Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 9.5.2016, klo 13.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016

– Liikevaihto 9 748 tuhatta euroa (10 078 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 748 tuhatta euroa (1 071 tuhatta euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 518 tuhatta euroa (680 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 7,7 prosenttia (10,6 %) liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 5,3 %(6,7 %)
– Nettorahoituskulut olivat 1 026 tuhatta euroa (196 teur), josta koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -730 teur (-44 teur).
– Tappio ennen veroja 278 tuhatta euroa (voitto ennen veroja 875 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake -0,01 euroa (0,03 euroa)
– Nettovelkaantumisaste oli 59,6 % (68,4 %) ja omavaraisuusaste 52,0 % (50,0 %)

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 3,3 %. Liikevaihto oli 9 748 tuhatta euroa (10 078 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 4,3 % ja sisältötuotot 2,2 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 9,4 %. Konsernin liikevaihdosta sisältötuottojen osuus oli 47 %, ilmoitustuottojen 38 % ja painotuottojen 13 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 49 tuhatta euroa (154 teur).

Tammi-maaliskuun kulut olivat 9 280 tuhatta euroa (9 565 teur). Kulut laskivat 3,0 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 0,9 %. Henkilöstökulut laskivat 3,0 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 11,3 % ja poistot laskivat 7,3 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 230 tuhatta euroa (391 teur). Konsernin liikevoitto oli 748 tuhatta euroa (1 071 teur). Liikevoitto laski edellisvuodesta 30,2 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 7,7 (10,6). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 518 tuhatta euroa (680 teur) eli 5,3 % (6,7 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 77 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 75 tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 1 026 tuhatta euroa (196 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 303 tuhatta euroa (349 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2016 oli -730 tuhatta euroa (-44 teur tammi-maaliskuussa 2015). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -6 tuhatta euroa (199 teur).

Tappio ennen veroja oli 278 tuhatta euroa (voitto ennen veroja 875 teur) ja katsauskauden tulos -175 tuhatta euroa (784 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 133 009 tuhatta euroa (137 176 teur). Oma pääoma oli 65 837 tuhatta euroa (65 403 teur). Raportointipäivänä 31.3.2016 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 99 242 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 76 478 tuhatta euroa. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 52 220 tuhatta euroa (56 938 teur). Omavaraisuusaste oli 52,0 % (50,0 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,57 euroa (2,55 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 5 467 tuhatta euroa (5 405 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 11 967 tuhatta euroa (10 939 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 2 840 tuhatta euroa (2 832 teur). Investointien rahavirta oli 2 626 tuhatta euroa (2 573 teur). Investointien rahavirtaan sisältyy 2 699 tuhatta euroa (2 699 teur) Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 285 (294) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 29.2.2016 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat I-print Oy:n sanomalehtipainon tuotannon henkilöstöä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi. Neuvottelujen piirissä oli sanomalehtipainon tuotannon henkilöstö, pois lukien huoltohenkilöstö, yhteensä 26 henkilöä.

Neuvottelut päättyivät 27.4.2016. Neuvottelujen lopputuloksena yksi henkilö eläköityy ja kolmen henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Lisäksi osa henkilöstöstä lomautetaan enintään 38 työpäiväksi/ henkilö ja osa henkilöstöstä osa-aikaistetaan.

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 27 373 kappaletta, joka on 0,6 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 65 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 530 719 kappaletta, joka vastaa 2,5 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 1 065 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,20 euroa ja ylin kaupantekokurssi 2,59 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 1,95 euroa ja ylin 2,12 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 54 506 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Toimialan riskit johtuvat alan digitalisoitumisesta ja edelleen jatkuvasta heikosta taloussuhdanteesta. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2015 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2015 vuosikertomuksessa.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2016 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2016 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 23 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2020 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala. Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi 2020 päättyvälle kaudelle valittiin Raimo Puustinen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

VUODEN 2016 NÄKYMÄT

Nykyisessä epävarmassa talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2015 tasolla. Oman toiminnan liikevoiton ilman kertaluontoisia eriä ja osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan laskevan jonkin verran.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2015, ja lisäksi vuonna 2016 voimaan tulleita IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen vuosittaisia parannuksia (Annual Improvements 2012-2014). Muutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2015 sivulla 63.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/
2016
1-3/
2015
Muutos 1-12/
2015
LIIKEVAIHTO 9 748 10 078 -3 % 41 172
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1 12 -90 % 1
Liiketoiminnan muut tuotot 49 154 -68 % 1 763
Materiaalit ja palvelut -3 423 -3 392 1 % -13 418
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 250 -4 380 -3 % -16 548
Poistot -390 -421 -7 % -1 653
Liiketoiminnan muut kulut -1 217 -1 372 -11 % -5 331
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 230 391 -41 % 3 012
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 748 1 071 -30 % 8 998
Rahoitustuotot ja -kulut  *) -1 026 -196 -424 % -4 519
VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA -278 875 -132 % 4 479
Tuloverot 103 -91 -213 % -872
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO -175 784 -122 % 3 607
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) -0,01 0,03 -122 % 0,14
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665 25 665

*)  Q4/2015 rahoituskuluihin on kirjattu 3 533 tuhannen euron kertaluonteinen tappio osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistusosuuden laimentumisen seurauksena.
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/
2016
1-3/
2015
Muutos 1-12/
2015
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO -175 784 -122 % 3 607
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat sijoitukset
 Käyvän arvon muutokset 2 4
 Siirretty tuloslaskelmaan 11 -8
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -24 103 -123 % 517
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -24 115 -121 % 516
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -199 899 -122 % 4 123

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-3/2016 1-3/2015 Muutos 1-12/2015
Kustannustoiminta
Ulkoinen liikevaihto 8 435 8 629 -2 % 35 123
Segmenttien välinen liikevaihto 22 30 -27 % 95
Kustannustoiminta yhteensä 8 457 8 658 -2 % 35 218
Painotoiminta
Ulkoinen liikevaihto 1 313 1 449 -9 % 6 048
Segmenttien välinen liikevaihto 1 438 1 575 -9 % 6 273
Painotoiminta yhteensä 2 751 3 024 -9 % 12 321
Kohdistamattomat
Segmenttien välinen liikevaihto 526 554 -5 % 2 199
Kohdistamattomat yhteensä 526 554 -5 % 2 200
Segm. välinen liikevaihto -1 985 -2 159 -8 % -8 567
Konsernin liikevaihto yhteensä 9 748 10 078 -3 % 41 172

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-3/2016 1-3/2015 Muutos 1-12/2015
Kustannustoiminta 477 554 -14 % 3 238
Painotoiminta 154 230 -33 % 1 543
Osakkuusyhtiöt 230 391 -41 % 3 012
Kohdistamattomat -113 -104 -9 % 1 205
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 748 1 071 -30 % 8 998

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 3/2016 3/2015 Muutos 12/2015
Kustannustoiminta 14 228 14 239 0 % 9 882
Painotoiminta 8 869 9 253 -4 % 9 257
Kohdistamattomat 109 912 113 685 -3 % 108 042
Konsernin varat yhteensä 133 009 137 176 -3 % 127 181

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 3/2016 3/2015 Muutos 12/2015
VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 639 621 3 % 674
Liikearvo 314 314 0 % 314
Sijoituskiinteistöt 63 142 -56 % 63
Aineelliset hyödykkeet 8 512 9 960 -15 % 8 825
Osuudet osakkuusyhtiöissä 100 115 103 105 -3 % 102 608
Myytävissä olevat sijoitukset 2 922 2 945 -1 % 2 922
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 % 567
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 0 % 214
PITKÄAIK. VARAT 113 347 117 869 -4 % 116 188
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 576 551 4 % 614
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 848 6 144 -5 % 2 787
Tuloverosaaminen 231 396 -42 % 36
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 041 1 278 -19 % 1 057
Rahat ja pankkisaamiset 11 967 10 939 9 % 6 500
LYHYTAIK. VARAT 19 662 19 307 2 % 10 993
VARAT YHTEENSÄ 133 009 137 176 -3 % 127 181
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416 0 % 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 690 48 729 0 % 48 691
Kertyneet voittovarat 10 730 10 257 5 % 10 928
OMA PÄÄOMA 65 837 65 403 1 % 66 035
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 23 148 -84 % 194
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 31 943 54 559 -41 % 31 943
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 61 75 -18 % 61
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 32 028 54 781 -42 % 32 199
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 20 277 2 379 752 % 20 286
Ostovelat ja muut velat 14 411 13 955 3 % 8 309
Tuloverovelka 457 659 -31 % 352
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 35 145 16 992 107 % 28 947
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 133 009 137 176 -3 % 127 181

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-3/

2016

1-3/

2015

1-12/

2015

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/ tappio -175 784 3 607
Oikaisut 1 079 313 2 592
Käyttöpääoman muutos 2 269 2 165 62
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

3 173 3 262 6 262
Maksetut korot -179 -221 -1 255
Saadut korot 6 5 50
Saadut osingot liiketoiminnasta 9 8 66
Muut rahoituserät -11 -11 -33
Maksetut välittömät verot -157 -212 -889
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 2 840 2 832 4 201
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-73 -133 -590
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 1 748
Saatu pääomanpalautus 2 699 2 699 2 699
Luovutustulot sijoituksista 8 68
Saadut osingot investoinneista 95
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 626 2 573 4 019
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 5 467 5 405 8 220
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 353
Pitkäaikaisten lainojen muutos -2 353
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 547
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -7 253
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 5 467 5 405 967
Rahavarat katsauskauden alussa 6 500 5 534 5 534
Rahavarat katsauskauden lopussa 11 967 10 939 6 500

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

3/2016 3/2015 12/2015
Tulos/osake (eur) -0,01 0,03 0,14
Oma pääoma/osake (eur) 2,57 2,55 2,57
Henkilöstö keskimäärin 285 294 299
Investoinnit (1 000 eur) *) 42 140 584
Korolliset velat (1 000 eur) 52 220 56 938 52 229
Omavaraisuusaste, % 52,0 50,0 52,9
Nettovelkaantumisaste, % 59,6 68,4 67,6
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-3/ 2015 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 194 48 498 24 9 371 64 503
Katsauskauden laaja tulos 12 887 899
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2015 6 416 207 48 498 24 10 257 65 403

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2016 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 193 48 498 10 928 66 035
Katsauskauden laaja tulos -199 -199
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2016 6 416 193 48 498 10 730 65 837

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 3/2016 3/2015 12/2015
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 62 425 52 694 55 081
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet
Takaukset 3 961 3 961 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-3/

2016

1-3/

2015

Muutos 1-12/

2015

Kirjanpitoarvo kauden alussa 8 825 10 230 -14 % 10 230
Lisäykset 20 88 -78 % 410
Vähennykset -1 -100 % -261
Tilikauden poistot -333 -357 -7 % -1 408
Siirrot erien välillä -147
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8 512 9 960 -15 % 8 825

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Osakkuusyhtiöille 76 58 258
Muulle lähipiirille 264 198 921
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Osakkuusyhtiöiltä 98 73 256
Muulta lähipiiriltä 2 37
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
Myynti- ja muut saamiset
Osakkuusyhtiöiltä 90 45 68
Muulta lähipiiriltä 102 81 75
Ostovelat
Osakkuusyhtiöille 31 23 24

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 317 226 1 026

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 3/2016 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 041 1 041
Myytävissä olevat sijoitukset 1 502 1 502
YHTEENSÄ 2 543 1 041 1 502
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 2 536 2 536
YHTEENSÄ 2 536 2 536

 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 3/2015 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 278 1 278
Myytävissä olevat sijoitukset 1 525 1 525
YHTEENSÄ 2 803 1 278 1 525
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 1 848 1 848
YHTEENSÄ 1 848 1 848

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 3/2015) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi