Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 8.5.2017, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2017

– Liikevaihto 9 559 tuhatta euroa (9 748 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 2 474 tuhatta euroa (748 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 332 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 25,9 prosenttia (7,7 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 3,5 (5,3)
– Nettorahoituserät olivat 33 tuhatta euroa (-1 026 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +249 teur (-730 teur).
– Voitto/ tappio ennen veroja 2 507 tuhatta euroa (-278 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,09 euroa (-0,01 euroa)
– Nettovelkaantumisaste oli 51,7 % (59,6 %) ja omavaraisuusaste 56,7 % (52,0 %)

AVAINLUVUT

(1000 eur)

1-3/

2017

1-3/

2016

1-12/

2016

Liikevaihto 9 559 9 748 39 698
Liikevoitto 2 474 748 7 754
Voitto/ tappio ennen veroja 2 507 -278 6 535
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,09 -0,01 0,24
       
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:      
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 142 230 4 761
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 332 518 2 994

TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:

Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto 9 559 tuhatta euroa (9 748 teur) laski, mutta liikevoitto 2 474 tuhatta euroa (748 teur) parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoa paransi osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, joka oli 2 142 tuhatta euroa (230 teur). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto sen sijaan laski tasolle 332 tuhatta euroa (518 teur). Alkuvuonna mediamainonta yhteensä laski valtakunnallisesti 4,7 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence), mikä näkyi myös Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevoiton laskuna. Painotoiminnan puolella liikevoitto parani.

Katsauskauden aikana aloitettiin päivitetyn strategian toimeenpano. Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen. Henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana uudistusten ideoinnissa ja toteuttamisessa.

Maakuntalehtien Ilkka ja Pohjalainen osalta päätettiin ulkoasun muuttamisesta tabloidiksi keväällä 2018. Tarkka julkaisupäivä ilmoitetaan myöhemmin. Yhtenäinen ulkoasu tuo toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Uudistuksen tavoitteena on myös tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on entistä helpompi käyttää ja jonka avulla mainostajat entistä paremmin tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Maaliskuussa Ilkka-Yhtymä tiedotti Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminnan ostamisesta. Liiketoiminta siirtyi konserniin kuuluvalle I-print Oy:lle 1.4.2017 alkaen. Kaupan myötä tarjontamme laajenee CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,9 %. Liikevaihto oli 9 559 tuhatta euroa (9 748 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 7,8 % ja sisältötuotot 0,7 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,6 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 48 %, ilmoitustuottojen 36 % ja painotuottojen 15 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 67 tuhatta euroa (49 teur).

Tammi-maaliskuun kulut, 9 296 tuhatta euroa (9 280 teur), säilyivät edellisen vuoden tasolla. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 2,8 %. Henkilöstökulut laskivat 3,6 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 7,1 % ja poistot laskivat 3,5 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 2 142 tuhatta euroa (230 teur). Konsernin liikevoitto oli 2 474 tuhatta euroa (748 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 230,6 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 25,9 (7,7). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 332 tuhatta euroa (518 teur) eli 3,5 % (5,3 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 297 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 161 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-maaliskuussa 33 tuhatta euroa (-1 026 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 291 tuhatta euroa (303 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2017 oli +249 tuhatta euroa (-730 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 72 tuhatta euroa (-6 teur).

Voitto ennen veroja oli 2 507 tuhatta euroa (tappio ennen veroja 278 teur) ja katsauskauden tulos 2 437 tuhatta euroa (-175 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 133 401 tuhatta euroa (133 009 teur). Oma pääoma oli 72 123 tuhatta euroa (65 837 teur). Raportointipäivänä 31.3.2017 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 102 211 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 117 416 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 47 272 tuhatta euroa (52 220 teur). Omavaraisuusaste oli 56,7 % (52,0 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,81 euroa (2,57 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 5 309 tuhatta euroa (5 467 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 8 553 tuhatta euroa (11 967 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 5 863 tuhatta euroa (2 840 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy tammi-maaliskuussa 2017 oman liiketoiminnan 2 680 tuhatta euroa lisäksi 3 183 tuhatta euroa osakkuusyhtiöstä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli -304 tuhatta euroa (2 626 teur). Vertailukaudella tammi-maaliskuussa 2016 investointien rahavirtaan sisältyi 2 699 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

ILKKA-YHTYMÄN MAAKUNTALEHDET SIIRTYVÄT VUONNA 2018 TABLOID-FORMAATTIIN

Ilkka-Yhtymän hallitus on päättänyt, että maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen muuttavat ulkoasun tabloidiksi keväällä 2018. Tarkka julkaisupäivä tarkentuu myöhemmin.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on helppo käyttää ja jonka avulla mainostajat tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Yhtenäinen ulkoasu tuo myös toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Lännen Median tuottama journalistinen sisältö ja Kärkimedian myymä valtakunnallinen mainonta ovat pääsääntöisesti tabloid-muodossa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 271 (285) henkilöä.

Katsauskauden aikana aloitettiin päivitetyn strategian toimeenpano yhdessä koko henkilöstön kanssa. Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen. Koko henkilöstön voimin tunnistettiin mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla. Ensimmäiset toteutukset ovat valmiina kuluvan kevään aikana.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.2.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon päivävuoron henkilökunta, pois lukien huolto, yhteensä 12 henkilöä.

Neuvottelut päättyivät 7.3.2017. Neuvottelujen lopputuloksena kolmen henkilön työsuhde osa-aikaistetaan.

Konsernin toimitusjohtajana aloitti 14.3.2017 Olli Pirhonen ja talousjohtajana Seija Peitso. Aikaisempi toimitusjohtaja Matti Korkiatupa siirtyi 14.3.2017 alkaen ensin projektitehtäviin Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä ja jää eläkkeelle 12.5.2017.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat 14.3.2017 alkaen:

– Olli Pirhonen, toimitusjohtaja ja toistaiseksi oman toimen ohella liiketoimintajohtaja maakunta- ja kaupunkilehdet
– Seija Peitso, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
– Sauli Harjamäki, liiketoimintajohtaja paikallislehdet
– Toni Viljanmaa, toimituksen johtoryhmän puheenjohtaja ja sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja
– Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
– Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja

Edellisten lisäksi konsernin laajennetun johtoryhmän jäseninä jatkavat:

– Päivi Sairo, maakuntalehtien kuluttajamarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja sekä sisäisistä tukipalveluista vastaava johtaja
– Hannu Uusihauta, maakunta- ja kaupunkilehtien yritysmarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja
– Satu Takala, sanomalehti Ilkan päätoimittaja
– Ari Monni, tietohallintojohtaja

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 81 428 kappaletta, joka on 1,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 256 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 958 840 kappaletta, joka vastaa 4,5 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 2 809 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,97 euroa ja ylin kaupantekokurssi 3,48 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,71 euroa ja ylin 3,10 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 75 803 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät edelleen mediamainonnan, levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti heikossa taloussuhdanteessa. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään entistä enemmän mainos- tai verorahoitteisia digitaalisia vaihtoehtoisia palveluja. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Ilkka-Yhtymä tiedotti 23.3.2017, että Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta siirtyy Ilkka-Yhtymään kuuluvalle I-print Oy:lle 1.4.2017 alkaen.

Liiketoimintakaupassa I-print Oy:lle siirtyi Seinäjoella toimivan Kopiokeskus EPKK:n liiketoiminta. Kaupan myötä I-print Oy:n tarjonta laajeni erikoispainamiseen mm. CAD- ja suurkuvatulostamiseen, myymälämainonnan tuotteisiin ja tarrapainamiseen. Kopiokeskus EPKK:n palveluksessa olevat viisi henkilöä siirtyivät I-print Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2017 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2017 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 21 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2021 päättyvälle kaudelle Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta. Henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon valittiin toimittaja Anu Nahkala (Kauhava) ja painaja Markus Ristimäki (Seinäjoki).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

5 §:n 1 momenttia muutetaan laskemalla hallintoneuvoston jäsenten vähimmäislukumäärä viiteentoista (15) jäseneen ja enimmäislukumäärä kahteenkymmeneenviiteen (25) jäseneen, minkä lisäksi pykälän 2 momenttiin tehdään kielellinen tarkennus.

17 §:ää tarkennetaan lisäämällä pykälään osakeyhtiölain sanamuotoa mukaileva toinen lause, jonka mukaisesti yhtiön purkamista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on sen lisäksi, että purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista ja kokouksessa edustetuista äänistä, se että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesta menettämisseuraamuksesta niiden yhteistilillä olevien osakkeiden osalta, joiden osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 20.4.2017 kello 15. Menettämisseuraamus koskee enimmillään yhteistilille kirjattuja Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan 109 961 osaketta ja II-sarjan 82 543 osaketta, jotka ovat paperimuotoisena osakkeenomistajan hallussa. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että yhteistilillä olevat osakkeet mitätöidään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen vanhentuneiden sulautumisvastikeosakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. Kyseisiä Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakkeita on yhteensä 22 356 kappaletta.  Menettämisseuraamuksen kohteena oleviin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous hyväksyi, että vanhentuneet sulautumisvastikeosakkeet mitätöidään ja niihin perustuvat oikeudet menetetään. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän vuoden 2016 tasolla.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin ja konsernin vuoden 2016 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaan. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2016 sivulla 61.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/
2017
1-3/
2016
Muutos 1-12/
2016
LIIKEVAIHTO 9 559 9 748 -2 % 39 698
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2 1 61 % 6
Liiketoiminnan muut tuotot 67 49 38 % 211
Materiaalit ja palvelut -3 519 -3 423 3 % -13 781
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 098 -4 250 -4 % -16 411
Poistot -377 -390 -3 % -1 455
Liiketoiminnan muut kulut -1 302 -1 217 7 % -5 274
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 142 230 831 % 4 761
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 474 748 231 % 7 754
Rahoitustuotot ja -kulut 33 -1 026 103 % -1 219
VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA 2 507 -278 1002 % 6 535
Tuloverot -70 103 167 % -328
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 437 -175 1495 % 6 207
         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,09 -0,01 1495 % 0,24
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665   25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/
2017
1-3/
2016
Muutos 1-12/
2016
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 437 -175 1495 % 6 207
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
Myytävissä olevat sijoitukset        
 Käyvän arvon muutokset -2      
 Siirretty tuloslaskelmaan       -18
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 18 -24 174 % 8
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot       4
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 16 -24 165 % -6
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 453 -199 1333 % 6 201

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-3/2017 1-3/2016 Muutos 1-12/2016
Kustannustoiminta        
Ulkoinen liikevaihto 8 158 8 435 -3 % 34 410
Segmenttien välinen liikevaihto 66 22 205 % 101
Kustannustoiminta yhteensä 8 225 8 457 -3 % 34 511
         
Painotoiminta        
Ulkoinen liikevaihto 1 401 1 313 7 % 5 288
Segmenttien välinen liikevaihto 1 398 1 438 -3 % 5 864
Painotoiminta yhteensä 2 799 2 751 2 % 11 151
         
Kohdistamattomat        
Segmenttien välinen liikevaihto 537 526 2 % 2 139
Kohdistamattomat yhteensä 537 526 2 % 2 139
         
Segm. välinen liikevaihto -2 002 -1 985 1 % -8 104
Konsernin liikevaihto yhteensä 9 559 9 748 -2 % 39 698

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-3/2017 1-3/2016 Muutos 1-12/2016
Kustannustoiminta 180 477 -62 % 2 314
Painotoiminta 315 154 104 % 1 049
Osakkuusyhtiöt 2 142 230 831 % 4 761
Kohdistamattomat -164 -113 -44 % -370
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 2 474 748 231 % 7 754

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 3/2017 3/2016 Muutos 12/2016
Kustannustoiminta 13 507 14 228 -5 % 8 926
Painotoiminta 8 138 8 869 -8 % 8 370
Kohdistamattomat 111 756 109 912 2 % 108 654
Konsernin varat yhteensä 133 401 133 009 0 % 125 950

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 3/2017 3/2016 Muutos 12/2016
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 666 639 4 % 665
Liikearvo 314 314 0 % 314
Sijoituskiinteistöt 63 63 0 % 63
Aineelliset hyödykkeet 8 149 8 512 -4 % 8 332
Osuudet osakkuusyhtiöissä 103 231 100 115 3 % 104 671
Myytävissä olevat sijoitukset 2 973 2 922 2 % 2 973
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 % 567
Muut aineelliset hyödykkeet 211 214 -1 % 214
PITKÄAIK. VARAT 116 176 113 347 2 % 117 800
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 578 576 0 % 614
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 252 5 848 7 % 2 770
Tuloverosaaminen 412 231 79 % 140
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 430 1 041 37 % 1 383
Rahat ja pankkisaamiset 8 553 11 967 -29 % 3 244
LYHYTAIK. VARAT 17 225 19 662 -12 % 8 150
         
VARAT YHTEENSÄ 133 401 133 009 0 % 125 950
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416 0 % 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 674 48 690 0 % 48 676
Kertyneet voittovarat 17 032 10 730 59 % 14 578
OMA PÄÄOMA 72 123 65 837 10 % 69 670
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 61 23 162 % 27
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 43 574 31 943 36 % 43 574
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 48 61 -22 % 48
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 43 682 32 028 36 % 43 649
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 698 20 277 -82 % 3 957
Ostovelat ja muut velat 13 795 14 411 -4 % 8 665
Tuloverovelka 103 457 -78 % 8
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 17 596 35 145 -50 % 12 631
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 133 401 133 009 0 % 125 950

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-3/

2017

1-3/

2016

1-12/

2016

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/ tappio 2 437 -175 6 207
Oikaisut -1 752 1 079 -1 805
Käyttöpääoman muutos 2 413 2 269 -231
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

3 098 3 173 4 171
Maksetut korot -191 -179 -1 226
Saadut korot 6 6 58
Saadut osingot liiketoiminnasta 3 186 9 50
Muut rahoituserät -21 -11 -120
Maksetut välittömät verot -214 -157 -938
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 5 863 2 840 1 995
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-304 -73 -810
Saatu pääomanpalautus   2 699 2 699
Investoinnit sijoituksiin -2   -70
Luovutustulot sijoituksista 3   33
Saadut osingot investoinneista     103
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -304 2 626 1 955
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 5 559 5 467 3 950
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -250   -20 250
Pitkäaikaisten lainojen nostot     25 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut     -9 412
Maksetut osingot ja muu voitonjako     -2 545
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -250   -7 207
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 5 309 5 467 -3 256
       
Rahavarat katsauskauden alussa 3 244 6 500 6 500
Rahavarat katsauskauden lopussa 8 553 11 967 3 244

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  3/2017 3/2016 12/2016
Tulos/osake (eur) 0,09 -0,01 0,24
Oma pääoma/osake (eur) 2,81 2,57 2,71
Henkilöstö keskimäärin 271 285 295
Investoinnit (1 000 eur) *) 232 42 1 025
Korolliset velat (1 000 eur) 47 272 52 220 47 532
Omavaraisuusaste, % 56,7 52,0 56,2
Nettovelkaantumisaste, % 51,7 59,6 61,6
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-3/ 2016 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 193 48 498 10 928 66 035
Katsauskauden laaja tulos       -199 -199
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2016 6 416 193 48 498 10 730 65 837

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2017 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 178 48 498 14 578 69 670
Katsauskauden laaja tulos   -2   2 455 2 453
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2017 6 416 176 48 498 17 032 72 123

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 3/2017 3/2016 12/2016
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 109 402 62 425 105 420
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 3 961 3 961 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-3/

2017

1-3/

2016

Muutos

 

1-12/

2016

Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 332 8 825 -6 % 8 825
Lisäykset 174 20 791 % 773
Vähennykset -35      
Tilikauden poistot -322 -333 -3 % -1 266
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8 149 8 512 -4 % 8 332

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 80 76 350
Muulle lähipiirille 144 264 755
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 74 98 221
Muulta lähipiiriltä     5
       
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
       
Myynti- ja muut saamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 88 90 109
Muulta lähipiiriltä 33 102 64
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 14 31 15

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 272 317 1 223

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 3/2017 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 430 1 430    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 553   1 553  
YHTEENSÄ 2 983 1 430 1 553  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 2 080   2 080  
YHTEENSÄ 2 080   2 080  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 3/2016 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 041 1 041    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 502   1 502  
YHTEENSÄ 2 543 1 041 1 502  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 2 536   2 536  
YHTEENSÄ 2 536   2 536  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 3/2016) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi