Ilkka-Yhtymä Oyj                      Puolivuosikatsaus 8.8.2016, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2016

TAMMI-KESÄKUU 2016
– Liikevaihto 19 917 tuhatta euroa (20 712 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 3 224 tuhatta euroa (4 040 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 304 tuhatta euroa (1 948 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 16,2 prosenttia (19,5 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 6,5 (9,4)
– Nettorahoituskulut olivat 1 491 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot 100 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -1 089 teur (+405 teur).
– Voitto ennen veroja 1 733 tuhatta euroa (4 141 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,07 euroa (0,15 euroa)
– Nettovelkaantumisaste oli 66,5 % (70,7 %) ja omavaraisuusaste 53,9 % (51,5 %)

HUHTI-KESÄKUU 2016
– Liikevaihto 10 169 tuhatta euroa (10 634 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 2 476 tuhatta euroa (2 969 tuhatta euroa)
– Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 786 tuhatta euroa (1 268 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 24,3 prosenttia (27,9 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 7,7 (11,9)
– Nettorahoituskulut olivat 465 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot 296 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -359 teur (+450 teur).
– Voitto ennen veroja 2 011 tuhatta euroa (3 266 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,08 euroa (0,12 euroa)

AVAINLUVUT

(1000 eur)

4-6/

2016

4-6/

2015

1-6/

2016

1-6/

2015

1-12/

2015

Liikevaihto 10 169 10 634 19 917 20 712 41 172
Liikevoitto 2 476 2 969 3 224 4 040 8 998
Voitto ennen veroja 2 011 3 266 1 733 4 141 4 479
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,08 0,12 0,07 0,15 0,14
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 689 1 701 1 920 2 092 3 012
Kiinteistöyhtiön myyntivoitto 1 421
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 786 1 268 1 304 1 948 4 565

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 3,8 %. Liikevaihto oli 19 917 tuhatta euroa (20 712 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,9 %. Ilmoitustuotot laskivat 6,3 % ja sisältötuotot 0,7 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 9,5 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 47 %, ilmoitustuottojen 39 % ja painotuottojen 13 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 4,4 %. Liikevaihto oli 10 169 tuhatta euroa (10 634 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,5 %. Ilmoitustuotot laskivat 8,0 % ja sisältötuotot kasvoivat 0,8 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu pääosin vuoden 2015 vertailuluvussa olevasta eduskuntavaali-ilmoittelusta muun mainonnan pysyessä edellisen vuoden tasolla. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 9,6 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 46 %, ilmoitustuottojen 40 % ja painotuottojen 13 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 115 tuhatta euroa (228 teur) ja huhti-kesäkuussa 67 tuhatta euroa (74 teur).

Tammi-kesäkuun kulut olivat 18 728 tuhatta euroa (18 988 teur). Kulut laskivat 1,4 %. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 9 448 tuhatta euroa (9 424 teur), kasvu 0,3 %. Tammi-kesäkuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 3,1 %. Henkilöstökulut laskivat 2,2 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 6,9 % ja poistot laskivat 11,2 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli tammi-kesäkuussa 1 920 tuhatta euroa (2 092 teur). Konsernin liikevoitto oli 3 224 tuhatta euroa (4 040 teur). Liikevoitto laski edellisvuodesta 20,2 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 16,2 (19,5). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 1 304 tuhatta euroa (1 948 teur) eli 6,5 % (9,4 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 375 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 268 tuhatta euroa.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 1 689 tuhatta euroa (1 701 teur). Konsernin liikevoitto oli 2 476 tuhatta euroa (2 969 teur). Liikevoitto laski vertailukaudesta 16,6 %. Konsernin liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 24,3 (27,9). Oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 786 tuhatta euroa (1 268 teur) eli 7,7 % (11,9 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 298 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 193 tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 1 491 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot edellisen vuoden vastaavana aikana 100 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 607 tuhatta euroa (663 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2016 oli -1 089 tuhatta euroa (+405 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 83 tuhatta euroa (112 teur).

Huhti-kesäkuun nettorahoituskulut olivat 465 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot edellisen vuoden vastaavana aikana 296 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 304 tuhatta euroa (314 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2016 oli -359 tuhatta euroa (+450 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 89 tuhatta euroa (-87 teur).

Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 1 733 tuhatta euroa (4 141 teur) ja katsauskauden tulos 1 794 tuhatta euroa (3 766 teur). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 1 968 tuhatta euroa (2 982 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 125 470 tuhatta euroa (132 839 teur). Oma pääoma oli 65 161 tuhatta euroa (65 920 teur). Raportointipäivänä 30.6.2016 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 100 750 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 84 800 tuhatta euroa. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 47 800 tuhatta euroa (54 586 teur). Omavaraisuusaste oli 53,9 % (51,5 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,54 euroa (2,57 euroa). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 3 106 tuhatta euroa (rahavarojen lisäys edellisen vuoden vastaavana aikana 1 300 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 3 394 tuhatta euroa (6 834 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 1 763 tuhatta euroa (3 340 teur).  Investointien rahavirta oli 2 088 tuhatta euroa (2 485 teur). Investointien rahavirtaan sisältyy 2 699 tuhatta euroa (2 699 teur) Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

Kesäkuussa Ilkka-Yhtymä solmi kaksi uutta lainasopimusta. Uusilla sopimuksilla varaudutaan marraskuussa 2016 erääntyvän 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksuun ja osittain niillä korvataan olemassa olevia lainoja. Lainasopimukset ovat yhteismäärältään 25 miljoonaa euroa ja maturiteetiltaan ne ovat viiden vuoden mittaisia. Lainasopimuksista oli nostamatta 20 miljoonaa euroa 30.6.2016.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 294 (299) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 29.2.2016 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon henkilöstö, pois lukien huoltohenkilöstö, yhteensä 26 henkilöä.

Neuvottelujen lopputuloksena yksi henkilö eläköityy ja kolmen henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Lisäksi osa henkilöstöstä lomautetaan enintään 38 työpäiväksi/ henkilö ja osa henkilöstöstä osa-aikaistetaan.

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 58 391 kappaletta, joka on 1,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 143 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1 079 857 kappaletta, joka vastaa 5,1 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 2 172 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,20 euroa ja ylin kaupantekokurssi 3,10 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 1,87 euroa ja ylin 2,15 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 51 125 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Toimialan riskit johtuvat alan digitalisoitumisesta ja edelleen jatkuvasta heikosta taloussuhdanteesta. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2015 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2015 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2016 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2016 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 23 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2020 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala. Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi 2020 päättyvälle kaudelle valittiin Raimo Puustinen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 9.5.2016 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Timo Aukian. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajaksi valittiin Minna Sillanpää.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Nykyisessä epävarmassa talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan kokonaismarkkinan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Alkuvuonna painotoiminnan volyymit ovat laskeneet ja jakelukulut nousseet ennakoitua voimakkaammin.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2015 tasosta. Konsernin oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2015 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Puolivuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2015, ja lisäksi vuonna 2016 voimaan tulleita IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen vuosittaisia parannuksia (Annual Improvements 2012-2014). Muutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.

Ilkka-Yhtymä on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. Ilkka-Yhtymä julkaisee liikevoiton ohella oikaistun oman toiminnan liikevoiton kuvatakseen oman varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen liikevoittotunnusluvun vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Kyseinen tunnusluku on sisällöltään sama kuin aiemmin esitetty tunnusluku oman toiminnan liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä ja osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista. Oikaistu oman toiminnan liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa osuudella osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muilla oikaistavilla erillä. Näitä muita oikaistavia eriä voivat olla esimerkiksi liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut. Oikaistuun oman toiminnan liikevoittoon katsauskausilla ja vertailukausilla vaikuttaneet erät on eritelty puolivuosikatsauksen avainluvut -taulukossa.

Yhtiö julkaisee myös tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhtiön näkemyksen mukaan esitetyt tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2015 sivulla 63.

Kaikki puolivuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2016

4-6/

2015

Muutos

%

1-6/

2016

1-6/

2015

Muutos

%

1-12/

2015

LIIKEVAIHTO 10 169 10 634 -4 19 917 20 712 -4 41 172
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -1 -16 92 -4 1
Liiketoiminnan muut tuotot 67 74 -10 115 228 -49 1 763
Materiaalit ja palvelut -3 544 -3 365 5 -6 967 -6 757 3 -13 418
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 257 -4 318 -1 -8 508 -8 697 -2 -16 548
Poistot -350 -413 -15 -740 -833 -11 -1 653
Liiketoiminnan muut kulut -1 297 -1 328 -2 -2 514 -2 700 -7 -5 331
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  

 

1 689

 

 

1 701

 

 

-1

 

 

1 920

 

 

2 092

 

 

-8

 

 

3 012

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 476 2 969 -17 3 224 4 040 -20 8 998
Rahoitustuotot ja -kulut  *) -465 296 -257 -1 491 100 -1584 -4 519
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2 011 3 266 -38 1 733 4 141 -58 4 479
Tuloverot -42 -284 -85 61 -375 -116 -872
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 1 968 2 982 -34 1 794 3 766 -52 3 607
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,08 0,12 -34 0,07 0,15 -52 0,14
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665 25 665 25 665 25 665

*)  Q4/2015 rahoituskuluihin on kirjattu 3 533 tuhannen euron tappio osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistusosuuden laimentumisen seurauksena.
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2016

4-6/

2015

Muutos

%

1-6/

2016

1-6/

2015

Muutos

%

1-12/

2015

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 1 968 2 982 -34 1 794 3 766 -52 3 607
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat sijoitukset
 Käyvän arvon muutokset 2 2 19 2 4 -50 4
 Siirretty tuloslaskelmaan -19 100 -8 100 -8
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -79 116 -168 -103 219 -147 517
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 4 3 3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -78 102 -176 -102 217 -147 516
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 891 3 084 -39 1 692 3 984 -58 4 123

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/

2016

4-6/

2015

Muutos % 1-6/

2016

1-6/

2015

Muutos % 1-12/

2015

Kustannustoiminta
Ulkoinen liikevaihto 8 798 9 119 -4 17 233 17 747 -3 35 123
Segmenttien välinen liikevaihto 33 24 40 55 53 3 95
Kustannustoiminta yhteensä 8 831 9 142 -3 17 288 17 801 -3 35 218
Painotoiminta
Ulkoinen liikevaihto 1 371 1 516 -10 2 684 2 965 -9 6 048
Segmenttien välinen liikevaihto 1 475 1 575 -6 2 913 3 150 -8 6 273
Painotoiminta yhteensä 2 846 3 091 -8 5 597 6 115 -8 12 321
Kohdistamattomat
Segmenttien välinen liikevaihto 530 546 -3 1 055 1 100 -4 2 199
Kohdistamattomat yhteensä 530 546 -3 1 055 1 100 -4 2 200
Segm. välinen liikevaihto -2 038 -2 145 -5 -4 023 -4 304 -7 -8 567
Konsernin liikevaihto yhteensä 10 169 10 634 -4 19 917 20 712 -4 41 172

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/

2016

4-6/

2015

Muutos

%

1-6/

2016

1-6/

2015

Muutos

%

1-12/

2015

Kustannustoiminta 698 996 -30 1 175 1 550 -24 3 238
Painotoiminta 210 402 -48 364 632 -42 1 543
Osakkuusyhtiöt 1 689 1 701 -1 1 920 2 092 -8 3 012
Kohdistamattomat -121 -129 6 -235 -233 -1 1 205
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 2 476 2 969 -17 3 224 4 040 -20 8 998

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 6/2016 6/2015 Muutos

%

12/2015
Kustannustoiminta 12 027 13 233 -9 9 882
Painotoiminta 8 271 9 396 -12 9 257
Kohdistamattomat 105 172 110 210 -5 108 042
Konsernin varat yhteensä 125 470 132 839 -6 127 181

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 6/2016 6/2015 Muutos

%

12/2015
VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 685 588 16 674
Liikearvo 314 314 0 314
Sijoituskiinteistöt 63 138 -54 63
Aineelliset hyödykkeet 8 718 9 772 -11 8 825
Osuudet osakkuusyhtiöissä 101 719 104 906 -3 102 608
Myytävissä olevat sijoitukset 2 990 2 922 2 2 922
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 567
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 0 214
Laskennallinen verosaaminen 69
PITKÄAIK. VARAT 115 340 119 422 -3 116 188
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 573 511 12 614
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 657 4 248 10 2 787
Tuloverosaaminen 410 673 -39 36
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 097 1 151 -5 1 057
Rahat ja pankkisaamiset 3 394 6 834 -50 6 500
LYHYTAIK. VARAT 10 131 13 417 -24 10 993
VARAT YHTEENSÄ 125 470 132 839 -6 127 181
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416 0 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 692 48 715 0 48 691
Kertyneet voittovarat 10 052 10 789 -7 10 928
OMA PÄÄOMA 65 161 65 920 -1 66 035
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 205 -100 194
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 27 532 54 569 -50 31 943
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 61 75 -18 61
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 27 593 54 848 -50 32 199
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 20 268 17 116625 20 286
Ostovelat ja muut velat 12 165 11 579 5 8 309
Tuloverovelka 284 474 -40 352
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 32 717 12 070 171 28 947
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 125 470 132 839 -6 127 181

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-6/

2016

1-6/

2015

1-12/

2015

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/ tappio 1 794 3 766 3 607
Oikaisut 219 -995 2 592
Käyttöpääoman muutos 744 1 801 62
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

2 756 4 573 6 262
Maksetut korot -395 -414 -1 255
Saadut korot 41 35 50
Saadut osingot liiketoiminnasta 50 66 66
Muut rahoituserät -45 -22 -33
Maksetut välittömät verot -645 -898 -889
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 763 3 340 4 201
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-631 -373 -590
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 1 748
Saatu pääomanpalautus 2 699 2 699 2 699
Investoinnit sijoituksiin -66
Luovutustulot sijoituksista 68 68
Saadut osingot investoinneista 86 92 95
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 088 2 485 4 019
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 3 851 5 825 8 220
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 353 -2 353
Pitkäaikaisten lainojen muutos -4 412 -2 353
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 545 -2 171 -2 547
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -6 957 -4 524 -7 253
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -3 106 1 300 967
Rahavarat katsauskauden alussa 6 500 5 534 5 534
Rahavarat katsauskauden lopussa 3 394 6 834 6 500

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

6/2016 6/2015 12/2015
Tulos/osake (eur) 0,07 0,15 0,14
Oma pääoma/osake (eur) 2,54 2,57 2,57
Henkilöstö keskimäärin 294 299 299
Investoinnit (1 000 eur) *) 709 327 584
Korolliset velat (1 000 eur) 47 800 54 586 52 229
Omavaraisuusaste, % 53,9 51,5 52,9
Nettovelkaantumisaste, % 66,5 70,7 67,6
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-6/ 2015 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 194 48 498 24 9 371 64 503
Katsauskauden laaja tulos -2 3 985 3 984
Osingonjako -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2015 6 416 193 48 498 24 10 789 65 920

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2016 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 193 48 498 10 928 66 035
Katsauskauden laaja tulos 1 1 690 1 692
Osingonjako -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2016 6 416 194 48 498 10 052 65 161

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 6/2016 6/2015 12/2015
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 79 013 58 202 55 081
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet
Takaukset 3 961 3 961 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-6/

2016

1-6/

2015

Muutos

%

1-12/

2015

Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 825 10 230 -14 10 230
Lisäykset 529 250 112 410
Vähennykset -1 -100 -261
Tilikauden poistot -635 -707 -10 -1 408
Siirrot erien välillä -147
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8 718 9 772 -11 8 825

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Osakkuusyhtiöille 166 128 258
Muulle lähipiirille 389 427 921
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Osakkuusyhtiöiltä 126 130 256
Muulta lähipiiriltä 4 2 37
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
Myynti- ja muut saamiset
Osakkuusyhtiöiltä 75 40 68
Muulta lähipiiriltä 41 30 75
Ostovelat
Osakkuusyhtiöille 19 7 24

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 625 503 1 026

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 6/2016 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 097 1 097
Myytävissä olevat sijoitukset 1 570 1 570
YHTEENSÄ 2 666 1 097 1 570
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 2 895 2 895
YHTEENSÄ 2 895 2 895

 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 6/2015 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 151 1 151
Myytävissä olevat sijoitukset 1 502 1 502
YHTEENSÄ 2 653 1 151 1 502
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 1 398 1 398
YHTEENSÄ 1 398 1 398

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 6/2015) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi