Ilkka-Yhtymä Oyj                      Tilinpäätöstiedote 20.2.2017, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016

TILIKAUSI 2016
– Liikevaihto 39 698 tuhatta euroa (41 172 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 7 754 tuhatta euroa (8 998 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 2 994 tuhatta euroa (4 565 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 19,5 prosenttia (21,9 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 7,5 (11,1)
– Nettorahoituserät olivat -1 219 tuhatta euroa (-4 519 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -523 teur (-3 teur). Osakkuusyhtiö Alma Median omistusosuuden laimentumisen seurauksena vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen rahoituseriin on kirjattu 3 533 tuhannen euron tappio. Kirjauksella ei ollut kassavirtavaikutusta.
– Voitto ennen veroja 6 535 tuhatta euroa (4 479 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,24 euroa (0,14 euroa)
– Omavaraisuusaste 56,2 % (52,9 %)
– Nettovelkaantumisaste 61,6 % (67,6 %)
– Hallitus esittää osingoksi 0,12 euroa osakkeelta

LOKA-JOULUKUU 2016
– Liikevaihto 10 312 tuhatta euroa (10 711 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 2 026 tuhatta euroa (1 299 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 732 tuhatta euroa (1 356 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 19,6 prosenttia (12,1 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 7,1 (12,7)
– Nettorahoituserät olivat 337 tuhatta euroa (-3 743 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +639 teur (-15 teur). Osakkuusyhtiö Alma Median omistusosuuden laimentumisen seurauksena vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä konsernitilinpäätöksen rahoituseriin on kirjattu 3 533 tuhannen euron tappio. Kirjauksella ei ollut kassavirtavaikutusta.
– Tulos/ osake 0,08 euroa (-0,10 euroa)

AVAINLUVUT

(1000 eur)

10-12/

2016

10-12/

2015

1-12/

2016

1-12/

2015

Liikevaihto 10 312 10 711 39 698 41 172
Liikevoitto 2 026 1 299 7 754 8 998
Voitto/ tappio ennen veroja 2 363 -2 444 6 535 4 479
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,08 -0,10 0,24 0,14
         
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:        
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 295 -56 4 761 3 012
Kiinteistöyhtiön myyntivoitto       1 421
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 732 1 356 2 994 4 565

TOIMITUSJOHTAJA MATTI KORKIATUPA:

Ilkka-Yhtymän juhlavuoden teemana oli uudistuminen. Kehitimme erityisesti sisältö- ja mainospalveluja, joiden palvelutaso kohentui digitaalisten palvelujen laajentuessa ja käytettävyyden parantuessa.  Kolmasosa tilaajistamme on ottanut käyttöön maksulliset digitaaliset sisältöpalvelut ja alueellinen mainosverkkomme tarjoaa monipuolisia mainosratkaisuja ilmoittajillemme.

Myös Ilkka-yhtymän strategia päivitettiin vuoden aikana. Strategiatyöhön osallistui yli 40 esimiestä ja avainhenkilöä eri puolilta yhtymää. Hallitus oli mukana strategiatyön eri vaiheissa ja hyväksyi strategian loppuvuonna.

Yhteisenä tavoitteenamme on toteuttaa tulevina vuosina päivitetty Ilkka-Yhtymän visio: Uudistuva, kiinnostavin ja menestyvin maakunnallinen mediatalo Suomessa.

Päivityksen seurauksena saimme uudistetun mission: Vahvistamme pohjalaista menestystä ja luomme elämään uusia sisältöjä.

Strategialause konkretisoi tekemisemme:  Palvelevana mediatalona ideoimme ja teemme yhdessä asiakkaiden kanssa ainutlaatuisia sisältöjä sekä tuotamme viestintä-, paino- ja muita niitä tukevia palveluja. Luotettavia palvelujamme voi käyttää ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tarjoamme mainostajille sitoutuneen, ostovoimaisen lukijakunnan kiinnostavassa ja vaikuttavassa sisältöympäristössä.

Yhtymän strategiset päämäärät, asiakasläheisyys, liiketoiminnan kasvu, toiminnan tuottavuus sekä innostava ja osaava työyhteisö vievät kohti uudistunutta visiotamme.

Toimintamme perustana olevat arvot – arvostamme, menestymme ja välitämme – säilyivät samoina kehittymistä lukuun ottamatta. Kehittyminen on määritelty voimakkaammin eli uudistumiseksi, mikä on  päivitetyn strategiamme keskeinen kulmakivi.

Uusi strategiamme on otettu asteittain käyttöön jo tämän vuoden toiminnan suunnittelussa ja sen toimeenpano läpikäydään koko henkilöstön kanssa alkuvuodesta.

Osakkuusyhtiömme Alma Media Oyj ja Arena Partners Oy kehittyivät myönteisesti. Alman Talentum hankinta syksyllä 2015 ja yhtiöiden toimintojen yhdistyminen on sujunut suunnitelmien mukaisesti tuoden mukanaan sekä liikevaihtoa että tulosta. Rekrytoimintaan keskittyneen Uranus Oy:n koko osakekanta siirtyi Arena Partnersille  ja omistusosuus Tässä-mobiilipalveluja kehittävästä Adfore Teknologies Oy:stä nousi 49 %:iin syksyn aikana.

Vuosi 2016 jää taaksemme työntäyteisenä monien onnistuneiden uudistusten vuotena, jotka tukevat osaltaan strategiamme 2018 toteutumista.

STRATEGISET TAVOITTEET

Strategiatyön yhteydessä Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on päivittänyt strategiset tavoitteet, jotka ovat seuraavat:

– Haemme sekä oman liiketoiminnan että osakkuusyhtiöiden kautta syntyvää kasvua. Lisäksi etsimme laajentumismahdollisuuksia uusille liiketoiminta-alueille.

– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %
– ROE (oman pääoman tuotto) 15 %
– Omavaraisuusaste 40 %

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen BKT:n ennakoidaan kasvaneen Suomen Pankin 13.12.2016 ennusteen mukaan noin 1,0 % vuonna 2016. Suomen talous on palannut kasvu-uralle yksityisen kulutuksen ja investointien tukemana. Vuonna 2017 BKT kasvaa ennusteen mukaan 1,3 %. Yksityisen kulutuksen  arvioidaan kasvaneen 1,9 % vuonna 2016. Vuonna 2017 yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan noin 1,4 %.

Inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 1,0 prosenttia. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus vahvistui yhä tammikuussa 2017. Luottamus talouteen oli viimeksi yhtä vahvaa yli kuusi vuotta sitten syksyllä 2010.

Kantar TNS:n Ad Intelligencen seurannassa olevissa medioissa mainonta kasvoi 0,9 % vuonna 2016. Mainonta laski sanomalehdissä 4,4 %. Mainonta kaupunkilehdissä laski 5,9 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 29,0 % ja kaupunkilehtien 5,2 %. Verkkomainonta kasvoi 12,6 % ja sen osuus mediamainonnasta oli 27,8 %.

KONSERNIRAKENNE

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy ja lehti- ja arkkipainoyhtiöstä I-print Oy. Konserniin kuuluu lisäksi Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10. Konsernin päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, viisi paikallislehteä (Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat, Suupohjan Sanomat), kaksi kaupunkilehteä (Vaasan Ikkuna, Etelä-Pohjanmaa), lehtien verkko- ja mobiilipalvelut sekä I-print Oy:n paino- ja viestintäpalvelut. 1.1.2017 alkaen Viestintätoimisto I-print plus siirtyi osaksi I-Mediat Oy:tä muodostaen vahvan markkinointi- ja viestintäpalveluiden yksikön yhdessä mainosvalmistuksen, digituotannon ja tutkimusosaston kanssa. Uusi yksikkö tarjoaa nykyisille ja uusille asiakkaille entistä kattavammat yritysviestinnät palvelukokonaisuudet.

Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj, Arena Partners Oy ja Yrittävä Suupohja Oy.

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto laski 3,6 prosenttia ja oli 39 698 tuhatta euroa (41 172 teur vuonna 2015). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,0 %. Ilmoitustuotot laskivat 3,3 % ja sisältötuotot 1,3 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 12,6 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 47 %, ilmoitustuottojen 39 % ja painotuottojen 13 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 211 tuhatta euroa (1 763 teur). Tilikauden 2015 liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 421 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä.

Konsernin tilikauden kulut olivat 36 921 tuhatta euroa (36 950 teur) ja säilyivät edellisen vuoden tasolla. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 2,7 %. Henkilöstökulut laskivat 0,8 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 1,1 % ja poistot laskivat 12,0 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 4 761 tuhatta euroa (3 012 teur). Konsernin liikevoitto oli 7 754 tuhatta euroa (8 998 teur). Liikevoitto laski edellisvuodesta 13,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 19,5 (21,9). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 2 994 tuhatta euroa (4 565 teur) eli 7,5 % (11,1 %) liikevaihdosta.

Nettorahoituserät olivat -1 219 tuhatta euroa (-4 519 teur). Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen rahoituskuluihin on kirjattu 3 533 tuhannen euron tappio osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistusosuuden laimentumisen seurauksena. Kirjauksella ei ollut kassavirtavaikutusta.

Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1 216 tuhatta euroa (1 308 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -523 tuhatta euroa (-3 teur vuonna 2015). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 369 tuhatta euroa (46 teur).

Voitto ennen veroja oli 6 535 tuhatta euroa (4 479 teur) ja katsauskauden tulos 6 207 tuhatta euroa (3 607 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,14 euroa).

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuussa 2016 konsernin liikevaihto oli 10 312 tuhatta euroa (10 711 teur). Liikevaihto laski 3,7 %. Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1,2 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 17,3 %. Loka-joulukuussa konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 45 %, ilmoitustuottojen 41 % ja painotuottojen 13 %. Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 51 tuhatta euroa (41 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 9 629 tuhatta euroa (9 395 teur). Kulut kasvoivat 2,5 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Loka-joulukuussa 2016 osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 1 295 tuhatta euroa (-56 teur).

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto oli 2 026 tuhatta euroa (1 299 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 55,9 %. Konsernin liikevoittoprosentti loka-joulukuussa oli 19,6 (12,1). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 732 tuhatta euroa (1 356 teur) eli 7,1 % (12,7 %) liikevaihdosta.

Nettorahoituserät olivat 337 tuhatta euroa (-3 743 teur). Osakkuusyhtiö Alma Median Oyj:n omistusosuuden laimentumisen seurauksena konsernin rahoituskuluihin on kirjattu vuoden 2015 neljännellä vuosineljänneksellä 3 533 tuhannen euron tappio. Kirjauksella ei ollut kassavirtavaikutusta. Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat neljännellä vuosineljänneksellä 294 tuhatta euroa (304 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos loka-joulukuussa oli +639 tuhatta euroa (-15 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -19 tuhatta euroa (90 teur).

Neljännen vuosineljänneksen tulos oli 2 156 tuhatta euroa (-2 669 teur).

KONSERNIN TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 125 950 tuhatta euroa (127 181 teur). Oma pääoma oli 69 670 tuhatta euroa (66 035 teur). Raportointipäivänä 31.12.2016 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 103 672 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 113 142 tuhatta euroa.

Tilikauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 47 532 tuhatta euroa (52 229 teur 31.12.2015), ja niiden keskimaturiteetti oli 3 vuotta 11 kuukautta (3 vuotta 2 kuukautta 31.12.2015).

Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Kokonaislainasalkusta n. 63 % on kiinteäkorkoista ja n. 37 % vaihtuvakorkoista. Suojaustoimenpiteet huomioon ottaen korollisten velkojen keskikorko 31.12.2016 oli 2,41 % (2,16 %).

Tilinpäätöstilanteessa 31.12.2016 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen seuraavan 12 kuukauden vaikutus tulokseen ennen veroja, kun otetaan huomioon suojaustoimenpiteet, olisi -/+ 174 teur, jos korkotaso nousisi tai laskisi prosenttiyksikön. Tilikautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista veloista erääntyy maksettavaksi 3 920 tuhatta euroa.

Konsernin nettovelkaantumisaste oli tilikauden lopussa 61,6 % (67,6 %). Omavaraisuusaste oli 56,2 % (52,9 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,71 euroa (2,57 euroa). Rahavarojen vähennys tilikauden aikana oli 3 256 tuhatta euroa (rahavarojen lisäys edellisen vuoden vastaavana aikana 967 teur) ja rahavarat tilikauden lopussa olivat 3 244 tuhatta euroa (6 500 teur).

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 1 995 tuhatta euroa (4 201 teur). Investointien rahavirta oli 1 955 tuhatta euroa (4 019 teur). Vertailukaudella 2015 investointien rahavirtaan sisältyi 1 748 tuhatta euroa luovutustuottoa kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä. Investointien rahavirtaan sisältyy 2 699 tuhatta euroa (2 699 tuhatta euroa) Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

Kesäkuussa Ilkka-Yhtymä solmi kaksi uutta viisivuotista lainasopimusta, joilla maksettiin kokonaan marraskuussa 2016 erääntynyt 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina. Uudet lainasopimukset olivat yhteismäärältään 25 miljoonaa euroa ja niillä korvattiin myös muita olemassa olevia lainasopimuksia.

KUSTANNUSTOIMINTA

Konsernin kustannustoiminnan segmentti muodostuu kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy. Kustannustoiminnan tilikauden liikevaihto oli 34 511 tuhatta euroa (35 218 teur). Kustannustoiminnan liikevaihto laski 2,0 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu pääosin vuoden 2015 vertailuluvussa olevasta eduskuntavaali-ilmoittelusta. Ilmoitustuotot laskivat 3,3 % ja sisältötuotot 1,3 %. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 28,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 2 314 tuhatta euroa (3 238 teur).

Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy edelleen epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa edellisen vuoden tasolla ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. I-Mediat Oy:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

PAINOTOIMINTA

Painotoimintasegmentti muodostuu painoyhtiöstä I-print Oy. Painotoiminnan tilikauden liikevaihto oli 11 151 tuhatta euroa (12 321 teur). Liikevaihto laski 9,5 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 760 tuhatta euroa (12,6 %). Painotoiminnan liikevoitto laski 32,0 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1 049 tuhatta euroa (1 543 teur).

Painotoiminnan vuoden 2017 markkinatilanne tulee Suomessa olemaan edelleen vaikea. Ylikapasiteetti jatkuu graafisessa teollisuudessa painovolyymien laskiessa edelleen. Raaka-aine- ja energiakustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti. I-print Oy:n liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran.

OSAKKUUSYHTIÖT

Ilkka-Yhtymä-konsernin osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj (27,30 %), Arena Partners Oy (37,82 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,46%).

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Suomessa Alma Median liiketoiminaan kuuluvat valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen julkaisutoiminta, digitaaliset kuluttaja- ja yrityspalvelut sekä paino- ja jakeluliiketoiminta. Kansainvälinen liiketoiminta keskittyy rekrytointipalveluihin ja toimitilojen markkinapaikkaliiketoimintaan itäisessä Keski-Euroopassa ja Ruotsissa.

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehtiyhtiön yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitys- ja tuotantoyhtiö. Arena Partners  omistaa 35 %:n osuuden Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa Suomessa. Arena Partners konserniin kuuluvat lisäksi mobiilipalveluihin keskittynyt tytäryhtiö Arena Interactive Oy (65%), rekrytointipalveluyhtiö Uranus Oy (100%) sekä Adfore Tecnologies Oy (49,9%).

Yrittävä Suupohja Oy julkaisee Suupohjan alueella jaettavaa ilmaisjakelulehteä Suupohjan Seutu.

ILKKA-YHTYMÄ JATKAA JAKELUYHTEISTYÖTÄ POSTIN KANSSA VUONNA 2018

Ilkka-Yhtymä ja Suomen Posti tekivät uuden pitkäaikaisen sanomalehtijakeluiden puitesopimuksen keväällä 2015 ja siihen sisältyvän vuosia 2016-2017 koskevan jakelusopimuksen. Vuoden 2018 jakelusopimukseen liittyviä neuvotteluja on häirinnyt samanaikaisesti esillä ollut postilakiuudistus ja siihen liittyvät esitykset jakelupäivien supistamisista sekä haja-asutusalueiden jakelujen kilpailuttamisesta, kun laki astuu voimaan esityksen mukaan 1.6.2017.

Ilkka-Yhtymä ja Posti ovat sopineet 22.12.2016 vuotta 2018 koskevista jakelupalveluista ja niiden ehdoista. Suomen Posti sitoutuu kaupallisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tuottamaan postilakiuudistuksen voimaantulosta huolimatta Ilkka-Yhtymän kustantamien sanomalehtien tarvitsemat seitsemänpäiväiset jakelupalvelut sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.

Yksityishenkilöiden sanomalehtitilaus sisältää nykyisin myös lehden digitaalisen näköislehden ja muita digitaalisia sisältöpalveluja. Ne parantavat lehtien jakelupalveluita erityisesti niille tilaajille, jotka eivät saa printtilehteään heti aamusta tai ovat työ- tai lomamatkalla jakelualueen ulkopuolella. Vuonna 2017 lehtien digitaaliset palvelut uudistuvat edelleen, jolloin muun muassa niiden käytettävyys paranee eri päätelaitteilla.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Konsernin kustannustoiminnassa monikanavaista tuotekehitystä on tehty oman toiminnan lisäksi yhteistyössä Arena Partners Oy:n, Lännen Media Oy:n ja niiden osakaslehtien kanssa. Tuotekehitys on suunnattu asiakaslähtöisesti tuotettuihin uutisointi-, asiointi- ja yhteisöllisyyteen liittyviin monikanavaisiin palveluihin. Konsernin painotoiminnassa kehitystoiminta keskittyi asiakkaille suunnattujen lisäarvopalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 1 025 tuhatta euroa. Painotoiminnan investoinnit olivat 271 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan investoinnit olivat 214 tuhatta euroa.

YHTIÖKOKOUS, HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2016 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2016 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 23 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2020 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala. Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi 2020 päättyvälle kaudelle valittiin Raimo Puustinen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 9.5.2016 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Timo Aukian. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajaksi valittiin Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2016 lopussa yhtiön osakepääoma oli 6 416 302 euroa ja osakkeiden lukumäärä 25 665 208 kappaletta, joista I-sarjan osakkeita (20 ääntä/ osake) oli 4 304 061 ja II-sarjan osakkeita (1 ääni/ osake) 21 361 147. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Vuonna 2016 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 162 604 kappaletta, joka on 3,8 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 445 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 3 213 924 kappaletta, joka vastaa 15,0 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 7 583 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,20 euroa ja ylin kaupantekokurssi 3,57 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 1,87 euroa ja ylin 3,05 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 71 188 tuhatta euroa.

Yhtiön hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväiseksi muutettuna oli 295 (299 vuonna 2015). Konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 326 henkilöä työsuhteessa (331). Konsernin henkilömäärä 31.12.2016 kokopäiväisiksi muutettuna oli 283 (290).

Ilkka-Yhtymä-konsernissa on koko henkilöstö kuulunut vuodesta 2000 voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa on kaksi henkilöstön edustajaa.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 29.2.2016 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon henkilöstö, pois lukien huoltohenkilöstö, yhteensä 26 henkilöä.

Neuvottelujen lopputuloksena yksi henkilö eläköityi ja kolmen henkilön työsuhde päättyi irtisanomiseen. Lisäksi osa henkilöstöstä lomautetaan enintään 38 työpäiväksi/ henkilö ja osa henkilöstöstä osa-aikaistetaan.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 8.11.2016, että Ilkka-Yhtymän kustannustoimintaa harjoittavan I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja Marko Orpana on irtisanoutunut tehtävästään, ja hänen työsuhteensa päättyi 27.1.2017.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Korkiatupa ilmoitti toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti omasta halustaan luopua toimitusjohtajan tehtävästä keväällä 2017 täytettyään 62 vuotta. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on sopinut toimitusjohtaja Matti Korkiatuvan kanssa, että hän siirtyy 14.3.2017 lähtien ensin projektitehtäviin Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä ja eläkkeelle 12.5.2017.

Hallitus on kokouksessaan 19.12.2016 valinnut palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti uudeksi toimitusjohtajaksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n nykyisen talousjohtajan KTM Olli Pirhosen 14.3.2017 alkaen. Lisäksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on nimittänyt konsernin tulevaksi talousjohtajaksi KTM Seija Peitson Seinäjoelta. Hän ottaa tehtävän vastaan maaliskuussa 2017.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät edelleen mediamainonnan, levikki- ja  painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti heikossa taloussuhdanteessa. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään entistä enemmän mainos- tai verorahoitteisia digitaalisia vaihtoehtoisia palveluja. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, sen osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille.

Viestintäala

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimialan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan ja sisällön kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Heikon taloustilanteen pitkittyminen ja hidas elpyminen vaikuttaa negatiivisesti mediatuotteiden ja –palvelujen kulutukseen. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen ja mainonnan digitalisoituminen, uudet jakelukanavat,  mainos- ja verorahoitteisten digitaalisten sisältöjen määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset sekä niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat ja toimijat.

Kustannustoiminta

Väestön ja aluetalouden kehitys vaikuttavat pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Hyvä levikkipeitto -%, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on noussut verkko- ja mobiilikäyttäjien voimakkaan kasvun myötä.

Tavanomaiset suhdannevaihtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet paikallis- tai maakuntalehtien levikkituottoihin. Taloudelliset suhdanteet sekä mainostajien toimialakohtaiset kilpailutilanteet ja tulevaisuuden odotukset heijastuvat sen sijaan mediamainonnan määrään. Mediamyynti kääntyi laskuun keväällä 2012 ja kääntyi lievään kasvuun vasta vuonna 2016.

Uusien medioiden esim. kaupunkilehtien ja digitaalisten palvelujen markkinoille tuloon ja poistumiseen vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, teknologian ja ilmoitusmarkkinoiden kehitys ja muut kilpailuolosuhteet. Useimmilla lehtikonserneilla, kuten myös Ilkka-Yhtymällä, on vuosien kokemus omista kaupunkilehdistä ja digitaalisista palveluista. Niiden muodostama kattava alueellinen mainosverkko ja paikalliset asiakassuhteet tuovat kilpailuetua.

Uuden teknologian mahdollistaman kuluttajakäyttäytymisen seurauksena osa luokitelluista ilmoituksista, kuten auto- , asunto- ja työpaikkailmoittelusta, on siirtynyt verkkoon. Ilkka ja Pohjalainen ovat varautuneet ko. kehitykseen Arena Partners ja Alma Mediapartners yhteistyöllä. Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiöt Alma Media Oyj ja Arena Partners Oy omistavat Etuovi.com, Vuokraovi.com ja Autotalli.com palvelut, joiden avulla voidaan tarjota alan parhaat palvelut asiakkaillemme. Uusina toimijoina markkinoille ovat tulleet esim. facebook, kansainväliset hakukoneyritykset sekä asiakasyritysten omat digitaaliset mediat ja mainoskanavat.

Kuluttajien lukutottumusten muutokset ja digitaalisen ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi Ilkka-Yhtymä tarjoaa alueensa kuluttajille laadukkaat maakuntalehtien verkko- ja mobiilipalvelut. Kyseisten palveluiden tavoitteena on kehittyä maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kauppapaikaksi.

Graafinen toiminta

Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana painovolyymien laskiessa. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat niiden hintakilpailukyky ja yleiset taloudelliset suhdanteet.

Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina maltillinen. Hintapaineet saattavat kasvaa tulevaisuudessa, koska paperiteollisuuden kapasiteettia on leikattu kannattavuuskehityksen turvaamiseksi. I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille ja hankintayhteistyöllä muiden alan toimijoiden kanssa.

Tilattavien lehtien jakelut on ulkoistettu Postille sekä HSS Medialle. Jakelutoiminnan lähiajan riskit koostuvat lähinnä niiden hinta- ja palvelutason kehityksestä. Näihin riskeihin vaikuttavat aleneva volyymikehitys, jakelijoiden palkkakehitys, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä uudistuva postitoimilaki. Pidemmällä aikavälillä jakelupalvelujen saatavuus ja niihin liittyvät hintariskit ovat kasvussa.

Rahoitusriskit

Konserni altistuu korkoriskille ja osakkeiden hintariskille. Konsernin korkoriski muodostuu lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen muutoksista. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama korkopolitiikka. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää korkokustannusten volatiliteettia siten, että riski korkokustannusten kasvusta sekä korkokustannukset pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena sekä korkosidonnaisuusajan avulla. Tarvittaessa yritys voi käyttää koronvaihtosopimuksia korkoriskin suojaamiseksi. Konsernin lainajärjestelyt ja korkoriskiltä suojautuminen on kerrottu edellä kohdassa Konsernin tase ja rahoitus. Yhtiön lainajärjestelyihin sisältyy tavanomaisia vakuuksia. Lainajärjestelyissä on tavanomaisia ehtoja, mutta ne eivät sisällä finanssikovenantteja.

Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään ylläpitämään luottolimiittien avulla.  Käyttämättömien luottolimiittien kokonaismäärä 31.12.2016 oli 13 Meur (13 Meur 31.12.2015). Lisäksi konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden markkinahintojen vaihteluista aiheutuville hintariskeille.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallitus esittää 20.4.2017 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 jaetaan osinkoa 0,12 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 3 079 824,96 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 24.4.2017 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2017. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2016 yhteensä 54 714 289,29 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymän hallitus on päättänyt, että maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen muuttavat ulkoasun tabloidiksi keväällä 2018. Tarkka julkaisupäivä tarkentuu myöhemmin.

Uudistuksen tavoitteena on tarjota pohjalaiselle yleisölle sekä digitaalisesti että painettuna laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä, jota lukijoiden on helppo käyttää ja jonka avulla mainostajat tavoittavat ostovoimaisen yleisön. Uudistus toteutetaan yhteistyössä lukijoiden ja ilmoittajien kanssa.

Yhtenäinen ulkoasu tuo myös toiminnallisia etuja sekä konsernin sisäisessä että ulkoisessa lehtiyhteistyössä. Lännen Median tuottama journalistinen sisältö ja Kärkimedian myymä valtakunnallinen mainonta ovat pääsääntöisesti tabloid-muodossa.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.2.2017 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskevat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä on sanomalehtipainon tuotannon päivävuoron henkilökunta, pois lukien huolto, yhteensä 12 henkilöä. Neuvottelut saattavat johtaa henkilöstön lomautuksiin, osa-aikaistamisiin ja/tai irtisanomisiin.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Nykyisessä talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan säilyvän vuoden 2016 tasolla.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2016

10-12/

2015

Muutos

%

1-12/

2016

1-12/

2015

Muutos

%

LIIKEVAIHTO 10 312 10 711 -4 % 39 698 41 172 -4 %
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -2 -2 -14 % 6 1 305 %
Liiketoiminnan muut tuotot 51 41 24 % 211 1 763 -88 %
Materiaalit ja palvelut -3 483 -3 391 3 % -13 781 -13 418 3 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 204 -4 146 1 % -16 411 -16 548 -1 %
Poistot -361 -411 -12 % -1 455 -1 653 -12 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 582 -1 447 9 % -5 274 -5 331 -1 %
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 295 -56 2392 % 4 761 3 012 58 %
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 026 1 299 56 % 7 754 8 998 -14 %
Rahoitustuotot ja -kulut  *) 337 -3 743 109 % -1 219 -4 519 73 %
VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA 2 363 -2 444 197 % 6 535 4 479 46 %
Tuloverot -207 -225 -8 % -328 -872 -62 %
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 156 -2 669 181 % 6 207 3 607 72 %
             
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,08 -0,10 181 % 0,24 0,14 72 %
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665   25 665 25 665  

*)  Q4/2015 rahoituskuluihin on kirjattu 3 533 tuhannen euron tappio osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistusosuuden laimentumisen seurauksena.
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2016

10-12/

2015

Muutos

%

1-12/

2016

1-12/

2015

Muutos

%

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 156 -2 669 181 % 6 207 3 607 72 %
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:            
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:            
Myytävissä olevat sijoitukset            
 Käyvän arvon muutokset   1 -100 %   4 -100 %
 Siirretty tuloslaskelmaan       -18 -8 -120 %
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 136 355 -62 % 8 517 -98 %
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot       4 3 18 %
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 136 356 -62 % -6 516 -101 %
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 292 -2 313 199 % 6 201 4 123 50 %

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2016

10-12/

2015

Muutos % 1-12/

2016

1-12/

2015

Muutos %
Kustannustoiminta            
Ulkoinen liikevaihto 8 923 9 031 -1 % 34 410 35 123 -2 %
Segmenttien välinen liikevaihto 26 23 12 % 101 95 6 %
Kustannustoiminta yhteensä 8 949 9 054 -1 % 34 511 35 218 -2 %
             
Painotoiminta            
Ulkoinen liikevaihto 1 389 1 680 -17 % 5 288 6 048 -13 %
Segmenttien välinen liikevaihto 1 533 1 586 -3 % 5 864 6 273 -7 %
Painotoiminta yhteensä 2 922 3 266 -11 % 11 151 12 321 -9 %
             
Kohdistamattomat            
Segmenttien välinen liikevaihto 545 554 -2 % 2 139 2 199 -3 %
Kohdistamattomat yhteensä 545 554 -2 % 2 139 2 200 -3 %
             
Segm. välinen liikevaihto -2 103 -2 163 -3 % -8 104 -8 567 -5 %
Konsernin liikevaihto yhteensä 10 312 10 711 -4 % 39 698 41 172 -4 %

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2016

10-12/

2015

Muutos % 1-12/

2016

1-12/

2015

Muutos %
Kustannustoiminta 575 960 -40 % 2 314 3 238 -29 %
Painotoiminta 357 469 -24 % 1 049 1 543 -32 %
Osakkuusyhtiöt 1 295 -56 2392 % 4 761 3 012 58 %
Kohdistamattomat -200 -73 -176 % -370 1 205 -131 %
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 2 026 1 299 56 % 7 754 8 998 -14 %

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 12/2016 12/2015 Muutos %
Kustannustoiminta 8 926 9 882 -10 %
Painotoiminta 8 370 9 257 -10 %
Kohdistamattomat 108 654 108 042 1 %
Konsernin varat yhteensä 125 950 127 181 -1 %

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 12/2016 12/2015 Muutos %
       
VARAT      
       
PITKÄAIK. VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 665 674 -1 %
Liikearvo 314 314 0 %
Sijoituskiinteistöt 63 63 0 %
Aineelliset hyödykkeet 8 332 8 825 -6 %
Osuudet osakkuusyhtiöissä 104 671 102 608 2 %
Myytävissä olevat sijoitukset 2 973 2 922 2 %
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 %
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 0 %
PITKÄAIK. VARAT 117 800 116 188 1 %
       
LYHYTAIK. VARAT      
Vaihto-omaisuus 614 614 0 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 770 2 787 -1 %
Tuloverosaaminen 140 36 292 %
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 383 1 057 31 %
Rahat ja pankkisaamiset 3 244 6 500 -50 %
LYHYTAIK. VARAT 8 150 10 993 -26 %
       
VARAT YHTEENSÄ 125 950 127 181 -1 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 6 416 6 416 0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 676 48 691 0 %
Kertyneet voittovarat 14 578 10 928 33 %
OMA PÄÄOMA 69 670 66 035 6 %
       
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 27 194 -86 %
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 43 574 31 943 36 %
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 48 61 -22 %
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 43 649 32 199 36 %
       
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 957 20 286 -80 %
Ostovelat ja muut velat 8 665 8 309 4 %
Tuloverovelka 8 352 -98 %
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 12 631 28 947 -56 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 125 950 127 181 -1 %

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-12/

2016

1-12/

2015

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Tilikauden voitto/ tappio 6 207 3 607
Oikaisut -1 805 2 592
Käyttöpääoman muutos -231 62
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

4 171 6 262
Maksetut korot -1 226 -1 255
Saadut korot 58 50
Saadut osingot liiketoiminnasta 50 66
Muut rahoituserät -120 -33
Maksetut välittömät verot -938 -889
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 995 4 201
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-810 -590
Myydyt tytäryhtiöosakkeet   1 748
Saatu pääomanpalautus 2 699 2 699
Investoinnit sijoituksiin -70  
Luovutustulot sijoituksista 33 68
Saadut osingot investoinneista 103 95
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1 955 4 019
     
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 3 950 8 220
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -20 250 -2 353
Pitkäaikaisten lainojen nostot 25 000  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -9 412 -2 353
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 545 -2 547
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -7 207 -7 253
     
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -3 256 967
     
Rahavarat katsauskauden alussa 6 500 5 534
Rahavarat katsauskauden lopussa 3 244 6 500

TUNNUSLUKUJA

  2016 2015
Liikevaihto, Meur 39,7 41,2
muutos % -3,6 -1,5
Liikevoitto/ -tappio, Meur 7,8 9,0
% liikevaihdosta 19,5 21,9
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio, Meur 3,0 4,6
% liikevaihdosta 7,5 11,1
Voitto/ tappio ennen veroja, Meur 6,5 4,5
% liikevaihdosta 16,5 10,9
Tilikauden voitto/ tappio, Meur 6,2 3,6
% liikevaihdosta 15,6 8,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,1 5,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,1 4,8
Omavaraisuusaste, % 56,2 52,9
Nettovelkaantumisaste, % 61,6 67,6
Bruttoinvestoinnit, Meur *) 1,0 0,6
% liikevaihdosta 2,6 1,4
Taseen loppusumma, Meur 126,0 127,2
Maksuvalmius (current ratio) 0,65 0,38
Henkilöstö keskimäärin 295 299
Tulos/osake (EPS), eur 0,24 0,14
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,08 0,16
Oma pääoma/osake, eur 2,71 2,57
Osinko/osake (I-sarja), eur     **) 0,12 0,10
Osinko/osake (II-sarja), eur    **) 0,12 0,10
Osinko/tulos, (I-sarja), % 49,6 71,2
Osinko/tulos, (II-sarja), % 49,6 71,2
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 3,9 4,0
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 4,4 4,9
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 12,8 17,6
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 11,2 14,4
Osakekannan markkina-arvo, Meur 71,2 54,0
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

**) Vuodelta 2016 hallituksen esitys

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1000 eur) Q1/ 2016 Q2/ 2016 Q3/ 2016 Q4/ 2016
LIIKEVAIHTO 9 748 10 169 9 469 10 312
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 748 2 476 2 504 2 026
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO -175 1 968 2 258 2 156
         
(1000 eur) Q1/ 2015 Q2/ 2015 Q3/ 2015 Q4/ 2015
LIIKEVAIHTO 10 078 10 634 9 748 10 711
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 1 071 2 969 3 658 1 299
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 784 2 982 2 510 -2 669

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-12/ 2015 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 194 48 498 24 9 371 64 503
Tilikauden laaja tulos   -1     4 124 4 123
Osingonjako         -2 567 -2 567
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset       -24   -24
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2015 6 416 193 48 498   10 928 66 035

 

Oman pääoman muutos 1-12/ 2016 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 193 48 498 10 928 66 035
Tilikauden laaja tulos   -15   6 216 6 201
Osingonjako       -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2016 6 416 178 48 498 14 578 69 670

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 12/2016 12/2015
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 105 420 55 081
     
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 3 961 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-12/

2016

1-12/

2015

Muutos %
Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 825 10 230 -14 %
Lisäykset 773 410 88 %
Vähennykset   -261 100 %
Tilikauden poistot -1 266 -1 408 10 %
Siirrot erien välillä   -147 100 %
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8 332 8 825 -6 %

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 12/2016 12/2015
     
Tavaroiden ja palveluiden myynti    
Osakkuusyhtiöille 350 258
Muulle lähipiirille 755 921
     
Tavaroiden ja palveluiden ostot    
Osakkuusyhtiöiltä 221 256
Muulta lähipiiriltä 5 37
     
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567
     
Myynti- ja muut saamiset    
Osakkuusyhtiöiltä 109 68
Muulta lähipiiriltä 64 75
     
Ostovelat    
Osakkuusyhtiöille 15 24

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 12/2016 12/2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 223 1 026

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2016 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 383 1 383    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 553   1 553  
YHTEENSÄ 2 936 1 383 1 553  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 2 329   2 329  
YHTEENSÄ 2 329   2 329  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2015 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 057 1 057    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 502   1 502  
YHTEENSÄ 2 559 1 057 1 502  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 806   1 806  
YHTEENSÄ 1 806   1 806  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa vuonna 2015) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

LEHTIEN TARKASTETUT KOKONAISLEVIKIT 2016

Ilkka 42 883
Pohjalainen 18 839
Komiat 5 541
Viiskunta 4 989
Järviseutu 4 526
Suupohjan Sanomat 3 649
Jurvan Sanomat 1 876
Vaasan Ikkuna (jakelu) 55 600
Etelä-Pohjanmaa (jakelu) 52 000

Laadintaperiaatteita

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2015, ja lisäksi vuonna 2016 voimaan tulleita IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen vuosittaisia parannuksia (Annual Improvements 2010-2012) ja (Annual Improvements 2012-2014). Muutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.

Ilkka-Yhtymä on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. Ilkka-Yhtymä julkaisee liikevoiton ohella oikaistun oman toiminnan liikevoiton kuvatakseen oman varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen liikevoittotunnusluvun vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Kyseinen tunnusluku on sisällöltään sama kuin aiemmin esitetty tunnusluku oman toiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä ja osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa osuudella osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muilla oikaistavilla erillä. Näitä muita oikaistavia eriä voivat olla esimerkiksi liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut. Oikaistuun oman toiminnan liikevoittoon katsauskausilla ja vertailukausilla vaikuttaneet erät on eritelty tilinpäätöstiedotteen avainluvut -taulukossa.

Yhtiö julkaisee myös tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhtiön näkemyksen mukaan esitetyt tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2015 sivulla 63.

Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Hallitus esittää 20.4.2017 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 jaetaan osinkoa 0,12 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 3 079 824,96 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 24.4.2017 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2017. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2016 yhteensä 54 714 289,29 euroa.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

VUOSIKERTOMUS 2016

Ilkka-Yhtymän vuosikertomus 2016 sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen julkaistaan 30.3.2017.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi