Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 4.5.2015, klo 14.30

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2015

– Liikevaihto 10 078 tuhatta euroa (10 143 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 1 071 tuhatta euroa (1 193 tuhatta euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 680 tuhatta euroa (666 tuhatta euroa)
– Liikevoitto 10,6 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 6,7 %(6,6 %)
– Voitto ennen veroja 875 tuhatta euroa (711 tuhatta euroa)
– Tulos/ osake 0,03 euroa (0,03 euroa)
– Omavaraisuusaste 50,0 %

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 0,6 %. Liikevaihto oli 10 078 tuhatta euroa (10 143 teur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,8 %. Ilmoitustuotot laskivat 2,9 % ja levikkituotot 2,5 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 14,3 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 47 %, ilmoitustuottojen 39 % ja painotuottojen 14 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 154 tuhatta euroa (115 teur).

Tammi-maaliskuun kulut olivat 9 565 tuhatta euroa (9 591 teur). Kulut laskivat 0,3 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 5,5 %. Henkilöstökulut laskivat 2,9 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 0,3 % ja poistot laskivat 13,9 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 391 tuhatta euroa (527 teur). Konsernin liikevoitto oli 1 071 tuhatta euroa (1 193 teur). Liikevoitto laski edellisvuodesta 10,2 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 10,6 (11,8). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 680 tuhatta euroa (666 teur) eli 6,7 % (6,6 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 56 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto laski 101 tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 196 tuhatta euroa (482 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 349 tuhatta euroa (434 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2015 oli -44 tuhatta euroa (+8 teur tammi-maaliskuussa 2014). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 199 tuhatta euroa (-59 teur).

Voitto ennen veroja oli 875 tuhatta euroa (711 teur). Verot olivat 91 tuhatta euroa (36 teur) ja katsauskauden tulos 784 tuhatta euroa (675 teur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 137 176 tuhatta euroa (140 003 teur). Oma pääoma oli 65 403 tuhatta euroa (58 756 teur). Raportointipäivänä 31.3.2015 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 102 303 tuhatta euroa ja osakkeiden markkina-arvo 64 544 tuhatta euroa. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 56 938 tuhatta euroa (66 381 teur). Omavaraisuusaste oli 50,0 % (44,1 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,55 euroa (2,29 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 5 405 tuhatta euroa (2 163 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 10 939 tuhatta euroa (4 144 teur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 2 832 tuhatta euroa (2 718 teur).  Investointien rahavirta oli 2 573 tuhatta euroa (-552 teur). Investointien rahavirtaan sisältyy katsauskaudella 2 699 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 294 (304) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 30.1.2015 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä ja painotoimintaa harjoittavassa I-print Oy:ssä. Neuvottelut koskivat maakuntalehtien teknisen valmistuksen ja mediamyynnin henkilökuntaa sekä sanomalehtipainon henkilökuntaa. Tavoitteena oli sopeuttaa toimintatavat sekä työvoiman määrä digitalisoituvan toiminnan ja laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi.

Neuvottelujen lopputuloksena I-Mediat Oy:ssä vähenee 7 työtehtävää ja mainosvalmistuksen henkilökunta lomautetaan enintään kolmeksi viikoksi. I-print Oy:n sanomalehtipainossa henkilöstö lomautetaan enintään viideksi viikoksi.

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 31.151 kappaletta, joka on 0,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 91 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 951.085 kappaletta, joka vastaa 4,5 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 2 123 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,20 euroa ja ylin kaupantekokurssi 3,49 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 1,92 euroa ja ylin 2,50 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 65 343 tuhatta euroa.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Toimialan riskit johtuvat alan digitalisoitumisesta ja edelleen jatkuvasta heikosta taloussuhdanteesta. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2014 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä sekä maksuvalmiusriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2014 vuosikertomuksessa.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2015 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 24 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2019 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Satu Heikkilä, Perttu Rinta, Ari Rinta-Jouppi, Minna Sillanpää ja Jorma Vierula.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutuksen nojalla annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

VUODEN 2015 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla. Kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan jonkin verran laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2015.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oman toiminnan liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2014 tasolla.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2014 sivulla 63.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/
2015
1-3/
2014
Muutos 1-12/
2014
LIIKEVAIHTO 10 078 10 143 -1 % 41 802
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 12 -2 720 % -3
Liiketoiminnan muut tuotot 154 115 34 % 454
Materiaalit ja palvelut -3 392 -3 215 6 % -13 379
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 380 -4 510 -3 % -16 782
Poistot -421 -489 -14 % -1 856
Liiketoiminnan muut kulut -1 372 -1 377   -5 302
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 391 527 -26 % 4 318
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 1 071 1 193 -10 % 9 251
Rahoitustuotot ja -kulut -196 -482 59 % 883
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 875 711 23 % 10 133
Tuloverot -91 -36 151 % -1 063
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 784 675 16 % 9 070
         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) *) 0,03 0,03 16 % 0,35
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665   25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/
2015
1-3/
2014
Muutos 1-12/
2014
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 784 675 16 % 9 070
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
Myytävissä olevat sijoitukset        
 Käyvän arvon muutokset 2 1 260 % -24
 Siirretty tuloslaskelmaan 11 2 439 % 126
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 103 -12 963 % -173
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot   -1   -20
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 115 -10 1266 % -91
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 899 665 35 % 8 979

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 1-12/2014
Kustannustoiminta        
Ulkoinen liikevaihto 8 629 8 875 -3 % 36 330
Segmenttien välinen liikevaihto 30 25 21 % 83
Kustannustoiminta yhteensä 8 658 8 900 -3 % 36 413
         
Painotoiminta        
Ulkoinen liikevaihto 1 449 1 268 14 % 5 472
Segmenttien välinen liikevaihto 1 575 1 686 -7 % 6 861
Painotoiminta yhteensä 3 024 2 954 2 % 12 333
         
Kohdistamattomat        
Segmenttien välinen liikevaihto 554 560 -1 % 2 231
Kohdistamattomat yhteensä 554 560 -1 % 2 231
         
Segm. välinen liikevaihto -2 159 -2 271 -5 % -9 175
Konsernin liikevaihto yhteensä 10 078 10 143 -1 % 41 802

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 1-12/2014
Kustannustoiminta 554 499 11 % 3 481
Painotoiminta 230 330 -31 % 1 749
Osakkuusyhtiöt 391 527 -26 % 4 318
Kohdistamattomat -104 -163 36 % -297
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 1 071 1 193 -10 % 9 251

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 3/2015 3/2014 Muutos 12/2014
Kustannustoiminta 14 239 14 304   8 826
Painotoiminta 9 253 9 999 -7 % 8 674
Kohdistamattomat 113 685 115 700 -2 % 113 036
Konsernin varat yhteensä 137 176 140 003 -2 % 130 536

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 3/2015 3/2014 Muutos 12/2014
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 621 708 -12 % 629
Liikearvo 314 314   314
Sijoituskiinteistöt 142 173 -18 % 147
Aineelliset hyödykkeet 9 960 11 210 -11 % 10 230
Osuudet osakkuusyhtiöissä 103 105 101 758 1 % 105 310
Myytävissä olevat sijoitukset 2 945 10 541 -72 % 2 953
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567 567   567
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214   214
PITKÄAIK. VARAT 117 869 125 486 -6 % 120 364
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 551 584 -6 % 523
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 144 8 201 -25 % 2 876
Tuloverosaaminen 396 396   150
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 278 1 192 7 % 1 089
Rahat ja pankkisaamiset 10 939 4 144 164 % 5 534
LYHYTAIK. VARAT 19 307 14 517 33 % 10 172
         
VARAT YHTEENSÄ 137 176 140 003 -2 % 130 536
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416   6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 729 48 637   48 716
Kertyneet voittovarat 10 257 3 703 177 % 9 371
OMA PÄÄOMA 65 403 58 756 11 % 64 503
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 148 197 -25 % 178
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 54 559 61 634 -11 % 54 549
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 75 88 -15 % 75
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 54 781 61 919 -12 % 54 801
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 379 4 747 -50 % 2 387
Ostovelat ja muut velat 13 955 14 222 -2 % 8 340
Tuloverovelka 659 359 84 % 504
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 16 992 19 328 -12 % 11 232
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 137 176 140 003 -2 % 130 536

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-3/

2015

1-3/

2014

1-12/

2014

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/ tappio 784 675 9 070
Oikaisut 313 454 -2 334
Käyttöpääoman muutos 2 165 2 052 -486
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

3 262 3 180 6 250
Maksetut korot -221 -208 -1 649
Saadut korot 5 6 31
Saadut osingot liiketoiminnasta 8 8 55
Muut rahoituserät -11 -11 -45
Maksetut välittömät verot -212 -257 -932
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 2 832 2 718 3 710
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-133 -111 -352
Saatu pääomanpalautus 2 699   2 249
Investoinnit sijoituksiin     -29
Luovutustulot sijoituksista 8 126 10 056
Myönnetyt lainat   -567 -567
Saadut osingot investoinneista     484
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 573 -552 11 841
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 5 405 2 166 15 551
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos     -3 561
Pitkäaikaisten lainojen muutos     -5 889
Maksetut osingot ja muu voitonjako   -3 -2 548
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   -3 -11 998
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 5 405 2 163 3 553
       
Rahavarat katsauskauden alussa 5 534 1 980 1 980
Rahavarat katsauskauden lopussa 10 939 4 144 5 534

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  3/2015 3/2014 12/2014
Tulos/osake (eur) 0,03 0,03 0,35
Oma pääoma/osake (eur) 2,55 2,29 2,51
Henkilöstö keskimäärin 294 304 311
Investoinnit (1 000 eur) *) 140 150 464
Korolliset velat (1 000 eur) 56 938 66 381 56 936
Omavaraisuusaste, % 50,0 44,1 50,2
Nettovelkaantumisaste, % 68,4 103,9 78,0
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2014 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091
Katsauskauden laaja tulos   2     663 665
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2014 6 416 115 48 498 24 3 703 58 756

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2015 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 194 48 498 24 9 371 64 503
Katsauskauden laaja tulos   12     887 899
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2015 6 416 207 48 498 24 10 257 65 403

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 3/2015 3/2014 12/2014
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 52 694 51 042 50 491
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 3 961 4 059 3 961

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-3/

2015

1-3/

2014

Muutos 1-12/

2014

Kirjanpitoarvo kauden alussa 10 230 11 459 -11 % 11 459
Lisäykset 88 147 -40 % 294
Vähennykset -1     -4
Tilikauden poistot -357 -396 -10 % -1 519
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 9 960 11 210 -11 % 10 230

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 58 56 256
Muulle lähipiirille 198 173 837
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 73 125 335
Muulta lähipiiriltä 2 2 4
       
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567 567 567
       
Myynti- ja muut saamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 45 10 53
Muulta lähipiiriltä 81 42 16
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 23 61 8

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 226 293 1 005

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 3/2015 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 278 1 278    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 525   1 525  
YHTEENSÄ 2 803 1 278 1 525  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 848   1 848  
YHTEENSÄ 1 848   1 848  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 3/2014 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 192 1 192    
Myytävissä olevat sijoitukset 9 122   9 122  
YHTEENSÄ 10 313 1 192 9 122  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 693   1 693  
YHTEENSÄ 1 693   1 693  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 419 tuhatta euroa 3/2014) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi