Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 6.11.2017, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2017

TAMMI-SYYSKUU 2017
– Liikevaihto 27 783 tuhatta euroa (29 386 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 8 383 tuhatta euroa (5 728 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 400 tuhatta euroa (2 262 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 30,2 prosenttia (19,5 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 1,4 (7,7)
– Nettorahoituserät olivat -49 tuhatta euroa (-1 556 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +420 tuhatta euroa (-1 162 teur).
– Voitto/ tappio ennen veroja 8 334 tuhatta euroa (4 172 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake nousi 0,32 euroon (0,16 euroa)
– Nettovelkaantumisaste oli 55,6 % (62,4 %) ja omavaraisuusaste 59,3 % (54,8 %)

HEINÄ-SYYSKUU 2017
– Liikevaihto 8 608 tuhatta euroa (9 469 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 2 625 tuhatta euroa (2 504 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liiketappio 155 tuhatta euroa (liikevoitto 958 tuhatta euroa heinä-syyskuussa 2016)
– Liikevoitto 30,5 prosenttia (26,4 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti -1,8 (10,1)
– Nettorahoituserät olivat -260 tuhatta euroa (-65 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -66 tuhatta euroa (-73 teur).
– Voitto/ tappio ennen veroja 2 365 tuhatta euroa (2 439 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,10 euroa (0,09 euroa)

AVAINLUVUT

(1000 eur)

7-9/

2017

7-9/

2016

1-9/

2017

1-9/

2016

1-12/

2016

Liikevaihto 8 608 9 469 27 783 29 386 39 698
Liikevoitto 2 625 2 504 8 383 5 728 7 754
Voitto ennen veroja 2 365 2 439 8 334 4 172 6 535
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,10 0,09 0,32 0,16 0,24
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 780 1 546 7 982 3 466 4 761
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio -155 958 400 2 262 2 994

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Konsernin taloudellinen kehitys kolmannella vuosineljänneksellä oli kaksijakoinen. Liikevaihto laski 9 prosenttia ja liikevoitto parani 4,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa paransi erityisesti osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto sen sijaan laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna ja kääntyi tappiolliseksi. Erityisesti kustannustoiminnan kannattavuus heikkeni selvästi ilmoitustuottojen laskusta johtuen. Myös painotoiminnassa kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto jäi edellisen vuoden tasosta.

Tammi-syyskuussa mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 3,4 prosenttia ja mediamainonta painetuissa sanomalehdissä laski 11,1 prosenttia (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). Tämä näkyy selvästi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevoiton laskuna. Painotoiminnan puolella liikevoitto on parantunut alkuvuoden aikana.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana käynnistyi kehitysohjelma, joka tukee alkuvuonna aloitetun päivitetyn strategian toimeenpanoa. Ohjelmassa käydään läpi koko konsernin tuotteistusta, toimintatapoja sekä organisoitumista. Tavoitteena on strategian mukainen uudistuminen ja oman liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 5,5 %. Liikevaihto oli 27 783 tuhatta euroa (29 386 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,7 %. Ilmoitustuotot laskivat 13,0 % ja sisältötuotot 2,3 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 2,7 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 50 %, ilmoitustuottojen 35 % ja painotuottojen 14 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 9,1 %. Liikevaihto oli 8 608 tuhatta euroa (9 469 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 9,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 19,4 % ja sisältötuotot 2,3 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 7,4 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 55 %, ilmoitustuottojen 32 % ja painotuottojen 13 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 181 tuhatta euroa (160 teur) ja heinä-syyskuussa 41 tuhatta euroa (44 teur).

Tammi-syyskuun kulut olivat 27 559 tuhatta euroa (27 291 teur). Kulut kasvoivat 1,0 %. Heinä-syyskuussa kulut olivat 8 798 tuhatta euroa (8 563 teur). Tammi-syyskuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 0,5 %. Henkilöstökulut laskivat 1,8 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 9,1 % ja poistot kasvoivat 9,4 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli tammi-syyskuussa 7 982 tuhatta euroa (3 466 teur). Konsernin liikevoitto oli 8 383 tuhatta euroa (5 728 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 46,3 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 30,2 (19,5). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 400 tuhatta euroa (2 262 teur) eli 1,4 % (7,7 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 1 673 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 114 tuhatta euroa.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 2 780 tuhatta euroa (1 546 teur). Konsernin liikevoitto oli 2 625 tuhatta euroa (2 504 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 4,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti heinä-syyskuussa oli 30,5 (26,4). Oikaistu oman toiminnan liiketappio oli 155 tuhatta euroa (liikevoitto 958 teur heinä-syyskuussa 2016) eli -1,8 % (10,1 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 806 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 151 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa -49 tuhatta euroa (-1 556 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 848 tuhatta euroa (922 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2017 oli +420 tuhatta euroa (-1 162 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 191 tuhatta euroa (388 teur).

Heinä-syyskuun nettorahoituserät olivat -260 tuhatta euroa (-65 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 265 tuhatta euroa (314 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2017 oli -66 tuhatta euroa (-73 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 56 tuhatta euroa (306 teur).

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 8 334 tuhatta euroa (4 172 teur) ja katsauskauden tulos 8 288 tuhatta euroa (4 051 teur). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 2 446 tuhatta euroa (2 258 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 130 979 tuhatta euroa (127 051 teur). Oma pääoma oli 75 165 tuhatta euroa (67 378 teur). Raportointipäivänä 30.9.2017 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 108 189 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 145 533 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 45 502 tuhatta euroa (47 791 teur). Omavaraisuusaste oli 59,3 % (54,8 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,95 euroa (2,63 euroa). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 1 055 tuhatta euroa (2 179 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2 189 tuhatta euroa (4 321 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 5 196 tuhatta euroa (2 712 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy vuoden 2017 tammi-syyskuussa 3 606 tuhatta euroa osakkuusyhtiöistä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli -987 tuhatta euroa (2 065 teur). Vertailukaudella tammi-syyskuussa 2016 investointien rahavirtaan sisältyi 2 699 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

ILKKA-YHTYMÄN MAAKUNTALEHDET SIIRTYVÄT VUONNA 2018 TABLOID-FORMAATTIIN

Ilkka-Yhtymän hallitus on päättänyt, että maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen muuttavat ulkoasun tabloidiksi keväällä 2018. Tarkka julkaisupäivä tarkentuu myöhemmin.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on helppo käyttää ja jonka avulla mainostajat tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Yhtenäinen ulkoasu tuo myös toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Lännen Median tuottama journalistinen sisältö ja Kärkimedian myymä valtakunnallinen mainonta ovat pääsääntöisesti tabloid-muodossa.

KOPIOKESKUS EPKK:N LIIKETOIMINTA SIIRTYI I-PRINT OY:LLE

Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta siirtyi Ilkka-Yhtymään kuuluvalle I-print Oy:lle 1.4.2017 alkaen.

Liiketoimintakaupassa I-print Oy:lle siirtyi Seinäjoella toimivan Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta. Kaupan myötä I-print Oy:n tarjonta laajeni erikoispainamiseen mm. CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen. Kopiokeskus EPKK:n palveluksessa olevat viisi henkilöä siirtyivät I-print Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 291 (298) henkilöä.

Katsauskauden aikana aloitettiin päivitetyn strategian toimeenpano yhdessä koko henkilöstön kanssa. Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen. Koko henkilöstön voimin kehitettiin uusia toimintatapoja. Ensimmäiset toteutukset olivat valmiina kevään aikana.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.2.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon päivävuoron henkilökunta, pois lukien huolto, yhteensä 12 henkilöä. Neuvottelut päättyivät 7.3.2017. Neuvottelujen lopputuloksena kolmen henkilön työsuhde osa-aikaistettiin.

Konsernin toimitusjohtajana aloitti 14.3.2017 Olli Pirhonen ja talousjohtajana Seija Peitso. Aikaisempi toimitusjohtaja Matti Korkiatupa siirtyi 14.3.2017 alkaen ensin projektitehtäviin Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä ja jäi eläkkeelle 12.5.2017.

I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaavana johtajana aloitti 15.8.2017 Jarno Puutio.

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 275 796 kappaletta, joka on 6,5 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 895 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 2 897 754 kappaletta, joka vastaa 13,6 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 8 858 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,97 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,00 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,71 euroa ja ylin 3,43 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 80 580 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät edelleen mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään entistä enemmän mainos- tai verorahoitteisia digitaalisia vaihtoehtoisia palveluja. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2017 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2017 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 21 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2021 päättyvälle kaudelle Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta. Henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon valittiin toimittaja Anu Nahkala (Kauhava) ja painaja Markus Ristimäki (Seinäjoki).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

5 §:n 1 momenttia muutetaan laskemalla hallintoneuvoston jäsenten vähimmäislukumäärä viiteentoista (15) jäseneen ja enimmäislukumäärä kahteenkymmeneenviiteen (25) jäseneen, minkä lisäksi pykälän 2 momenttiin tehdään kielellinen tarkennus.

17 §:ää tarkennetaan lisäämällä pykälään osakeyhtiölain sanamuotoa mukaileva toinen lause, jonka mukaisesti yhtiön purkamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on sen lisäksi, että purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista ja kokouksessa edustetuista äänistä, se että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesta menettämisseuraamuksesta niiden yhteistilillä olevien osakkeiden osalta, joiden osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 20.4.2017 kello 15. Menettämisseuraamus koski yhteistilille kirjattuja 109 907 kappaletta Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan (ILK1S) ja 82 534 kappaletta II-sarjan (ILK2S) osakkeita, jotka olivat paperimuotoisena osakkeenomistajan hallussa. Menetettyihin osakkeisiin sovellettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että yhteistilillä olevat osakkeet mitätöidään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen vanhentuneiden sulautumisvastikeosakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. Kyseisiä Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan (ILK2S) osakkeita oli yhteensä 22 356 kappaletta.  Menettämisseuraamuksen kohteena oleviin osakkeisiin sovellettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että vanhentuneet sulautumisvastikeosakkeet mitätöidään ja niihin perustuvat oikeudet menetetään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Menettämisseuraamusten alaiset osakkeet, yhteensä 109 907 kappaletta I-sarjan (ILK1S) ja 104 890 kappaletta II-sarjan (ILK2S) osakkeita, siirtyivät vastikkeetta Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen 13.6.2017. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti mitätöidä kyseiset osakkeet. Mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 21.6.2017.

Mitätöinnin jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet jakautuvat seuraavasti:
I-sarjan osakkeita: 4 194 154 kappaletta ja 83 883 080 ääntä
II-sarjan osakkeita: 21 256 257 kappaletta ja 21 256 257 ääntä

Mitätöinnin seurauksena osakkeiden kokonaismäärä on vähentynyt 25 450 411 kappaleeseen ja osakkeiden kokonaisäänimäärä 105 139 337 ääneen. Muutos ei vaikuta yhtiön osakepääomaan.

Mitätöinnin rekisteröinnin jälkeen yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 9.6.2017 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Sari Mutkan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 18.9.2017, että Markku Hautanen on ilmoittanut eroavansa  Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksesta. Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta esittää hallintoneuvostolle, että hallitus jatkaa toistaiseksi toimintaansa viisijäsenisenä seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeiseen hallintoneuvoston järjestäytymiskokoukseen asti. Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus 18.9.2017 alkaen on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Suomessa mediamainonnan kokonaismarkkinan kehitys on alkuvuoden aikana ollut laskeva. Levikkitulojen arvioidaan laskevan jonkin verran edellisen vuoden tasosta ja painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2016 tasosta.

Konsernin oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2016 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin ja konsernin vuoden 2016 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaan. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2016 sivulla 61.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi tulee voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. IFRS 15 korvaa nykyiset IAS 11- ja IAS 18 -standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Standardi sisältää viisivaiheisen myyntituottojen tuloutusmallin. Katsauskauden aikana konserni on jatkanut asiakassopimusten analysointia eikä ole tunnistanut myyntituottojen tuloutusta muuttavia vaikutuksia. Konserni tulee soveltamaan täysin takautuvaa siirtymämenettelyä.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2017

7-9/

2016

Muutos

%

1-9/

2017

1-9/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

LIIKEVAIHTO 8 608 9 469 -9 27 783 29 386 -5 39 698
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -5 8 -164 -5 8 160 6
Liiketoiminnan muut tuotot 41 44 -8 181 160 13 211
Materiaalit ja palvelut -3 310 -3 331 -1 -10 348 -10 298 0 -13 781
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 728 -3 700 1 -11 989 -12 208 -2 -16 411
Poistot -413 -354 17 -1 196 -1 093 9 -1 455
Liiketoiminnan muut kulut -1 347 -1 178 14 -4 026 -3 692 9 -5 274
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 780 1 546 80 7 982 3 466 130 4 761
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 625 2 504 5 8 383 5 728 46 7 754
Rahoitustuotot ja -kulut -260 -65 -299 -49 -1 556 97 -1 219
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2 365 2 439 -3 8 334 4 172 100 6 535
Tuloverot 81 -181 -144 -45 -120 -62 -328
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 446 2 258 8 8 288 4 051 105 6 207
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,10 0,09 9 0,32 0,16 105 0,24
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 450 25 665 25 579 25 665 25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2017

7-9/

2016

Muutos

%

1-9/

2017

1-9/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 446 2 258 8 8 288 4 051 105 6 207
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat sijoitukset
 Käyvän arvon muutokset -2 100 -2
 Siirretty tuloslaskelmaan -18 100 -18 100 -18
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 114 -25 564 289 -128 326 8
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 4 -100 4 -87 4
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 114 -41 380 287 -143 301 -6
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 560 2 217 15 8 575 3 909 119 6 201

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur) 7-9/

2017

7-9/

2016

Muutos % 1-9/

2017

1-9/

2016

Muutos % 1-12/

2016

Kustannustoiminta
Ulkoinen liikevaihto 7 483 8 254 -9 23 779 25 487 -7 34 410
Segmenttien välinen liikevaihto 17 20 -16 119 75 59 101
Kustannustoiminta yhteensä 7 500 8 274 -9 23 898 25 562 -7 34 511
Painotoiminta
Ulkoinen liikevaihto 1 125 1 215 -7 4 004 3 899 3 5 288
Segmenttien välinen liikevaihto 1 344 1 418 -5 4 137 4 331 -4 5 864
Painotoiminta yhteensä 2 469 2 633 -6 8 141 8 230 -1 11 151
Kohdistamattomat
Segmenttien välinen liikevaihto 535 539 -1 1 609 1 594 1 2 139
Kohdistamattomat yhteensä 535 539 -1 1 609 1 594 1 2 139
Segm. välinen liikevaihto -1 896 -1 977 -4 -5 866 -6 000 -2 -8 104
Konsernin liikevaihto yhteensä 8 608 9 469 -9 27 783 29 386 -5 39 698

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 7-9/

2017

7-9/

2016

Muutos

%

1-9/

2017

1-9/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

Kustannustoiminta -242 565 -143 66 1 740 -96 2 314
Painotoiminta 178 328 -46 807 692 17 1 049
Osakkuusyhtiöt 2 780 1 546 80 7 982 3 466 130 4 761
Kohdistamattomat -91 65 -239 -473 -170 -179 -370
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 2 625 2 504 5 8 383 5 728 46 7 754

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 9/2017 9/2016 Muutos

%

12/2016
Kustannustoiminta 9 622 11 659 -17 8 926
Painotoiminta 8 339 8 543 -2 8 370
Kohdistamattomat 113 018 106 848 6 108 654
Konsernin varat yhteensä 130 979 127 051 3 125 950

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 9/2017 9/2016 Muutos

%

12/2016
VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 838 645 30 665
Liikearvo 314 314 0 314
Sijoituskiinteistöt 63 63 0 63
Aineelliset hyödykkeet 8 241 8 455 -3 8 332
Osuudet osakkuusyhtiöissä 109 336 103 240 6 104 671
Myytävissä olevat sijoitukset 2 973 2 969 0 2 973
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 567
Muut aineelliset hyödykkeet 211 214 -1 214
Laskennallinen verosaaminen 98 -100
PITKÄAIK. VARAT 122 544 116 566 5 117 800
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 546 623 -12 614
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 252 3 620 -10 2 770
Tuloverosaaminen 927 518 79 140
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 521 1 402 8 1 383
Rahat ja pankkisaamiset 2 189 4 321 -49 3 244
LYHYTAIK. VARAT 8 435 10 484 -20 8 150
VARAT YHTEENSÄ 130 979 127 051 3 125 950
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416 0 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 674 48 676 0 48 676
Kertyneet voittovarat 20 075 12 285 63 14 578
OMA PÄÄOMA 75 165 67 378 12 69 670
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 74 27
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 43 766 27 532 59 43 574
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 48 61 -22 48
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 43 887 27 593 59 43 649
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 736 20 259 -91 3 957
Ostovelat ja muut velat 10 038 11 401 -12 8 665
Tuloverovelka 152 420 -64 8
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 11 927 32 081 -63 12 631
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 130 979 127 051 3 125 950

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-9/

2017

1-9/

2016

1-12/

2016

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/ tappio 8 288 4 051 6 207
Oikaisut -6 739 -733 -1 805
Käyttöpääoman muutos 1 450 783 -231
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

2 999 4 101 4 171
Maksetut korot -786 -574 -1 226
Saadut korot 45 41 58
Saadut osingot liiketoiminnasta 3 659 50 50
Muut rahoituserät -79 -84 -120
Maksetut välittömät verot -642 -823 -938
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 5 196 2 712 1 995
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-1 083 -690 -810
Saatu pääomanpalautus 2 699 2 699
Investoinnit sijoituksiin -2 -66 -70
Luovutustulot sijoituksista 3 33 33
Saadut osingot investoinneista 96 89 103
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -987 2 065 1 955
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 4 209 4 777 3 950
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 210 -20 250
Pitkäaikaisten lainojen nostot 5 000 25 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -9 412 -9 412
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 054 -2 545 -2 545
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -5 264 -6 957 -7 207
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -1 055 -2 179 -3 256
Rahavarat katsauskauden alussa 3 244 6 500 6 500
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 189 4 321 3 244

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

9/2017 9/2016 12/2016
Tulos/osake (eur) 0,32 0,16 0,24
Oma pääoma/osake (eur) 2,95 2,63 2,71
Henkilöstö keskimäärin 291 298 295
Investoinnit (1 000 eur) *) 1 322 760 1 025
Korolliset velat (1 000 eur) 45 502 47 791 47 532
Omavaraisuusaste, % 59,3 54,8 56,2
Nettovelkaantumisaste, % 55,6 62,4 61,6
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 578 660 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-9/ 2016 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 193 48 498 10 928 66 035
Katsauskauden laaja tulos -15 3 924 3 909
Osingonjako -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2016 6 416 178 48 498 12 285 67 378

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2017 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 178 48 498 14 578 69 670
Katsauskauden laaja tulos -2 8 577 8 575
Osingonjako -3 080 -3 080
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2017 6 416 176 48 498 20 075 75 165

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 9/2017 9/2016 12/2016
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 135 600 101 019 105 420
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet
Takaukset 3 961 3 961 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-9/

2017

1-9/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 332 8 825 -6 8 825
Lisäykset 964 577 67 773
Vähennykset -41
Tilikauden poistot -1 014 -947 7 -1 266
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8 241 8 455 -3 8 332

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Osakkuusyhtiöille 226 261 350
Muulle lähipiirille 292 518 755
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Osakkuusyhtiöiltä 187 166 221
Muulta lähipiiriltä 2 5 5
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
Myynti- ja muut saamiset
Osakkuusyhtiöiltä 68 77 109
Muulta lähipiiriltä 28 57 64
Ostovelat
Osakkuusyhtiöille 20 32 15

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 782 907 1 223

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 9/2017 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 521 1 521
Myytävissä olevat sijoitukset 1 553 1 553
YHTEENSÄ 3 074 1 521 1 553
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 1 909 1 909
YHTEENSÄ 1 909 1 909

 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 9/2016 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 402 1 402
Myytävissä olevat sijoitukset 1 549 1 549
YHTEENSÄ 2 951 1 402 1 549
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 2 968 2 968
YHTEENSÄ 2 968 2 968

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 9/2016) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi