Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 7.11.2016, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016

TAMMI-SYYSKUU 2016
– Liikevaihto 29 386 tuhatta euroa (30 460 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 5 728 tuhatta euroa (7 699 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 2 262 tuhatta euroa (3 209 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 19,5 prosenttia (25,3 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 7,7 (10,5)
– Nettorahoituserät olivat -1 556 tuhatta euroa (-775 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -1 162 teur (+13 teur).
– Voitto ennen veroja 4 172 tuhatta euroa (6 923 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,16 euroa (0,24 euroa)
– Nettovelkaantumisaste oli 62,4 % (66,0 %) ja omavaraisuusaste 54,8 % (52,6 %)

HEINÄ-SYYSKUU 2016
– Liikevaihto 9 469 tuhatta euroa (9 748 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 2 504 tuhatta euroa (3 658 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 958 tuhatta euroa (1 261 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 26,4 prosenttia (37,5 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 10,1 (12,9)
– Nettorahoituserät olivat -65 tuhatta euroa (-876 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -73 teur (-393 teur).
– Voitto ennen veroja 2 439 tuhatta euroa (2 782 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,09 euroa (0,10 euroa)

AVAINLUVUT

(1000 eur)

7-9/

2016

7-9/

2015

1-9/

2016

1-9/

2015

1-12/

2015

Liikevaihto 9 469 9 748 29 386 30 460 41 172
Liikevoitto 2 504 3 658 5 728 7 699 8 998
Voitto ennen veroja 2 439 2 782 4 172 6 923 4 479
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,09 0,10 0,16 0,24 0,14
           
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:          
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 546 976 3 466 3 068 3 012
Kiinteistöyhtiön myyntivoitto   1 421   1 421 1 421
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 958 1 261 2 262 3 209 4 565

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 3,5 %. Liikevaihto oli 29 386 tuhatta euroa (30 460 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 4,6 % ja sisältötuotot 1,0 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu pääosin vuoden 2015 vertailuluvussa olevasta eduskuntavaali-ilmoittelusta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 10,7 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 48 %, ilmoitustuottojen 38 % ja painotuottojen 13 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 2,9 %. Liikevaihto oli 9 469 tuhatta euroa (9 748 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1,1 %. Ilmoitustuotot laskivat 0,6 % ja sisältötuotot 1,5 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 13,4 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 51 %, ilmoitustuottojen 36 % ja painotuottojen 13 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 160 tuhatta euroa (1 722 teur) ja heinä-syyskuussa 44 tuhatta euroa (1 493 teur). Vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 421 tuhannen euron myyntivoitto kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä.

Tammi-syyskuun kulut olivat 27 291 tuhatta euroa (27 555 teur). Kulut laskivat 1,0 %. Heinä-syyskuussa kulut olivat 8 563 tuhatta euroa (8 567 teur). Tammi-syyskuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 2,7 %. Henkilöstökulut laskivat 1,6 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 4,9 % ja poistot laskivat 12,0 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli tammi-syyskuussa 3 466 tuhatta euroa (3 068 teur). Konsernin liikevoitto oli 5 728 tuhatta euroa (7 699 teur). Liikevoitto laski edellisvuodesta 25,6 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 19,5 (25,3). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 2 262 tuhatta euroa (3 209 teur) eli 7,7 % (10,5 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 539 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 383 tuhatta euroa.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 1 546 tuhatta euroa (976 teur). Konsernin liikevoitto oli 2 504 tuhatta euroa (3 658 teur). Liikevoitto laski vertailukaudesta 31,5 %. Konsernin liikevoittoprosentti heinä-syyskuussa oli 26,4 (37,5). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 958 tuhatta euroa (1 261 teur) eli 10,1 % (12,9 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 163 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 115 tuhatta euroa.

Nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa -1 556 tuhatta euroa (-775 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 922 tuhatta euroa (1 004 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2016 oli -1 162 tuhatta euroa (+13 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 388 tuhatta euroa (-44 teur).

Heinä-syyskuun nettorahoituserät olivat -65 tuhatta euroa (-876 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 314 tuhatta euroa (341 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2016 oli -73 tuhatta euroa (-393 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 306 tuhatta euroa (-156 teur).

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 4 172 tuhatta euroa (6 923 teur) ja katsauskauden tulos 4 051 tuhatta euroa (6 276 teur). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 2 258 tuhatta euroa (2 510 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 127 051 tuhatta euroa (134 113 teur). Oma pääoma oli 67 378 tuhatta euroa (68 348 teur). Raportointipäivänä 30.9.2016 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 102 211 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 108 419 tuhatta euroa.

Korollisten velkojen määrä oli 47 791 tuhatta euroa (54 588 teur). Omavaraisuusaste oli 54,8 % (52,6 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,63 euroa (2,66 euroa). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 2 179 tuhatta euroa (rahavarojen lisäys edellisen vuoden vastaavana aikana 2 964 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 4 321 tuhatta euroa (8 497 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 2 712 tuhatta euroa (3 761 teur). Investointien rahavirta oli 2 065 tuhatta euroa (4 102 teur). Vertailukaudella investointien rahavirtaan sisältyi 1 651 tuhatta euroa luovutustuottoa kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä. Investointien rahavirtaan sisältyy 2 699 tuhatta euroa (2 699 teur) Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

Kesäkuussa Ilkka-Yhtymä solmi kaksi uutta viisivuotista lainasopimusta, joilla varauduttiin marraskuussa erääntyvän 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksuun. Lainasopimukset olivat yhteismäärältään 25 miljoonaa euroa ja osittain niillä korvattiin olemassa olevia lainasopimuksia. Katsauskauden jälkeen Ilkka-Yhtymä on nostanut loppuosan lainoista yhteensä 20 miljoonaa euroa ja maksanut kokonaisuudessaan 5.11.2016 erääntyneen 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 298 (303) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 29.2.2016 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon henkilöstö, pois lukien huoltohenkilöstö, yhteensä 26 henkilöä.

Neuvottelujen lopputuloksena yksi henkilö eläköityi ja kolmen henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Lisäksi osa henkilöstöstä lomautetaan enintään 38 työpäiväksi/ henkilö ja osa henkilöstöstä osa-aikaistetaan.

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 126 342 kappaletta, joka on 2,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 333 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 2 496 375 kappaletta, joka vastaa 11,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 5 652 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,20 euroa ja ylin kaupantekokurssi 3,57 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 1,87 euroa ja ylin 3,05 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 72 990 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Toimialan riskit johtuvat alan digitalisoitumisesta ja edelleen jatkuvasta heikosta taloussuhdanteesta. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2015 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2015 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2016 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2016 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 23 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2020 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala. Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi 2020 päättyvälle kaudelle valittiin Raimo Puustinen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 9.5.2016 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Timo Aukian. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajaksi valittiin Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Katsauskauden jälkeen Ilkka-Yhtymä on maksanut kokonaisuudessaan 5.11.2016 erääntyneen 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Nykyisessä epävarmassa talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Alkuvuonna painotoiminnan volyymit ovat laskeneet ja jakelukulut nousseet ennakoitua voimakkaammin.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2015 tasosta. Konsernin oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2015 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2015, ja lisäksi vuonna 2016 voimaan tulleita IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen vuosittaisia parannuksia (Annual Improvements 2012-2014). Muutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.

Ilkka-Yhtymä on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. Ilkka-Yhtymä julkaisee liikevoiton ohella oikaistun oman toiminnan liikevoiton kuvatakseen oman varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen liikevoittotunnusluvun vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Kyseinen tunnusluku on sisällöltään sama kuin aiemmin esitetty tunnusluku oman toiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä ja osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa osuudella osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muilla oikaistavilla erillä. Näitä muita oikaistavia eriä voivat olla esimerkiksi liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut. Oikaistuun oman toiminnan liikevoittoon katsauskausilla ja vertailukausilla vaikuttaneet erät on eritelty osavuosikatsauksen avainluvut -taulukossa.

Yhtiö julkaisee myös tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhtiön näkemyksen mukaan esitetyt tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2015 sivulla 63.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2016

7-9/

2015

Muutos

%

1-9/

2016

1-9/

2015

Muutos

%

1-12/

2015

LIIKEVAIHTO 9 469 9 748 -3 29 386 30 460 -4 41 172
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 8 7 10 8 3 134 1
Liiketoiminnan muut tuotot 44 1 493 -97 160 1 722 -91 1 763
Materiaalit ja palvelut -3 331 -3 269 2 -10 298 -10 027 3 -13 418
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 700 -3 704 0 -12 208 -12 402 -2 -16 548
Poistot -354 -409 -14 -1 093 -1 243 -12 -1 653
Liiketoiminnan muut kulut -1 178 -1 184 0 -3 692 -3 884 -5 -5 331
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 546 976 58 3 466 3 068 13 3 012
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 504 3 658 -32 5 728 7 699 -26 8 998
Rahoitustuotot ja -kulut  *) -65 -876 93 -1 556 -775 -101 -4 519
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2 439 2 782 -12 4 172 6 923 -40 4 479
Tuloverot -181 -272 -33 -120 -647 -81 -872
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 258 2 510 -10 4 051 6 276 -35 3 607
               
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,09 0,10 -10 0,16 0,24 -35 0,14
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665   25 665 25 665   25 665

*)  Q4/2015 rahoituskuluihin on kirjattu 3 533 tuhannen euron tappio osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistusosuuden laimentumisen seurauksena.
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2016

7-9/

2015

Muutos

%

1-9/

2016

1-9/

2015

Muutos

%

1-12/

2015

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 258 2 510 -10 4 051 6 276 -35 3 607
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Myytävissä olevat sijoitukset              
 Käyvän arvon muutokset -2 -1 -200   3 -100 4
 Siirretty tuloslaskelmaan -18     -18 -8 -122 -8
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -25 -57 57 -128 162 -179 517
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 4     4 3 13 3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -41 -57 29 -143 160 -189 516
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 217 2 452 -10 3 909 6 436 -39 4 123
                 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 7-9/

2016

7-9/

2015

Muutos

%

1-9/

2016

1-9/

2015

Muutos

%

1-12/

2015

Kustannustoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 8 254 8 345 -1 25 487 26 092 -2 35 123
Segmenttien välinen liikevaihto 20 18 10 75 72 4 95
Kustannustoiminta yhteensä 8 274 8 363 -1 25 562 26 164 -2 35 218
               
Painotoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 1 215 1 403 -13 3 899 4 368 -11 6 048
Segmenttien välinen liikevaihto 1 418 1 538 -8 4 331 4 688 -8 6 273
Painotoiminta yhteensä 2 633 2 941 -10 8 230 9 056 -9 12 321
               
Kohdistamattomat              
Segmenttien välinen liikevaihto 539 545 -1 1 594 1 645 -3 2 199
Kohdistamattomat yhteensä 539 545 -1 1 594 1 645 -3 2 200
               
Segm. välinen liikevaihto -1 977 -2 101 -6 -6 000 -6 405 -6 -8 567
Konsernin liikevaihto yhteensä 9 469 9 748 -3 29 386 30 460 -4 41 172

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 7-9/

2016

7-9/

2015

Muutos

%

1-9/

2016

1-9/

2015

Muutos

%

1-12/

2015

Kustannustoiminta 565 728 -22 1 740 2 278 -24 3 238
Painotoiminta 328 443 -26 692 1 075 -36 1 543
Osakkuusyhtiöt 1 546 976 58 3 466 3 068 13 3 012
Kohdistamattomat 65 1 510 -96 -170 1 277 -113 1 205
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 2 504 3 658 -32 5 728 7 699 -26 8 998

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 9/2016 9/2015 Muutos

%

12/2015
Kustannustoiminta 11 659 12 134 -4 9 882
Painotoiminta 8 543 9 757 -12 9 257
Kohdistamattomat 106 848 112 222 -5 108 042
Konsernin varat yhteensä 127 051 134 113 -5 127 181

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 9/2016 9/2015 Muutos

%

12/2015
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 645 674 -4 674
Liikearvo 314 314 0 314
Sijoituskiinteistöt 63 63 0 63
Aineelliset hyödykkeet 8 455 9 052 -7 8 825
Osuudet osakkuusyhtiöissä 103 240 105 826 -2 102 608
Myytävissä olevat sijoitukset 2 969 2 921 2 2 922
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 567
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 0 214
Laskennallinen verosaaminen 98      
PITKÄAIK. VARAT 116 566 119 632 -3 116 188
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 623 590 6 614
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 620 3 693 -2 2 787
Tuloverosaaminen 518 706 -27 36
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 402 996 41 1 057
Rahat ja pankkisaamiset 4 321 8 497 -49 6 500
LYHYTAIK. VARAT 10 484 14 482 -28 10 993
         
VARAT YHTEENSÄ 127 051 134 113 -5 127 181
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416 0 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 676 48 690 0 48 691
Kertyneet voittovarat 12 285 13 242 -7 10 928
OMA PÄÄOMA 67 378 68 348 -1 66 035
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka   208 -100 194
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 27 532 54 579 -50 31 943
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 61 75 -18 61
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 27 593 54 861 -50 32 199
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 20 259 9 232015 20 286
Ostovelat ja muut velat 11 401 10 222 12 8 309
Tuloverovelka 420 672 -37 352
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 32 081 10 904 194 28 947
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 127 051 134 113 -5 127 181

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-9/

2016

1-9/

2015

1-12/

2015

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/ tappio 4 051 6 276 3 607
Oikaisut -733 -1 839 2 592
Käyttöpääoman muutos 783 853 62
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

4 101 5 289 6 262
Maksetut korot -574 -601 -1 255
Saadut korot 41 40 50
Saadut osingot liiketoiminnasta 50 66 66
Muut rahoituserät -84 -33 -33
Maksetut välittömät verot -823 -1 000 -889
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 2 712 3 761 4 201
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-690 -406 -590
Myydyt tytäryhtiöosakkeet   1 651 1 748
Saatu pääomanpalautus 2 699 2 699 2 699
Investoinnit sijoituksiin -66    
Luovutustulot sijoituksista 33 67 68
Saadut osingot investoinneista 89 92 95
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 065 4 102 4 019
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 4 777 7 864 8 220
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos   -2 353 -2 353
Pitkäaikaisten lainojen muutos -4 412   -2 353
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 545 -2 547 -2 547
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -6 957 -4 900 -7 253
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -2 179 2 964 967
       
Rahavarat katsauskauden alussa 6 500 5 534 5 534
Rahavarat katsauskauden lopussa 4 321 8 497 6 500

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  9/2016 9/2015 12/2015
Tulos/osake (eur) 0,16 0,24 0,14
Oma pääoma/osake (eur) 2,63 2,66 2,57
Henkilöstö keskimäärin 298 303 299
Investoinnit (1 000 eur) *) 760 383 584
Korolliset velat (1 000 eur) 47 791 54 588 52 229
Omavaraisuusaste, % 54,8 52,6 52,9
Nettovelkaantumisaste, % 62,4 66,0 67,6
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-9/ 2015 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 194 48 498 24 9 371 64 503
Katsauskauden laaja tulos   -2     6 438 6 436
Osingonjako         -2 567 -2 567
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset       -24   -24
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2015 6 416 192 48 498   13 242 68 348

 

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2016 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 193 48 498 10 928 66 035
Katsauskauden laaja tulos   -15   3 924 3 909
Osingonjako       -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2016 6 416 178 48 498 12 285 67 378

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 9/2016 9/2015 12/2015
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 101 019 47 369 55 081
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 3 961 3 961 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-9/

2016

1-9/

2015

Muutos

%

1-12/

2015

Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 825 10 230 -14 10 230
Lisäykset 577 285 103 410
Vähennykset   -261 -100 -261
Tilikauden poistot -947 -1 055 -10 -1 408
Siirrot erien välillä   -147 100 -147
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8 455 9 052 -7 8 825

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 261 187 258
Muulle lähipiirille 518 625 921
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 166 194 256
Muulta lähipiiriltä 5 2 37
       
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
       
Myynti- ja muut saamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 77 35 68
Muulta lähipiiriltä 57 69 75
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 32 21 24

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 907 751 1 026

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 9/2016 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 402 1 402    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 549   1 549  
YHTEENSÄ 2 951 1 402 1 549  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 2 968   2 968  
YHTEENSÄ 2 968   2 968  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 9/2015 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 996 996    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 501   1 501  
YHTEENSÄ 2 497 996 1 501  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 791   1 791  
YHTEENSÄ 1 791   1 791  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 9/2015) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi