Ilkka-Yhtymä Oyj                      Tilinpäätöstiedote 16.2.2015, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

TILIKAUSI 2014
– Liikevaihto 41,8 miljoonaa euroa (44,9 miljoonaa euroa)
– Kokonaiskustannukset laskivat 5 %
– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 4,9 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa)
– Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 11,8 (13,4)
– Konsernin raportoitu liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa (liiketappio 16,6 miljoonaa euroa). Vertailuvuoden 2013 liiketappio sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen.
– Raportoitu liikevoittoprosentti 22,1 (-37,0)
– Raportoitu tulos/ osake 0,35 euroa (-0,71 euroa)
– Omavaraisuusaste nousi 50,2 prosenttiin (44,2 % vuonna 2013)
– Nettovelkaantumisaste 78,0 % (108,7 %)
– Hallitus esittää osingoksi 0,10 euroa osakkeelta

LOKA-JOULUKUU 2014
– Liikevaihto 11,0 miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa)
– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 1,8 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa)
– Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 16,1 (15,7)
– Konsernin raportoitu liikevoitto 2,9 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa).
– Raportoitu liikevoittoprosentti 26,6 (10,9)
– Raportoitu tulos/ osake 0,09 euroa (0,02 euroa)

TOIMITUSJOHTAJA MATTI KORKIATUPA:

Suomen kansantalous supistui 2014 kolmatta vuotta peräkkäin kotimaisen kysynnän, investointien sekä heikon kansainvälisen talouskehityksen johdosta. Kuluttajien varovaisuuden ja digitalisaation seurauksena sekä mediamainonta että sisältötuotot supistuivat Suomessa. Liikevaihtomme jäädessä tavoitteista jo ensimmäisellä kvartaalilla jouduimme sopeuttamaan toimintojamme loppuvuoden aikana kannattavuuden turvaamiseksi mm. henkilökunnan lomautuksilla.

Tiukasta kulukurista huolimatta toteutimme suunniteltuja strategisia hankkeita varmistaaksemme menestymisen tulevina vuosina.

Journalistisesti merkittävin hanke oli Länsi-Suomen maakuntalehtien omistaman Lännen Media Oy:n perustaminen ja toiminnan käynnistyminen. Lännen Media tuottaa ei-paikallisia sisältöjä kahdentoista maakuntalehden tarpeisiin. Yhteisesti tuotettujen sisältöjen ansiosta erotumme muiden tiedotusvälineiden tarjonnasta ja tehostamme omaa toimintaamme. Yhteistoimitus vapauttaa myös voimavaroja lehden paikalliseen sisällöntuotantoon pohjalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Sisältöstrategiamme mukaisesti tarkastelemme alkaneen vuoden aikana julkaisemiemme mainosrahoitteisten ja maksullisten journalististen sisältöjen määrää ja laatua. Vuoden vaihteessa uudistimme ja yhtenäistimme paikallislehtiemme ulkoasut. Sen sijaan maakuntalehtiemme formaattimuutos eli siirtyminen tabloid-kokoon ei ole suunnitelmissamme kuluvana vuotena.

Lehtiemme jakeluja hoitavan Postin uuden strategian seurauksena fyysisten jakeluiden ajallinen palvelu- ja kustannustason hallinta on muodostumassa tulevina vuosina entistä tärkeämmäksi. Siksi uudistamme lehtiemme tilausmuotoja kuluvan vuoden aikana. Uudistuvaan lehtitilaukseen kuuluu tulevaisuudessa myös digitaalinen näköislehti, mikä mahdollistaa lukijoille lehden käytön ajasta ja paikasta riippumatta. HSS Median käynnistäessä oman sanomalehtien jakelutoiminnan keväällä 2014, siirryimme ruotsinkielisellä Pohjanmaalla Vaasaa lukuun ottamatta uuden jakeluyhtiön asiakkaaksi.

Uudet itse tuotetut tai osakkuusyhtiöiden tuottamat digitaaliset tuotteet ja palvelut edellyttävät myös uutta tuoretta lähestymistapaa yritysmarkkinointiin ja -myyntiin. Alkaneen vuoden aikana siirrymme v. 2013 uudistetun, asiakkaiden tarpeista lähtevän toimintamallin kehityksessä seuraavaan vaiheeseen. Uudistuva toimintatapa ja sitä tukevien järjestelmien käyttöönotto mahdollistavat laajenevan, monikanavaisen ja laadukkaamman palveluvalikoiman asiakkaidemme markkinoinnin ja myynnin tehostamiseksi.

Kaikki uudistukset edellyttävät myös henkilöstön sitoutumista uudistuksiin.  Yhtymässä tälle on luotu hyvät edellytykset jo vuosien ajan jatkuneella kehitystyöllä.

Sanomalehtipaperin hinta on laskenut viime vuosina paperin käyttömäärien laskiessa. Tuotantokapasiteetin alasajosta huolimatta ylitarjonta jatkuu edelleen Euroopassa, mikä pitänee hintatason alhaalla lähivuosina. Huolimatta henkilöstö-, pääoma- ja muiden kulujen maltillisesta kehityksestä, liikevaihdon heikko kehitys luo paineita tuottavuuden nostamiseen kaikissa toiminnoissa. Viimeisen kvartaalin tuloskehitys luo kuitenkin uskoa lähivuosien tuloksentekokyvyllemme.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen BKT:n ennakoidaan supistuneen Suomen Pankin 11.12.2014 ennusteen mukaan noin 0,2 prosenttia vuonna 2014 ja vaikka tuotanto alkaa jo hienoisesti kohentua vuoden 2015 aikana, tuotannon määrän uskotaan jäävän 0,1 % edellisvuotista pienemmäksi. Inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 0,5 prosenttia ja koko vuoden 2014 keskimääräinen inflaatio oli 1,0 %.

Yksityisen kulutuksen ei arvioida kasvaneen lainkaan vuonna 2014. Vuonna 2015 yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan noin 0,3 prosenttia. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan talousluottamuksen lievä nousuvire jatkui tammikuussa 2015.

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainonta Suomessa laski 2,6 % vuonna 2014. Mainonta laski sanomalehdissä 8,7 % ja kaupunki- ja noutolehdissä 1,7 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 32,5 % ja kaupunki- ja noutolehtien 5,5 %. Verkkomediamainonta kasvoi 10,8 % ja sen osuus mediamainonnasta oli 22,5 %.

KONSERNIRAKENNE

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy ja lehti- ja arkkipainoyhtiöstä I-print Oy. Konserniin kuuluvat lisäksi kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja Seinäjoen Kassatalo Osakeyhtiö sekä Pohjalaismediat Oy. Konsernin päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, viisi paikallislehteä (Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat, Suupohjan Sanomat), kaksi kaupunkilehteä (Vaasan Ikkuna, Etelä-Pohjanmaa), lehtien verkko- ja mobiilipalvelut sekä I-print Oy:n paino- ja viestintäpalvelut.

Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj, Arena Partners Oy ja Yrittävä Suupohja Oy. Omistus Väli-Suomen Media Oy:ssä on myyty kesäkuussa 2014.

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto laski 6,9 prosenttia ja oli 41 802 tuhatta euroa (44 893 teur vuonna 2013). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4,6 %. Ilmoitustuotot laskivat 7,8 % ja levikkituotot 1,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 19,5 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 46 %, ilmoitustuottojen 41 % ja painotuottojen 13 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 454 tuhatta euroa (392 teur).

Konsernin tilikauden kulut olivat 37 319 tuhatta euroa (39 293 teur). Kulut laskivat 5,0 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 7,6 %. Henkilöstökulut laskivat 1,4 %. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 7,2 % ja poistot 10,7 %.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 4 318 tuhatta euroa (tilikaudella 2013 Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 27 Meur arvonalentumiskirjauksen jälkeen -22 630 teur). Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 4 933 tuhatta euroa (5 999 teur) eli 11,8 % (13,4 %) liikevaihdosta. Konsernin raportoitu liikevoitto oli 9 251 tuhatta euroa (liiketappio 16 631 teur vuonna 2013). Raportoitu liikevoittoprosentti oli 22,1 (-37,0).

Nettorahoitustuotot olivat 883 tuhatta euroa (nettorahoituskulut edellisen vuoden vastaavana aikana 347 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1 678 tuhatta euroa (1 789 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli -102 tuhatta euroa (+734 teur vuonna 2013). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -130 tuhatta euroa (22 teur). Katsauskauden rahoitustuottoihin sisältyy 2 miljoonan euron myyntivoitto Anvia Oyj:n osakkeista.

Voitto ennen veroja oli 10 133 tuhatta euroa (tappio ennen veroja 16 978 teur tilikaudella 2013). Verot olivat 1 063 tuhatta euroa (1 199 teur) ja katsauskauden tulos 9 070 tuhatta euroa (-18 178 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (-0,71 euroa).

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuussa 2014 konsernin liikevaihto oli 10 963 tuhatta euroa (11 707 teur). Liikevaihto laski 6,4 %. Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,3 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 21,9 %. Loka-joulukuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 43 %, ilmoitustuottojen 43 % ja painotuottojen 14 %. Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 154 tuhatta euroa (97 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 9 344 tuhatta euroa (9 964 teur). Kulut laskivat 6,2 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Loka-joulukuussa 2014 osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 1 145 tuhatta euroa (-565 teur).

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 1 768 tuhatta euroa (1 838 teur) eli 16,1 % (15,7 %) liikevaihdosta. Raportoitu liikevoitto oli 2 913 tuhatta euroa (1 273 teur). Raportoitu liikevoittoprosentti oli 26,6 (10,9).

Nettorahoituskulut olivat 336 tuhatta euroa (386 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat neljännellä vuosineljänneksellä 382 tuhatta euroa (450 teur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos loka-joulukuussa 2014 oli +31 tuhatta euroa (+80 teur loka-joulukuussa 2013). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -2 tuhatta euroa (-40 teur).

Neljännen vuosineljänneksen voitto oli 2 280 tuhatta euroa (581 teur).

KONSERNIN TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 130 536 tuhatta euroa (133 802 teur). Oma pääoma oli 64 503 tuhatta euroa (58 091 teur). Raportointipäivänä 31.12.2014 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 104,5 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 61,8 Meur. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity tällä hetkellä arvonalentumistarvetta.

Tilikauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 56 936 tuhatta euroa (66 379 teur 31.12.2013), ja niiden keskimaturiteetti oli 3 vuotta 11 kuukautta (3 vuotta 5 kuukautta 31.12.2013).

Korkoriskiltä on suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Kokonaislainasalkusta n. 53 % on kiinteäkorkoista ja n. 47 % vaihtuvakorkoista. Suojaustoimenpiteet huomioon ottaen korollisten velkojen keskikorko 31.12.2014 oli 2,50 % (2,53 %).

Tilinpäätöstilanteessa 31.12.2014 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen seuraavan 12 kuukauden vaikutus tulokseen ennen veroja, kun otetaan huomioon suojaustoimenpiteet, olisi -/+ 267 teur, jos korkotaso nousisi tai laskisi prosenttiyksikön. Tilikautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista veloista erääntyy maksettavaksi 2 353 tuhatta euroa.

Konsernin nettovelkaantumisaste oli tilikauden lopussa 78,0 % (108,7 %). Omavaraisuusaste oli 50,2 % (44,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,51 euroa (2,26 euroa). Rahavarojen lisäys tilikauden aikana oli 3 553 tuhatta euroa (vähennys 282 teur) ja rahavarat tilikauden lopussa olivat 5 534 tuhatta euroa (1 980 teur).

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 3 710 tuhatta euroa (8 502 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy edellisellä tilikaudella 2013 oman liiketoiminnan, 6 253 tuhatta euroa, lisäksi 2 249 teur Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli 11 841 tuhatta euroa (-750 teur), johon sisältyy mm. 2 249 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä saatua pääomanpalautusta sekä 9 462 tuhatta euroa luovutustuottoa Anvia Oyj:n osakkeiden myynnistä.

KUSTANNUSTOIMINTA

Konsernin kustannustoiminnan segmentti muodostuu kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy. Kustannustoiminnan tilikauden liikevaihto oli 36 413 tuhatta euroa (38 257 teur). Kustannustoiminnan liikevaihto laski 4,8 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu pääsääntöisesti heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta. Ilmoitustuotot laskivat 7,8 % ja levikkituotot 1,6 %. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 24,2 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 3 481 tuhatta euroa (4 594 teur).

Heikon ja epävarman taloussuhdanteen vuoksi mediatuottoja vuonna 2015 on edelleen vaikea ennakoida. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja lehtien levikkituottojen laskevan. I-Mediat Oy:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.

PAINOTOIMINTA

Painotoimintasegmentti muodostuu painoyhtiöstä I-print Oy. Painotoiminnan tilikauden liikevaihto oli 12 333 tuhatta euroa (13 763 teur). Liikevaihto laski 10,4 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1 323 tuhatta euroa (19,5 %), mikä johtui kovasta kilpailusta ja heikentyneestä markkinasta. Painotoiminnan liikevoitto laski 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1 749 tuhatta euroa (1 827 teur).

Painotoiminnan vuoden 2015 markkinatilanne tulee Suomessa olemaan edelleen vaikea. Ylikapasiteetti jatkuu graafisessa teollisuudessa samalla kuin kokonaisvolyymi painettujen tuotteiden markkinassa laskee. Raaka-aine- ja energiakustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti. I-print Oy:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.

OSAKKUUSYHTIÖT

Ilkka-Yhtymä-konsernin osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj (29,79 %), Arena Partners Oy (37,82 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,46 %). Omistus Väli-Suomen Media Oy:ssä on myyty kesäkuussa 2014.

Alma Media keskittyy julkaisutoimintaan sekä digitaalisiin kuluttaja- ja yrityspalveluihin. Tunnetuimmat sanomalehdet ovat Aamulehti, Iltalehti ja Kauppalehti.

Ilkka-Yhtymän maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen sekä Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedia käynnistivät vuonna 2013 laajamittaisen toiminnallisen sisältö- ja kehitysyhteistyön. Vuoden 2014 lopussa yhteistyö siirtyi pääosin uuden perustetun yhtiön Lännen Media Oy:n vastuulle. Lännen Median perustajalehtiin kuuluvat Ilkka-Yhtymän sanomalehdet Ilkka ja Pohjalainen, Alma Median sanomalehdet Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat ja Pohjolan Sanomat sekä Kaleva, Turun Sanomat, Keskipohjanmaa, Hämeen Sanomat ja samaan yhtiöön kuuluva Forssan lehti.

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehtiyhtiön yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitys- ja tuotantoyhtiö. Arena Partners  omistaa 35 %:n osuuden Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa Suomessa. Arena Partners konserniin kuuluvat lisäksi mobiilipalveluihin keskittynyt tytäryhtiö Arena Interactive Oy (65%), rekrytointipalveluyhtiö Uranus Oy (36,16%) sekä Adfore Tecnologies Oy (11,8 %).

Yrittävä Suupohja Oy julkaisee Suupohjan alueella jaettavaa ilmaisjakelulehteä Suupohjan Seutu.

ILKKA-YHTYMÄ MYI OMISTAMANSA ANVIA OYJ:N OSAKKEET ELISA OYJ:LLE

Ilkka-Yhtymä Oyj ja sen tytäryhtiöt I-Mediat Oy ja I-print Oy ovat myyneet 28.8.2014 kaikki omistamansa Anvian Oyj:n osakkeet Elisa Oyj:lle. Osakkeiden kauppahinta oli 9,5 miljoonaa euroa ja Ilkka-Yhtymä-konserni kirjasi myynnistä noin 2 miljoonan euron myyntivoiton.

SANOMALEHDET TIIVISTÄVÄT JOURNALISTISTA YHTEISTYÖTÄÄN LÄNNEN MEDIASSA

Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy sekä viisi muuta suomalaista lehtikustantajaa allekirjoittivat 23.6.2014 yhteistyösopimuksen Lännen Median perustamisesta. Valtakunnallinen 40 hengen toimitus aloitti toimintansa lokakuussa 2014. Lännen Media Oy tuottaa sisältöä 12 maakuntalehdelle läntisessä ja pohjoisessa Suomessa.

Yhteistoimitus tuottaa valtakunnallista koti- ja ulkomaan uutissisältöä, ajankohtaisia taustajuttuja, viikonvaihdelukemiston, päivittäiset teemasivut sekä valtakunnallisia verkkouutisia.

Lännen Median lehtien kokonaistavoittavuus on lähes kaksi miljoonaa (1 980 000) suomalaista. Painettujen lehtien yhteinen levikki on 516 375 kappaletta (LT 2013) ja lukijamäärä on 1,28 miljoonaa.

ILKKA-YHTYMÄN LEHDET OSITTAIN HSS MEDIAN JAKELUIHIN

Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy on aloittanut Pohjanmaan ruotsinkielisellä rannikolla jakeluyhteistyön HSS Median kanssa.

I-Mediat Oy:n maakuntalehdet Pohjalainen ja Ilkka siirtyivät Pohjanmaan ruotsinkielisissä kunnissa Vaasaa ja Mustasaarta lukuun ottamatta vaiheittain 1.6.2014 alkaen HSS Median jakelupalveluiden asiakkaaksi. Vaasassa ja osassa Mustasaarta säilyy Postin tuottama varhaisjakelu.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Konsernin kustannustoiminnassa monikanavaista tuotekehitystä on tehty yhteistyössä Arena Partners Oy:n, sen osakaslehtien ja Viestinnän Keskusliiton Next Media ohjelman kanssa. Tuotekehitys on suunnattu asiakaslähtöisesti tuotettuihin uutisointi-, asiointi- ja yhteisöllisyyteen liittyviin palveluihin. Konsernin painotoiminnassa kehitystoiminta keskittyi asiakkaille suunnattujen lisäarvopalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 464 tuhatta euroa. Painotoiminnan investoinnit olivat 85 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan investoinnit olivat 181 tuhatta euroa.

YHTIÖKOKOUS, HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2014 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2018 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 5.5.2014 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Esa Lagerin ja Riitta Viitalan. Seppo Paatelaisen ilmoitettua luopuvansa hallituksen jäsenyydestä, hänen tilalleen loppukaudeksi (kausi päättyy 2015) valittiin Skaala-konsernin toimitusjohtaja, KTM Markku Hautanen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Timo Aukia ja varapuheenjohtajaksi Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Markku Hautanen, Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2014 lopussa yhtiön osakepääoma oli 6 416 302 euroa ja osakkeiden lukumäärä 25 665 208 kappaletta, joista I-sarjan osakkeita (20 ääntä/ osake) oli 4 304 061 ja II-sarjan osakkeita (1 ääni/ osake) 21 361 147. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Vuonna 2014 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 238 632 kappaletta, joka on 5,5 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,7 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 3 320 092 kappaletta, joka vastaa 15,5 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 7,6 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 2,11 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,98 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 1,83 euroa ja ylin 3,05 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 53,7 Meur.

Yhtiön hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Ilkka-Yhtymä Oyj osti 4.11.2010 Oy Herttaässä Ab:ltä 7 250 000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinnasta maksettiin käteisellä 30,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilkka-Yhtymä päätti antaa myyjälle 20,0 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, joka on vapaasti luovutettavissa. Ilkka-Yhtymän hallituksen päätös vaihtovelkakirjalainan antamisesta perustuu yhtiökokouksen 19.4.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän lisäksi yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväiseksi muutettuna oli 311 (321 vuonna 2013). Konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 348 henkilöä työsuhteessa (365). Konsernin henkilömäärä 31.12.2014 kokopäiväisiksi muutettuna oli 294 (312).

Ilkka-Yhtymä-konsernissa on koko henkilöstö kuulunut vuodesta 2000 voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa on kaksi henkilöstön edustajaa.

Ilkka-Yhtymä tiedotti 6.5.2014 aloittavansa sopeuttamistoimet kannattavuuden turvaamiseksi. Osana sopeuttamistoimenpiteitä aloitettiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstösäästöt toteutettiin pääosin koko henkilöstöä koskevina lomautuksina. Säästöt vastasivat noin yhden viikon lomautusta vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla. Vapaaehtoisten eläköitymisten ja yt-neuvotteluissa päätettyjen osa-aikaistamisten ja irtisanomisten seurauksena Ilkka-Yhtymästä väheni pysyvästi noin 10 henkilötyövuotta. Nämä henkilöstösäästöt yhdessä muiden sopeuttamistoimien kanssa johtivat tavoiteltuihin kustannussäästöihin 0,6 miljoonaa euroa vuoden 2014 aikana.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan, levikki- ja  painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti heikossa taloussuhdanteessa. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien mahdollinen laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään kilpailijoiden digitaalisia vaihtoehtoisia palveluja. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, sen osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille.

Viestintäala

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimialan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan ja sisällön kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Heikon taloustilanteen pitkittyminen ja hidas elpyminen vaikuttaa negatiivisesti mediatuotteiden ja –palvelujen kulutukseen. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen ja mainonnan digitalisoituminen, uudet jakelukanavat,  mainosrahoitteisen sisällön määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset sekä niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat ja toimijat.

Kustannustoiminta

Väestön ja aluetalouden kehitys vaikuttavat pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Hyvä levikkipeitto -%, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on noussut verkko- ja mobiilikäyttäjien voimakkaan kasvun myötä.

Tavanomaiset suhdannevaihtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet paikallis- tai maakuntalehtien levikkituottoihin. Taloudelliset suhdanteet sekä mainostajien toimialakohtaiset kilpailutilanteet ja tulevaisuuden odotukset heijastuvat sen sijaan mediamainonnan määrään. Mediamyynti kääntyi laskuun keväällä 2012 ja jatkui edelleen vuonna 2014.

Uusien medioiden esim. kaupunkilehtien ja digitaalisten palvelujen markkinoille tuloon ja poistumiseen vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, ilmoitusmarkkinoiden alueellinen volyymi ja muut kilpailuolosuhteet. Useimmilla lehtikonserneilla, kuten myös Ilkka-Yhtymällä, on vuosien kokemus omista kaupunkilehdistä ja digitaalisista palveluista, joiden laaja tarjonta, hyvä laatu ja paikalliset asiakassuhteet tuovat kilpailuetua.

Uuden teknologian mahdollistaman kuluttajakäyttäytymisen seurauksena osa luokitelluista ilmoituksista, kuten auto- , asunto- ja työpaikkailmoittelusta, on siirtynyt verkkoon. Ilkka ja Pohjalainen ovat varautuneet ko. kehitykseen Arena Partners ja Alma Mediapartners yhteistyöllä. Arena Partners Oy omistaa 35 % Etuovi.com, Vuokraovi.com ja Autotalli.com palveluista, joiden avulla voidaan tarjota alan parhaat palvelut asiakkaillemme. Uusina toimijoina markkinoille ovat tulleet esim. kansainväliset hakukoneyritykset.

Nuorten lukutottumusten muutokset ja internetissä kuluttajalle tarjolla olevan ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi Ilkka-Yhtymä tarjoaa alueensa kuluttajille laadukkaat maakuntalehtien verkko- ja mobiilipalvelut. Kyseisten palveluiden tavoitteena on kehittyä Arena Partners-liittouman strategian mukaisesti maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kauppapaikaksi.

Graafinen toiminta

Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat yleiset taloudelliset suhdanteet. Vientitoiminta Pohjoismaihin riippuu markkinatilanteen lisäksi valuuttakurssien kehittymisestä.

Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina maltillinen. Hintapaineet saattavat kasvaa tulevaisuudessa, koska paperiteollisuuden kapasiteettia on leikattu kannattavuuskehityksen turvaamiseksi. I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille ja hankintayhteistyöllä muiden alan toimijoiden kanssa.

Lehtien jakelut on ulkoistettu Posti Group Oyj:lle sekä HSS Media Ab:lle. Jakelutoiminnan lähiajan riskit koostuvat lähinnä niiden hinta- ja palvelutason kehityksestä. Näihin riskeihin vaikuttavat aleneva volyymikehitys, jakelijoiden palkkakehitys, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä uusi postitoimilaki. Pidemmällä aikavälillä jakelupalvelujen saatavuus ja niihin liittyvät hintariskit ovat kasvussa.

Rahoitusriskit

Konserni altistuu korkoriskille ja osakkeiden hintariskille. Konsernin korkoriski muodostuu lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen muutoksista. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama korkopolitiikka. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää korkokustannusten volatiliteettia siten, että riski korkokustannusten kasvusta sekä korkokustannukset pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena sekä korkosidonnaisuusajan avulla. Tarvittaessa yritys voi käyttää koronvaihtosopimuksia korkoriskin suojaamiseksi. Konsernin lainajärjestelyt ja korkoriskiltä suojautuminen on kerrottu edellä kohdassa Konsernin tase ja rahoitus. Yhtiön lainajärjestelyihin sisältyy tavanomaisia vakuuksia. Lainajärjestelyissä ei ole erityisiä kovenantteja.

Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään ylläpitämään luottolimiittien avulla.  Käyttämättömien luottolimiittien kokonaismäärä 31.12.2014 oli 13 Meur (13 Meur 31.12.2013). Lisäksi konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden markkinahintojen vaihteluista aiheutuville hintariskeille.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä tiedotti 30.1.2015, että Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvat kustannustoimintaa harjoittava I-Mediat Oy ja painotoimintaa harjoittava I-print Oy aloittavat yt-neuvottelut. Neuvottelut koskevat I-Mediat Oy:n maakuntalehtien teknisen valmistuksen ja mediamyynnin henkilökuntaa sekä I-print Oy:n sanomalehtipainon henkilökuntaa.

Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa toiminta sekä henkilöstön määrä digitalisoituvan toiminnan ja laskeneen volyymikehityksen mukaiseksi.

Neuvottelut saattavat johtaa henkilöstön lomautuksiin ja/tai alle 10 henkilön osa-aikaistamisiin tai irtisanomisiin.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallitus esittää 22.4.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 jaetaan osinkoa 0,10 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 2 566 520,80 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 24.4.2015 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2015. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2014 yhteensä 55 037 623,59 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla. Kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan jonkin verran laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2015.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon ja oman toiminnan liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2014 tasolla.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2014

10-12/

2013

Muutos

%

1-12/

2014

1-12/

2013

Muutos

%

LIIKEVAIHTO 10 963 11 707 -6 41 802 44 893 -7
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -5 -2 -246 -3 6 -153
Liiketoiminnan muut tuotot 154 97 59 454 392 16
Materiaalit ja palvelut -3 384 -3 661 -8 -13 379 -14 484 -8
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 060 -4 274 -5 -16 782 -17 020 -1
Poistot -426 -519 -18 -1 856 -2 078 -11
Liiketoiminnan muut kulut -1 473 -1 511 -2 -5 302 -5 711 -7
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) 1 145 -565 303 4 318 -22 630 119
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 913 1 273 129 9 251 -16 631 156
Rahoitustuotot ja -kulut -336 -386 13 883 -347 354
VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA 2 577 887 191 10 133 -16 978 160
Tuloverot -297 -306 -3 -1 063 -1 199 -11
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 280 581 292 9 070 -18 178 150
             
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,09 0,02 292 0,35 -0,71 150
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665   25 665 25 665  

*) 2013: Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn kertaluonteisen alaskirjauksen, 27 Meur (Q3/2013).

**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2014

10-12/

2013

Muutos

%

1-12/

2014

1-12/

2013

Muutos

%

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 280 581 292 9 070 -18 178 150
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:            
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:            
Myytävissä olevat sijoitukset            
 Käyvän arvon muutokset 2     -24 2 -1126
 Siirretty tuloslaskelmaan       126    
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -43 -235 82 -173 -342 49
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot   12   -20 11 -282
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -42 -223 81 -91 -328 72
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 239 358 526 8 979 -18 506 149

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2014

10-12/

2013

Muutos % 1-12/

2014

1-12/

2013

Muutos %
Kustannustoiminta            
Ulkoinen liikevaihto 9 481 9 809 -3 36 330 38 098 -5
Segmenttien välinen liikevaihto 20 44 -54 83 159 -47
Kustannustoiminta yhteensä 9 501 9 853 -4 36 413 38 257 -5
             
Painotoiminta            
Ulkoinen liikevaihto 1 482 1 898 -22 5 472 6 795 -19
Segmenttien välinen liikevaihto 1 797 1 773 1 6 861 6 968 -2
Painotoiminta yhteensä 3 279 3 671 -11 12 333 13 763 -10
             
Kohdistamattomat            
Segmenttien välinen liikevaihto 550 568 -3 2 231 2 269 -2
Kohdistamattomat yhteensä 550 568 -3 2 231 2 269 -2
             
Segm. välinen liikevaihto -2 368 -2 385 -1 -9 175 -9 395 -2
Konsernin liikevaihto yhteensä 10 963 11 707 -6 41 802 44 893 -7

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2014

10-12/

2013

Muutos % 1-12/

2014

1-12/

2013

Muutos %
Kustannustoiminta 1 231 1 339 -8 3 481 4 594 -24
Painotoiminta 556 573 -3 1 749 1 827 -4
Osakkuusyhtiöt 1 145 -565 303 4 318 -22 630 119
Kohdistamattomat -20 -74 73 -297 -422 30
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 2 913 1 273 129 9 251 -16 631 156

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 12/2014 12/2013 Muutos %
Kustannustoiminta 8 826 9 252 -5
Painotoiminta 8 674 8 788 -1
Kohdistamattomat 113 036 115 762 -2
Konsernin varat yhteensä 130 536 133 802 -2

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 12/2014 12/2013 Muutos %
       
VARAT      
       
PITKÄAIK. VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 629 789 -20
Liikearvo 314 314  
Sijoituskiinteistöt 147 182 -19
Aineelliset hyödykkeet 10 230 11 459 -11
Osuudet osakkuusyhtiöissä 105 310 103 492 2
Myytävissä olevat sijoitukset 2 953 10 668 -72
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567    
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214  
PITKÄAIK. VARAT 120 364 127 118 -5
       
LYHYTAIK. VARAT      
Vaihto-omaisuus 523 483 8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 876 2 866  
Tuloverosaaminen 150 96 56
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 089 1 259 -13
Rahat ja pankkisaamiset 5 534 1 980 179
LYHYTAIK. VARAT 10 172 6 684 52
       
VARAT YHTEENSÄ 130 536 133 802 -2
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 6 416 6 416  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 716 48 635  
Kertyneet voittovarat 9 371 3 040 208
OMA PÄÄOMA 64 503 58 091 11
       
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 178 216 -18
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 54 549 60 432 -10
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 75 88 -15
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 54 801 60 736 -10
       
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 387 5 947 -60
Ostovelat ja muut velat 8 340 8 768 -5
Tuloverovelka 504 260 94
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 11 232 14 975 -25
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 130 536 133 802 -2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-12/

2014

1-12/

2013

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Tilikauden voitto/ tappio 9 070 -18 178
Oikaisut -2 334 26 229
Käyttöpääoman muutos -486 408
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

6 250 8 459
Maksetut korot -1 649 -1 749
Saadut korot 31 35
Saadut osingot liiketoiminnasta 55 2 344
Muut rahoituserät -45 333
Maksetut välittömät verot -932 -920
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 3 710 8 502
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-352 -1 398
Saatu pääomanpalautus 2 249  
Investoinnit sijoituksiin -29 -18
Luovutustulot sijoituksista 10 056 138
Myönnetyt lainat -567  
Saadut osingot investoinneista 484 528
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 11 841 -750
     
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 15 551 7 753
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 561 -4 217
Pitkäaikaisten lainojen muutos -5 889  
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 548 -3 818
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -11 998 -8 035
     
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 3 553 -282
     
Rahavarat katsauskauden alussa 1 980 2 263
Rahavarat katsauskauden lopussa 5 534 1 980

TUNNUSLUKUJA

  2014 2013
Liikevaihto, Meur 41,8 44,9
muutos % -6,9 -2,7
Liikevoitto/ -tappio, Meur 9,3 -16,6
% liikevaihdosta 22,1 -37,0
Voitto/ tappio ennen veroja, Meur 10,1 -17,0
% liikevaihdosta 24,2 -37,8
Tilikauden voitto/ tappio, Meur 9,1 -18,2
% liikevaihdosta 21,7 -40,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,8 -26,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,7 -11,6
Omavaraisuusaste, % 50,2 44,2
Nettovelkaantumisaste, % 78,0 108,7
Bruttoinvestoinnit, Meur *) 0,5 1,4
% liikevaihdosta 1,1 3,2
Taseen loppusumma, Meur 130,5 133,8
Maksuvalmius (current ratio) 0,91 0,45
Henkilöstö keskimäärin 311 321
Tulos/osake (EPS), eur 0,35 -0,71
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,14 0,33
Oma pääoma/osake, eur 2,51 2,26
Osinko/osake (I-sarja), eur     **) 0,10 0,10
Osinko/osake (II-sarja), eur    **) 0,10 0,10
Osinko/tulos, (I-sarja), % 28,3 neg.
Osinko/tulos, (II-sarja), % 28,3 neg.
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 3,3 2,1
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 5,2 3,5
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 8,5 neg.
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 5,4 neg.
Osakekannan markkina-arvo, Meur 53,7 81,9
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

**) Vuodelta 2014 hallituksen esitys

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1000 eur) Q1/ 2014 Q2/ 2014 Q3/ 2014 Q4/ 2014
LIIKEVAIHTO 10 143 10 777 9 918 10 963
LIIKEVOITTO 1 193 2 523 2 622 2 913
KATSAUSKAUDEN VOITTO 675 2 603 3 512 2 280
         
(1000 eur) Q1/ 2013 Q2/ 2013 Q3/ 2013 Q4/ 2013
LIIKEVAIHTO 10 987 11 585 10 614 11 707
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 258 3 859 -24 022 1 273
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 1 927 3 982 -24 668 581

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

 

Oman pääoman muutos 1-12/ 2013 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 99 48 498 24 25 529 80 567
Muu oman pääoman muutos         -53 -53
Tilikauden laaja tulos   14     -18 519 -18 506
Osingonjako         -3 850 -3 850
Osuus osakkuusyhtiömuutoksista         -68 -68
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2013 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091

 

Oman pääoman muutos 1-12/ 2014 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091
Tilikauden laaja tulos   82     8 897 8 979
Osingonjako         -2 567 -2 567
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2014 6 416 194 48 498 24 9 371 64 503

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 12/2014 12/2013
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 50 491 49 680
     
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 3 961 4 059

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-12/

2014

1-12/

2013

Muutos %
Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 459 11 862 -3
Lisäykset 294 1 266 -77
Vähennykset -4    
Tilikauden poistot -1 519 -1 670 -9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 10 230 11 459 -11

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 12/2014 12/2013
     
Tavaroiden ja palveluiden myynti    
Osakkuusyhtiöille 256 261
Muulle lähipiirille 837 860
     
Tavaroiden ja palveluiden ostot    
Osakkuusyhtiöiltä 335 464
Muulta lähipiiriltä 4 29
     
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 567  
     
Myynti- ja muut saamiset    
Osakkuusyhtiöiltä 53 48
Muulta lähipiiriltä 16 61
     
Ostovelat    
Osakkuusyhtiöille 8 16

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 12/2014 12/2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 005 989

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2014 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 089 1 089    
Myytävissä olevat sijoitukset 1 533   1 533  
YHTEENSÄ 2 623 1 089 1 533  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 803   1 803  
YHTEENSÄ 1 803   1 803  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2013 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 259 1 259    
Myytävissä olevat sijoitukset 9 249   9 249  
YHTEENSÄ 10 507 1 259 9 249  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 701   1 701  
YHTEENSÄ 1 701   1 701  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 420 tuhatta euroa (1 419 tuhatta euroa vuonna 2013) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

LEHTIEN TARKASTETUT KOKONAISLEVIKIT 2014

Ilkka 47 021
Pohjalainen 21 161
Komiat 6 140
Viiskunta 5 331
Järviseutu 5 006
Suupohjan Sanomat 3 804
Jurvan Sanomat 1 983
Vaasan Ikkuna (jakelu) 50 314
Etelä-Pohjanmaa (jakelu) 46 800

Laadintaperiaatteita

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.1.2014 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– IFRS 10 Konsernitilinpäätös (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi määrittää olemassa olevien periaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.
– IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi painottaa yhteisten järjestelyiden kirjanpidollisessa käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita ennemmin kuin niiden juridista muotoa (kuten nykyinen säännöstö). Lisäksi standardi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.
– IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä  (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi kokoaa yhteen kaikki liitetietovaatimukset koskien erilaisia osuuksia muissa yhteisöissä, mukaan lukien osakkuusyhtiöt, yhteiset järjestelyt, erityistä tarkoitusta varten perustetut yhtiöt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät yhtiöt. Standardi laajensi liitetietoja, joita konserni esittää omistuksistaan muissa yhteisöissä.
– Muutos IAS 32:seen Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos tarkentaa rahoitusvarojen ja -velkojen nettomääräistä esittämistä koskevia sääntöjä ja lisää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. Standardin muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Muilta osin tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2013. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Hallitus esittää 22.4.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 jaetaan osinkoa 0,10 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 2 566 520,80 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 24.4.2015 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2015. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2014 yhteensä 55 037 623,59 euroa.

EHDOTUS HALLITUKSELLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTUUTUKSESTA

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus ehdottaa 22.4.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Valtuutuksen nojalla annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000  osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 %  yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi