Ilkka-Yhtymä Oyj                      Tilinpäätöstiedote 17.2.2014, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TILIKAUSI 2013
– Liikevaihto 44,9 miljoonaa euroa (46,2 miljoonaa euroa), lasku 2,7 %
– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 6,0 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa), kasvu 1,6 %
– Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 13,4 (12,8)
– Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehtiin 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.
– Konsernin raportoitu liiketappio 16,6 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa) ja raportoitu liikevoittoprosentti -37,0 (-23,5)
– Konsernin tulos/ osake ml. osakkuusyhtiötulokset ilman arvonalentumiskirjausta 0,34 euroa (0,31 euroa)
– Raportoitu tulos/ osake  -0,71 euroa (-0,55 euroa)
– Omavaraisuusaste 44,2 % säilyi hyvänä (50,7 % vuonna 2012)
– Hallitus esittää osingoksi 0,10 euroa osakkeelta

LOKA-JOULUKUU 2013
– Liikevaihto 11,7 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa), lasku 1,4 %
– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 1,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa), kasvu 14,6 %
– Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 15,7 (13,5)
– Konsernin raportoitu liikevoitto 1,3 miljoonaa euroa (Q4/2012 Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 22 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen jälkeen konsernin raportoitu liiketappio oli 20,6 miljoonaa euroa) ja raportoitu liikevoittoprosentti 10,9 (-173,2)
– Konsernin tulos/ osake ml. osakkuusyhtiötulokset ilman Q4/2012 arvonalentumiskirjausta 0,02 euroa (0,03 euroa)
– Raportoitu tulos/ osake 0,02 euroa (-0,83 euroa)

TOIMITUSJOHTAJA MATTI KORKIATUPA:

”Median toimintaympäristö oli haastava johtuen heikosta talouskehityksestä ja digitalisaation tuomasta kilpailusta. Alkuvuoden 2013 laskeva mainosmarkkina piristyi kesällä mutta kääntyi jälleen laskuun loppuvuodesta kuluttajien varovaisuudesta johtuen. Mediamainonta väheni Suomessa 8,1 % ja varsinaisissa sanomalehdissä 15,8 %.  Lehtien levikit laskivat heikon talouskasvun ja mainosrahoitteisten sisältöjen kiihdyttäessä kuluttajakäyttäytymisen muutosta.  Heikentyneestä toimintaympäristöstä huolimatta kustannustoimintamme liikevaihto ja kannattavuus säilyivät kohtuullisella tasolla. Parhaiten menestyimme painamisessa, jossa sekä rotaatio- että arkki-/digipainon liikevaihto ja kannattavuus säilyivät hyvällä tasolla huolimatta laskevasta kokonaismarkkinasta.

Karsimme toisella vuosipuoliskolla kuluja sopeuttaessamme toimintojamme ennakoitua heikomman liikevaihdon johdosta. Jatkamme strategisten hankkeiden toteuttamista, joiden tavoitteena on varmistaa konsernin menestyminen tulevina vuosina. Henkilöstön kanssa sovittiin vapaaehtoisista säästötoimenpiteistä, joista suurimman taloudellisen vaikutuksen toi lomarahojen vaihtaminen osittain vapaaksi.

Pitkään jatkunut toimituksellinen yhteistyö Väli-Suomen Median kanssa päättyi vuoden 2013 lopussa. Yhteistyö Alma Aluemedian kanssa alkoi ja laajeni asteittain vuoden 2013 aikana. Vuoden vaihteessa 2014 ko. konsortioon liittyy myös Keskipohjanmaa.  Lisäksi toimituksellinen yhteistyömme Kalevan ja Turun Sanomien kanssa on vahvistunut ulkomaan- ja teematoimituksen myötä.

Kokemukset vuoden 2013 alussa uudistetusta yritysmarkkinoinnin toimintatavasta ovat olleet asiakaspalautteen ja tulosten osalta myönteisiä. Monikanavainen ilmoitusmyyntimme palvelee entistä paremmin asiakkaitamme ja myyntitulokset olivat alan tuloksiin nähden positiivisia.

Kustannusyhtiön suurimpia kehityshankkeita ovat olleet yritysmarkkinoinnin myynnin johtamisjärjestelmä sekä digilehtien tuotekehitys- ja markkinointihanke. I-printin suurimmat investoinnit kohdistuivat postituslaitteiston uudistamiseen sekä uuden digi-painokoneen käyttöönottoon.

Suurin alkavan vuoden toiminnallinen muutos koskee toimituksen toimintamallin hiomista syntyvän Lännen Media yhteistyöverkostoon sopivaksi. Emme ole tehneet päätöstä maakuntalehtiemme formaattimuutoksesta, mutta teemme selvityksiä ja valmisteluja mahdollista tulevaa tabloid- muutosta varten. Työn alla on myös digitaalisten sisältöjen maksullisuuden kasvattaminen.

Lehtien kustannustehokas ja kattava jakelu on nousemassa entistä tärkeämmäksi valtio-omisteisen Itellan tarkistettua strategiaansa laskevien kirje- ja lehtivolyymien vuoksi.  Sanomalehtien asiakkaiden tasavertaisuuden kannalta on haja-asutusalueiden viisipäiväisen jakelun säilyminen tärkeää.

Henkilöstön työvireyden ja toiminnan tuloksellisuuden kehittämiseksi panostamme edelleen työhyvinvointiin, osaamiseen sekä uudistuviin työmenetelmiin ja niitä tukeviin laitteisiin ja järjestelmiin.

Uskomme vahvasti yhtymän menestymiseen korostamalla toiminnassamme asiakaslähtöisyyttä, paikallisuutta ja siihen liittyvää yhteisöllisyyttä. Maakunnallisena, monikanavaisena mediayhtiönä täydennämme tuotteitamme ja palveluitamme kumppanuuksiemme kautta. Kuuntelemme herkällä korvalla paikallisen asiakaskunnan tarpeita ja hyödynnämme verkostoimaisesta toiminnasta saatavia laatu- ja kustannusetuja.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen BKT:n ennakoidaan supistuneen VM:n suhdannekatsauksen 19.12.2013 mukaan noin 1,2 prosenttia vuonna 2013. Suomen BKT:n kasvuksi vuonna 2014 arvioidaan 0,8 prosenttia. Inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 1,6 prosenttia ja koko vuoden 2013 keskimääräinen inflaatio oli 1,5 %.

Tilastokeskuksen tammikuisen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien talousluottamus on vahvempi kuin vuosi sitten, mutta edelleen hieman heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Yksityisen kulutuksen arvioidaan vähentyneen 0,6 prosenttia vuonna 2013. Vuonna 2014 yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan jäävän noin 0,2 prosenttiin.

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainonta Suomessa laski 8,1 % vuonna 2013. Mainonta laski sanomalehdissä 15,8 % ja kaupunki- ja noutolehdissä 15,2 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 34,7 % ja kaupunki- ja noutolehtien 5,4 %. Verkkomediamainonta kasvoi 6,8 % ja sen osuus mediamainonnasta oli 19,7 %.

KONSERNIRAKENNE

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy ja lehti- ja arkkipainoyhtiöstä I-print Oy. Konserniin kuuluvat lisäksi kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja Seinäjoen Kassatalo Osakeyhtiö sekä Pohjalaismediat Oy. Konsernin päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, viisi paikallislehteä (Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat, Suupohjan Sanomat), kaksi kaupunkilehteä (Vaasan Ikkuna, Etelä-Pohjanmaa), lehtien verkko- ja mobiilipalvelut sekä I-print Oy:n paino- ja viestintäpalvelut.

Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj, Arena Partners Oy, Väli-Suomen Media Oy sekä Yrittävä Suupohja Oy.

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto laski 2,7 prosenttia ja oli 44 893 tuhatta euroa (46 158 teur vuonna 2012). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,7 %. Ilmoitustuotot laskivat 11 % ja levikkituotot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 18,3 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 43 %, ilmoitustuottojen 41 % ja painotuottojen 15 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 392 tuhatta euroa (437 teur).

Konsernin tilikauden kulut olivat 39 293 tuhatta euroa (40 689 teur). Kulut laskivat 3,4 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 3,6 %. Henkilöstökulut laskivat 4,5 %. Yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa sovittiin toukokuussa 2013 vapaaehtoisista säästötoimista, jotka vastaavat n. yhden viikon lomarahavapaata vuonna 2013. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 4,3 % ja poistot 28,8 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli alaskirjauksen jälkeen -22 630 tuhatta euroa (-16 774 teur). Testauslaskennan perusteella Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehtiin 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä (22 miljoonaa euroa Q4/2012). Kirjauksilla ei ole kassavirtavaikutusta.

Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 5 999 tuhatta euroa (5 906 teur) eli  13,4 % (12,8 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto ml. osakkuusyhtiötulokset ilman 27 Meur (22 Meur) arvonalentumiskirjausta oli 10 369 tuhatta euroa (11 132 teur). Raportoitu liiketappio oli 16 631 tuhatta euroa (10 868 teur). Raportoitu liikevoittoprosentti oli -37,0 (-23,5).

Nettorahoituskulut olivat 347 tuhatta euroa (2 550 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 22 tuhatta euroa (-99 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1 789 tuhatta euroa (2 184 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu vuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos oli +734 tuhatta euroa (-920 teur).

Voitto ennen veroja ml. osakkuusyhtiötulokset ilman 27 Meur (22 Meur) arvonalentumiskirjausta oli 10 022 tuhatta euroa (8 582 teur) ja raportoitu tappio ennen veroja oli 16 978 tuhatta euroa (13 418 teur). Verot olivat 1 199 tuhatta euroa (669 teur). Konsernin katsauskauden tulos ml. osakkuusyhtiötulokset ilman arvonalentumiskirjausta oli 8 822 tuhatta euroa (7 913 teur) ja raportoitu tappio oli 18 178 tuhatta euroa (14 087 teur). Osakekohtainen tulos ml. osakkuusyhtiötulokset ilman arvonalentumiskirjausta oli 0,34 euroa (0,31 euroa) ja raportoitu -0,71 euroa (-0,55 euroa).

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuussa 2013 konsernin liikevaihto oli 11 707 tuhatta euroa (11 877 teur). Liikevaihto laski 1,4 %. Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,1 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 23,2 %. Loka-joulukuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 42 %, ilmoitustuottojen 42 % ja painotuottojen 16 %. Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 97 tuhatta euroa (95 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 9 964 tuhatta euroa (10 362 teur). Kulut laskivat 3,8 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Loka-joulukuussa 2013 osuus osakkuusyritysten tuloksista oli -565 tuhatta euroa (vuoden 2012 loka-joulukuussa 22 Meur arvonalentumiskirjauksen jälkeen -22 180 tuhatta euroa).

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 1 838 tuhatta euroa (1 604 teur) eli  15,7 % (13,5 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto ml. osakkuusyhtiötulokset oli 1 273 tuhatta euroa (1 424 teur loka-joulukuussa 2012 ilman 22 Meur arvonalentumiskirjausta osakkuusyhtiösijoitukseen). Raportoitu liikevoitto oli 1 273 tuhatta euroa (liiketappio 20 576 tuhatta euroa loka-joulukuussa 2012). Raportoitu liikevoittoprosentti oli 10,9 (-173,2).

Nettorahoituskulut olivat 386 tuhatta euroa (424 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -40 tuhatta euroa (102 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat neljännellä vuosineljänneksellä 450 tuhatta euroa (482 teur). Koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutos loka-joulukuussa 2013 oli +80 tuhatta euroa (-65 teur loka-joulukuussa 2012).

Neljännen vuosineljänneksen tulos ml. osakkuusyhtiötulokset oli 581 tuhatta euroa (715 teur loka-joulukuussa 2012 ilman arvonalentumiskirjausta osakkuusyhtiösijoitukseen) ja raportoitu katsauskauden voitto oli 581 tuhatta euroa (katsauskauden tappio 21 285 tuhatta euroa loka-joulukuussa 2012).

KONSERNIN TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 133 802 tuhatta euroa (160 823 teur). Oma pääoma oli 58 091 tuhatta euroa (80 567 teur). Testauslaskennan perusteella on toteutettu 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä (22 Meur Q4/2012), joka kohdistuu Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen. Kirjauksilla ei ole kassavirtavaikutusta. Raportointipäivänä 31.12.2013 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo arvonalentumiskirjauksen jälkeen oli 102,7 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 67,2 Meur. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity tällä hetkellä arvonalentumistarvetta.

Konsernin emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj kirjaa vuoden 2013 FAS:in mukaiseen erillistilinpäätökseensä 49,0 miljoonan euron arvonalennuksen Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosakkeiden kirjanpitoarvoon. Tämä alaskirjaus on samansuuruinen kuin aikaisemmin konsernin IFRS raportoinnissa on tehty ja tämä FAS:n mukainen alaskirjaus vähentää emoyhtiön jakokelpoisia varoja. Kirjauksen jälkeen emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2013 ovat 53 792 tuhatta euroa (97 691 teur 31.12.2012).

Tilikauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 66 379 tuhatta euroa (70 587 teur 31.12.2012). Korollisten velkojen laina-ajat ovat 3-7 v.

Korkoriskiltä on suojauduttu vuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Kokonaislainasalkusta n. 45 % on kiinteäkorkoista ja n. 55 % vaihtuvakorkoista. Suojaustoimenpiteet huomioon ottaen korollisten velkojen keskikorko 31.12.2013 oli 2,53 %.  Tilikauden 2010 lopussa nostettujen lainojen kohdalla rahoittajilla on mahdollisuus tarkistaa lainan marginaalia viiden vuoden kuluttua lainan nostosta. Tilikauden 2013 lopussa ko. lainojen saldo oli 24,7 Meur.

Tilinpäätöstilanteessa 31.12.2013 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen seuraavan 12 kuukauden vaikutus tulokseen ennen veroja, kun otetaan huomioon suojaustoimenpiteet, olisi -/+ 362 teur, jos korkotaso nousisi tai laskisi prosenttiyksikön. Tilikautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista veloista erääntyy maksettavaksi 5 914 tuhatta euroa.

Maksuvalmiuden tunnusluvuista current ratio oli tilikauden päättyessä 0,45 (0,47). Konsernin nettovelkaantumisaste oli tilikauden lopussa 108,7 % (82,7 %). Omavaraisuusaste oli 44,2 % (50,7 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,26 euroa (3,14 euroa). Rahavarat olivat 1 980 tuhatta euroa (2 263 teur). Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 8 502 tuhatta euroa (7 976 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy oman liiketoiminnan 6,3 Meur (-1,0 Meur) lisäksi 2,2 Meur (9,0 Meur) Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Konsernin maakuntalehtien vuoden 2012 tilausmaksuja laskutettiin poikkeuksellisesti joulukuussa 2011 arvonlisäveromuutoksesta johtuen n. 6,6 Meur. Investointien rahavirta oli -750 tuhatta euroa (-570 tuhatta euroa).

KUSTANNUSTOIMINTA

Konsernin kustannustoiminnan segmentti muodostuu kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy. Kustannustoiminnan tilikauden liikevaihto oli 38 257 tuhatta euroa (40 528 teur). Kustannustoiminnan liikevaihto laski 5,6 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu taloustilanteen ja kilpailuympäristön heikentämästä ilmoitusmarkkinasta. Ilmoitustuotot laskivat 11 % ja levikkituotot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 4 594 tuhatta euroa (5 046 teur).

Suomen heikon ja epävarman taloussuhdanteen vuoksi mediatuottoja vuonna 2014 on vaikea ennakoida. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän lähes edellisen vuoden tasolla ja lehtien levikkituottojen laskevan. I-Mediat Oy:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.

PAINOTOIMINTA

Painotoimintasegmentti muodostuu painoyhtiöstä I-print Oy. Painotoiminnan tilikauden liikevaihto oli 13 763 tuhatta euroa (13 710 teur). Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 1 052 tuhatta euroa (18,3 %). Painotoiminnan liikevoitto kasvoi 32,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1 827 tuhatta euroa (1 379 teur).

Painotoiminnan vuoden 2014 markkinatilanne tulee olemaan edellistä vuotta vaikeampi ylikapasiteettitilanteen jatkuessa Suomen graafisessa teollisuudessa samalla kuin kokonaisvolyymi painettujen tuotteiden markkinassa laskee. Raaka-aine- ja energiakustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti. I-print Oy:n liikevaihdon arvioidaan laskevan edellisvuoden tasosta.

OSAKKUUSYHTIÖT

Ilkka-Yhtymä-konsernin osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj (29,79 %), Arena Partners Oy (37,82 %), Väli-Suomen Media Oy (40 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,46%).

Alma Media keskittyy julkaisutoimintaan sekä digitaalisiin kuluttaja- ja yrityspalveluihin. Tunnetuimmat sanomalehdet ovat Aamulehti, Iltalehti ja Kauppalehti.

Ilkka-Yhtymän maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen sekä Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedia aloittivat laajamittaisen toiminnallisen sisältö- ja kehitysyhteistyön. Ilkka-Yhtymän kustannusyhtiö I-Mediat Oy ja Alma Media Kustannus Oy allekirjoittivat sopimuksen yhteistyön aloittamisesta 18.12.2012. Yhteistyö käynnistyi ja laajeni asteittain vuoden 2013 aikana. Täydessä laajuudessaan yhteistyö on vuoden 2014 alusta alkaen. Sopimukseen ei sisälly Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja Alma Media Oyj:n omistussuhteisiin liittyviä asioita.

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehtiyhtiön yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitys- ja tuotantoyhtiö. Arena Partners  omistaa 35 %:n osuuden Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa Suomessa. Arena Partners konserniin kuuluu mobiilipalveluihin keskittynyt tytäryhtiö Arena Interactive Oy (65%), rekrytointipalveluyhtiö Uranus Oy (35%) sekä Adfore Tecnologies Oy (11,8 %).

Väli-Suomen Media Oy tuottaa Väli-Suomen sanomalehdille mm. yhteistä sunnuntaisivustoa, Sunnuntaisuomalaista. Ilkka-Yhtymä on irtautunut vuoden 2013 lopussa Väli-Suomen Median tuottamista palveluista ja irtautuu omistuksesta vuoden 2014 alussa. Yrittävä Suupohja Oy julkaisee Suupohjan alueella jaettavaa ilmaisjakelulehteä Suupohjan Seutu.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Konsernin kustannustoiminnassa monikanavaista tuotekehitystä on tehty yhteistyössä Arena Partners Oy:n, sen osakaslehtien ja Viestinnän Keskusliiton Next Media ohjelman kanssa. Tuotekehitys on suunnattu asiakaslähtöisesti tuotettuihin uutisointi-, asiointi- ja yhteisöllisyyteen liittyviin palveluihin. Konsernin painotoiminnassa kehitystoiminta keskittyi asiakkaille suunnattujen lisäarvopalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 1 423 tuhatta euroa. Painotoiminnan investoinnit olivat 1 022 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan investoinnit olivat 190 tuhatta euroa.

YHTIÖKOKOUS, HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2013 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2013 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2017 päättyvälle kaudelle Markku Akonniemi, Töysä, Juhani Hautamäki, Ylivieska, Heikki Järvi-Laturi, Teuva, Petri Latva-Rasku, Tampere ja Marja Vettenranta, Laihia. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin henkilöstön edustajat Terhi Ekola, Vaasa ja Niina Vuolio, Seinäjoki.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 6.5.2013 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Sari Mutkan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2013 lopussa yhtiön osakepääoma oli 6 416 302 euroa ja osakkeiden lukumäärä 25 665 208 kappaletta, joista I-sarjan osakkeita (20 ääntä/ osake) oli 4 304 061 ja II-sarjan osakkeita (1 ääni/ osake) 21 361 147. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Vuonna 2013 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 52 945 kappaletta, joka on 1,2 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,3 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 2 059 508 kappaletta, joka vastaa 9,6 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 7,0 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 4,36 euroa ja ylin kaupantekokurssi 7,95 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,76 euroa ja ylin 5,19 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 81,9 Meur.

Yhtiön hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Ilkka-Yhtymä Oyj osti 4.11.2010 Oy Herttaässä Ab:ltä 7 250 000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinnasta maksettiin käteisellä 30,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilkka-Yhtymä päätti antaa myyjälle 20,0 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, joka on vapaasti luovutettavissa. Ilkka-Yhtymän hallituksen päätös vaihtovelkakirjalainan antamisesta perustuu yhtiökokouksen 19.4.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän lisäksi yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväiseksi muutettuna oli 321 (336 vuonna 2012). Konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 365 henkilöä työsuhteessa (379). Konsernin henkilömäärä oli 31.12.2013 kokopäiväisiksi muutettuna 312 (332).

Ilkka-Yhtymä-konsernissa on koko henkilöstö kuulunut vuodesta 2000 voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa on kaksi henkilöstön edustajaa.

Yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa sovittiin toukokuussa 2013 vapaaehtoisista säästötoimista, jotka vastaavat n. yhden viikon lomarahavapaata vuonna 2013.

I-Mediat Oy:n hallitus valitsi marraskuussa sanomalehti Pohjalaisen eläköityvän päätoimittaja Kalle Heiskasen tilalle uudeksi päätoimittajaksi FM Toni Viljanmaan. Viljanmaa aloitti tehtävässään tammikuun 2014 alussa.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus valitsi joulukuussa konsernin talousjohtajan Paula Anttilan tilalle uudeksi talousjohtajaksi KTM Olli Pirhosen. Pirhonen aloitti tehtävässään helmikuun 2014 alussa.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan, levikki- ja  painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti heikossa taloussuhdanteessa. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien mahdollinen laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään kilpailijoiden digitaalisia vaihtoehtoisia palveluja. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, sen osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille.

Viestintäala

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä, jotka ovat kasvussa toimialan toimintaympäristön muutoksen seurauksena. Toimialan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan ja sisällön kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Heikon taloustilanteen pitkittyminen ja hidas elpyminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti mediatuotteiden ja – palvelujen kulutukseen. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen ja mainonnan digitalisoituminen, uudet jakelukanavat,  mainosrahoitteisen sisällön määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset ja niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat ja toimijat.

Kustannustoiminta

Väestön ja aluetalouden kehitys vaikuttavat pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Hyvä levikkipeitto -%, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on noussut verkko- ja mobiilikäyttäjien voimakkaan kasvun myötä.

Tavanomaiset suhdannevaihtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet paikallis- tai maakuntalehtien levikkituottoihin. Taloudelliset suhdanteet sekä mainostajien toimialakohtaiset kilpailutilanteet ja tulevaisuuden odotukset heijastuvat sen sijaan mediamainonnan määrään. Mediamyynti kääntyi laskuun keväällä 2012 ja jatkui vuonna 2013.

Uusien medioiden esim. kaupunkilehtien ja digitaalisten palvelujen markkinoille tuloon ja poistumiseen vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, ilmoitusmarkkinoiden alueellinen volyymi ja muut kilpailuolosuhteet. Useimmilla lehtikonserneilla, kuten myös Ilkka-Yhtymällä, on vuosien kokemus omista kaupunkilehdistä ja digitaalisista palveluista, joiden hyvä laatu ja paikalliset asiakassuhteet tuovat kilpailuetua.

Uuden teknologian mahdollistaman kuluttajakäyttäytymisen seurauksena osa luokitelluista ilmoituksista, kuten auto- , asunto- ja työpaikkailmoittelusta, on siirtynyt verkkoon. Ilkka ja Pohjalainen ovat varautuneet ko. kehitykseen Arena Partners yhteistyöllä Arena Partners Oy:n hankittua 35 % Etuovi.com, Vuokraovi.com ja Autotalli.com palveluista, joiden avulla voidaan tarjota alan parhaat palvelut asiakkaillemme. Uusina toimijoina markkinoille ovat tulleet kansainväliset hakukone- ym. yritykset.

Nuorten lukutottumusten muutokset ja internetissä kuluttajalle tarjolla olevan ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi Ilkka-Yhtymä tarjoaa alueensa kuluttajille laadukkaat maakuntalehtien verkko- ja mobiilipalvelut. Ko. palveluiden tavoitteena on kehittyä Arena Partners-liittouman strategian mukaisesti maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kauppapaikaksi.

Graafinen toiminta

Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat yleiset taloudelliset suhdanteet. Vientitoiminta Pohjoismaihin riippuu markkinatilanteen lisäksi valuuttakurssien kehittymisestä.

Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina maltillinen, suurista vuotuisista hintavaihteluista ja paperiteollisuuden kapasiteetin sulkemisista huolimatta. Hintapaineet ovat kasvussa tulevaisuudessa, koska paperiteollisuuden kapasiteettia on leikattu kannattavuuskehityksen turvaamiseksi. I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille ja hankintayhteistyöllä Alma Media Oyj:n, Keskisuomalainen Oyj:n  ja Kaleva Oy:n painotalojen kanssa.

Lehtien jakelut on ulkoistettu Itella Oyj:lle. Jakelutoiminnan lähiajan riskit koostuvat lähinnä niiden hintakehityksestä. Hintariskiin vaikuttavat jakelijoiden palkkakehitys, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä uusi postitoimilaki. Pidemmällä aikavälillä jakelupalvelujen saatavuus ja niihin liittyvät hintariskit ovat kasvussa.

Rahoitusriskit

Konserni altistuu korkoriskille ja osakkeiden hintariskille. Konsernin korkoriski muodostuu lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen muutoksista. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama korkopolitiikka. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää korkokustannusten volatiliteettia siten, että riski korkokustannusten kasvusta sekä korkokustannukset pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena sekä korkosidonnaisuusajan avulla. Tarvittaessa yritys voi käyttää koronvaihtosopimuksia, korko-optioita ja näiden yhdistelmiä korkoriskin suojaamiseksi. Konsernin lainajärjestelyt ja korkoriskiltä suojautuminen on kerrottu edellä kohdassa Konsernin tase ja rahoitus. Yhtiön lainajärjestelyihin sisältyy tavanomaisia vakuuksia. Lainajärjestelyissä ei ole erityisiä kovenantteja.

Konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden markkinahintojen vaihteluista aiheutuville hinta­riskeille. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään ylläpitämään luottolimiittien avulla.  Käyttämättömien luottolimiittien kokonaismäärä 31.12.2013 oli 13 Meur (13 Meur 31.12.2012).

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy ja viisi muuta lehtikustantajaa (Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Alma Media Kustannus Oy, Kaleva Oy, Hämeen Sanomat Oy, Turun Sanomat Oy) ovat allekirjoittaneet helmikuussa 2014 aiesopimuksen, jonka perusteella ne suunnittelevat journalistisen yhteistyönsä merkittävää syventämistä ja laajentamista.

Ilkka, Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat, Pohjolan Sanomat, Kaleva, Hämeen Sanomat, Forssan Lehti ja Turun Sanomat suunnittelevat perustavansa vuoden 2014 aikana Lännen Media -nimisen toimituksellisen yhtiön tuottamaan kaikille lehdille yhteistä sisältöä.

Yhteistyön toteutuessa Lännen Media Oy tuottaisi 12 osakaslehdelle valtakunnallisen politiikan, talouden ja yhteiskunnallisen uutisoinnin. Lisäksi Lännen Media tuottaisi osakaslehdilleen ulkomaan uutiset, viikonvaihdeaineistoa, teemasivuja ja valtakunnallisia verkkouutisia.

Lännen Media olisi yhteistoimitus, jolla on journalisteja eri puolilla Suomea. Se jalostaisi yhteisen aineiston julkaisuvalmiiksi, jolloin kukin lehti voisi suunnata voimavarojaan paikallisten sisältöjen ja palvelun vahvistamiseen. Yhteistoimituksen muodostaisi noin 40 journalistia.

Samalla Lännen Median osakaslehdet tiivistäisivät yhteistyötään myös muissa journalistisissa sisällöissä sekä niiden suunnittelussa, tuotekehityksessä ja koulutuksessa. Digitaalisen sisällön tuotekehityksen nopeuttaminen tulisi olemaan Lännen Median keskeinen tavoite.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallitus esittää 24.4.2014 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 jaetaan osinkoa 0,10 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 2 566 520,80 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 29.4.2014 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.5.2014. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2013 yhteensä 53 792 075,63 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon tuloskehityksen lisäksi yhtymän taloudellinen asema, kannattavan kasvun vaatima rahoitus sekä tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän lähes edellisen vuoden tasolla ja kuluttajien varovaisuudesta sekä mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2014.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2013 tasolla.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan vuoden 2013 tasosta.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2013

10-12/

2012

Muutos

%

1-12/

2013

1-12/

2012

Muutos

%

LIIKEVAIHTO 11 707 11 877 -1 44 893 46 158 -3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -2 -6 73 6    
Liiketoiminnan muut tuotot 97 95 2 392 437 -10
Materiaalit ja palvelut -3 661 -3 454 6 -14 484 -13 980 4
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 274 -4 608 -7 -17 020 -17 824 -5
Poistot -519 -679 -24 -2 078 -2 918 -29
Liiketoiminnan muut kulut -1 511 -1 622 -7 -5 711 -5 966 -4
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) -565 -22 180 97 -22 630 -16 774 -35
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 1 273 -20 576 106 -16 631 -10 868 -53
Rahoitustuotot ja -kulut -386 -424 9 -347 -2 550 86
VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA 887 -21 000 104 -16 978 -13 418 -27
Tuloverot -306 -285 7 -1 199 -669 79
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 581 -21 285 103 -18 178 -14 087 -29
             
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,02 -0,83 103 -0,71 -0,55 -29
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665   25 665 25 665  

*) Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn kertaluonteisen alaskirjauksen, Q3/2013: 27 Meur, Q4/2012: 22 Meur.

**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2013

10-12/

2012

Muutos

%

1-12/

2013

1-12/

2012

Muutos

%

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 581 -21 285 103 -18 178 -14 087 -29
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:            
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:            
Myytävissä olevat sijoitukset       2 -3 178
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -235 -72 -228 -342 100 -440
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 12     11 1 1405
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -223 -72 -210 -328 98 -434
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 358 -21 357 102 -18 506 -13 989 -32

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2013

10-12/

2012

Muutos % 1-12/

2013

1-12/

2012

Muutos %
Kustannustoiminta            
Ulkoinen liikevaihto 9 809 10 336 -5 38 098 40 414 -6
Segmenttien välinen liikevaihto 44 25 76 159 113 40
Kustannustoiminta yhteensä 9 853 10 360 -5 38 257 40 528 -6
             
Painotoiminta            
Ulkoinen liikevaihto 1 898 1 541 23 6 795 5 743 18
Segmenttien välinen liikevaihto 1 773 2 022 -12 6 968 7 967 -13
Painotoiminta yhteensä 3 671 3 563 3 13 763 13 710  
             
Kohdistamattomat            
Segmenttien välinen liikevaihto 568 538 6 2 269 2 139 6
Kohdistamattomat yhteensä 568 538 6 2 269 2 139 6
             
Segm. välinen liikevaihto -2 385 -2 585 -8 -9 395 -10 219 -8
Konsernin liikevaihto yhteensä 11 707 11 877 -1 44 893 46 158 -3

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 10-12/

2013

10-12/

2012

Muutos % 1-12/

2013

1-12/

2012

Muutos %
Kustannustoiminta 1 339 1 440 -7 4 594 5 046 -9
Painotoiminta 573 367 56 1 827 1 379 33
Osakkuusyhtiöt -565 -22 180 97 -22 630 -16 774 -35
Kohdistamattomat -74 -203 64 -422 -519 19
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 1 273 -20 576 106 -16 631 -10 868 -53

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 12/2013 12/2012 Muutos %
Kustannustoiminta 9 252 13 477 -31
Painotoiminta 8 788 9 831 -11
Kohdistamattomat 115 762 137 516 -16
Konsernin varat yhteensä 133 802 160 823 -17

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 12/2013 12/2012 Muutos %
       
VARAT      
       
PITKÄAIK. VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 789 1 008 -22
Liikearvo 314 314  
Sijoituskiinteistöt 182 233 -22
Aineelliset hyödykkeet 11 459 11 862 -3
Osuudet osakkuusyhtiöissä 103 492 128 796 -20
Myytävissä olevat sijoitukset 10 668 10 723 -1
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214  
PITKÄAIK. VARAT 127 118 153 151 -17
       
LYHYTAIK. VARAT      
Vaihto-omaisuus 483 647 -25
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 866 2 950 -3
Tuloverosaaminen 96 118 -19
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 259 1 695 -26
Rahat ja pankkisaamiset 1 980 2 263 -12
LYHYTAIK. VARAT 6 684 7 673 -13
       
VARAT YHTEENSÄ 133 802 160 823 -17
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 6 416 6 416  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 635 48 621  
Kertyneet voittovarat 3 040 25 529 -88
OMA PÄÄOMA 58 091 80 567 -28
       
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 216 23 831
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 60 432 63 954 -6
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 88 102 -13
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 60 736 64 079 -5
       
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 5 947 6 633 -10
Ostovelat ja muut velat 8 768 9 390 -7
Tuloverovelka 260 155 68
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 14 975 16 177 -7
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 133 802 160 823 -17

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-12/

2013

1-12/

2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Tilikauden voitto/ tappio -18 178 -14 087
Oikaisut 26 229 22 867
Käyttöpääoman muutos 408 -6 732
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

8 459 2 048
Maksetut korot -1 749 -2 235
Saadut korot 35 46
Saadut osingot liiketoiminnasta 2 344 9 117
Muut rahoituserät 333 -53
Maksetut välittömät verot -920 -947
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 8 502 7 976
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-1 398 -1 083
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto 121 -16
Saadut osingot investoinneista 528 529
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -750 -570
     
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 7 753 7 406
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 217 -3 925
Pitkäaikaisten lainojen muutos   -1 964
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 818 -10 180
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -8 035 -16 069
     
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -282 -8 663
     
Rahavarat katsauskauden alussa 2 263 10 926
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 980 2 263

TUNNUSLUKUJA

  2013 2012
Liikevaihto, Meur 44,9 46,2
muutos % -2,7 -7,6
Liikevoitto/ -tappio, Meur -16,6 -10,9
% liikevaihdosta -37,0 -23,5
Voitto/ tappio ennen veroja, Meur -17,0 -13,4
% liikevaihdosta -37,8 -29,1
Tilikauden voitto/ tappio, Meur -18,2 -14,1
% liikevaihdosta -40,5 -30,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % -26,2 -15,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -11,6 -6,2
Omavaraisuusaste, % 44,2 50,7
Nettovelkaantumisaste, % 108,7 82,7
Bruttoinvestoinnit, Meur *) 1,4 1,3
% liikevaihdosta 3,2 2,8
Taseen loppusumma, Meur 133,8 160,8
Maksuvalmius (current ratio) 0,45 0,47
Henkilöstö keskimäärin 321 336
Tulos/osake (EPS), eur -0,71 -0,55
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,33 0,31
Oma pääoma/osake, eur 2,26 3,14
Osinko/osake (I-sarja), eur     **) 0,10 0,15
Osinko/osake (II-sarja), eur    **) 0,10 0,15
Osinko/tulos, (I-sarja), % neg. neg.
Osinko/tulos, (II-sarja), % neg. neg.
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 2,1 2,1
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 3,5 3,1
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) neg. neg.
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) neg. neg.
Osakekannan markkina-arvo, Meur 81,9 133,1
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

**) Vuodelta 2013 hallituksen esitys

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1000 eur) Q1/ 2013 Q2/ 2013 Q3/ 2013 Q4/ 2013
LIIKEVAIHTO 10 987 11 585 10 614 11 707
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 258 3 859 -24 022 1 273
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 1 927 3 982 -24 668 581
         
(1000 eur) Q1/ 2012 Q2/ 2012 Q3/ 2012 Q4/ 2012
LIIKEVAIHTO 11 763 11 734 10 785 11 877
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 3 385 2 566 3 757 -20 576
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 449 1 852 2 897 -21 285

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-12/ 2012 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 101 48 498 24 49 401 104 440
Tilikauden laaja tulos   -2     -13 987 -13 989
Osingonjako         -10 266 -10 266
Osuus osakkuusyhtiömuutoksista         382 382
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2012 6 416 99 48 498 24 25 529 80 567

 

Oman pääoman muutos 1-12/ 2013 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 99 48 498 24 25 529 80 567
Muu oman pääoman muutos         -53 -53
Tilikauden laaja tulos   14     -18 519 -18 506
Osingonjako         -3 850 -3 850
Osuus osakkuusyhtiömuutoksista         -68 -68
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2013 6 416 113 48 498 24 3 040 58 091

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 12/2013 12/2012
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 49 680 65 730
     
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 4 059 4 096

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-12/

2013

1-12/

2012

Muutos %
Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 862 13 481 -12
Lisäykset 1 266 838 51
Tilikauden poistot -1 670 -2 456 -32
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 11 459 11 862 -3

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 12/2013 12/2012
     
Tavaroiden ja palveluiden myynti    
Osakkuusyhtiöille 261 288
Muulle lähipiirille 860 823
     
Tavaroiden ja palveluiden ostot    
Osakkuusyhtiöiltä 464 463
Muulta lähipiiriltä 29 5
     
Myyntisaamiset    
Osakkuusyhtiöiltä 48 13
Muulta lähipiiriltä 61 47
     
Ostovelat    
Osakkuusyhtiöille 16 4

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 12/2013 12/2012
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 989 936

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2013 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 259 1 259    
Myytävissä olevat sijoitukset 9 249   9 249  
YHTEENSÄ 10 507 1 259 9 249  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 701   1 701  
YHTEENSÄ 1 701   1 701  

 

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 12/2012 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 695 1 695    
Myytävissä olevat sijoitukset 9 229   9 229  
YHTEENSÄ 10 924 1 695 9 229  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 2 435   2 435  
YHTEENSÄ 2 435   2 435  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 419 tuhatta euroa (1 495 tuhatta euroa vuonna 2012) hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

LEHTIEN TARKASTETUT LEVIKIT 2013

Ilkka 48 863
Pohjalainen 22 355
Jurvan Sanomat 2 043
Järviseutu 5 086
Komiat 6 355
Suupohjan Sanomat 3 907
Viiskunta 5 603
Vaasan Ikkuna (jakelu) 50 314
Etelä-Pohjanmaa (jakelu) 46 800

Laadintaperiaatteita

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.1.2013 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan 1.7.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti myöhemmin tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä.
– IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi parantaa yhdenmukaisuutta ja vähentää monimutkaisuutta, sillä se antaa täsmällisen käyvän arvon määritelmän ja yhdistää samaan standardiin vaatimukset käyvän arvon määrittämiselle sekä vaadittaville liitetiedoille. Vaatimukset eivät laajenna käyvän arvon mallin käyttöä, mutta antavat ohjeistusta siitä, miten sitä sovelletaan silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa. Standardi lisää liitetietojen määrää.
– Muutos IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos tarkentaa liitetietovaatimuksia, jotka koskevat taseessa nettomääräisesti esitettyjä rahoitusinstrumentteja sekä yleisiä netotusjärjestelyjä tai vastaavanlaisia sopimuksia. Standardin muutoksella ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökselle.
– IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Annual Improvements to IFRSs 2009-2011, toukokuu 2012, voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset koskevat standardeja IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32 ja IAS 34. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Muilta osin tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2012. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Hallitus esittää 24.4.2014 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 jaetaan osinkoa 0,10 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 2 566 520,80 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 29.4.2014 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.5.2014. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2013 yhteensä 53 792 075,63 euroa.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi