Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 5.5.2014, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2014

– Liikevaihto 10,1 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa)
– Levikkituotot kasvoivat hieman ja kokonaiskustannukset laskivat
– Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 0,7 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa)
– Liikevoitto 11,8 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 6,6 %(7,8 %)
– Voitto ennen veroja 0,7 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa)
– Tulos/ osake 0,03 euroa (0,08 euroa)
– Omavaraisuusaste 44,1 % säilyi hyvällä tasolla

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 7,7 %. Liikevaihto oli 10,1 Meur (edellisen vuoden vastaavana aikana 11,0 Meur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,5 %. Ilmoitustuotot laskivat 11,8 %. Levikkituotot kasvoivat 0,7 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 20,7 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 47 %, ilmoitustuottojen 40 % ja painotuottojen 13 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,1 Meur (0,1 Meur).

Tammi-maaliskuun kulut olivat 9,6 Meur (10,2 Meur). Kulut laskivat 6,2 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 10,9 %. Henkilöstökulut laskivat 1,1 % ja liiketoiminnan muut kulut 10,1 %. Poistot pienenivät 6,7 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 0,5 Meur (1,4 Meur). Konsernin liikevoitto oli 1,2 Meur (2,3 Meur). Liikevoitto laski edellisvuodesta 47,2 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 11,8 (20,6). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 0,7 Meur (0,9 Meur) eli 6,6 % (7,8 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 0,3 Meur ja painotoiminnan liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla.

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 0,5 Meur (0,2 Meur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,1 Meur (-0,01 Meur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 0,4 Meur (0,4 Meur). Korkoriskiltä on suojauduttu vuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2014 oli +0,01 Meur (+0,2 Meur tammi-maaliskuussa 2013).

Voitto ennen veroja oli 0,7 Meur (2,1 Meur). Verot olivat 0,04 Meur (0,2 Meur) ja katsauskauden tulos 0,7 Meur (1,9 Meur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 140,0 Meur (169,6 Meur). Oma pääoma oli 58,8 Meur (82,6 Meur). Raportointipäivänä 31.3.2014 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 100,9 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 62,5 Meur. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 66,4 Meur (70,6 Meur). Omavaraisuusaste oli 44,1 % (50,7 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,29 euroa (3,22 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 2,2 Meur (5,8 Meur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 4,1 Meur (8,1 Meur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 2,7 Meur (5,9 Meur).  Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy vertailukaudella oman liiketoiminnan 3,6 Meur lisäksi 2,2 Meur Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli -0,6 Meur (-0,1 Meur).

SANOMALEHDET TIIVISTÄVÄT JOURNALISTISTA YHTEISTYÖTÄÄN LÄNNEN MEDIASSA

Kuusi suomalaista lehtikustantajaa (I-Mediat Oy, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Alma Media Kustannus Oy, Kaleva Oy, Hämeen sanomat Oy, Turun Sanomat Oy) ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka perusteella ne suunnittelevat journalistisen yhteistyönsä merkittävää syventämistä ja laajentamista.

Ilkka, Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat, Pohjolan Sanomat, Kaleva, Hämeen Sanomat, Forssan Lehti ja Turun Sanomat suunnittelevat perustavansa vuoden 2014 aikana Lännen Media -nimisen toimituksellisen yhtiön tuottamaan kaikille lehdille yhteistä sisältöä.

Yhteistyön toteutuessa Lännen Media Oy tuottaa 12 osakaslehdelle valtakunnallisen politiikan, talouden ja yhteiskunnallisen uutisoinnin. Lisäksi Lännen Media tuottaa osakaslehdilleen ulkomaanuutiset, viikonvaihdeaineistoa, teemasivuja ja valtakunnallisia verkkouutisia. Digitaalisen sisällön tuotekehityksen nopeuttaminen on Lännen Median keskeinen tavoite. Lännen Media Oy:n yhteistoimituksessa työskentelisi n. 40 journalistia eri puolilla Suomea.

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 15.247 kappaletta, joka on 0,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,1 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 458.994 kappaletta, joka vastaa 2,1 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 1,3 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 3,72 euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,98 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,65 euroa ja ylin 3,05 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 74,0 Meur.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2013 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2013 vuosikertomuksessa.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2014 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2014 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2018 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla ja kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2014.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2013 tasosta.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan vuoden 2013 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2013, ja lisäksi vuonna 2014 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2013 sivulla 63.

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos 1-12/
2013
LIIKEVAIHTO 10 143 10 987 -8 % 44 893
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -2 5 -141 % 6
Liiketoiminnan muut tuotot 115 93 24 % 392
Materiaalit ja palvelut -3 215 -3 608 -11 % -14 484
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 510 -4 560 -1 % -17 020
Poistot -489 -524 -7 % -2 078
Liiketoiminnan muut kulut -1 377 -1 532 -10 % -5 711
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) 527 1 397 -62 % -22 630
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 1 193 2 258 -47 % -16 631
Rahoitustuotot ja -kulut -482 -162 -198 % -347
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 711 2 097 -66 % -16 978
Tuloverot -36 -170 -79 % -1 199
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 675 1 927 -65 % -18 178
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,03 0,08 -65 % -0,71
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665 25 665

*) 1-12/2013: Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn kertaluonteisen alaskirjauksen, 27 Meur (Q3/2013).
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos 1-12/
2013
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 675 1 927 -65 % -18 178
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat sijoitukset
 Käyvän arvon muutokset 1 2 -70 % 2
 Siirretty tuloslaskelmaan 2
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -12 85 -114 % -342
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot -1 11
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -10 86 -111 % -328
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 665 2 013 -67 % -18 506

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-3/2014 1-3/2013 Muutos 1-12/2013
Kustannustoiminta
Ulkoinen liikevaihto 8 875 9 388 -5 % 38 098
Segmenttien välinen liikevaihto 25 37 -33 % 159
Kustannustoiminta yhteensä 8 900 9 425 -6 % 38 257
Painotoiminta
Ulkoinen liikevaihto 1 268 1 599 -21 % 6 795
Segmenttien välinen liikevaihto 1 686 1 774 -5 % 6 968
Painotoiminta yhteensä 2 954 3 372 -12 % 13 763
Kohdistamattomat
Segmenttien välinen liikevaihto 560 567 -1 % 2 269
Kohdistamattomat yhteensä 560 567 -1 % 2 269
Segm. välinen liikevaihto -2 271 -2 377 -4 % -9 395
Konsernin liikevaihto yhteensä 10 143 10 987 -8 % 44 893

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-3/2014 1-3/2013 Muutos 1-12/2013
Kustannustoiminta 499 778 -36 % 4 594
Painotoiminta 330 317 4 % 1 827
Osakkuusyhtiöt 527 1 397 -62 % -22 630
Kohdistamattomat -163 -234 30 % -422
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 1 193 2 258 -47 % -16 631

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-3/2014 1-3/2013 Muutos 1-12/2013
Kustannustoiminta 14 304 15 364 -7 % 9 252
Painotoiminta 9 999 10 184 -2 % 8 788
Kohdistamattomat 115 700 144 060 -20 % 115 762
Konsernin varat yhteensä 140 003 169 609 -17 % 133 802

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 3/2014 3/2013 Muutos 12/2013
VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 708 981 -28 % 789
Liikearvo 314 314 314
Sijoituskiinteistöt 173 220 -21 % 182
Aineelliset hyödykkeet 11 210 11 926 -6 % 11 459
Osuudet osakkuusyhtiöissä 101 758 128 029 -21 % 103 492
Myytävissä olevat sijoitukset 10 541 10 682 -1 % 10 668
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 567
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 214
PITKÄAIK. VARAT 125 486 152 367 -18 % 127 118
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 584 577 1 % 483
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 201 6 422 28 % 2 866
Tuloverosaaminen 396 510 -22 % 96
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 192 1 672 -29 % 1 259
Rahat ja pankkisaamiset 4 144 8 060 -49 % 1 980
LYHYTAIK. VARAT 14 517 17 241 -16 % 6 684
VARAT YHTEENSÄ 140 003 169 609 -17 % 133 802
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 637 48 622 0 % 48 635
Kertyneet voittovarat 3 703 27 541 -87 % 3 040
OMA PÄÄOMA 58 756 82 579 -29 % 58 091
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 197 54 266 % 216
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 61 634 66 349 -7 % 60 432
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 88 102 -13 % 88
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 61 919 66 504 -7 % 60 736
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 747 4 241 12 % 5 947
Ostovelat ja muut velat 14 222 15 929 -11 % 8 768
Tuloverovelka 359 355 1 % 260
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 19 328 20 525 -6 % 14 975
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 140 003 169 609 -17 % 133 802

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-3/

2014

1-3/

2013

 1-12/

2013

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/ tappio 675 1 927 -18 178
Oikaisut 454 -546 26 229
Käyttöpääoman muutos 2 052 2 813 408
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

3 180 4 194 8 459
Maksetut korot -208 -224 -1 749
Saadut korot 6 7 35
Saadut osingot liiketoiminnasta 8 2 257 2 344
Muut rahoituserät -11 -12 333
Maksetut välittömät verot -257 -331 -920
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 2 718 5 890 8 502
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-111 -204 -1 398
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto 126 97 121
Myönnetyt lainat -567
Saadut osingot investoinneista 15 528
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -552 -92 -750
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 2 166 5 798 7 753
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 217
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 -3 818
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3 -8 035
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 2 163 5 797 -282
Rahavarat katsauskauden alussa 1 980 2 263 2 263
Rahavarat katsauskauden lopussa 4 144 8 060 1 980

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

3/2014 3/2013 12/2013
Tulos/osake (eur) 0,03 0,08 -0,71
Oma pääoma/osake (eur) 2,29 3,22 2,26
Henkilöstö keskimäärin 304 320 321
Investoinnit (1 000 eur) *) 150 561 1 423
Korolliset velat (1 000 eur) 66 381 70 590 66 379
Omavaraisuusaste, % 44,1 50,7 44,2
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-3/ 2013 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 99 48 498 24 25 529 80 567
Katsauskauden laaja tulos 1 2 011 2 013
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2013 6 416 100 48 498 24 27 541 82 579

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2014 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091
Katsauskauden laaja tulos 2 663 665
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2014 6 416 115 48 498 24 3 703 58 756

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 3/2014 3/2013 12/2013
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 51 042 53 451 49 680
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet
Takaukset 4 059 4 096 4 059

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-3/

2014

1-3/

2013

Muutos 1-12/

2013

Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 459 11 862 -3 % 11 862
Lisäykset 147 484 -70 % 1 266
Tilikauden poistot -396 -420 -6 % -1 670
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 11 210 11 926 -6 % 11 459

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 3/2014 3/2013 12/2013
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Osakkuusyhtiöille 56 55 261
Muulle lähipiirille 173 213 860
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Osakkuusyhtiöiltä 125 136 464
Muulta lähipiiriltä 2 29
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset
Omistusyhteysyrityslainasaamiset 567
Myyntisaamiset
Osakkuusyhtiöiltä 10 14 48
Muulta lähipiiriltä 42 77 61
Ostovelat
Osakkuusyhtiöille 61 15 16

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 3/2014 3/2013 12/2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 293 247 989

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 3/2014 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 192 1 192
Myytävissä olevat sijoitukset 9 122 9 122
YHTEENSÄ 10 313 1 192 9 122
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 1 693 1 693
YHTEENSÄ 1 693 1 693

 

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 3/2013 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 672 1 672
Myytävissä olevat sijoitukset 9 243 9 243
YHTEENSÄ 10 915 1 672 9 243
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 2 199 2 199
YHTEENSÄ 2 199 2 199

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 419 tuhatta euroa (1 439 tuhatta euroa 3/2013) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi