Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 2.11.2015, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2015

TAMMI-SYYSKUU 2015
– Liikevaihto 30 460 tuhatta euroa (30 838 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 7 699 tuhatta euroa (6 337 tuhatta euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 4 630 tuhatta euroa (3 165 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 25,3 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 15,2 %(10,3 %)
– Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä ja kertaluonteista myyntivoittoa oli 3 209 tuhatta euroa (3 165 tuhatta euroa) ja liikevoittoprosentti 10,5 (10,3).
– Voitto ennen veroja 6 923 tuhatta euroa (7 556 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,24 euroa (0,26 euroa)
– Omavaraisuusaste 52,6 % (46,6 %)

HEINÄ-SYYSKUU 2015
– Liikevaihto 9 748 tuhatta euroa (9 918 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 3 658 tuhatta euroa (2 622 tuhatta euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 2 682 tuhatta euroa (1 285 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 37,5 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 27,5 %(13,0 %)
– Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä ja kertaluonteista myyntivoittoa oli 1 261 tuhatta euroa (1 285 tuhatta euroa) ja liikevoittoprosentti 12,9 (13,0).
– Voitto ennen veroja 2 782 tuhatta euroa (4 038 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,10 euroa (0,14 euroa)

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 1,2 %. Liikevaihto oli 30 460 tuhatta euroa (30 838 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,8 %. Ilmoitustuotot laskivat 5,1 % ja levikkituotot 1,9 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 9,5 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 46 %, ilmoitustuottojen 39 % ja painotuottojen 14 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 1,7 %. Liikevaihto oli 9 748 tuhatta euroa (9 918 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 9,9 % ja levikkituotot 1,4 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 16 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 49 %, ilmoitustuottojen 35 % ja painotuottojen 14 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 1 722 tuhatta euroa (300 teur) ja heinä-syyskuussa 1 493 tuhatta euroa (83 teur). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Ilkka-Yhtymä Oyj tiedotti 6.7.2015 myyvänsä omistamansa kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy:n osakkeet. Lopullinen kauppa toteutui 30.9.2015.

Tammi-syyskuun kulut olivat 27 555 tuhatta euroa (27 976 teur). Kulut laskivat 1,5 %. Heinä-syyskuussa kulut olivat 8 567 tuhatta euroa (8 719 teur), lasku 1,7 %. Tammi-syyskuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 0,3 %. Henkilöstökulut laskivat 2,5 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 1,4 % ja poistot laskivat 13,1 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli tammi-syyskuussa 3 068 tuhatta euroa (3 173 teur). Konsernin liikevoitto oli 7 699 tuhatta euroa (6 337 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 21,5 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 25,3 (20,6). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 4 630 tuhatta euroa (3 165 teur) eli 15,2 % (10,3 %) liikevaihdosta. Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä ja kertaluonteista myyntivoittoa oli 3 209 tuhatta euroa (3 165 tuhatta euroa) ja liikevoittoprosentti 10,5 (10,3). Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 28 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 117 tuhatta euroa.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 976 tuhatta euroa (1 337 teur). Konsernin liikevoitto oli 3 658 tuhatta euroa (2 622 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 39,5 %. Konsernin liikevoittoprosentti heinä-syyskuussa oli 37,5 (26,4). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 2 682 tuhatta euroa (1 285 teur) eli 27,5 % (13,0 %) liikevaihdosta. Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 1 421 tuhannen euron kertaluonteinen myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä ja kertaluonteista myyntivoittoa oli 1 261 tuhatta euroa (1 285 tuhatta euroa) ja liikevoittoprosentti 12,9 (13,0). Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 102 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 9 tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 775 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot edellisen vuoden vastaavana aikana 1 219 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1 004 tuhatta euroa (1 296 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2015 oli +13 tuhatta euroa (-133 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -44 tuhatta euroa (-128 teur). Vuoden 2014 tammi-syyskuun rahoitustuottoihin sisältyy 2 miljoonan euron myyntivoitto Anvia Oyj:n osakkeista.

Heinä-syyskuun nettorahoituskulut olivat 876 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot edellisen vuoden vastaavana aikana 1 416 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 341 tuhatta euroa (417 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2015 oli -393 tuhatta euroa (-117 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -156 tuhatta euroa (-71 teur). Vuoden 2014 heinä-syyskuun rahoitustuottoihin sisältyy 2 miljoonan euron myyntivoitto Anvia Oyj:n osakkeista.

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 6 923 tuhatta euroa (7 556 teur). Verot olivat 647 tuhatta euroa (766 teur) ja katsauskauden tulos 6 276 tuhatta euroa (6 790 teur). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 2 510 tuhatta euroa (3 512 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 134 113 tuhatta euroa (138 143 teur). Oma pääoma oli 68 348 tuhatta euroa (62 265 teur). Raportointipäivänä 30.9.2015 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 104 949 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 58 022 tuhatta euroa. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 54 588 tuhatta euroa (64 023 teur). Omavaraisuusaste oli 52,6 % (46,6 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,66 euroa (2,43 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 2 964 tuhatta euroa (10 486 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 8 497 tuhatta euroa (12 466 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 3 761 tuhatta euroa (3 456 teur). Investointien rahavirta oli 4 102 tuhatta euroa (11 938 teur). Investointien rahavirtaan sisältyy 2 699 tuhatta euroa (vertailukaudella 2 249 tuhatta euroa) Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta. Katsauskaudella investointien rahavirtaan sisältyy 1 651 tuhatta euroa luovutustuottoa kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy:n osakkeiden myynnistä. Vuoden 2014 tammi-syyskuun investointien rahavirtaan sisältyy 9 462 tuhatta euroa luovutustuottoa Anvia Oyj:n osakkeiden myynnistä.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ JA POSTI OY OVAT ALLEKIRJOITTANEET SOPIMUKSEN SANOMALEHTIEN JAKELUISTA ETELÄ-POHJANMAALLA JA VAASASSA

Ilkka-Yhtymä Oyj ja Posti Oy kertoivat 12.5.2015 saavuttaneensa neuvotteluratkaisun sanomalehtien jakeluyhteistyön jatkamisesta useilla vuosilla ja tarkentavansa sopimukseen liittyvät asiat kuluvan vuoden aikana. Lopullinen 20.8.2015 allekirjoitettu sopimus varmistaa mahdollisimman hyvän maakunta- ja paikallislehtien jakelujen palvelutason ja kustannustehokkuuden sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.

Ratkaisu perustuu nykyiseen jakelumalliin, jota on kehitetty yhteistyössä vuodesta 2007. Jakelumallissa hyödynnetään osittain sanomalehtien ja muiden postilähetysten yhdistettyä jakelua.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 303 (317) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 30.1.2015 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä ja painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat maakuntalehtien teknisen valmistuksen ja mediamyynnin henkilökuntaa sekä sanomalehtipainon henkilökuntaa. Tavoitteena oli sopeuttaa toimintatavat sekä työvoiman määrä digitalisoituvan toiminnan ja laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi.

Neuvottelujen lopputuloksena I-Mediat Oy:ssä väheni 7 työtehtävää ja mainosvalmistuksen henkilökunta lomautetaan enintään kolmeksi viikoksi. I-print Oy:n sanomalehtipainossa henkilöstö lomautetaan enintään viideksi viikoksi.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 17.6.2015 täsmentävänsä liiketoimintavastuita kustannustoimintaa harjoittavassa tytäryhtiö I-Mediat Oy:ssä ja täydentävänsä konsernin johtoryhmää 1.9.2015 alkaen. Vuodesta 2010 alkaen voimassa ollut matriisiorganisaatio ja -johtaminen muuttuvat liiketoimintalähtöiseksi johtamisjärjestelmäksi, joka vastaa paremmin digitalisoituvan liiketoimintaympäristön vaatimuksia.

KTM Marko Orpana nimitettiin I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta sekä sisäisistä tukipalveluista vastaavaksi johtajaksi. Aikaisemmin Orpana toimi I-Mediat Oy:n verkko- ja mobiililiiketoiminnasta vastaavana johtajana. KTT Sauli Harjamäki jatkaa I-Mediat Oy:n paikallislehtiliiketoiminnasta ja sanomalehtien jakeluista vastaavana johtajana. Heidät molemmat nimitettiin konsernin johtoryhmän jäseneksi.

Muutosten jälkeen 1.9.2015 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat:

– Matti Korkiatupa, toimitusjohtaja
– Olli Pirhonen, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
– Marko Orpana, liiketoimintajohtaja maakunta- ja kaupunkilehdet
– Sauli Harjamäki, liiketoimintajohtaja paikallislehdet
– Satu Takala, toimituksen johtoryhmän puheenjohtaja ja sanomalehti Ilkan päätoimittaja
– Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
– Paula Mahlamäki, henkilöstöpäällikkö

Edellisten lisäksi konsernin laajennetun johtoryhmän jäseninä jatkavat:

– Päivi Sairo, maakuntalehtien kuluttajamarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja
– Hannu Uusihauta, maakunta- ja kaupunkilehtien yritysmarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja
– Toni Viljanmaa, sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja
– Ari Monni, tietohallinto- ja kehityspäällikkö

Ilkka-YhtyMä Oyj:n osakkuusyhtiö Alma Media Oyj julkisti Talentumin hallituksen suositteleman vaihtotarjouksen Talentumin osakkeenomistajille

Alma Media Oyj ja Talentum Oyj ovat sopineet liiketoimintojensa yhdistämisestä 28.9.2015 solmitulla yhdistymissopimuksella.

Yhdistymissopimuksen mukaisesti yhdistyminen toteutetaan siten, että Alma Media tarjoutuu hankkimaan kaikki Talentumin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit, jotka eivät ole Talentumin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa. Alma Medialla on, suoraan tai välillisesti, hallussaan 32,14 prosenttia Talentumin osakkeista ennen vaihtotarjousta.

Vaihtotarjouksessa Alma Media tarjoaa osakevastikkeena 0,25 uutta Alma Median osaketta ja käteisvastikkeena 0,70 euroa kustakin Talentumin osakkeesta. Tarjous koskee myös osakkeisiin oikeuttavia optioita. Tarjouksen rakenne tarjoaa Talentumin osakkeenomistajille mahdollisuuden saada käteisvastiketta osakkeistaan ja samalla jatkaa osakkeenomistajana Alma Median ja Talentumin liiketoiminnot yhdistäneessä yhtiössä.

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 71 200 kappaletta, joka on 1,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 204 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1 899 733 kappaletta, joka vastaa 8,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4 280 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,20 euroa ja ylin kaupantekokurssi 3,49 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 1,92 euroa ja ylin 2,68 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 54 130 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Toimialan riskit johtuvat alan digitalisoitumisesta ja edelleen jatkuvasta heikosta taloussuhdanteesta. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2014 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2014 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2015 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 24 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2019 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Satu Heikkilä, Perttu Rinta, Ari Rinta-Jouppi, Minna Sillanpää ja Jorma Vierula.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutuksen nojalla annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7 700 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 4.5.2015 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Markku Hautasen ja Tapio Savolan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Perttu Rinta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonta on laskenut alkuvuonna Suomessa 3,5 prosenttia (lähde: TNS Ad Intelligence). Kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2015.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2014 tasolla. Ennakoitua heikompien mainostuottojen kehityksen vuoksi konsernin oman toiminnan liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ja osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2014 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2014 sivulla 63.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2015

7-9/

2014

Muutos

%

1-9/

2015

1-9/

2014

Muutos

%

1-12/

2014

LIIKEVAIHTO 9 748 9 918 -2 30 460 30 838 -1 41 802
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 7 3 162 3 2 -75 -3
Liiketoiminnan muut tuotot 1 493 83 1694 1 722 300 473 454
Materiaalit ja palvelut -3 269 -3 296 -1 -10 027 -9 996 0 -13 379
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 704 -3 758 -1 -12 402 -12 722 -3 -16 782
Poistot -409 -461 -11 -1 243 -1 430 -13 -1 856
Liiketoiminnan muut kulut -1 184 -1 204 -2 -3 884 -3 829 1 -5 302
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 976 1 337 -27 3 068 3 173 -3 4 318
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 3 658 2 622 40 7 699 6 337 21 9 251
Rahoitustuotot ja -kulut -876 1 416 -162 -775 1 219 -164 883
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2 782 4 038 -31 6 923 7 556 -8 10 133
Tuloverot -272 -526 -48 -647 -766 -16 -1 063
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 510 3 512 -29 6 276 6 790 -8 9 070
               
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,10 0,14 -29 0,24 0,26 -8 0,35
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665   25 665 25 665   25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2015

7-9/

2014

Muutos

%

1-9/

2015

1-9/

2014

Muutos

%

1-12/

2014

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 510 3 512 -29 6 276 6 790 -8 9 070
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Myytävissä olevat sijoitukset              
 Käyvän arvon muutokset -1 -14 96 3 -26 112 -24
 Siirretty tuloslaskelmaan   124 -100 -8 126 -107 126
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -57 87 -165 162 -130 225 -173
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 0 -22 101 3 -20 116 -20
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -57 176 -133 160 -50 423 -91
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 452 3 688 -34 6 436 6 740 -5 8 979
                 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 7-9/

2015

7-9/

2014

Muutos % 1-9/

2015

1-9/

2014

Muutos % 1-12/

2014

Kustannustoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 8 345 8 708 -4 26 092 26 848 -3 36 330
Segmenttien välinen liikevaihto 18 17 8 72 63 14 83
Kustannustoiminta yhteensä 8 363 8 725 -4 26 164 26 912 -3 36 413
               
Painotoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 1 403 1 210 16 4 368 3 990 9 5 472
Segmenttien välinen liikevaihto 1 538 1 675 -8 4 688 5 064 -7 6 861
Painotoiminta yhteensä 2 941 2 885 2 9 056 9 053 0 12 333
               
Kohdistamattomat              
Segmenttien välinen liikevaihto 545 560 -3 1 645 1 680 -2 2 231
Kohdistamattomat yhteensä 545 560 -3 1 645 1 680 -2 2 231
               
Segm. välinen liikevaihto -2 101 -2 252 -7 -6 405 -6 807 -6 -9 175
Konsernin liikevaihto yhteensä 9 748 9 918 -2 30 460 30 838 -1 41 802

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 7-9/

2015

7-9/

2014

Muutos

%

1-9/

2015

1-9/

2014

Muutos

%

1-12/

2014

Kustannustoiminta 728 830 -12 2 278 2 250 1 3 481
Painotoiminta 443 452 -2 1 075 1 192 -10 1 749
Osakkuusyhtiöt 976 1 337 -27 3 068 3 173 -3 4 318
Kohdistamattomat *) 1 510 3 50032 1 277 -278 560 -297
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 3 658 2 622 40 7 699 6 337 21 9 251

*) Q3/2015: Kohdistamattomat -lukuun sisältyy kertaluonteinen myyntivoitto 1 421 tuhatta euroa.

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 9/2015 9/2014 Muutos

%

12/2014
Kustannustoiminta 12 134 15 157 -20 8 826
Painotoiminta 9 757 9 783 0 8 674
Kohdistamattomat 112 222 113 202 -1 113 036
Konsernin varat yhteensä 134 113 138 143 -3 130 536

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 9/2015 9/2014 Muutos

%

12/2014
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 674 606 11 629
Liikearvo 314 314 0 314
Sijoituskiinteistöt 63 156 -60 147
Aineelliset hyödykkeet 9 052 10 521 -14 10 230
Osuudet osakkuusyhtiöissä 105 826 104 207 2 105 310
Myytävissä olevat sijoitukset 2 921 2 952 -1 2 953
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567 0 567
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 0 214
PITKÄAIK. VARAT 119 632 119 537 0 120 364
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 590 547 8 523
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 693 4 059 -9 2 876
Tuloverosaaminen 706 442 60 150
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

996 1 092 -9 1 089
Rahat ja pankkisaamiset 8 497 12 466 -32 5 534
LYHYTAIK. VARAT 14 482 18 605 -22 10 172
         
VARAT YHTEENSÄ 134 113 138 143 -3 130 536
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416 0 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 690 48 715 0 48 716
Kertyneet voittovarat 13 242 7 133 86 9 371
OMA PÄÄOMA 68 348 62 265 10 64 503
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 208 145 43 178
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 54 579 61 654 -11 54 549
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 75 88 -15 75
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 54 861 61 887 -11 54 801
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 9 2 369 -100 2 387
Ostovelat ja muut velat 10 222 11 032 -7 8 340
Tuloverovelka 672 590 14 504
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 10 904 13 991 -22 11 232
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 134 113 138 143 -3 130 536

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-9/

2015

1-9/

2014

1-12/

2014

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/ tappio 6 276 6 790 9 070
Oikaisut -1 839 -2 244 -2 334
Käyttöpääoman muutos 853 548 -486
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

5 289 5 094 6 250
Maksetut korot -601 -807 -1 649
Saadut korot 40 22 31
Saadut osingot liiketoiminnasta 66 55 55
Muut rahoituserät -33 -33 -45
Maksetut välittömät verot -1 000 -874 -932
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 3 761 3 456 3 710
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-406 -254 -352
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 1 651    
Saatu pääomanpalautus 2 699 2 249 2 249
Investoinnit sijoituksiin   -29 -29
Luovutustulot sijoituksista 67 10 056 10 056
Myönnetyt lainat   -567 -567
Saadut osingot investoinneista 92 484 484
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 4 102 11 938 11 841
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 7 864 15 395 15 551
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 353 -2 361 -3 561
Pitkäaikaisten lainojen muutos     -5 889
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 547 -2 548 -2 548
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -4 900 -4 909 -11 998
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 2 964 10 486 3 553
       
Rahavarat katsauskauden alussa 5 534 1 980 1 980
Rahavarat katsauskauden lopussa 8 497 12 466 5 534

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  9/2015 9/2014 12/2014
Tulos/osake (eur) 0,24 0,26 0,35
Oma pääoma/osake (eur) 2,66 2,43 2,51
Henkilöstö keskimäärin 303 317 311
Investoinnit (1 000 eur) *) 383 315 464
Korolliset velat (1 000 eur) 54 588 64 023 56 936
Omavaraisuusaste, % 52,6 46,6 50,2
Nettovelkaantumisaste, % 66,0 81,1 78,0
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-9/ 2014 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091
Katsauskauden laaja tulos   80     6 660 6 740
Osingonjako         -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2014 6 416 193 48 498 24 7 133 62 265

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2015 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 194 48 498 24 9 371 64 503
Katsauskauden laaja tulos   -2     6 438 6 436
Osingonjako         -2 567 -2 567
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset       -24   -24
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2015 6 416 192 48 498   13 242 68 348

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 9/2015 9/2014 12/2014
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 47 369 56 733 50 491
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 3 961 4 010 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-9/

2015

1-9/

2014

Muutos

%

1-12/

2014

Kirjanpitoarvo kauden alussa 10 230 11 459 -11 11 459
Lisäykset 285 224 27 294
Vähennykset -261 -4 6368 -4
Tilikauden poistot -1 055 -1 157 -9 -1 519
Siirrot erien välillä -147      
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 9 052 10 521 -14 10 230

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 187 194 256
Muulle lähipiirille 625 625 837
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 194 328 335
Muulta lähipiiriltä 2 4 4
       
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
       
Myynti- ja muut saamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 35 31 53
Muulta lähipiiriltä 69 31 16
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 21 57 8

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 751 782 1 005

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 9/2015 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 996 996    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 501   1 501  
YHTEENSÄ 2 497 996 1 501  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 791   1 791  
YHTEENSÄ 1 791   1 791  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 9/2014 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 092 1 092    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 532   1 532  
YHTEENSÄ 2 623 1 092 1 532  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 834   1 834  
YHTEENSÄ 1 834   1 834  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 9/2014) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi