Ilkka-Yhtymä Oyj                      Tilinpäätöstiedote 22.2.2016, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015

TILIKAUSI 2015
– Liikevaihto 41 172 tuhatta euroa (41 802 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 8 998 tuhatta euroa (9 251 tuhatta euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 5 986 tuhatta euroa (4 933 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 21,9 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 14,5 %(11,8 %)
– Tilikauden liikevoittoon sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä ja kertaluonteista myyntivoittoa oli 4 565 tuhatta euroa (4 933 tuhatta euroa) ja liikevoittoprosentti 11,1 (11,8).
– Osakkuusyhtiö Alma Median omistusosuuden laimentumisen seurauksena konsernitilinpäätöksen rahoituseriin on kirjattu kertaluonteinen 3 533 tuhannen euron tappio. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.
– Tulos/ osake 0,14 euroa (0,35 euroa)
– Omavaraisuusaste 52,9 % (50,2 %)
– Nettovelkaantumisaste 67,6 % (78,0 %)
– Hallitus esittää osingoksi 0,10 euroa osakkeelta

LOKA-JOULUKUU 2015
– Liikevaihto 10 711 tuhatta euroa (10 963 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 1 299 tuhatta euroa (2 913 tuhatta euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1 356 tuhatta euroa (1 768 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 12,1 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 12,7 %(16,1 %)
– Osakkuusyhtiö Alma Median omistusosuuden laimentumisen seurauksena konsernitilinpäätöksen rahoituseriin on kirjattu kertaluonteinen 3 533 tuhannen euron tappio. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.
– Tulos/ osake -0,10 euroa (0,09 euroa)

TOIMITUSJOHTAJA MATTI KORKIATUPA:

Taloudellinen suhdanne jatkui Suomessa edelleen heikkona vuonna 2015. Vuosi alkoi liikevaihdon ja kannattavuuden kannalta positiivisesti, mutta loppuvuonna kehitys heikkeni laskeneen mainosmyynnin seurauksena.

Sisältöstrategiamme mukaisesti siirsimme osan kuluttajalle ilmaisista digitaalisista sisällöistä maksullisiksi sekä käynnistimme uuden maksullisen sisältö- ja uutisvideotuotannon. Kahdentoista maakuntalehden yhteinen sisältöyhtiö Lännen Media Oy lunasti paikkansa heti ensimmäisenä toimintavuotenaan.  Sekä asiakkaiden että toimitusten yhteistyöstä antama palaute oli positiivista.

Suurin strateginen hankkeemme oli lehtien palvelutason olennainen parantaminen sisällyttämällä tilauksiin myös digilehden käyttöoikeudet. Uudistus paransi erityisesti haja-asutusalueiden ja matkustavien asiakkaidemme palvelutasoa ajasta ja paikasta riippumattoman käyttömahdollisuuden vuoksi. Jakeluissa jatkoimme yhteistyötä Postin kanssa uudella monivuotisella sopimuksella. Sopimus perustuu pääosin yhdistettyihin jakeluihin ja niihin sisältyvien postivolyymien synnyttämään tuottavuuteen.

Uudistimme yritysmyyntimme toimintatavan tukemaan käyttöönottamamme monikanavaisen mainosverkon palvelujen tarjontaa ja myyntiä. Tarjoamme sekä itse tuotetuista että osakkuusyhtiöiden tai muiden kumppaniemme tuottamista palveluista koostuvia monipuolisia mainosratkaisuja tehostaaksemme asiakkaidemme markkinointia ja myyntiä.

Syksyn aikana päivitimme liiketoiminta-alueemme ja johtamisjärjestelmämme. Liiketoimintamme koostuvat maakunta- ja kaupunkilehdistä, paikallislehdistä sekä paino- ja viestintäpalveluista. Niitä tukevat kustannusyhtiön ja emon tukipalvelut sekä osakkuusyhtiömme tuottamat digitaaliset palvelut.

Kuluvana vuonna parannamme asiakkaiden saamaa palvelua maakuntalehtiemme nykyformaattiin perustuvalla lehtiuudistuksella sekä digitaalisten palvelujen paremmalla käytettävyydellä. Panostamme lisäksi motivoivaan ja kannustavaan henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön osaamisen kehittymiseen uudistuvassa sanomalehtimediassa.

Henkilöstö- ja muiden kulujen maltillisesta noususta huolimatta liikevaihdon heikko kehitysnäkymä vaatii tuottavuuden nostamista kaikissa toiminnoissa.

Osakkuusyhtiömme Alma Media Oyj:n ja Talentum Oyj:n yhdistyminen luo uskoa suomalaisen median uudistumiskykyyn ja elinvoimaisuuteen myös tulevaisuudessa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen BKT:n ennakoidaan supistuneen Suomen Pankin 10.12.2015 ennusteen mukaan noin 0,1 % vuonna 2015. Kotimaisen kysynnän uskotaan vetävän BKT:n kasvuun vuonna 2016, mutta kasvu jää hyvin vaimeaksi, 0,7 prosenttiin. Yksityisen kulutuksen  arvioidaan kasvaneen 0,5 % vuonna 2015. Vuonna 2016 yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan noin 0,6 %.

Inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa -0,2 prosenttia. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien usko Suomen talouteen vahvistui tammikuussa 2016.

TNS Gallup Oy:n yhteistyössä Mainonnan Neuvottelukunnan kanssa toteuttaman tutkimuksen mukaan mediamainonta Suomessa laski 2,1 % vuonna 2015. Mainonta laski sanomalehdissä 7,5 %. Mainonta kaupunki- ja noutolehdissä kasvoi 1,2 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 30,6 % ja kaupunki- ja noutolehtien 5,6 %. Verkkomediamainonta kasvoi 6,8 % ja sen osuus mediamainonnasta oli 24,8 %.

KONSERNIRAKENNE

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy ja lehti- ja arkkipainoyhtiöstä I-print Oy. Konserniin kuuluu lisäksi Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10. Tilikaudella 2015 Ilkka-Yhtymä Oyj myi omistamansa kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy:n osakkeet. Pohjalaismediat Oy on fuusioitu 31.12.2015 Ilkka-Yhtymä Oyj:hin. Konsernin päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, viisi paikallislehteä (Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat, Suupohjan Sanomat), kaksi kaupunkilehteä (Vaasan Ikkuna, Etelä-Pohjanmaa), lehtien verkko- ja mobiilipalvelut sekä I-print Oy:n paino- ja viestintäpalvelut.

Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj, Arena Partners Oy ja Yrittävä Suupohja Oy.

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto laski 1,5 prosenttia ja oli 41 172 tuhatta euroa (41 802 teur vuonna 2014). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,3 %. Ilmoitustuotot laskivat 6,5 % ja levikkituotot 1,8 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 10,5 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 46 %, ilmoitustuottojen 39 % ja painotuottojen 15 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1 763 tuhatta euroa (454 teur). Tilikauden liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Ilkka-Yhtymä Oyj myi omistamansa kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy:n osakkeet. Lopullinen kauppa toteutui 30.9.2015.

Konsernin tilikauden kulut olivat 36 950 tuhatta euroa (37 319 teur). Kulut laskivat 1,0 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 0,3 %. Henkilöstökulut laskivat 1,4 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 0,5 % ja poistot laskivat 10,9 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 3 012 tuhatta euroa (4 318 teur). Konsernin liikevoitto oli 8 998 tuhatta euroa (9 251 teur). Liikevoitto laski 2,7 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 21,9 (22,1). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 5 986 tuhatta euroa (4 933 teur) eli 14,5 % (11,8 %) liikevaihdosta. Tilikauden liikevoittoon sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä ja kertaluonteista myyntivoittoa oli 4 565 tuhatta euroa (4 933 tuhatta euroa) ja liikevoittoprosentti 11,1 (11,8).

Nettorahoituskulut olivat 4 519 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot edellisen vuoden vastaavana aikana 883 teur). Konsernitilinpäätöksen rahoituskuluihin on kirjattu 3 533 tuhannen euron kertaluonteinen tappio osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistusosuuden laimentumisen seurauksena. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Alma Media Oyj toteutti marraskuussa 2015 vaihtotarjouksen Talentumin osakkeenomistajille. Vaihtotarjouksen mukaisesti Alma Media antoi osakevastikkeena 0,25 uutta Alma Median osaketta ja käteisvastikkeena 0,70 euroa kustakin Talentumin osakkeesta. Vaihtotarjouksen toteuduttua Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistusosuus Alma Media Oyj:ssä laski tasolta 29,79 % tasolle 27,30 %. Ilkka-Yhtymä Oyj on Alma Media Oyj:n suurin omistaja ja Alma Media osakkuusyrityksenä yhdistetään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.

Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1 308 tuhatta euroa (1 678 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -3 tuhatta euroa (-102 teur vuonna 2014). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 46 tuhatta euroa (-130 teur). Tilikauden 2014 rahoitustuottoihin sisältyi 2 miljoonan euron myyntivoitto Anvia Oyj:n osakkeista.

Voitto ennen veroja oli 4 479 tuhatta euroa (10 133 teur). Verot olivat 872 tuhatta euroa (1 063 teur) ja katsauskauden tulos 3 607 tuhatta euroa (9 070 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,35 euroa).

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuussa 2015 konsernin liikevaihto oli 10 711 tuhatta euroa (10 963 teur). Liikevaihto laski 2,3 %. Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,7 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 13,3 %. Loka-joulukuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 44 %, ilmoitustuottojen 40 % ja painotuottojen 16 %. Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 41 tuhatta euroa (154 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 9 395 tuhatta euroa (9 344 teur). Kulut kasvoivat 0,5 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Loka-joulukuussa 2015 osuus osakkuusyritysten tuloksista oli -56 tuhatta euroa (1 145 teur).

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto oli 1 299 tuhatta euroa (2 913 teur). Liikevoitto laski vertailukaudesta 55,4 %. Konsernin liikevoittoprosentti loka-joulukuussa oli 12,1 (26,6). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1 356 tuhatta euroa (1 768 teur) eli 12,7 % (16,1 %) liikevaihdosta.

Nettorahoituskulut olivat 3 743 tuhatta euroa (336 teur). Osakkuusyhtiö Alma Median Oyj:n omistusosuuden laimentumisen seurauksena konsernin rahoituskuluihin on kirjattu neljännellä vuosineljänneksellä 3 533 tuhannen euron kertaluonteinen tappio. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat neljännellä vuosineljänneksellä 304 tuhatta euroa (382 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos loka-joulukuussa 2015 oli -15 tuhatta euroa (+31 teur loka-joulukuussa 2014). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 90 tuhatta euroa (-2 teur).

Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -2 669 tuhatta euroa (2 280 teur).

KONSERNIN TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 127 181 tuhatta euroa (130 536 teur). Oma pääoma oli 66 035 tuhatta euroa (64 503 teur). Raportointipäivänä 31.12.2015 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 101 760 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 67 468 tuhatta euroa. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Tilikauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 52 229 tuhatta euroa (56 936 teur 31.12.2014), ja niiden keskimaturiteetti oli 3 vuotta 2 kuukautta (3 vuotta 11 kuukautta 31.12.2014).

Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Kokonaislainasalkusta n. 58 % on kiinteäkorkoista ja n. 42 % vaihtuvakorkoista. Suojaustoimenpiteet huomioon ottaen korollisten velkojen keskikorko 31.12.2015 oli 2,16 % (2,50 %).

Tilinpäätöstilanteessa 31.12.2015 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen seuraavan 12 kuukauden vaikutus tulokseen ennen veroja, kun otetaan huomioon suojaustoimenpiteet, olisi -/+ 220 teur, jos korkotaso nousisi tai laskisi prosenttiyksikön. Tilikautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista veloista erääntyy maksettavaksi 20 250 tuhatta euroa.

Konsernin nettovelkaantumisaste oli tilikauden lopussa 67,6 % (78,0 %). Omavaraisuusaste oli 52,9 % (50,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,57 euroa (2,51 euroa). Rahavarojen lisäys tilikauden aikana oli 967 tuhatta euroa (3 553 teur) ja rahavarat tilikauden lopussa olivat 6 500 tuhatta euroa (5 534 teur).

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 4 201 tuhatta euroa (3 710 teur). Investointien rahavirta oli 4 019 tuhatta euroa (11 841 teur). Investointien rahavirtaan sisältyy 2 699 tuhatta euroa (vertailukaudella 2 249 tuhatta euroa) Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta. Tilikaudella investointien rahavirtaan sisältyy 1 748 tuhatta euroa luovutustuottoa kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä. Vuoden 2014 investointien rahavirtaan sisältyy 9 462 tuhatta euroa luovutustuottoa Anvia Oyj:n osakkeiden myynnistä.

KUSTANNUSTOIMINTA

Konsernin kustannustoiminnan segmentti muodostuu kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy. Kustannustoiminnan tilikauden liikevaihto oli 35 218 tuhatta euroa (36 413 teur). Kustannustoiminnan liikevaihto laski 3,3 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu pääsääntöisesti heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta. Ilmoitustuotot laskivat 6,5 % ja levikkituotot 1,8 %. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 7,0 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 3 238 tuhatta euroa (3 481 teur).

Nykyisessä epävarmassa talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. I-Mediat Oy:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.

PAINOTOIMINTA

Painotoimintasegmentti muodostuu painoyhtiöstä I-print Oy. Painotoiminnan tilikauden liikevaihto 12 321 tuhatta euroa (12 333 teur) oli edellisen vuoden tasolla. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 576 tuhatta euroa (10,5 %). Painotoiminnan liikevoitto laski 11,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1 543 tuhatta euroa (1 749 teur).

Painotoiminnan vuoden 2016 markkinatilanne tulee Suomessa olemaan edelleen vaikea. Ylikapasiteetti jatkuu graafisessa teollisuudessa painovolyymien laskiessa edelleen. Raaka-aine- ja energiakustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti. I-print Oy:n liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran.

OSAKKUUSYHTIÖT

Ilkka-Yhtymä-konsernin osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj (27,30 %), Arena Partners Oy (37,82 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,46%).

Alma Media keskittyy julkaisutoimintaan sekä digitaalisiin kuluttaja- ja yrityspalveluihin. Tunnetuimmat sanomalehdet ovat Aamulehti, Iltalehti ja Kauppalehti. Alma Media Oyj toteutti marraskuussa 2015 vaihtotarjouksen Talentumin osakkeenomistajille, jonka hyväksyi noin 95 % Talentumin osakkeenomistajista.

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehtiyhtiön yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitys- ja tuotantoyhtiö. Arena Partners  omistaa 35 %:n osuuden Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa Suomessa. Arena Partners konserniin kuuluvat lisäksi mobiilipalveluihin keskittynyt tytäryhtiö Arena Interactive Oy (65%), rekrytointipalveluyhtiö Uranus Oy (100%) sekä Adfore Tecnologies Oy (34%).

Yrittävä Suupohja Oy julkaisee Suupohjan alueella jaettavaa ilmaisjakelulehteä Suupohjan Seutu.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ JA POSTI OY OVAT ALLEKIRJOITTANEET SOPIMUKSEN SANOMALEHTIEN JAKELUISTA ETELÄ-POHJANMAALLA JA VAASASSA

Ilkka-Yhtymä Oyj ja Posti Oy kertoivat 12.5.2015 saavuttaneensa neuvotteluratkaisun sanomalehtien jakeluyhteistyön jatkamisesta useilla vuosilla ja tarkentavansa sopimukseen liittyvät asiat kuluvan vuoden aikana. Lopullinen 20.8.2015 allekirjoitettu sopimus varmistaa mahdollisimman hyvän maakunta- ja paikallislehtien jakelujen palvelutason ja kustannustehokkuuden sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.

Ratkaisu perustuu nykyiseen jakelumalliin, jota on kehitetty yhteistyössä vuodesta 2007. Jakelumallissa hyödynnetään osittain sanomalehtien ja muiden postilähetysten yhdistettyä jakelua.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Konsernin kustannustoiminnassa monikanavaista tuotekehitystä on tehty yhteistyössä Arena Partners Oy:n, Lännen Media Oy:n ja niiden osakaslehtien sekä Viestinnän Keskusliiton Next Media ohjelman kanssa. Tuotekehitys on suunnattu asiakaslähtöisesti tuotettuihin uutisointi-, asiointi- ja yhteisöllisyyteen liittyviin monikanavaisiin palveluihin. Konsernin painotoiminnassa kehitystoiminta keskittyi asiakkaille suunnattujen lisäarvopalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 584 tuhatta euroa. Painotoiminnan investoinnit olivat 120 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan investoinnit olivat 272 tuhatta euroa.

YHTIÖKOKOUS, HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2015 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 24 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2019 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Satu Heikkilä, Perttu Rinta, Ari Rinta-Jouppi, Minna Sillanpää ja Jorma Vierula.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutuksen nojalla annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7 700 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 4.5.2015 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Markku Hautasen ja Tapio Savolan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Perttu Rinta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2015 lopussa yhtiön osakepääoma oli 6 416 302 euroa ja osakkeiden lukumäärä 25 665 208 kappaletta, joista I-sarjan osakkeita (20 ääntä/ osake) oli 4 304 061 ja II-sarjan osakkeita (1 ääni/ osake) 21 361 147. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Vuonna 2015 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 129 096 kappaletta, joka on 3,0 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 339 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 3 393 977 kappaletta, joka vastaa 15,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 7 283 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,17 euroa ja ylin kaupantekokurssi 3,49 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 1,92 euroa ja ylin 2,68 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 53 994 tuhatta euroa.

Yhtiön hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Ilkka-Yhtymä Oyj osti 4.11.2010 Oy Herttaässä Ab:ltä 7 250 000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinnasta maksettiin käteisellä 30,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilkka-Yhtymä päätti antaa myyjälle 20,0 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, joka on vapaasti luovutettavissa. Ilkka-Yhtymän hallituksen päätös vaihtovelkakirjalainan antamisesta perustuu yhtiökokouksen 19.4.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän lisäksi yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväiseksi muutettuna oli 299 (311 vuonna 2014). Konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 331 henkilöä työsuhteessa (348). Konsernin henkilömäärä 31.12.2015 kokopäiväisiksi muutettuna oli 290 (294).

Ilkka-Yhtymä-konsernissa on koko henkilöstö kuulunut vuodesta 2000 voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa on kaksi henkilöstön edustajaa.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 30.1.2015 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä ja painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat maakuntalehtien teknisen valmistuksen ja mediamyynnin henkilökuntaa sekä sanomalehtipainon henkilökuntaa. Tavoitteena oli sopeuttaa toimintatavat sekä työvoiman määrä digitalisoituvan toiminnan ja laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi.

Neuvottelujen lopputuloksena I-Mediat Oy:ssä väheni 7 työtehtävää ja lisäksi mainosvalmistuksen henkilökuntaa lomautettiin. I-print Oy:n sanomalehtipainossa neuvottelujen lopputuloksena henkilökuntaa lomautettiin.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 17.6.2015 täsmentävänsä liiketoimintavastuita kustannustoimintaa harjoittavassa tytäryhtiö I-Mediat Oy:ssä ja täydentävänsä konsernin johtoryhmää 1.9.2015 alkaen. Vuodesta 2010 alkaen voimassa ollut matriisiorganisaatio ja -johtaminen muuttuivat liiketoimintalähtöiseksi johtamisjärjestelmäksi, joka vastaa paremmin digitalisoituvan liiketoimintaympäristön vaatimuksia.

KTM Marko Orpana nimitettiin I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta sekä sisäisistä tukipalveluista vastaavaksi johtajaksi. Aikaisemmin Orpana toimi I-Mediat Oy:n verkko- ja mobiililiiketoiminnasta vastaavana johtajana. KTT Sauli Harjamäki jatkaa I-Mediat Oy:n paikallislehtiliiketoiminnasta ja sanomalehtien jakeluista vastaavana johtajana. Heidät molemmat nimitettiin konsernin johtoryhmän jäseneksi.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus valitsi joulukuussa konsernin henkilöstöjohtajan Paula Mahlamäen tilalle uudeksi henkilöstöjohtajaksi VTM Annika Tuovisen. Tuovinen aloittaa tehtävässään maaliskuun 2016 alussa. Henkilöstöjohtaja kuuluu konsernin johtoryhmään.

Ilkka-Yhtymän johtamisjärjestelmän mukaisesti maakuntalehtien yhteistä toimitusta johtaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajuus vuorottelee Ilkan ja Pohjalaisen päätoimittajien kesken. Toimituksen johtoryhmän puheenjohtaja on myös konsernin johtoryhmän jäsen. Tammikuusta 2016 alkaen toimituksen johtoryhmän puheenjohtajaksi ja samalla konsernin johtoryhmän jäseneksi vaihtui Pohjalaisen päätoimittaja FM Toni Viljanmaa.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät edelleen mediamainonnan, levikki- ja  painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti heikossa taloussuhdanteessa. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään kilpailijoiden digitaalisia vaihtoehtoisia palveluja. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, sen osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille.

Viestintäala

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimialan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan ja sisällön kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Heikon taloustilanteen pitkittyminen ja hidas elpyminen vaikuttaa negatiivisesti mediatuotteiden ja –palvelujen kulutukseen. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen ja mainonnan digitalisoituminen, uudet jakelukanavat,  mainosrahoitteisen digitaalisen sisällön määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset sekä niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat ja toimijat.

Kustannustoiminta

Väestön ja aluetalouden kehitys vaikuttavat pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Hyvä levikkipeitto -%, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on noussut verkko- ja mobiilikäyttäjien voimakkaan kasvun myötä.

Tavanomaiset suhdannevaihtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet paikallis- tai maakuntalehtien levikkituottoihin. Taloudelliset suhdanteet sekä mainostajien toimialakohtaiset kilpailutilanteet ja tulevaisuuden odotukset heijastuvat sen sijaan mediamainonnan määrään. Mediamyynti kääntyi laskuun keväällä 2012 ja jatkui edelleen vuonna 2015.

Uusien medioiden esim. kaupunkilehtien ja digitaalisten palvelujen markkinoille tuloon ja poistumiseen vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, ilmoitusmarkkinoiden alueellinen kehitys ja muut kilpailuolosuhteet. Useimmilla lehtikonserneilla, kuten myös Ilkka-Yhtymällä, on vuosien kokemus omista kaupunkilehdistä ja digitaalisista palveluista. Niiden muodostama kattava alueellinen mainosverkko ja paikalliset asiakassuhteet tuovat kilpailuetua.

Uuden teknologian mahdollistaman kuluttajakäyttäytymisen seurauksena osa luokitelluista ilmoituksista, kuten auto- , asunto- ja työpaikkailmoittelusta, on siirtynyt verkkoon. Ilkka ja Pohjalainen ovat varautuneet ko. kehitykseen Arena Partners ja Alma Mediapartners yhteistyöllä. Ilkka-Yhtymän osakkuusyhtiöt Alma Media Oyj ja Arena Partners Oy omistavat Etuovi.com, Vuokraovi.com ja Autotalli.com palvelut, joiden avulla voidaan tarjota alan parhaat palvelut asiakkaillemme. Uusina toimijoina markkinoille ovat tulleet esim. kansainväliset hakukoneyritykset.

Kuluttajien lukutottumusten muutokset ja digitaalisen ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi Ilkka-Yhtymä tarjoaa alueensa kuluttajille laadukkaat maakuntalehtien verkko- ja mobiilipalvelut. Kyseisten palveluiden tavoitteena on kehittyä Arena Partners-liittouman strategian mukaisesti maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kauppapaikaksi.

Graafinen toiminta

Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat niiden hintakilpailukyky ja yleiset taloudelliset suhdanteet.

Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina maltillinen. Hintapaineet saattavat kasvaa tulevaisuudessa, koska paperiteollisuuden kapasiteettia on leikattu kannattavuuskehityksen turvaamiseksi. I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille ja hankintayhteistyöllä muiden alan toimijoiden kanssa.

Lehtien jakelut on ulkoistettu Postille sekä HSS Medialle. Jakelutoiminnan lähiajan riskit koostuvat lähinnä niiden hinta- ja palvelutason kehityksestä. Näihin riskeihin vaikuttavat aleneva volyymikehitys, jakelijoiden palkkakehitys, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä uudistuva postitoimilaki. Pidemmällä aikavälillä jakelupalvelujen saatavuus ja niihin liittyvät hintariskit ovat kasvussa.

Rahoitusriskit

Konserni altistuu korkoriskille ja osakkeiden hintariskille. Konsernin korkoriski muodostuu lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen muutoksista. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama korkopolitiikka. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää korkokustannusten volatiliteettia siten, että riski korkokustannusten kasvusta sekä korkokustannukset pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena sekä korkosidonnaisuusajan avulla. Tarvittaessa yritys voi käyttää koronvaihtosopimuksia korkoriskin suojaamiseksi. Konsernin lainajärjestelyt ja korkoriskiltä suojautuminen on kerrottu edellä kohdassa Konsernin tase ja rahoitus. Yhtiön lainajärjestelyihin sisältyy tavanomaisia vakuuksia. Lainajärjestelyissä ei ole erityisiä kovenantteja.

Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään ylläpitämään luottolimiittien avulla.  Käyttämättömien luottolimiittien kokonaismäärä 31.12.2015 oli 13 Meur (13 Meur 31.12.2014). Lisäksi konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden markkinahintojen vaihteluista aiheutuville hintariskeille.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallitus esittää 20.4.2016 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 jaetaan osinkoa 0,10 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 2 566 520,80 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 22.4.2016 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 29.4.2016. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2015 yhteensä 55 343 303,48 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Nykyisessä epävarmassa talous- ja kilpailutilanteessa sanomalehtimedian liikevaihdon ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja levikkitulojen laskevan jonkin verran. Painotoiminnan volyymien ennakoidaan edelleen laskevan.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2015 tasolla. Oman toiminnan liikevoiton ilman kertaluontoisia eriä ja osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan laskevan jonkin verran.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 27,30 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2015

10-12/

2014

Muutos

%

1-12/

2015

1-12/

2014

Muutos

%

LIIKEVAIHTO 10 711 10 963 -2 % 41 172 41 802 -2 %
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -2 -5 63 % 1 -3 141 %
Liiketoiminnan muut tuotot 41 154 -73 % 1 763 454 288 %
Materiaalit ja palvelut -3 391 -3 384 0 % -13 418 -13 379 0 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 146 -4 060 2 % -16 548 -16 782 -1 %
Poistot -411 -426 -4 % -1 653 -1 856 -11 %
Liiketoiminnan muut kulut -1 447 -1 473 -2 % -5 331 -5 302 1 %
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -56 1 145 -105 % 3 012 4 318 -30 %
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 1 299 2 913 -55 % 8 998 9 251 -3 %
Rahoitustuotot ja -kulut  *) -3 743 -336 -1013 % -4 519 883 -612 %
VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA -2 444 2 577 -195 % 4 479 10 133 -56 %
Tuloverot -225 -297 -24 % -872 -1 063 -18 %
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO -2 669 2 280 -217 % 3 607 9 070 -60 %
             
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) -0,10 0,09 -217 % 0,14 0,35 -60 %
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665   25 665 25 665  

*)  Q4/2015 rahoituskuluihin on kirjattu 3 533 tuhannen euron kertaluonteinen tappio osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistusosuuden laimentumisen seurauksena.
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2015

10-12/

2014

Muutos

%

1-12/

2015

1-12/

2014

Muutos

%

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO -2 669 2 280 -217 % 3 607 9 070 -60 %
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:            
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:            
Myytävissä olevat sijoitukset            
 Käyvän arvon muutokset 1 2 -50 % 4 -24 116 %
 Siirretty tuloslaskelmaan       -8 126 -107 %
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 355 -43 928 % 517 -173 399 %
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot       3 -20 115 %
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 356 -42 955 % 516 -91 666 %
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -2 313 2 239 -203 % 4 123 8 979 -54 %

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2015

10-12/

2014

Muutos % 1-12/

2015

1-12/

2014

Muutos %
Kustannustoiminta            
Ulkoinen liikevaihto 9 031 9 481 -5 % 35 123 36 330 -3 %
Segmenttien välinen liikevaihto 23 20 13 % 95 83 14 %
Kustannustoiminta yhteensä 9 054 9 501 -5 % 35 218 36 413 -3 %
             
Painotoiminta            
Ulkoinen liikevaihto 1 680 1 482 13 % 6 048 5 472 11 %
Segmenttien välinen liikevaihto 1 586 1 797 -12 % 6 273 6 861 -9 %
Painotoiminta yhteensä 3 266 3 279 0 % 12 321 12 333 0 %
             
Kohdistamattomat            
Segmenttien välinen liikevaihto 554 550 1 % 2 199 2 231 -1 %
Kohdistamattomat yhteensä 554 550 1 % 2 200 2 231 -1 %
             
Segm. välinen liikevaihto -2 163 -2 368 -9 % -8 567 -9 175 -7 %
Konsernin liikevaihto yhteensä 10 711 10 963 -2 % 41 172 41 802 -2 %

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2015

10-12/

2014

Muutos % 1-12/

2015

1-12/

2014

Muutos %
Kustannustoiminta 960 1 231 -22 % 3 238 3 481 -7 %
Painotoiminta 469 556 -16 % 1 543 1 749 -12 %
Osakkuusyhtiöt -56 1 145 -105 % 3 012 4 318 -30 %
Kohdistamattomat -73 -20 -271 % 1 205 -297 505 %
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 1 299 2 913 -55 % 8 998 9 251 -3 %

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 12/2015 12/2014 Muutos %
Kustannustoiminta 9 882 8 826 12 %
Painotoiminta 9 257 8 674 7 %
Kohdistamattomat 108 042 113 036 -4 %
Konsernin varat yhteensä 127 181 130 536 -3 %

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 12/2015 12/2014 Muutos %
       
VARAT      
       
PITKÄAIK. VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 674 629 7 %
Liikearvo 314 314 0 %
Sijoituskiinteistöt 63 147 -57 %
Aineelliset hyödykkeet 8 825 10 230 -14 %
Osuudet osakkuusyhtiöissä 102 608 105 310 -3 %
Myytävissä olevat sijoitukset 2 922 2 953 -1 %
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 %
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 0 %
PITKÄAIK. VARAT 116 188 120 364 -3 %
       
LYHYTAIK. VARAT      
Vaihto-omaisuus 614 523 17 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 787 2 876 -3 %
Tuloverosaaminen 36 150 -76 %
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 057 1 089 -3 %
Rahat ja pankkisaamiset 6 500 5 534 17 %
LYHYTAIK. VARAT 10 993 10 172 8 %
       
VARAT YHTEENSÄ 127 181 130 536 -3 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 6 416 6 416 0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 691 48 716 0 %
Kertyneet voittovarat 10 928 9 371 17 %
OMA PÄÄOMA 66 035 64 503 2 %
       
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 194 178 9 %
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 31 943 54 549 -41 %
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 61 75 -18 %
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 32 199 54 801 -41 %
       
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 20 286 2 387 750 %
Ostovelat ja muut velat 8 309 8 340 0 %
Tuloverovelka 352 504 -30 %
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 28 947 11 232 158 %
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 127 181 130 536 -3 %

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-12/

2015

1-12/

2014

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Tilikauden voitto/ tappio 3 607 9 070
Oikaisut 2 592 -2 334
Käyttöpääoman muutos 62 -486
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

6 262 6 250
Maksetut korot -1 255 -1 649
Saadut korot 50 31
Saadut osingot liiketoiminnasta 66 55
Muut rahoituserät -33 -45
Maksetut välittömät verot -889 -932
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 4 201 3 710
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-590 -352
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 1 748  
Saatu pääomanpalautus 2 699 2 249
Investoinnit sijoituksiin   -29
Luovutustulot sijoituksista 68 10 056
Myönnetyt lainat   -567
Saadut osingot investoinneista 95 484
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 4 019 11 841
     
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 8 220 15 551
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 353 -3 561
Pitkäaikaisten lainojen muutos -2 353 -5 889
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 547 -2 548
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -7 253 -11 998
     
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 967 3 553
     
Rahavarat katsauskauden alussa 5 534 1 980
Rahavarat katsauskauden lopussa 6 500 5 534

TUNNUSLUKUJA

  2015 2014
Liikevaihto, Meur 41,2 41,8
muutos % -1,5 -6,9
Liikevoitto/ -tappio, Meur 9,0 9,3
% liikevaihdosta 21,9 22,1
Voitto/ tappio ennen veroja, Meur 4,5 10,1
% liikevaihdosta 10,9 24,2
Tilikauden voitto/ tappio, Meur 3,6 9,1
% liikevaihdosta 8,8 21,7
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,5 14,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,8 9,7
Omavaraisuusaste, % 52,9 50,2
Nettovelkaantumisaste, % 67,6 78,0
Bruttoinvestoinnit, Meur *) 0,6 0,5
% liikevaihdosta 1,4 1,1
Taseen loppusumma, Meur 127,2 130,5
Maksuvalmius (current ratio) 0,38 0,91
Henkilöstö keskimäärin 299 311
Tulos/osake (EPS), eur 0,14 0,35
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,16 0,14
Oma pääoma/osake, eur 2,57 2,51
Osinko/osake (I-sarja), eur     **) 0,10 0,10
Osinko/osake (II-sarja), eur    **) 0,10 0,10
Osinko/tulos, (I-sarja), % 71,2 28,3
Osinko/tulos, (II-sarja), % 71,2 28,3
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 4,0 3,3
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 4,9 5,2
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 17,6 8,5
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 14,4 5,4
Osakekannan markkina-arvo, Meur 54,0 53,7
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

**) Vuodelta 2015 hallituksen esitys

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1000 eur) Q1/ 2015 Q2/ 2015 Q3/ 2015 Q4/ 2015
LIIKEVAIHTO 10 078 10 634 9 748 10 711
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 1 071 2 969 3 658 1 299
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 784 2 982 2 510 -2 669
         
(1000 eur) Q1/ 2014 Q2/ 2014 Q3/ 2014 Q4/ 2014
LIIKEVAIHTO 10 143 10 777 9 918 10 963
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 1 193 2 523 2 622 2 913
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 675 2 603 3 512 2 280

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-12/ 2014 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091
Tilikauden laaja tulos   82     8 897 8 979
Osingonjako         -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2014 6 416 194 48 498 24 9 371 64 503

 

Oman pääoman muutos 1-12/ 2015 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 194 48 498 24 9 371 64 503
Tilikauden laaja tulos   -1     4 124 4 123
Osingonjako         -2 567 -2 567
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset       -24   -24
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2015 6 416 193 48 498   10 928 66 035

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 12/2015 12/2014
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 55 081 50 491
     
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 3 961 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-12/

2015

1-12/

2014

Muutos %
Kirjanpitoarvo kauden alussa 10 230 11 459 -11 %
Lisäykset 410 294 39 %
Vähennykset -261 -4 -6368 %
Tilikauden poistot -1 408 -1 519 7 %
Siirrot erien välillä -147    
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8 825 10 230 -14 %

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 12/2015 12/2014
     
Tavaroiden ja palveluiden myynti    
Osakkuusyhtiöille 258 256
Muulle lähipiirille 921 837
     
Tavaroiden ja palveluiden ostot    
Osakkuusyhtiöiltä 256 335
Muulta lähipiiriltä 37 4
     
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567
     
Myynti- ja muut saamiset    
Osakkuusyhtiöiltä 68 53
Muulta lähipiiriltä 75 16
     
Ostovelat    
Osakkuusyhtiöille 24 8

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 12/2015 12/2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 026 1 005

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2015 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 057 1 057    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 502   1 502  
YHTEENSÄ 2 559 1 057 1 502  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 806   1 806  
YHTEENSÄ 1 806   1 806  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2014 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 089 1 089    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 533   1 533  
YHTEENSÄ 2 623 1 089 1 533  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 803   1 803  
YHTEENSÄ 1 803   1 803  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa vuonna 2014) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

LEHTIEN TARKASTETUT KOKONAISLEVIKIT 2015

Ilkka 45 046
Pohjalainen 20 076
Komiat 5 905
Viiskunta 5 165
Järviseutu 4 787
Suupohjan Sanomat 3 646
Jurvan Sanomat 1 935
Vaasan Ikkuna (jakelu) 55 600
Etelä-Pohjanmaa (jakelu) 52 000

Laadintaperiaatteita

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2014. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan.

Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Hallitus esittää 20.4.2016 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 jaetaan osinkoa 0,10 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 2 566 520,80 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 22.4.2016 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 29.4.2016. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2015 yhteensä 55 343 303,48 euroa.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi