
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 3 961 3 961 3 961

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-6/ 2018 1-6/ 2017 Muutos % 1-12/ 2017
         
Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 069 8 332 -3 8 332
Lisäykset 398 861 -54 1 148
Vähennykset -3 -35 92 -41
Tilikauden poistot -691 -664 4 -1 364
Siirrot erien välillä       -7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 7 774 8 494 -8 8 069

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 1-6/ 2018 1-6/ 2017 1-12/ 2017
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 155 162 309
Muulle lähipiirille 152 210 372
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 136 136 254
Muulta lähipiiriltä 51 2 3
       
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
       
Myynti- ja muut saamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 51 73 88
Muulta lähipiiriltä 20 28 22
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 17 24 25

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 1-6/ 2018 1-6/ 2017 1-12/ 2017
       
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 527 541 1 103

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
         
(1000 eur) 6/2018 Taso1 Taso2 Taso3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Noteeratut osakkeet 1 586 1 586    
Noteeraamattomat osakkeet 1 682   1 682  
Yhteensä 3 267 1 586 1 682  
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Koronvaihtosopimukset 1 816   1 816  
Yhteensä 1 816   1 816  
         
         
  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
         
(1000 eur) 6/2017 Taso1 Taso2 Taso3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Noteeratut osakkeet 1 465 1 465    
Noteeraamattomat osakkeet 1 553   1 553  
Yhteensä 3 019 1 465 1 553  
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Koronvaihtosopimukset 1 843   1 843  
Yhteensä 1 843   1 843  

 

Noteeraamattomat osakkeet sisältävät lisäksi 1 351 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa vuonna 6/2017) hankintamenoon arvostettuja osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi