Ilkka-Yhtymä Oyj                  Tilinpäätöstiedote 20.2.2018, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2017

TILIKAUSI 2017
– Liikevaihto 37 605 tuhatta euroa (39 698 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 9 942 tuhatta euroa (7 754 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 016 tuhatta euroa (2 994 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 26,4 prosenttia (19,5 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,7 (7,5)
– Nettorahoituserät olivat -39 tuhatta euroa (-1 219 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +540 teur (-523 teur).
– Voitto ennen veroja 9 902 tuhatta euroa (6 535 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,38 euroa (0,24 euroa)
– Omavaraisuusaste 60,3 % (56,2 %)
– Nettovelkaantumisaste 54,8 % (61,6 %)
– Hallitus esittää osingoksi 0,14 euroa osakkeelta

LOKA-JOULUKUU 2017
– Liikevaihto 9 822 tuhatta euroa (10 312 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 1 559 tuhatta euroa (2 026 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 616 tuhatta euroa (732 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 15,9 prosenttia (19,6 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 6,3 (7,1)
– Nettorahoituserät olivat 10 tuhatta euroa (337 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +120 teur (+639 teur).
– Tulos/ osake 0,06 euroa (0,08 euroa)

AVAINLUVUT

(1000 eur)

10-12/

2017

10-12/

2016

1-12/

2017

1-12/

2016

Liikevaihto 9 822 10 312 37 605 39 698
Liikevoitto 1 559 2 026 9 942 7 754
Voitto/ tappio ennen veroja 1 568 2 363 9 902 6 535
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,06 0,08 0,38 0,24
         
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:        
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 943 1 295 8 926 4 761
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 616 732 1 016 2 994

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2017 toimintamme teemana on ollut uudistuminen. Digitalisaatio muuttaa kuluttajakäyttäytymistä ja siihen on pystyttävä vastaaman. Perinteinen printtimedia on edelleen elinvoimainen, mutta sen rinnalle meidän on kehitettävä digitaalisia tuotteita ja palveluja. Samalla tuottavuutta on pystyttävä nostamaan kaikissa omissa toiminnoissa.

Taloudellinen suhdanne Suomessa kääntyi paremmaksi vuoden 2017 aikana. Tämä ei kuitenkaan näkynyt ilmoitusmyynnin kehityksessä, joka heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernimme oman toiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden heikentyessä aloitimme syksyllä kehitys- ja tehostamistoimet, joilla luomme pohjaa toiminnan uudistamiselle. Tehostamistoimien seurauksena kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä henkilömäärä vähenee noin 34 henkilötyövuodella. Kehitystoimet osaltaan jatkuvat vuoden 2018 aikana.

Alkuvuodesta 2017 uudistimme maakuntalehtien verkkosivut ja kirjautumisen, jonka jälkeen kehitystyö on jatkunut koko vuoden. Lähes puolet tilaajistamme on ottanut digilehden käyttöönsä printtilehden rinnalle.

Verkkosisältöjen kehitys on ollut merkittävää koko vuoden aikana. Valitsemamme tie kovan maksumuurin osalta on osoittautunut oikeaksi. Maakuntalehtien lisäksi maksumuuri on otettu käyttöön myös kaikissa paikallislehdissämme. Lisäksi olemme täydentäneet tekemistämme videotuotannoilla kaikissa lehdissä ja videostudiot on otettu käyttöön sekä Seinäjoella että Vaasassa.

Maakuntalehtemme Ilkka ja Pohjalainen aloittivat valmistautumisen ulkoasun muuttamiseksi tabloid-kokoon. Hanke on edennyt hyvin ja maaliskuussa 2018 siirrymme molempien maakuntalehtien osalta uuteen ulkoasuun. Koelehtien perusteella saatu palaute uudistuksesta on ollut positiivista niin kuluttaja- kuin yritysraadeissa.

Painopuolella EPKK:n erikoispaino liittyi osaksi I-printin toimintaa huhtikuussa 2017 ja uudisti osaltaan tarjontaamme nykyisille ja uusille asiakkaille.

Osakkuusyhtiöistämme erityisesti Alma Media Oyj:n taloudellinen kehitys on ollut erittäin hyvää. Tämä antaa hyvän pohjan Ilkka-Yhtymän oman toiminnan uudistamiselle.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen BKT:n ennakoidaan kasvaneen Suomen Pankin 18.12.2017 ennusteen mukaan noin 3,1 % vuonna 2017. Vuonna 2018 BKT kasvaa ennusteen mukaan 2,5 %. Suomen talouskasvu on laaja-alaista, vienti vauhdittaa kasvua ja samalla kotimainen kysyntä jatkuu voimakkaana. Yksityisen kulutuksen  arvioidaan kasvaneen 1,9 % vuonna 2017. Vuonna 2018 yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan noin 1,8 %.

Inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 0,5 prosenttia. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamusindikaattori tammikuussa 2018 oli 24,2. Tammikuun lukema on mittaushistorian korkein.

Kantar TNS:n mukaan mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 217 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja vuosi päättyi nollakasvuun (-0.1 %). Mainonta laski sanomalehdissä 10,6 %. Mainonta kaupunkilehdissä laski 2,9 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 24,9 % ja kaupunkilehtien 4,9 %. Verkkomainonta kasvoi 11,8 % ja sen osuus mediamainonnasta oli 30,4 %.

KONSERNIRAKENNE

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy ja lehti- ja arkkipainoyhtiöstä I-print Oy. Konserniin kuuluu lisäksi Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10. Konsernin päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, viisi paikallislehteä (Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat, Suupohjan Sanomat), kaksi kaupunkilehteä (Vaasan Ikkuna, Etelä-Pohjanmaa), lehtien verkko- ja mobiilipalvelut, viestintäpalvelut sekä I-print Oy:n painopalvelut.

Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj, Arena Partners Oy ja Yrittävä Suupohja Oy.

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto laski 5,3 prosenttia ja oli 37 605 tuhatta euroa (39 698 teur vuonna 2016). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,7 %. Ilmoitustuotot laskivat 13,4 % ja sisältötuotot 1,9 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 3,9 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 49 %, ilmoitustuottojen 36 % ja painotuottojen 15 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 232 tuhatta euroa (211 teur).

Konsernin tilikauden kulut olivat 36 818 tuhatta euroa (36 921 teur) ja säilyivät edellisen vuoden tasolla. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut säilyivät edellisen vuoden tasolla. Henkilöstökulut laskivat 2,7 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 3,6 % ja poistot kasvoivat 10,8 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 8 926 tuhatta euroa (4 761 teur). Konsernin liikevoitto oli 9 942 tuhatta euroa (7 754 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 28,2 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 26,4 (19,5). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 016 tuhatta euroa (2 994 teur) eli 2,7 % (7,5 %) liikevaihdosta.

Nettorahoituserät olivat -39 tuhatta euroa (-1 219 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1 127 tuhatta euroa (1 216 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +540 tuhatta euroa (-523 teur vuonna 2016). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 350 tuhatta euroa (369 teur).

Voitto ennen veroja oli 9 902 tuhatta euroa (6 535 teur) ja katsauskauden tulos 9 733 tuhatta euroa (6 207 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,24 euroa).

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuussa 2017 konsernin liikevaihto oli 9 822 tuhatta euroa (10 312 teur). Liikevaihto laski 4,7 %. Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 7,1 %. Loka-joulukuussa konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 47 %, ilmoitustuottojen 37 % ja painotuottojen 15 %. Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 51 tuhatta euroa (51 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 9 259 tuhatta euroa (9 629 teur). Kulut laskivat 3,8 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Loka-joulukuussa 2017 osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 943 tuhatta euroa (1 295 teur).

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto oli 1 559 tuhatta euroa (2 026 teur). Liikevoitto laski vertailukaudesta 23,1 %. Konsernin liikevoittoprosentti loka-joulukuussa oli 15,9 (19,6). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 616 tuhatta euroa (732 teur) eli 6,3 % (7,1 %) liikevaihdosta.

Nettorahoituserät olivat 10 tuhatta euroa (337 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat neljännellä vuosineljänneksellä 279 tuhatta euroa (294 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos loka-joulukuussa oli +120 tuhatta euroa (+639 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 159 tuhatta euroa (-19 teur).

Neljännen vuosineljänneksen tulos oli 1 445 tuhatta euroa (2 156 teur).

KONSERNIN TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 128 836 tuhatta euroa (125 950 teur). Oma pääoma oli 76 407 tuhatta euroa (69 670 teur). Raportointipäivänä 31.12.2017 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 108 933  tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 161 728 tuhatta euroa.

Tilikauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 44 050  tuhatta euroa (47 532 teur 31.12.2016), ja niiden keskimaturiteetti oli kolme vuotta (3 vuotta 11 kuukautta 31.12.2016).

Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Kokonaislainasalkusta n. 69 % on kiinteäkorkoista ja n. 31 % vaihtuvakorkoista. Suojaustoimenpiteet huomioon ottaen korollisten velkojen keskikorko 31.12.2017 oli 2,42 % (2,41 %).

Tilinpäätöstilanteessa 31.12.2017 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen seuraavan 12 kuukauden vaikutus tulokseen ennen veroja, kun otetaan huomioon suojaustoimenpiteet, olisi -/+ 134 teur, jos korkotaso nousisi tai laskisi prosenttiyksikön. Tilikautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista veloista erääntyy maksettavaksi 3 680 tuhatta euroa.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 24.11.2017 tehneensä sopimuksen 50 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistusohjelmasta. Yhtiö voi laskea ohjelman puitteissa liikkeelle maturiteetiltaan alle vuoden pituisia yritystodistuksia. Rahoitusjärjestely laajentaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n rahoituspohjaa sekä varmistaa konsernin normaalia investointi- ja käyttöpääomarahoitusta. Ilkka-Yhtymä Oyj ei ole laskenut liikkeelle yritystodistuksia.

Tilikauden lopussa konsernin nettovelkaantumisaste oli 54,8 % (61,6 %). Omavaraisuusaste oli 60,3 % (56,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,00 euroa (2,71 euroa). Rahavarojen vähennys tilikauden aikana oli 2 750 tuhatta euroa (3 256 teur) ja rahavarat tilikauden lopussa olivat 494 tuhatta euroa (3 244 teur).

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 5 116 tuhatta euroa (1 995 teur). Vuoden 2017 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy 3 606 tuhatta euroa osakkuusyhtiöistä saatuja osinkotuottoja.  Investointien rahavirta oli   -1 176 tuhatta euroa (1 955 teur). Vertailukaudella 2016 investointien rahavirtaan sisältyi 2 699 tuhatta euroa  Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

KUSTANNUSTOIMINTA

Konsernin kustannustoiminnan segmentti muodostuu kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy. Kustannustoiminnan tilikauden liikevaihto oli 32 274 tuhatta euroa (34 511 teur). Kustannustoiminnan liikevaihto laski 6,5 %. Ilmoitustuotot laskivat 13,4 % ja sisältötuotot 1,9 %. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 76,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 539 tuhatta euroa (2 314 teur).

Parantuneesta taloustilanteesta huolimatta sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy edelleen epävarmuustekijöitä. Mainospanostukset ovat vahvasta talouskasvusta johtuen kasvamassa, mutta Mainostajien liiton mainosbarometri ei lupaa käännettä printtimainonnalle.  Printtimainonnan mediamyynnin kokonaisvolyymin ja levikkituottojen odotetaan valtakunnallisesti edelleen laskevan vuonna 2018. I-Mediat Oy:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes edellisvuoden tasolla.

PAINOTOIMINTA

Painotoimintasegmentti muodostuu painoyhtiöstä I-print Oy. Painotoiminnan tilikauden liikevaihto oli 10 987 tuhatta euroa (11 151 teur). Liikevaihto laski 1,5 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 204 tuhatta euroa (3,9 %). Painotoiminnan liikevoitto kasvoi 6,7% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1 120 tuhatta euroa (1 049 teur).

Vuoden 2018 markkinatilanne tulee jatkumaan haasteellisena ylikapasiteettitilanteen jatkuessa Suomen graafisessa teollisuudessa samalla kun kokonaisvolyymi painettujen tuotteiden markkinoilla laskee. Raaka-aine- ja energiakustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti. I-print Oy:n liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran edellisestä vuodesta.

OSAKKUUSYHTIÖT

Ilkka-Yhtymä-konsernin osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj (27,30 %), Arena Partners Oy (37,82 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,46%).

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Suomessa Alma Median liiketoimintaan kuuluvat valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen julkaisutoiminta, digitaaliset kuluttaja- ja yrityspalvelut sekä paino- ja jakeluliiketoiminta. Kansainvälinen liiketoiminta keskittyy rekrytointipalveluihin ja toimitilojen markkinapaikkaliiketoimintaan itäisessä Keski-Euroopassa ja Ruotsissa.

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehtiyhtiön yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitys- ja tuotantoyhtiö. Arena Partners  omistaa 35 %:n osuuden Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa Suomessa. Arena Partners konserniin kuuluvat lisäksi mobiilipalveluihin keskittynyt tytäryhtiö Arena Interactive Oy (65%), rekrytointipalveluyhtiö LAURA Rekrytointi Oy (100%) sekä Adfore Tecnologies Oy (49,9%).

Yrittävä Suupohja Oy julkaisee Suupohjan alueella jaettavaa ilmaisjakelulehteä Suupohjan Seutu.

ILKKA-YHTYMÄN MAAKUNTALEHDET SIIRTYVÄT VUONNA 2018 TABLOID-FORMAATTIIN

Ilkka-Yhtymän hallitus on päättänyt, että maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen muuttavat ulkoasun tabloidiksi keväällä 2018. Pohjalainen ilmestyy tabloidina ensimmäisen kerran 15. maaliskuuta, Ilkka puolestaan 16. maaliskuuta.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on helppo käyttää ja jonka avulla mainostajat tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Yhtenäinen ulkoasu tuo myös toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Lännen Median tuottama journalistinen sisältö ja Kärkimedian myymä valtakunnallinen mainonta ovat pääsääntöisesti tabloid-muodossa.

KOPIOKESKUS EPKK:N LIIKETOIMINTA SIIRTYI I-PRINT OY:LLE

Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta siirtyi Ilkka-Yhtymään kuuluvalle I-print Oy:lle 1.4.2017 alkaen.

Liiketoimintakaupassa I-print Oy:lle siirtyi Seinäjoella toimivan Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta. Kaupan myötä I-print Oy:n tarjonta laajeni erikoispainamiseen mm. CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen. Kopiokeskus EPKK:n palveluksessa olevat viisi henkilöä siirtyivät I-print Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ MYI KÄYTÖSTÄ POISTETUN PAINOKIINTEISTÖN SEINÄJOEN JOUPISSA

Ilkka-Yhtymä Oyj ja Seinäjoen kaupunki sopivat 11.12.2017 Seinäjoen Joupin alueella sijaitsevan vanhan painokiinteistön kaupasta. Sopimuksen mukaan omistus- ja hallintaoikeus sekä vaaranvastuu kiinteistöön siirtyvät ostajalle, kun kauppaa koskeva kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman ja kauppahinta on kokonaan maksettu.

Kauppa on saatettu loppuun 1.2.2018. Toteutuneesta kaupasta Ilkka-Yhtymä Oyj kirjaa noin 1,6 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Konsernin kustannustoiminnassa monikanavaista tuotekehitystä on tehty oman toiminnan lisäksi yhteistyössä Arena Partners Oy:n, Lännen Media Oy:n ja niiden osakaslehtien kanssa. Tuotekehitys on suunnattu asiakaslähtöisesti tuotettuihin uutisointi-, asiointi- ja yhteisöllisyyteen liittyviin monikanavaisiin palveluihin. Konsernin painotoiminnassa kehitystoiminta keskittyi asiakkaille suunnattujen lisäarvopalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 1 646 tuhatta euroa. Painotoiminnan investoinnit olivat 797 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan investoinnit olivat 209 tuhatta euroa.

YHTIÖKOKOUS, HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2017 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2017 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 21 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2021 päättyvälle kaudelle Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta. Henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon valittiin toimittaja Anu Nahkala (Kauhava) ja painaja Markus Ristimäki (Seinäjoki).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

5 §:n 1 momenttia muutetaan laskemalla hallintoneuvoston jäsenten vähimmäislukumäärä viiteentoista (15) jäseneen ja enimmäislukumäärä kahteenkymmeneenviiteen (25) jäseneen, minkä lisäksi pykälän 2 momenttiin tehdään kielellinen tarkennus.

17 §:ää tarkennetaan lisäämällä pykälään osakeyhtiölain sanamuotoa mukaileva toinen lause, jonka mukaisesti yhtiön purkamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on sen lisäksi, että purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista ja kokouksessa edustetuista äänistä, se että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesta menettämisseuraamuksesta niiden yhteistilillä olevien osakkeiden osalta, joiden osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 20.4.2017 kello 15. Menettämisseuraamus koski yhteistilille kirjattuja 109 907 kappaletta Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan (ILK1S) ja 82 534 kappaletta II-sarjan (ILK2S) osakkeita, jotka olivat paperimuotoisena osakkeenomistajan hallussa. Menetettyihin osakkeisiin sovellettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että yhteistilillä olevat osakkeet mitätöidään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen vanhentuneiden sulautumisvastikeosakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. Kyseisiä Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan (ILK2S) osakkeita oli yhteensä 22 356 kappaletta.  Menettämisseuraamuksen kohteena oleviin osakkeisiin sovellettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että vanhentuneet sulautumisvastikeosakkeet mitätöidään ja niihin perustuvat oikeudet menetetään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Menettämisseuraamusten alaiset osakkeet, yhteensä 109 907 kappaletta I-sarjan (ILK1S) ja 104 890 kappaletta II-sarjan (ILK2S) osakkeita, siirtyivät vastikkeetta Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen 13.6.2017. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti mitätöidä kyseiset osakkeet. Mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 21.6.2017.

Mitätöinnin jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet jakautuvat seuraavasti:
I-sarjan osakkeita: 4 194 154 kappaletta ja 83 883 080 ääntä
II-sarjan osakkeita: 21 256 257 kappaletta ja 21 256 257 ääntä

Mitätöinnin seurauksena osakkeiden kokonaismäärä on vähentynyt 25 450 411 kappaleeseen ja osakkeiden kokonaisäänimäärä 105 139 337 ääneen. Muutos ei vaikuta yhtiön osakepääomaan. Mitätöinnin rekisteröinnin jälkeen yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 9.6.2017 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Sari Mutkan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 18.9.2017, että Markku Hautanen on ilmoittanut eroavansa  Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksesta. Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvostolle, että hallitus jatkaa toistaiseksi toimintaansa viisijäsenisenä seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeiseen hallintoneuvoston järjestäytymiskokoukseen asti. Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus 18.9.2017 alkaen on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2017 lopussa yhtiön osakepääoma oli 6 416 302 euroa ja osakkeiden lukumäärä 25 450 411 kappaletta, joista I-sarjan osakkeita (20 ääntä/ osake) oli 4 194 154 ja II-sarjan osakkeita (1 ääni/ osake) 21 256 257. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Vuonna 2017 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 355 647 kappaletta, joka on 8,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 1 185 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 4 123 860 kappaletta, joka vastaa 19,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 12 887 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,97 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,00 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,71 euroa ja ylin 3,64 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 86 892 tuhatta euroa.

Yhtiön hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväiseksi muutettuna oli 288 (295 vuonna 2016). Konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 322 henkilöä työsuhteessa (326). Konsernin henkilömäärä 31.12.2017 kokopäiväisiksi muutettuna oli 277 (283).

Ilkka-Yhtymä-konsernissa on koko henkilöstö kuulunut vuodesta 2000 voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa on kaksi henkilöstön edustajaa.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.2.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon päivävuoron henkilökunta, pois lukien huolto, yhteensä 12 henkilöä. Neuvottelut päättyivät 7.3.2017. Neuvottelujen lopputuloksena kolmen henkilön työsuhde osa-aikaistettiin.

Konsernin toimitusjohtajana aloitti 14.3.2017 Olli Pirhonen ja talousjohtajana Seija Peitso. Aikaisempi toimitusjohtaja Matti Korkiatupa siirtyi 14.3.2017 alkaen ensin projektitehtäviin Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä ja jäi eläkkeelle 12.5.2017.

I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaavana johtajana aloitti 15.8.2017 Jarno Puutio.

6.11.2017 Ilkka-Yhtymä tiedotti aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Tehostamistoimilla haettiin noin 2 miljoonan euron vuotuisia säästöjä ja toiminnan tehostamisen arvioitiin johtavan enintään 35 henkilön vähentämiseen. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki henkilöstöryhmät I-Mediat Oy:ssä, yhteensä noin 200 henkilöä.

8.1.2018 Ilkka-Yhtymä tiedotti neuvottelujen päättymisestä. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstövaikutukset toteutetaan osin eläköitymisten ja muiden vapaaehtoisratkaisujen kautta sekä jättämällä määräaikaisia ja vapautuvia toimia täyttämättä. Lisäksi kolmen henkilön työsuhde osa-aikaistetaan ja 17 henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Henkilöstövähennysten yhteenlaskettu vaikutus on noin 34 henkilötyövuotta ja ne kohdistuvat tasaisesti eri toimintoihin. Henkilöstövähennysten sekä muiden tehostamistoimien kustannuksia alentava vaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Kustannusvaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2018 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

I-Mediat Oy:n nykyiset maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminta sekä paikallislehtiliiketoiminta yhdistetään 1.2.2018 alkaen ja organisoidaan kaupalliseksi toiminnoksi ja sisällöntuotannoksi. Ilkka-Yhtymän ulkoisesti raportoitavat toimintasegmentit ovat edelleen kustannustoiminta ja painotoiminta sekä osakkuusyhtiöt. I-Mediat Oy:n operatiivisesta kustannusliiketoiminnasta vastaa 1.2.2018 alkaen liiketoimintajohtaja Jarno Puutio.

Ilkka-Yhtymän johtamisjärjestelmän mukaisesti konsernin sisällöntuotannon toiminnon vetovastuu vuorottelee Ilkan ja Pohjalaisen päätoimittajien kesken. 1.2.2018 alkaen sisällöntuotannon toiminnosta vastaavana päätoimittajana toimii sanomalehti Ilkan päätoimittaja Satu Takala. Sisällöntuotannon toiminnosta vastaava päätoimittaja on myös konsernin johtoryhmän jäsen.

Muutosten jälkeen 1.2.2018 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat:

Olli Pirhonen, toimitusjohtaja
Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja kustannusliiketoiminta
Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

Konsernin laajennettu johtoryhmä lakkautetaan 1.2.2018 lähtien.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutoksen ja alan volyymien kehitykseen sekä jakeluihin. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille.

Kustannustoiminta

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimialan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan ja sisällön kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen ja mainonnan digitalisoituminen, uudet jakelukanavat, mainos- ja verorahoitteisten digitaalisten sisältöjen määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset sekä niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat sekä kotimaiset ja kansainväliset uudet toimijat.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Hyvä levikkipeitto -%, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on noussut verkko- ja mobiilikäyttäjien voimakkaan kasvun myötä.

Painotoiminta

Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana painovolyymien laskiessa. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat niiden hintakilpailukyky ja yleiset taloudelliset suhdanteet.

Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina maltillinen. Hintapaineet ovat kasvussa tulevaisuudessa, koska paperiteollisuuden kapasiteettia on leikattu kannattavuuskehityksen turvaamiseksi. I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille ja hankintayhteistyöllä muiden alan toimijoiden kanssa.

Tilattavien lehtien jakelut on ulkoistettu pääosin Postille. Jakelutoiminnan lähiajan riskit koostuvat lähinnä niiden hinta- ja palvelutason kehityksestä. Näihin riskeihin vaikuttavat aleneva volyymikehitys, jakelijoiden palkkakehitys, työvoiman saatavuus, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä uudistuva postitoimilaki. Pidemmällä aikavälillä jakelupalvelujen saatavuus ja niihin liittyvät hintariskit ovat kasvussa.

Rahoitusriskit

Konserni altistuu korkoriskille ja osakkeiden hintariskille. Konsernin korkoriski muodostuu lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen muutoksista. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama korkopolitiikka. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää korkokustannusten volatiliteettia siten, että riski korkokustannusten kasvusta sekä korkokustannukset pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena sekä korkosidonnaisuusajan avulla. Tarvittaessa yritys voi käyttää koronvaihtosopimuksia korkoriskin suojaamiseksi. Konsernin lainajärjestelyt ja korkoriskiltä suojautuminen on kerrottu edellä kohdassa Konsernin tase ja rahoitus. Yhtiön lainajärjestelyihin sisältyy tavanomaisia vakuuksia. Lainajärjestelyissä on tavanomaisia ehtoja, mutta ne eivät sisällä finanssikovenantteja.

Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään ylläpitämään luottolimiittien avulla.  Käyttämättömien luottolimiittien kokonaismäärä 31.12.2017 oli 12,7 Meur (13 Meur 31.12.2016). Ilkka-Yhtymä Oyj on myös sopinut 50 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta, jonka puitteissa yhtiö voi laskea liikkeelle maturiteetiltaan alle vuoden pituisia yritystodistuksia. Ilkka-Yhtymä Oyj ei ole laskenut liikkeelle yritystodistuksia. Lisäksi konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden markkinahintojen vaihteluista aiheutuville hintariskeille.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallitus esittää 19.4.2018 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 0,14 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 3 563 057,54 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 23.4.2018 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 30.4.2018. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2017 yhteensä 56 422 687,82 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä tiedotti 11.12.2017 sopineensa Seinäjoen kaupungin kanssa Seinäjoen Joupin alueella sijaitsevan vanhan painokiinteistön kaupasta. Kauppa on saatettu loppuun 1.2.2018. Toteutuneesta kaupasta Ilkka-Yhtymä Oyj kirjaa noin 1,6 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.

6.11.2017 Ilkka-Yhtymä tiedotti aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. 8.1.2018 Ilkka-Yhtymä tiedotti neuvottelujen päättymisestä. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstövähennysten yhteenlaskettu vaikutus on noin 34 henkilötyövuotta ja ne kohdistuvat tasaisesti eri toimintoihin. Henkilöstövähennysten sekä muiden tehostamistoimien kustannuksia alentava vaikutus vuositasolla on noin 2 miljoonaa euroa. Kustannusvaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2018 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Ilkka-Yhtymä  tiedotti 8.1.2018, että I-Mediat Oy:n nykyiset maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminta sekä paikallislehtiliiketoiminta yhdistetään 1.2.2018 alkaen ja organisoidaan kaupalliseksi toiminnoksi ja sisällöntuotannoksi. I-Mediat Oy:n operatiivisesta kustannusliiketoiminnasta vastaa 1.2.2018 alkaen liiketoimintajohtaja Jarno Puutio. 1.2.2018 alkaen sisällöntuotannon toiminnosta vastaavana päätoimittajana toimii sanomalehti Ilkan päätoimittaja Satu Takala.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan Suomessa kasvavan edellisestä vuodesta ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy kuitenkin edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Printtimainonnan kokonaisvolyymin ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2017 tasolla ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan jonkin verran edellisvuodesta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2017

10-12/

2016

Muutos% 1-12/

2017

1-12/

2016

Muutos%
LIIKEVAIHTO 9 822 10 312 -5 37 605 39 698 -5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1 -2 164 -3 6 -159
Liiketoiminnan muut tuotot 51 51 0 232 211 10
Materiaalit ja palvelut -3 426 -3 483 -2 -13 774 -13 781 0
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 980 -4 204 -5 -15 969 -16 411 -3
Poistot -415 -361 15 -1 611 -1 455 11
Liiketoiminnan muut kulut -1 439 -1 582 -9 -5 465 -5 274 4
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 943 1 295 -27 8 926 4 761 87
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 1 559 2 026 -23 9 942 7 754 28
Rahoitustuotot ja -kulut 10 337 -97 -39 -1 219 97
VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA 1 568 2 363 -34 9 902 6 535 52
Tuloverot -124 -207 -40 -169 -328 -48
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 1 445 2 156 -33 9 733 6 207 57
             
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,06 0,08 -32 0,38 0,24 58
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 450 25 665   25 546 25 665  

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2017

10-12/

2016

Muutos% 1-12/

2017

1-12/

2016

Muutos%
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 1 445 2 156 -33 9 733 6 207 57
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:            
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:            
Myytävissä olevat sijoitukset            
 Käyvän arvon muutokset 29     27    
 Siirretty tuloslaskelmaan         -18 100
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -211 136 -255 78 8 831
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot -22     -21 4 679
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -204 136 -249 83 -6 1421
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 241 2 292 -46 9 816 6 201 58

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2017

10-12/

2016

Muutos% 1-12/

2017

1-12/

2016

Muutos%
Kustannustoiminta            
Ulkoinen liikevaihto 8 334 8 923 -7 32 113 34 410 -7
Segmenttien välinen liikevaihto 42 26 61 161 101 60
Kustannustoiminta yhteensä 8 376 8 949 -6 32 274 34 511 -6
             
Painotoiminta            
Ulkoinen liikevaihto 1 488 1 389 7 5 492 5 288 4
Segmenttien välinen liikevaihto 1 358 1 533 -11 5 495 5 864 -6
Painotoiminta yhteensä 2 846 2 922 -3 10 987 11 151 -1
             
Kohdistamattomat            
Segmenttien välinen liikevaihto 546 545 0 2 155 2 139 1
Kohdistamattomat yhteensä 546 545 0 2 155 2 139 1
             
Segm. välinen liikevaihto -1 945 -2 103 -8 -7 811 -8 104 -4
Konsernin liikevaihto yhteensä 9 822 10 312 -5 37 605 39 698 -5

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2017

10-12/

2016

Muutos% 1-12/

2017

1-12/

2016

Muutos%
Kustannustoiminta 472 575 -18 539 2 314 -77
Painotoiminta 313 357 -12 1 120 1 049 7
Osakkuusyhtiöt 943 1 295 -27 8 926 4 761 87
Kohdistamattomat -170 -200 15 -643 -370 -74
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 1 559 2 026 -23 9 942 7 754 28

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 12/2017 12/2016 Muutos%
Kustannustoiminta 8 635 8 926 -3
Painotoiminta 8 879 8 370 6
Kohdistamattomat 111 323 108 654 2
Konsernin varat yhteensä 128 836 125 950 2

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 12/2017 12/2016 Muutos%
       
VARAT      
       
PITKÄAIK. VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 903 665 36
Liikearvo 314 314 0
Sijoituskiinteistöt 63 63 0
Aineelliset hyödykkeet 8 069 8 332 -3
Osuudet osakkuusyhtiöissä 110 069 104 671 5
Myytävissä olevat sijoitukset 3 012 2 973 1
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0
Muut aineelliset hyödykkeet 211 214 -1
PITKÄAIK. VARAT 123 209 117 800 5
       
LYHYTAIK. VARAT      
Vaihto-omaisuus 574 614 -7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 621 2 770 -5
Tuloverosaaminen 259 140 85
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 681 1 383 22
Rahat ja pankkisaamiset 494 3 244 -85
LYHYTAIK. VARAT 5 628 8 150 -31
       
VARAT YHTEENSÄ 128 836 125 950 2
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 6 416 6 416 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 682 48 676 0
Kertyneet voittovarat 21 309 14 578 46
OMA PÄÄOMA 76 407 69 670 10
       
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 104 27 278
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 39 979 43 574 -8
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 34 48 -29
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 40 117 43 649 -8
       
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 071 3 957 3
Ostovelat ja muut velat 8 152 8 665 -6
Tuloverovelka 91 8 978
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 12 313 12 631 -3
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 128 836 125 950 2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-12/

2017

1-12/

2016

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Tilikauden voitto/ tappio 9 733 6 207
Oikaisut -7 161 -1 805
Käyttöpääoman muutos 244 -231
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA
2 816 4 171
Maksetut korot -1 154 -1 226
Saadut korot 49 58
Saadut osingot liiketoiminnasta 3 659 50
Muut rahoituserät -102 -120
Maksetut välittömät verot -151 -938
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 5 116 1 995
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin, netto
-1 266 -810
Saatu pääomanpalautus   2 699
Investoinnit sijoituksiin -12 -70
Luovutustulot sijoituksista 3 33
Saadut osingot investoinneista 99 103
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 176 1 955
     
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 3 940 3 950
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Lyhytaikaisten lainojen nostot 284  
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 920 -20 250
Pitkäaikaisten lainojen nostot   25 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -9 412
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 054 -2 545
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -6 690 -7 207
     
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -2 750 -3 256
     
Rahavarat katsauskauden alussa 3 244 6 500
Rahavarat katsauskauden lopussa 494 3 244

TUNNUSLUKUJA

  2017 2016
Liikevaihto, Meur 37,6 39,7
muutos % -5,3 -3,6
Liikevoitto/ -tappio, Meur 9,9 7,8
% liikevaihdosta 26,4 19,5
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio, Meur 1,0 3,0
% liikevaihdosta 2,7 7,5
Voitto/ tappio ennen veroja, Meur 9,9 6,5
% liikevaihdosta 26,3 16,5
Tilikauden voitto/ tappio, Meur 9,7 6,2
% liikevaihdosta 25,9 15,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,3 9,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,8 7,1
Omavaraisuusaste, % 60,3 56,2
Nettovelkaantumisaste, % 54,8 61,6
Bruttoinvestoinnit, Meur *) 1,6 1,0
% liikevaihdosta 4,4 2,6
Taseen loppusumma, Meur 128,8 126,0
Maksuvalmius (current ratio) 0,46 0,65
Henkilöstö keskimäärin 288 295
Tulos/osake (EPS), eur 0,38 0,24
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,20 0,08
Oma pääoma/osake, eur 3,00 2,71
Osinko/osake (I-sarja), eur     **) 0,14 0,12
Osinko/osake (II-sarja), eur    **) 0,14 0,12
Osinko/tulos, (I-sarja), % 36,7 49,6
Osinko/tulos, (II-sarja), % 36,7 49,6
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 3,7 3,9
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 4,2 4,4
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 9,9 12,8
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 8,8 11,2
Osakekannan markkina-arvo, Meur 86,9 71,2
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 546 334 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

**) Vuodelta 2017 hallituksen esitys

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1000 eur) Q1/ 2017 Q2/ 2017 Q3/ 2017 Q4/ 2017
LIIKEVAIHTO 9 559 9 616 8 608 9 822
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 474 3 284 2 625 1 559
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 437 3 405 2 446 1 445
         
(1000 eur) Q1/ 2016 Q2/ 2016 Q3/ 2016 Q4/ 2016
LIIKEVAIHTO 9 748 10 169 9 469 10 312
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 748 2 476 2 504 2 026
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO -175 1 968 2 258 2 156

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-12/ 2016 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 193 48 498 10 928 66 035
Tilikauden laaja tulos   -15   6 216 6 201
Osingonjako       -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2016 6 416 178 48 498 14 578 69 670

 

Oman pääoman muutos 1-12/ 2017 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 178 48 498 14 578 69 670
Tilikauden laaja tulos   6   9 811 9 816
Osingonjako       -3 080 -3 080
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2017 6 416 184 48 498 21 309 76 407

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 12/2017 12/2016
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 150 690 105 420
     
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 3 961 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-12/

2017

1-12/

2016

Muutos%
Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 332 8 825 -6
Lisäykset 1 148 773 49
Vähennykset -41    
Tilikauden poistot -1 364 -1 266 8
Siirrot erien välillä -7    
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8 069 8 332 -3

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 12/2017 12/2016
     
Tavaroiden ja palveluiden myynti    
Osakkuusyhtiöille 309 350
Muulle lähipiirille 372 755
     
Tavaroiden ja palveluiden ostot    
Osakkuusyhtiöiltä 254 221
Muulta lähipiiriltä 3 5
     
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567
     
Myynti- ja muut saamiset    
Osakkuusyhtiöiltä 88 109
Muulta lähipiiriltä 22 64
     
Ostovelat    
Osakkuusyhtiöille 25 15

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 12/2017 12/2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 103 1 223

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2017 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 681 1 681    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 662   1 662  
YHTEENSÄ 3 342 1 681 1 662  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 789   1 789  
YHTEENSÄ 1 789   1 789  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2016 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 383 1 383    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 553   1 553  
YHTEENSÄ 2 936 1 383 1 553  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 2 329   2 329  
YHTEENSÄ 2 329   2 329  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 351 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa vuonna 2016) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

LEHTIEN TARKASTETUT KOKONAISLEVIKIT 2017

Ilkka 40 695
Pohjalainen 17 744
Komiat 5 284
Viiskunta 4 758
Järviseutu 4 281
Suupohjan Sanomat 3 602
Jurvan Sanomat 1 847
Vaasan Ikkuna (jakelu) 55 600
Etelä-Pohjanmaa (jakelu) 52 000

 

Laadintaperiaatteita

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin ja konsernin vuoden 2016 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaan. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2016 sivulla 61.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi korvaa nykyiset IAS 11- ja IAS 18 -standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Standardi sisältää viisivaiheisen myyntituottojen tuloutusmallin. IFRS 15:n mukaan yhteisö kirjaa myyntituoton joko ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana silloin, kun suoritevelvoite täytetään. Keskeisenä kriteerinä tuloutuksen ajankohdalle on määräysvallan siirtyminen asiakkaalle suoritevelvoitteen perusteena olevaan tavaraan tai palveluun. Tuloutusmalli sisältää selvästi yksityiskohtaisempia ohjeita kuin nykyisin voimassa olevat IAS 11 ja IAS 18. Myös liitetietovaatimukset laajenevat merkittävästi. Konserni on analysoinut IFRS 15 vaikutuksia ja konsernin tulovirtoja. Konsernin tulovirrat muodostuvat pääosin sisältötuotoista, ilmoitusmyynnistä ja painotoiminnan myynnistä. Tilausmaksutuotoista muodostuvat sisältötuotot jaksotetaan lehden tilausjaksolle. Sisältötuottojen osalta suoritevelvoitteet täyttyvät ajan kuluessa, koska asiakas samanaikaisesti saa ja kuluttaa yhteisön suoritteesta saamansa hyödyn sitä mukaa kuin yhtiö tuottaa suoritetta. Ilmoitusmyynti tuloutetaan, kun ilmoitus on julkaistu. Painotoiminnan tuotot tuloutetaan, kun painotuote luovutetaan asiakkaalle. Vuoden 2017 aikana yhtiö on suorittanut myyntisopimusten läpikäyntiprojektin. Yhtiön analyysissa ei ole tullut esiin mitään merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttaisivat tuloutettavaan määrään tai tuloutusajankohtaan. Konserni tulee soveltamaan täysin takautuvaa siirtymämenettelyä. Yhtiö tulee päivittämään liitetiedot vastaamaan uutta standardia.

Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Hallitus esittää 19.4.2018 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 0,14 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 3 563 057,54 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 23.4.2018 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 30.4.2018. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2017 yhteensä 56 422 687,82 euroa.

Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

VUOSIKERTOMUS 2017

Ilkka-Yhtymän vuosikertomus 2017 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan 29.3.2018.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi