Ilkka-Yhtymä Oyj                      Puolivuosikatsaus 7.8.2017, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2017

TAMMI-KESÄKUU 2017
– Liikevaihto 19 175 tuhatta euroa (19 917 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 5 757 tuhatta euroa (3 224 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 555 tuhatta euroa (1 304 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 30,0 prosenttia (16,2 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,9 (6,5)
– Nettorahoituserät olivat 211 tuhatta euroa (-1 491 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +486 tuhatta euroa (-1 089 teur).
– Voitto/ tappio ennen veroja 5 968 tuhatta euroa (1 733 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake nousi 0,23 euroon (0,07 euroa)
– Nettovelkaantumisaste oli 57,1 % (66,5 %) ja omavaraisuusaste 58,1 % (53,9 %)

HUHTI-KESÄKUU 2017
– Liikevaihto 9 616 tuhatta euroa (10 169 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 3 284 tuhatta euroa (2 476 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 223 tuhatta euroa (786 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 34,2 prosenttia (24,3 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,3 (7,7)
– Nettorahoituserät olivat 178 tuhatta euroa (-465 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +237 tuhatta euroa (-359 teur).
– Voitto/ tappio ennen veroja 3 461 tuhatta euroa (2 011 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,13 euroa (0,08 euroa)

 

AVAINLUVUT

(1000 eur)

4-6/

2017

4-6/

2016

1-6/

2017

1-6/

2016

1-12/

2016

Liikevaihto 9 616 10 169 19 175 19 917 39 698
Liikevoitto 3 284 2 476 5 757 3 224 7 754
Voitto ennen veroja 3 461 2 011 5 968 1 733 6 535
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,13 0,08 0,23 0,07 0,24
           
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:          
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 3 061 1 689 5 203 1 920 4 761
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 223 786 555 1 304 2 994

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Konsernin taloudellinen kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä samanlaisena kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto laski, mutta liikevoitto parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa paransi erityisesti osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto sen sijaan laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuonna mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 3,9 % ja mediamainonta painetuissa sanomalehdissä laski 10,5 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). Tämä näkyi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevoiton laskuna. Painotoiminnan puolella liikevoitto on parantunut.

Alkuvuoden aikana aloitettu päivitetyn strategian toimeenpano on jatkunut. Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen. Henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana uudistusten ideoinnissa ja toteuttamisessa.

Maakuntalehtien Ilkka ja Pohjalainen osalta päätettiin ulkoasun muuttamisesta tabloidiksi keväällä 2018. Yhtenäinen ulkoasu tuo toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Uudistuksen tavoitteena on myös tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on entistä helpompi käyttää ja jonka avulla mainostajat entistä paremmin tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta siirtyi konserniin kuuluvalle I-print Oy:lle 1.4.2017 alkaen. Kaupan myötä tarjontamme laajeni CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 3,7 %. Liikevaihto oli 19 175 tuhatta euroa (19 917 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,4 %. Ilmoitustuotot laskivat 10,1 % ja sisältötuotot 2,4 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 7,3 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 48 %, ilmoitustuottojen 37 % ja painotuottojen 15 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5,4 %. Liikevaihto oli 9 616 tuhatta euroa (10 169 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 7,5 %. Ilmoitustuotot laskivat 12,3 % ja sisältötuotot 4,0 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 7,9 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 47 %, ilmoitustuottojen 37 % ja painotuottojen 15 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 140 tuhatta euroa (115 teur) ja huhti-kesäkuussa 73 tuhatta euroa (67 teur).

Tammi-kesäkuun kulut, 18 761 tuhatta euroa (18 728 teur), säilyivät edellisen vuoden tasolla. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 9 465 tuhatta euroa (9 448 teur). Tammi-kesäkuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 1,0 %. Henkilöstökulut laskivat 2,9 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 6,6 % ja poistot kasvoivat 5,9 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli tammi-kesäkuussa 5 203 tuhatta euroa (1 920 teur). Konsernin liikevoitto oli 5 757 tuhatta euroa (3 224 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 78,6 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 30,0 (16,2). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 555 tuhatta euroa (1 304 teur) eli 2,9 % (6,5 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 867 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 265 tuhatta euroa.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 3 061 tuhatta euroa (1 689 teur). Konsernin liikevoitto oli 3 284 tuhatta euroa (2 476 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 32,7 %. Konsernin liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 34,2 (24,3). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 223 tuhatta euroa (786 teur) eli 2,3 % (7,7 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 570 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 104 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-kesäkuussa 211 tuhatta euroa (-1 491 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 583 tuhatta euroa (607 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2017 oli +486 tuhatta euroa (-1 089 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 136 tuhatta euroa (83 teur).

Huhti-kesäkuun nettorahoituserät olivat 178 tuhatta euroa (-465 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 292 tuhatta euroa (304 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2017 oli +237 tuhatta euroa (-359 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 64 tuhatta euroa (89 teur).

Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 5 968 tuhatta euroa (1 733 teur) ja katsauskauden tulos 5 842 tuhatta euroa (1 794 teur). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 3 405 tuhatta euroa (1 968 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 129 588 tuhatta euroa (125 470 teur). Oma pääoma oli 72 605 tuhatta euroa (65 161 teur). Raportointipäivänä 30.6.2017 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 105 392 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 134 286 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 45 778 tuhatta euroa (47 800 teur). Omavaraisuusaste oli 58,1 % (53,9 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,85 euroa (2,54 euroa). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 382 tuhatta euroa (3 106 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2 862 tuhatta euroa (3 394 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 5 362 tuhatta euroa (1 763 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy vuoden 2017 tammi-kesäkuussa 3 606 tuhatta euroa osakkuusyhtiöistä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli -730 tuhatta euroa (2 088 teur). Vertailukaudella tammi-kesäkuussa 2016 investointien rahavirtaan sisältyi 2 699 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

ILKKA-YHTYMÄN MAAKUNTALEHDET SIIRTYVÄT VUONNA 2018 TABLOID-FORMAATTIIN

Ilkka-Yhtymän hallitus on päättänyt, että maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen muuttavat ulkoasun tabloidiksi keväällä 2018. Tarkka julkaisupäivä tarkentuu myöhemmin.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on helppo käyttää ja jonka avulla mainostajat tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Yhtenäinen ulkoasu tuo myös toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Lännen Median tuottama journalistinen sisältö ja Kärkimedian myymä valtakunnallinen mainonta ovat pääsääntöisesti tabloid-muodossa.

KOPIOKESKUS EPKK:N LIIKETOIMINTA SIIRTYI I-PRINT OY:LLE

Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta siirtyi Ilkka-Yhtymään kuuluvalle I-print Oy:lle 1.4.2017 alkaen.

Liiketoimintakaupassa I-print Oy:lle siirtyi Seinäjoella toimivan Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta. Kaupan myötä I-print Oy:n tarjonta laajeni erikoispainamiseen mm. CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen. Kopiokeskus EPKK:n palveluksessa olevat viisi henkilöä siirtyivät I-print Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 283 (294) henkilöä.

Katsauskauden aikana aloitettiin päivitetyn strategian toimeenpano yhdessä koko henkilöstön kanssa. Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen. Koko henkilöstön voimin tunnistettiin mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla. Ensimmäiset toteutukset olivat valmiina kevään aikana.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.2.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon päivävuoron henkilökunta, pois lukien huolto, yhteensä 12 henkilöä. Neuvottelut päättyivät 7.3.2017. Neuvottelujen lopputuloksena kolmen henkilön työsuhde osa-aikaistetaan.

Konsernin toimitusjohtajana aloitti 14.3.2017 Olli Pirhonen ja talousjohtajana Seija Peitso. Aikaisempi toimitusjohtaja Matti Korkiatupa siirtyi 14.3.2017 alkaen ensin projektitehtäviin Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä ja jäi eläkkeelle 12.5.2017.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on valinnut I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi insinööri (AMK) Jarno Puution (44) Vaasasta. Puutio siirtyy I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtajaksi 15.8.2017 alkaen. Maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja kuuluu konsernin johtoryhmään.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat 15.8.2017 alkaen:

– Olli Pirhonen, toimitusjohtaja
– Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
– Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja maakunta- ja kaupunkilehdet
– Sauli Harjamäki, liiketoimintajohtaja paikallislehdet
– Toni Viljanmaa, toimituksen johtoryhmän puheenjohtaja ja sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja
– Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
– Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

Edellisten lisäksi konsernin laajennetun johtoryhmän jäseninä jatkavat:

– Päivi Sairo, maakuntalehtien kuluttajamarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja sekä sisäisistä tukipalveluista vastaava johtaja
– Hannu Uusihauta, maakunta- ja kaupunkilehtien yritysmarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja
– Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
– Ari Monni, tietohallintojohtaja

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 211 133 kappaletta, joka on 4,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 676 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 2 075 843 kappaletta, joka vastaa 9,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 6 223 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,97 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,00 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,71 euroa ja ylin 3,43 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 77 190 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät edelleen mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään entistä enemmän mainos- tai verorahoitteisia digitaalisia vaihtoehtoisia palveluja. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2017 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2017 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 21 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2021 päättyvälle kaudelle Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta. Henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon valittiin toimittaja Anu Nahkala (Kauhava) ja painaja Markus Ristimäki (Seinäjoki).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

5 §:n 1 momenttia muutetaan laskemalla hallintoneuvoston jäsenten vähimmäislukumäärä viiteentoista (15) jäseneen ja enimmäislukumäärä kahteenkymmeneenviiteen (25) jäseneen, minkä lisäksi pykälän 2 momenttiin tehdään kielellinen tarkennus.

17 §:ää tarkennetaan lisäämällä pykälään osakeyhtiölain sanamuotoa mukaileva toinen lause, jonka mukaisesti yhtiön purkamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on sen lisäksi, että purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista ja kokouksessa edustetuista äänistä, se että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesta menettämisseuraamuksesta niiden yhteistilillä olevien osakkeiden osalta, joiden osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 20.4.2017 kello 15. Menettämisseuraamus koski yhteistilille kirjattuja 109 907 kappaletta Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan (ILK1S) ja 82 534 kappaletta II-sarjan (ILK2S) osakkeita, jotka olivat paperimuotoisena osakkeenomistajan hallussa. Menetettyihin osakkeisiin sovellettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että yhteistilillä olevat osakkeet mitätöidään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen vanhentuneiden sulautumisvastikeosakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. Kyseisiä Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan (ILK2S) osakkeita oli yhteensä 22 356 kappaletta.  Menettämisseuraamuksen kohteena oleviin osakkeisiin sovellettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että vanhentuneet sulautumisvastikeosakkeet mitätöidään ja niihin perustuvat oikeudet menetetään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Menettämisseuraamusten alaiset osakkeet, yhteensä 109 907 kappaletta I-sarjan (ILK1S) ja 104 890 kappaletta II-sarjan (ILK2S) osakkeita, siirtyivät vastikkeetta Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistukseen 13.6.2017. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti mitätöidä kyseiset osakkeet. Mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin 21.6.2017.

Mitätöinnin jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeet jakautuvat seuraavasti:
I-sarjan osakkeita: 4 194 154 kappaletta ja 83 883 080 ääntä
II-sarjan osakkeita: 21 256 257 kappaletta ja 21 256 257 ääntä

Mitätöinnin seurauksena osakkeiden kokonaismäärä on vähentynyt 25 450 411 kappaleeseen ja osakkeiden kokonaisäänimäärä 105 139 337 ääneen. Muutos ei vaikuta yhtiön osakepääomaan.

Mitätöinnin rekisteröinnin jälkeen yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 9.6.2017 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Sari Mutkan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Suomessa mediamainonnan kokonaismarkkinan kehitys on alkuvuoden aikana ollut laskeva. Levikkitulojen arvioidaan laskevan jokin verran edellisen vuoden tasosta. Painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2016 tasosta.

Konsernin oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2016 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin ja konsernin vuoden 2016 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaan. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2016 sivulla 61.

Kaikki puolivuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2017

4-6/

2016

Muutos

%

1-6/

2017

1-6/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

LIIKEVAIHTO 9 616 10 169 -5 19 175 19 917 -4 39 698
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -2 -1 -12       6
Liiketoiminnan muut tuotot 73 67 10 140 115 22 211
Materiaalit ja palvelut -3 519 -3 544 -1 -7 038 -6 967 1 -13 781
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 162 -4 257 -2 -8 260 -8 508 -3 -16 411
Poistot -407 -350 16 -783 -740 6 -1 455
Liiketoiminnan muut kulut -1 377 -1 297 6 -2 679 -2 514 7 -5 274
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 3 061 1 689 81 5 203 1 920 171 4 761
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 3 284 2 476 33 5 757 3 224 79 7 754
Rahoitustuotot ja -kulut 178 -465 138 211 -1 491 114 -1 219
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 3 461 2 011 72 5 968 1 733 244 6 535
Tuloverot -56 -42 32 -126 61 307 -328
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 3 405 1 968 73 5 842 1 794 226 6 207
               
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,13 0,08 73 0,23 0,07 226 0,24
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 623 25 665   25 644 25 665   25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2017

4-6/

2016

Muutos

%

1-6/

2017

1-6/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 3 405 1 968 73 5 842 1 794 226 6 207
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Myytävissä olevat sijoitukset              
 Käyvän arvon muutokset   2 -100 -2 2 -231  
 Siirretty tuloslaskelmaan             -18
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 157 -79 298 174 -103 269 8
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot             4
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 157 -78 302 173 -102 270 -6
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 562 1 891 88 6 015 1 692 256 6 201
                 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur) 4-6/

2017

4-6/

2016

Muutos % 1-6/

2017

1-6/

2016

Muutos % 1-12/

2016

Kustannustoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 8 137 8 798 -8 16 296 17 233 -5 34 410
Segmenttien välinen liikevaihto 36 33 9 102 55 86 101
Kustannustoiminta yhteensä 8 173 8 831 -7 16 398 17 288 -5 34 511
               
Painotoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 1 478 1 371 8 2 879 2 684 7 5 288
Segmenttien välinen liikevaihto 1 395 1 475 -5 2 793 2 913 -4 5 864
Painotoiminta yhteensä 2 873 2 846 1 5 673 5 597 1 11 151
               
Kohdistamattomat              
Segmenttien välinen liikevaihto 537 530 1 1 074 1 055 2 2 139
Kohdistamattomat yhteensä 537 530 1 1 074 1 055 2 2 139
               
Segm. välinen liikevaihto -1 968 -2 038 -3 -3 970 -4 023 -1 -8 104
Konsernin liikevaihto yhteensä 9 616 10 169 -5 19 175 19 917 -4 39 698

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/

2017

4-6/

2016

Muutos

%

1-6/

2017

1-6/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

Kustannustoiminta 128 698 -82 308 1 175 -74 2 314
Painotoiminta 314 210 50 629 364 73 1 049
Osakkuusyhtiöt 3 061 1 689 81 5 203 1 920 171 4 761
Kohdistamattomat -219 -121 -80 -382 -235 -63 -370
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 3 284 2 476 33 5 757 3 224 79 7 754

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 6/2017 6/2016 Muutos

%

12/2016
Kustannustoiminta 11 236 12 027 -7 8 926
Painotoiminta 8 282 8 271 0 8 370
Kohdistamattomat 110 069 105 172 5 108 654
Konsernin varat yhteensä 129 588 125 470 3 125 950

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 6/2017 6/2016 Muutos

%

12/2016
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 835 685 22 665
Liikearvo 314 314 0 314
Sijoituskiinteistöt 63 63 0 63
Aineelliset hyödykkeet 8 494 8 718 -3 8 332
Osuudet osakkuusyhtiöissä 106 442 101 719 5 104 671
Myytävissä olevat sijoitukset 2 973 2 990 -1 2 973
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 567
Muut aineelliset hyödykkeet 211 214 -1 214
Laskennallinen verosaaminen   69 -100  
PITKÄAIK. VARAT 119 900 115 340 4 117 800
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 595 573 4 614
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 082 4 657 -12 2 770
Tuloverosaaminen 683 410 67 140
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 465 1 097 34 1 383
Rahat ja pankkisaamiset 2 862 3 394 -16 3 244
LYHYTAIK. VARAT 9 688 10 131 -4 8 150
         
VARAT YHTEENSÄ 129 588 125 470 3 125 950
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416 0 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 674 48 692 0 48 676
Kertyneet voittovarat 17 515 10 052 74 14 578
OMA PÄÄOMA 72 605 65 161 11 69 670
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 101     27
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 43 766 27 532 59 43 574
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 48 61 -22 48
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 43 914 27 593 59 43 649
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 012 20 268 -90 3 957
Ostovelat ja muut velat 10 881 12 165 -11 8 665
Tuloverovelka 175 284 -38 8
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 13 069 32 717 -60 12 631
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 129 588 125 470 3 125 950

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-6/

2017

1-6/

2016

1-12/

2016

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/ tappio 5 842 1 794 6 207
Oikaisut -4 551 219 -1 805
Käyttöpääoman muutos 1 441 744 -231
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

2 732 2 756 4 171
Maksetut korot -592 -395 -1 226
Saadut korot 41 41 58
Saadut osingot liiketoiminnasta 3 659 50 50
Muut rahoituserät -50 -45 -120
Maksetut välittömät verot -428 -645 -938
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 5 362 1 763 1 995
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-826 -631 -810
Saatu pääomanpalautus   2 699 2 699
Investoinnit sijoituksiin -2 -66 -70
Luovutustulot sijoituksista 3   33
Saadut osingot investoinneista 96 86 103
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -730 2 088 1 955
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 4 632 3 851 3 950
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 960   -20 250
Pitkäaikaisten lainojen nostot   5 000 25 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -9 412 -9 412
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 054 -2 545 -2 545
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -5 014 -6 957 -7 207
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -382 -3 106 -3 256
       
Rahavarat katsauskauden alussa 3 244 6 500 6 500
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 862 3 394 3 244

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  6/2017 6/2016 12/2016
Tulos/osake (eur) 0,23 0,07 0,24
Oma pääoma/osake (eur) 2,85 2,54 2,71
Henkilöstö keskimäärin 283 294 295
Investoinnit (1 000 eur) *) 1 152 709 1 025
Korolliset velat (1 000 eur) 45 778 47 800 47 532
Omavaraisuusaste, % 58,1 53,9 56,2
Nettovelkaantumisaste, % 57,1 66,5 61,6
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 643 847 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-6/ 2016 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 193 48 498 10 928 66 035
Katsauskauden laaja tulos   1   1 690 1 692
Osingonjako       -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2016 6 416 194 48 498 10 052 65 161

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2017 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 178 48 498 14 578 69 670
Katsauskauden laaja tulos   -2   6 017 6 015
Osingonjako       -3 080 -3 080
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2017 6 416 176 48 498 17 515 72 605

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 6/2017 6/2016 12/2016
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 125 121 79 013 105 420
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 3 961 3 961 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-6/

2017

1-6/

2016

Muutos

%

1-12/

2016

Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 332 8 825 -6 8 825
Lisäykset 861 529 63 773
Vähennykset -35      
Tilikauden poistot -664 -635 5 -1 266
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8 494 8 718 -3 8 332

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 162 166 350
Muulle lähipiirille 210 389 755
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 136 126 221
Muulta lähipiiriltä 2 4 5
       
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
       
Myynti- ja muut saamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 73 75 109
Muulta lähipiiriltä 28 41 64
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 24 19 15

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 541 625 1 223

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 6/2017 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 465 1 465    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 553   1 553  
YHTEENSÄ 3 019 1 465 1 553  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 843   1 843  
YHTEENSÄ 1 843   1 843  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 6/2016 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 097 1 097    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 570   1 570  
YHTEENSÄ 2 666 1 097 1 570  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 2 895   2 895  
YHTEENSÄ 2 895   2 895  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 6/2016) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi