Ilkka-Yhtymä Oyj                  Osavuosikatsaus 7.5.2018, klo 13.30

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018

– Liikevaihto 9 231 tuhatta euroa (9 559 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 4 423 tuhatta euroa (2 474 tuhatta euroa)
– Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä.
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 392 tuhatta euroa (332 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 47,9 prosenttia (25,9 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 4,2 (3,5)
– Nettorahoituserät olivat -166 tuhatta euroa (33 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +118 teur (+249 teur).
– Voitto ennen veroja 4 257 tuhatta euroa (2 507 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,16 euroa (0,09 euroa)
– Omavaraisuusaste 61,2 % (56,7 %)
– Nettovelkaantumisaste 41,1 % (51,7 %)

AVAINLUVUT      
(1000 eur) 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Liikevaihto 9 231 9 559 37 605
Liikevoitto 4 423 2 474 9 942
Voitto/ tappio ennen veroja 4 257 2 507 9 902
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,16 0,09 0,38
       
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 682 2 142 8 926
Kiinteistön myyntivoitto 1 602    
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut -253    
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 392 332 1 016

 

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 9 231 tuhatta euroa (9 559 teur) laski, mutta liikevoitto 4 423 tuhatta euroa (2 474 teur) parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa paransi erityisesti kiinteistön myyntiin liittyvä myyntivoitto 1 602 tuhatta euroa sekä osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, joka oli 2 682 tuhatta euroa (2 142 teur). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto parani tasolle 392 tuhatta euroa (332 teur). Alkuvuonna mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 2,3 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence), mikä näkyi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevaihdon laskuna. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto sen sijaan kasvoi.

Syksyllä 2017 konsernin oman toiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden heikennyttyä aloitimme kehitys- ja tehostamistoimet, joilla luomme pohjaa toiminnan uudistamiselle.Tehostamistoimien seurauksena kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä henkilömäärä vähenee noin 34 henkilötyövuodella. Muut kehitystoimet jatkuvat kuluvan vuoden aikana.

Maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen ovat muuttaneet ulkoasun tabloidiksi. Pohjalainen ilmestyi tabloidina ensimmäisen kerran 15. maaliskuuta ja Ilkka puolestaan 16. maaliskuuta. Uudistuksen jälkeen tarjoamme pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on helppo käyttää ja jonka avulla mainostajat tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Yhtenäinen ulkoasu tuo myös toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä.

Ilkka-Yhtymä on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä Postin kanssa kustantamiensa maakunta- ja paikallislehtien jakelupalveluiden osalta. Katsauskaudella Ilkka-Yhtymä ja Posti sopivat vuotta 2019 koskevista jakelupalveluista ja niiden ehdoista. Posti sitoutuu kaupallisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tuottamaan Ilkka-Yhtymän kustantamien sanomalehtien tarvitsemat seitsemänpäiväiset jakelupalvelut sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 3,4 prosenttia ja oli 9 231 tuhatta euroa (9 559 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,1 %. Ilmoitustuotot laskivat 11,4 % ja sisältötuotot 0,2 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,3 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 50 %, ilmoitustuottojen 33 % ja painotuottojen 16 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1 627 tuhatta euroa (67 teur). Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistön myynnistä. Ilkka-Yhtymä Oyj ja Seinäjoen kaupunki sopivat 11.12.2017 Seinäjoen Joupin alueella sijaitsevan vanhan painokiinteistön kaupasta. Kauppa saatettiin loppuun 1.2.2018, kun sitä koskeva kaupunginvaltuuston päätös tuli lainvoimaiseksi.

Tammi-maaliskuun kulut olivat 9 129 tuhatta euroa (9 296 teur). Kulut laskivat 1,8 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 2,0 %. Henkilöstökulut laskivat 0,8 %. Tammi-maaliskuun henkilöstökuluihin sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 7,6 % ja poistot kasvoivat 10,2 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 2 682 tuhatta euroa (2 142 teur). Konsernin liikevoitto oli 4 423 tuhatta euroa (2 474 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 78,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 47,9 (25,9). Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 602 tuhannen euron myyntivoitto.Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 392 tuhatta euroa (332 teur) eli 4,2 % (3,5 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 237 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 64 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan liikevoittoon sisältyy 253 tuhatta euroa toiminnan uudelleenjärjestelykuluja.

Nettorahoituserät olivat tammi-maaliskuussa -166 tuhatta euroa (33 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 289 tuhatta euroa (291 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2018 oli +118 tuhatta euroa (+249 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -12 tuhatta euroa (72 teur).

Voitto ennen veroja oli 4 257 tuhatta euroa (2 507 teur) ja katsauskauden tulos 3 945 tuhatta euroa (2 437 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 137 441 tuhatta euroa (133 401 teur). Oma pääoma oli 80 180 tuhatta euroa (72 123 teur). Raportointipäivänä 31.3.2018 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 105 814 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 159 704 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 43 489 tuhatta euroa (47 272 teur). Omavaraisuusaste oli 61,2 % (56,7 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,15 euroa (2,81 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 8 384 tuhatta euroa (5 309 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 8 878 tuhatta euroa (8 553 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 7 544 tuhatta euroa (5 863 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy tammi-maaliskuussa 2018 oman liiketoiminnan 2 146 tuhatta euroa (2 680 teur) lisäksi 5 398 tuhatta euroa (3 183 teur) osakkuusyhtiöstä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli 1 374 tuhatta euroa (-304 teur). Katsauskaudella investointien rahavirtaan sisältyy 1 665 tuhatta euroa luovutustuottoa käytöstä poistetun painokiinteistön myynnistä.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 265 (271) henkilöä.

6.11.2017 Ilkka-Yhtymä tiedotti aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. 8.1.2018 Ilkka-Yhtymä tiedotti neuvottelujen päättymisestä. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstövähennysten yhteenlaskettu vaikutus on noin 34 henkilötyövuotta ja ne kohdistuvat tasaisesti eri toimintoihin. Henkilöstövähennysten sekä muiden tehostamistoimien kustannuksia alentava vaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Kustannusvaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2018 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Ilkka-Yhtymä  tiedotti 8.1.2018, että I-Mediat Oy:n nykyiset maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminta sekä paikallislehtiliiketoiminta yhdistetään 1.2.2018 alkaen ja organisoidaan kaupalliseksi toiminnoksi ja sisällöntuotannoksi. I-Mediat Oy:n operatiivisesta kustannusliiketoiminnasta vastaa 1.2.2018 alkaen liiketoimintajohtaja Jarno Puutio. 1.2.2018 alkaen sisällöntuotannon toiminnosta vastaavana päätoimittajana toimii sanomalehti Ilkan päätoimittaja Satu Takala.

I-Mediat Oy:n organisaatiomuutosten yhteydessä konsernin laajennettu johtoryhmä lakkautettiin. Muutosten jälkeen 1.2.2018 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat:

Olli Pirhonen, toimitusjohtaja
Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja kustannusliiketoiminta
Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 46 484 kappaletta, joka on 1,1 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 171 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 366 256 kappaletta, joka vastaa 1,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 1 281 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 3,40 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,20 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 3,24 euroa ja ylin 3,83 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 85 412 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä jakeluihin. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2018 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2018 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 20 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2022 päättyvälle kaudelle Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso. Lisäksi kesken kauden hallintoneuvostosta pois jääneen Juhani Hautamäen lopputoimikaudeksi hallintoneuvostoon valittiin Mikko Luoma (kausi päättyy 2021).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017, ja lisäksi vuonna 2018 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 9-standardin Rahoitusinstrumentit 1.1.2018 alkaen. IFRS 9 korvaa aikaisemman IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:n pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan ja rahoitusvarojen luokitteluun. Konsernilla ei ole ollut olennaisia luottotappioita. Konserni esittää noteeraamattomat osakkeet käypään arvoon muissa laajan tuloksen erissä. IAS 39 mukaan nämä esitettiin myytävissä olevina erinä. Konserni ei sovella standardia takautuvasti.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen) ja soveltaa sitä täysin takautuvasti. Standardin käyttöönotto ei vaikuttanut tuloutettavaan määrään tai ajankohtaan, laimentamattomaan tai laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen tai rahavirtoihin.

IFRIC 22 tulkinnalla ja IAS 40 muutoksella ei ollut vaikutusta konsernin raportoituihin lukuihin.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2017 sivulla 65.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/2018 1-3/2017 Muutos 1-12/2017
         
Liikevaihto 9 231 9 559 -3 % 37 605
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 12 2 539 % -3
Liiketoiminnan muut tuotot 1 627 67 2331 % 232
         
Materiaalit ja palvelut -3 447 -3 519 -2 % -13 774
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 064 -4 098 -1 % -15 969
Poistot -415 -377 10 % -1 611
Liiketoiminnan muut kulut -1 203 -1 302 -8 % -5 465
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 682 2 142 25 % 8 926
Liikevoitto/ -tappio 4 423 2 474 79 % 9 942
Rahoitustuotot ja -kulut -166 33 -599 % -39
Voitto/ tappio ennen veroja 4 257 2 507 70 % 9 902
Tuloverot -312 -70 347 % -169
Katsauskauden voitto/ tappio 3 945 2 437 62 % 9 733
         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,16 0,09 63 % 0,38
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 450 25 665   25 546

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/2018 1-3/2017 Muutos 1-12/2017
Katsauskauden voitto/ tappio 3 945 2 437 62 % 9 733
Muut laajan tuloksen erät:        
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:        
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
  Käyvän arvon muutokset   -2 -100 % 27
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -171 18 -1075 % 78
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot       -21
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -171 16 -1192 % 83
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 3 774 2 453 54 % 9 816

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-3/2018 1-3/2017 Muutos 1-12/2017
         
Kustannustoiminta        
Ulkoinen liikevaihto 7 743 8 158 -5 % 32 113
Segmenttien välinen liikevaihto 61 66 -7 % 161
Kustannustoiminta yhteensä 7 804 8 225 -5 % 32 274
         
Painotoiminta        
Ulkoinen liikevaihto 1 489 1 401 6 % 5 492
Segmenttien välinen liikevaihto 1 322 1 398 -5 % 5 495
Painotoiminta yhteensä 2 811 2 799 0 % 10 987
         
Kohdistamattomat        
Segmenttien välinen liikevaihto 563 537 5 % 2 155
Kohdistamattomat yhteensä 563 537 5 % 2 155
         
Segm. välinen liikevaihto -1 947 -2 002 -3 % -7 811
Konsernin liikevaihto yhteensä 9 231 9 559 -3 % 37 605

 

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-3/2018 1-3/2017 Muutos 1-12/2017
         
Kustannustoiminta -57 180 -131 % 539
Painotoiminta 251 315 -20 % 1 120
Osakkuusyhtiöt 2 682 2 142 25 % 8 926
Kohdistamattomat 1 546 -164 1046 % -643
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 4 423 2 474 79 % 9 942

 

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 3/2018 3/2017 Muutos 12/2017
         
Kustannustoiminta 13 885 13 507 3 % 8 635
Painotoiminta 7 943 8 138 -2 % 8 879
Kohdistamattomat 115 613 111 756 3 % 111 323
Konsernin varat yhteensä 137 441 133 401 3 % 128 836

 

TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Kustannustoiminnan tuotot muodostuvat pääasiassa sisältötuotoista ja ilmoitustuotoista. Painotoiminnan tuotot koostuvat pääasiassa painamisesta. Tuotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan tiettynä ajankohtana sisältötuottoja lukuun ottamatta, jotka tuloutetaan ajan myötä.

(1000 eur) 1-3/2018 1-3/2017 Muutos 1-12/2017
Kustannustoiminta        
Sisältötuotot 4 627 4 635 0 % 18 428
Ilmoitustuotot 3 064 3 458 -11 % 13 443
Muu myynti 52 65 -21 % 242
Kustannustoiminta yhteensä 7 743 8 158 -5 % 32 113
         
Painotuotot yhteensä 1 489 1 401 6 % 5 492
Konsernin liikevaihto yhteensä 9 231 9 559 -3 % 37 605

 

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 3/2018 3/2017 Muutos 12/2017
         
Varat        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 840 666 26 % 903
Liikearvo 314 314 0 % 314
Sijoituskiinteistöt   63 -100 % 63
Aineelliset hyödykkeet 7 914 8 149 -3 % 8 069
Osuudet osakkuusyhtiöissä 107 181 103 231 4 % 110 069
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 3 012 2 973 1 % 3 012
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 % 567
Muut aineelliset hyödykkeet 211 211 0 % 211
Pitkäaikaiset varat 120 040 116 176 3 % 123 209
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 486 578 -16 % 574
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 173 6 252 -1 % 2 621
Tuloverosaaminen 213 412 -48 % 259
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti      
kirjattavat rahoitusvarat 1 651 1 430 15 % 1 681
Rahat ja pankkisaamiset 8 878 8 553 4 % 494
Lyhytaikaiset varat 17 400 17 225 1 % 5 628
         
Varat yhteensä 137 441 133 401 3 % 128 836
         
Oma pääoma ja velat        
Oma pääoma        
Osakepääoma 6 416 6 416 0 % 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 682 48 674 0 % 48 682
Kertyneet voittovarat 25 082 17 032 47 % 21 309
Oma pääoma 80 180 72 123 11 % 76 407
         
Pitkäaikainen vieras pääoma        
Laskennallinen verovelka 108 61 77 % 104
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 39 979 43 574 -8 % 39 979
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 34 48 -29 % 34
Pitkäaikainen vieras pääoma 40 121 43 682 -8 % 40 117
         
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 510 3 698 -5 % 4 071
Ostovelat ja muut velat 7 079 7 667 -8 % 5 990
Saadut ennakot 6 345 6 128 4 % 2 162
Tuloverovelka 205 103 100 % 91
Lyhytaikainen vieras pääoma 17 140 17 596 -3 % 12 313
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 137 441 133 401 3 % 128 836

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-3/2018  1-3/2017  1-12/2017
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Tilikauden voitto/ tappio 3 945 2 437 9 733
Oikaisut -3 395 -1 752 -7 161
Käyttöpääoman muutos 1 937 2 413 244
Liiketoiminnan rahavirta ennen      
rahoituseriä ja veroja 2 487 3 098 2 816
Maksetut korot -180 -191 -1 154
Saadut korot 9 6 49
Saadut osingot liiketoiminnasta 5 403 3 186 3 659
Muut rahoituserät -29 -21 -102
Maksetut välittömät verot -147 -214 -151
Liiketoiminnan rahavirta 7 544 5 863 5 116
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin      
hyödykkeisiin, netto 1 374 -304 -1 266
Investoinnit sijoituksiin   -2 -12
Luovutustulot sijoituksista   3 3
Saadut osingot investoinneista     99
Investointien rahavirta 1 374 -304 -1 176
       
Rahavirta ennen rahoitusta 8 918 5 559 3 940
       
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten lainojen nostot     284
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -534 -250 -3 920
Maksetut osingot     -3 054
Rahoituksen rahavirta -534 -250 -6 690
       
Rahavarojen muutos  lisäys(+)/      
vähennys(-) 8 384 5 309 -2 750
       
Rahavarat katsauskauden alussa 494 3 244 3 244
Rahavarat katsauskauden lopussa 8 878 8 553 494

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  3/2018 3/2017 12/2017
Tulos/osake (eur) 0,16 0,09 0,38
Oma pääoma/osake (eur) 3,15 2,81 3,00
Henkilöstö keskimäärin 265 271 288
Investoinnit (1 000 eur) *) 197 232 1 646
Korolliset velat (1 000 eur) 43 489 47 272 44 050
Omavaraisuusaste, % 61,2 56,7 60,3
Nettovelkaantumisaste, % 41,1 51,7 54,8
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 665 208 25 546 334
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 665 208 25 450 411

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-3/2017 Osake- pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto- varat Yhteensä
Oma pääoma kauden alussa 6 416 178 48 498 14 578 69 670
Katsauskauden laaja tulos   -2   2 455 2 453
Oma pääoma yhteensä 3/2017 6 416 176 48 498 17 032 72 123

 

Oman pääoman muutos 1-3/2018 Osake- pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto- varat Yhteensä
Oma pääoma kauden alussa 6 416 184 48 498 21 309 76 407
Katsauskauden laaja tulos       3 774 3 774
Oma pääoma yhteensä 3/2018 6 416 184 48 498 25 082 80 180

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 3/2018 3/2017 12/2017
       
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 148 804 109 402 150 690
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 3 961 3 961 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-3/2018 1-3/2017 Muutos 1-12/2017
         
Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 069 8 332 -3 % 8 332
Lisäykset 190 174 9 % 1 148
Vähennykset   -35 100 % -41
Tilikauden poistot -345 -322 7 % -1 364
Siirrot erien välillä       -7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 7 914 8 149 -3 % 8 069

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 78 80 309
Muulle lähipiirille 84 144 372
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 65 74 254
Muulta lähipiiriltä 51   3
       
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
       
Myynti- ja muut saamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 68 88 88
Muulta lähipiiriltä 30 33 22
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 12 14 25

 

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
       
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 237 272 1 103

 

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
         
(1000 eur) 3/2018 Taso1 Taso2 Taso3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Noteeratut osakkeet 1 651 1 651    
Noteeraamattomat osakkeet 1 662   1 662  
Yhteensä 3 312 1 651 1 662  
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Koronvaihtosopimukset 1 670   1 670  
Yhteensä 1 670   1 670  
         
         
  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
         
(1000 eur) 3/2017 Taso1 Taso2 Taso3
Käypään arvoon arvostetut varat        
Noteeratut osakkeet 1 430 1 430    
Noteeraamattomat osakkeet 1 553   1 553  
Yhteensä 2 983 1 430 1 553  
         
Käypään arvoon arvostetut velat        
Koronvaihtosopimukset 2 080   2 080  
Yhteensä 2 080   2 080  

Noteeraamattomat osakkeet sisältävät lisäksi 1 351 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa vuonna 3/2017) hankintamenoon arvostettuja osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi