Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 3.8.2015, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2015

TAMMI-KESÄKUU 2015
– Liikevaihto 20 712 tuhatta euroa (20 921 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 4 040 tuhatta euroa (3 716 tuhatta euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1 948 tuhatta euroa (1 880 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 19,5 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 9,4 %(9,0 %)
– Voitto ennen veroja 4 141 tuhatta euroa (3 518 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,15 euroa (0,13 euroa)
– Omavaraisuusaste 51,5 % (45,0 %)

HUHTI-KESÄKUU 2015
– Liikevaihto 10 634 tuhatta euroa (10 777 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 2 969 tuhatta euroa (2 523 tuhatta euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1 268 tuhatta euroa (1 214 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 27,9 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 11,9 %(11,3 %)
– Voitto ennen veroja 3 266 tuhatta euroa (2 807 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,12 euroa (0,10 euroa)

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 1,0 %. Liikevaihto oli 20 712 tuhatta euroa (20 921 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 3,0 % ja levikkituotot 2,2 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,7 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 45 %, ilmoitustuottojen 40 % ja painotuottojen 14 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 1,3 %. Liikevaihto oli 10 634 tuhatta euroa (10 777 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1,6 %. Ilmoitustuotot laskivat 3,0 % ja levikkituotot 1,9 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 0,3 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 43 %, ilmoitustuottojen 42 % ja painotuottojen 14 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 228 tuhatta euroa (217 teur) ja huhti-kesäkuussa 74 tuhatta euroa (102 teur).

Tammi-kesäkuun kulut olivat 18 988 tuhatta euroa (19 257 teur). Kulut laskivat 1,4 %. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 9 424 tuhatta euroa (9 666 teur), lasku 2,5 %. Tammi-kesäkuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 0,9 %. Henkilöstökulut laskivat 3,0 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 2,9 % ja poistot laskivat 14,0 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli tammi-kesäkuussa 2 092 tuhatta euroa (1 836 teur). Konsernin liikevoitto oli 4 040 tuhatta euroa (3 716 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 8,7 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 19,5 (17,8). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1 948 tuhatta euroa (1 880 teur) eli 9,4 % (9,0 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 130 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 108 tuhatta euroa.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 1 701 tuhatta euroa (1 309 teur). Konsernin liikevoitto oli 2 969 tuhatta euroa (2 523 teur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 17,7 %. Konsernin liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 27,9 (23,4). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1 268 tuhatta euroa (1 214 teur) eli 11,9 % (11,3 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 74 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 8 tuhatta euroa.

Nettorahoitustuotot olivat tammi-kesäkuussa 100 tuhatta euroa (nettorahoituskulut edellisen vuoden vastaavana aikana 198 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 663 tuhatta euroa (879 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2015 oli +405 tuhatta euroa (-17 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 112 tuhatta euroa (-57 teur).

Huhti-kesäkuun nettorahoitustuotot olivat 296 tuhatta euroa (284 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 314 tuhatta euroa (445 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2015 oli +450 tuhatta euroa (-24 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -87 tuhatta euroa (1 teur).

Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 4 141 tuhatta euroa (3 518 teur). Verot olivat 375 tuhatta euroa (241 teur) ja katsauskauden tulos 3 766 tuhatta euroa (3 277 teur). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 2 982 tuhatta euroa (2 603 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 132 839 tuhatta euroa (134 945 teur). Oma pääoma oli 65 920 tuhatta euroa (58 576 teur). Raportointipäivänä 30.6.2015 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 104 094 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 71 291 tuhatta euroa. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 54 586 tuhatta euroa (64 022 teur). Omavaraisuusaste oli 51,5 % (45,0 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,57 euroa (2,28 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 1 300 tuhatta euroa (345 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 6 834 tuhatta euroa (2 325 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 3 340 tuhatta euroa (2 662 teur).  Investointien rahavirta oli 2 485 tuhatta euroa (2 592 teur). Investointien rahavirtaan sisältyy 2 699 tuhatta euroa (vertailukaudella 2 249 tuhatta euroa) Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ JA POSTI OY JATKAVAT YHTEISTYÖTÄ SANOMALEHTIEN JAKELUISSA ETELÄ-POHJANMAALLA JA VAASASSA

Ilkka-Yhtymä Oyj ja Posti Oy tiedottivat 12.5.2015 jatkavansa yhteistyötä sanomalehtien jakelussa Etelä-Pohjanmaalla ja Vaasassa. Osapuolet saavuttivat neuvotteluratkaisun yhteistyön jatkamisesta useilla vuosilla. Neuvotellulla jakeluratkaisulla varmistetaan mahdollisimman hyvä maakunta- ja paikallislehtien jakelujen palvelutaso ja kustannustehokkuus sekä taajamissa että haja-asutusalueilla.

Ratkaisu perustuu nykyiseen jakelumalliin, jota on kehitetty yhteistyössä vuodesta 2007. Jakelumallissa hyödynnetään osittain sanomalehtien ja muiden postilähetysten yhdistettyä jakelua.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 299 (312) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 30.1.2015 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä ja painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat maakuntalehtien teknisen valmistuksen ja mediamyynnin henkilökuntaa sekä sanomalehtipainon henkilökuntaa. Tavoitteena oli sopeuttaa toimintatavat sekä työvoiman määrä digitalisoituvan toiminnan ja laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi.

Neuvottelujen lopputuloksena I-Mediat Oy:ssä vähenee 7 työtehtävää ja mainosvalmistuksen henkilökunta lomautetaan enintään kolmeksi viikoksi. I-print Oy:n sanomalehtipainossa henkilöstö lomautetaan enintään viideksi viikoksi.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 17.6.2015 täsmentävänsä liiketoimintavastuita kustannustoimintaa harjoittavassa tytäryhtiö I-Mediat Oy:ssä ja täydentävänsä konsernin johtoryhmää 1.9.2015 alkaen. Vuodesta 2010 alkaen voimassa ollut matriisiorganisaatio ja -johtaminen muuttuvat liiketoimintalähtöiseksi johtamisjärjestelmäksi, joka vastaa paremmin digitalisoituvan liiketoimintaympäristön vaatimuksia.

KTM Marko Orpana nimitettiin I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta sekä sisäisistä tukipalveluista vastaavaksi johtajaksi. Orpana toimii tällä hetkellä I-Mediat Oy:n verkko- ja mobiililiiketoiminnasta vastaavana johtajana. KTT Sauli Harjamäki jatkaa I-Mediat Oy:n paikallislehtiliiketoiminnasta ja sanomalehtien jakeluista vastaavana johtajana. Heidät molemmat nimitettiin konsernin johtoryhmän jäseneksi.

Muutosten jälkeen 1.9.2015 alkaen konsernin johtoryhmään kuuluvat:

– Matti Korkiatupa, toimitusjohtaja
– Olli Pirhonen, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
– Marko Orpana, liiketoimintajohtaja maakunta- ja kaupunkilehdet
– Sauli Harjamäki, liiketoimintajohtaja paikallislehdet
– Satu Takala, toimituksen johtoryhmän puheenjohtaja ja sanomalehti Ilkan päätoimittaja
– Seppo Lahti, I-print Oy:n toimitusjohtaja
– Paula Mahlamäki, henkilöstöpäällikkö

Edellisten lisäksi konsernin laajennetun johtoryhmän jäseninä jatkavat:

– Päivi Sairo, maakuntalehtien kuluttajamarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja
– Hannu Uusihauta, maakunta- ja kaupunkilehtien yritysmarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja
– Toni Viljanmaa, sanomalehti Pohjalaisen päätoimittaja
– Ari Monni, tietohallinto- ja kehityspäällikkö

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 48 249 kappaletta, joka on 1,1 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 143 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1 480 297 kappaletta, joka vastaa 6,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3 369 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,20 euroa ja ylin kaupantekokurssi 3,49 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 1,92 euroa ja ylin 2,68 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 64 401 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Toimialan riskit johtuvat alan digitalisoitumisesta ja edelleen jatkuvasta heikosta taloussuhdanteesta. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2014 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2014 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2015 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 24 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2019 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Satu Heikkilä, Perttu Rinta, Ari Rinta-Jouppi, Minna Sillanpää ja Jorma Vierula.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutuksen nojalla annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7 700 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 4.5.2015 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Markku Hautasen ja Tapio Savolan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana Perttu Rinta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Ilkka-Yhtymä Oyj tiedotti 6.7.2015 myyvänsä omistamansa kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy:n osakkeet.

Ilkka-Yhtymä Oyj ja Nordio Oy ovat sopineet kiinteistöyhtiö Seinäjoen Kassatalo Oy:n osakkeiden kaupasta. Lopullinen kauppa toteutuu 30.9.2015 mennessä. Ilkka-Yhtymä-konserni kirjaa kaupasta arviolta noin 1 miljoonan euron myyntivoiton kolmannella vuosineljänneksellä. Myyntivoiton määrä tarkentuu, kun kauppa on saatettu päätökseen.

VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonta on laskenut alkuvuonna Suomessa yli 3 prosenttia (lähde: TNS Ad Intelligence), eikä enää ole odotettavissa koko vuoden mediamainonnan säilyvän edellisen vuoden tasolla. Kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2015.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2014 tasolla. Ennakoitua heikompien mainostuottojen kehityksen vuoksi konsernin oman toiminnan liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2014 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2014 sivulla 63.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2015

4-6/

2014

Muutos

%

1-6/

2015

1-6/

2014

Muutos

%

1-12/

2014

LIIKEVAIHTO 10 634 10 777 -1 20 712 20 921 -1 41 802
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -16 1 -1537 -4 -1 -356 -3
Liiketoiminnan muut tuotot 74 102 -27 228 217 5 454
Materiaalit ja palvelut -3 365 -3 484 -3 -6 757 -6 700 1 -13 379
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 318 -4 453 -3 -8 697 -8 963 -3 -16 782
Poistot -413 -480 -14 -833 -969 -14 -1 856
Liiketoiminnan muut kulut -1 328 -1 249 6 -2 700 -2 625 3 -5 302
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 701 1 309 30 2 092 1 836 14 4 318
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 969 2 523 18 4 040 3 716 9 9 251
Rahoitustuotot ja -kulut 296 284 4 100 -198 151 883
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 3 266 2 807 16 4 141 3 518 18 10 133
Tuloverot -284 -204 39 -375 -241 56 -1 063
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 982 2 603 15 3 766 3 277 15 9 070
               
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,12 0,10 15 0,15 0,13 15 0,35
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665   25 665 25 665   25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2015

4-6/

2014

Muutos

%

1-6/

2015

1-6/

2014

Muutos

%

1-12/

2014

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 982 2 603 15 3 766 3 277 15 9 070
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Myytävissä olevat sijoitukset              
 Käyvän arvon muutokset 2 -13 114 4 -12 129 -24
 Siirretty tuloslaskelmaan -19     -8 2 -507 126
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 116 -205 157 219 -217 201 -173
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 4 3 37 3 2 53 -20
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 102 -215 147 217 -225 196 -91
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 084 2 387 29 3 984 3 052 31 8 979
                 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/

2015

4-6/

2014

Muutos % 1-6/

2015

1-6/

2014

Muutos % 1-12/

2014

Kustannustoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 9 119 9 265 -2 17 747 18 140 -2 36 330
Segmenttien välinen liikevaihto 24 22 10 53 46 16 83
Kustannustoiminta yhteensä 9 142 9 287 -2 17 801 18 187 -2 36 413
               
Painotoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 1 516 1 512   2 965 2 780 7 5 472
Segmenttien välinen liikevaihto 1 575 1 702 -7 3 150 3 389 -7 6 861
Painotoiminta yhteensä 3 091 3 214 -4 6 115 6 169 -1 12 333
               
Kohdistamattomat              
Segmenttien välinen liikevaihto 546 560 -2 1 100 1 120 -2 2 231
Kohdistamattomat yhteensä 546 560 -2 1 100 1 120 -2 2 231
               
Segm. välinen liikevaihto -2 145 -2 284 -6 -4 304 -4 555 -6 -9 175
Konsernin liikevaihto yhteensä 10 634 10 777 -1 20 712 20 921 -1 41 802

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/

2015

4-6/

2014

Muutos

%

1-6/

2015

1-6/

2014

Muutos

%

1-12/

2014

Kustannustoiminta 996 921 8 1 550 1 420 9 3 481
Painotoiminta 402 410 -2 632 740 -15 1 749
Osakkuusyhtiöt 1 701 1 309 30 2 092 1 836 14 4 318
Kohdistamattomat -129 -117 -10 -233 -281 17 -297
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 2 969 2 523 18 4 040 3 716 9 9 251

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 6/2015 6/2014 Muutos

%

12/2014
Kustannustoiminta 13 233 12 800 3 8 826
Painotoiminta 9 396 9 186 2 8 674
Kohdistamattomat 110 210 112 959 -2 113 036
Konsernin varat yhteensä 132 839 134 945 -2 130 536

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 6/2015 6/2014 Muutos

%

12/2014
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 588 646 -9 629
Liikearvo 314 314   314
Sijoituskiinteistöt 138 164 -16 147
Aineelliset hyödykkeet 9 772 10 829 -10 10 230
Osuudet osakkuusyhtiöissä 104 906 102 783 2 105 310
Myytävissä olevat sijoitukset 2 922 10 284 -72 2 953
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567   567
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214   214
PITKÄAIK. VARAT 119 422 125 803 -5 120 364
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 511 543 -6 523
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 248 4 530 -6 2 876
Tuloverosaaminen 673 582 16 150
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 151 1 162 -1 1 089
Rahat ja pankkisaamiset 6 834 2 325 194 5 534
LYHYTAIK. VARAT 13 417 9 143 47 10 172
         
VARAT YHTEENSÄ 132 839 134 945 -2 130 536
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416   6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 715 48 626   48 716
Kertyneet voittovarat 10 789 3 534 205 9 371
OMA PÄÄOMA 65 920 58 576 13 64 503
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 205 169 21 178
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 54 569 61 644 -11 54 549
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 75 88 -15 75
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 54 848 61 902 -11 54 801
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 17 2 378 -99 2 387
Ostovelat ja muut velat 11 579 11 772 -2 8 340
Tuloverovelka 474 317 49 504
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 12 070 14 467 -17 11 232
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 132 839 134 945 -2 130 536

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-6/

2015

1-6/

2014

1-12/

2014

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/ tappio 3 766 3 277 9 070
Oikaisut -995 -474 -2 334
Käyttöpääoman muutos 1 801 1 128 -486
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

4 573 3 931 6 250
Maksetut korot -414 -603 -1 649
Saadut korot 35 15 31
Saadut osingot liiketoiminnasta 66 55 55
Muut rahoituserät -22 -22 -45
Maksetut välittömät verot -898 -714 -932
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 3 340 2 662 3 710
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-373 -153 -352
Saatu pääomanpalautus 2 699 2 249 2 249
Investoinnit sijoituksiin   -14 -29
Luovutustulot sijoituksista 68 594 10 056
Myönnetyt lainat   -567 -567
Saadut osingot investoinneista 92 484 484
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 485 2 592 11 841
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 5 825 5 254 15 551
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 353 -2 361 -3 561
Pitkäaikaisten lainojen muutos     -5 889
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 171 -2 548 -2 548
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -4 524 -4 909 -11 998
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 1 300 345 3 553
       
Rahavarat katsauskauden alussa 5 534 1 980 1 980
Rahavarat katsauskauden lopussa 6 834 2 325 5 534

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  6/2015 6/2014 12/2014
Tulos/osake (eur) 0,15 0,13 0,35
Oma pääoma/osake (eur) 2,57 2,28 2,51
Henkilöstö keskimäärin 299 312 311
Investoinnit (1 000 eur) *) 327 197 464
Korolliset velat (1 000 eur) 54 586 64 022 56 936
Omavaraisuusaste, % 51,5 45,0 50,2
Nettovelkaantumisaste, % 70,7 103,3 78,0
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-6/ 2014 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091
Katsauskauden laaja tulos   -8     3 060 3 052
Osingonjako         -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2014 6 416 104 48 498 24 3 534 58 576

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2015 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 194 48 498 24 9 371 64 503
Katsauskauden laaja tulos   -2     3 985 3 984
Osingonjako         -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2015 6 416 193 48 498 24 10 789 65 920

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 6/2015 6/2014 12/2014
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 58 202 49 756 50 491
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 3 961 4 010 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-6/

2015

1-6/

2014

Muutos

%

1-12/

2014

Kirjanpitoarvo kauden alussa 10 230 11 459 -11 11 459
Lisäykset 250 160 56 294
Vähennykset -1 -4 -75 -4
Tilikauden poistot -707 -785 -10 -1 519
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 9 772 10 829 -10 10 230

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 128 129 256
Muulle lähipiirille 427 417 837
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 130 228 335
Muulta lähipiiriltä 2 3 4
       
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
       
Myynti- ja muut saamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 40 23 53
Muulta lähipiiriltä 30 62 16
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 7 63 8

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 503 550 1 005

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 6/2015 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 151 1 151    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 502   1 502  
YHTEENSÄ 2 653 1 151 1 502  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 398   1 398  
YHTEENSÄ 1 398   1 398  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 6/2014 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 162 1 162    
Myytävissä olevat sijoitukset 8 864   8 864  
YHTEENSÄ 10 026 1 162 8 864  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 718   1 718  
YHTEENSÄ 1 718   1 718  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 420 tuhatta euroa 6/2014) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi