Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 4.11.2013, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2013

TAMMI-SYYSKUU 2013
– Liikevaihto 33,2 miljoonaa euroa (34,3 miljoonaa euroa), lasku 3,2 %
– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 4,2 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa), lasku 3,3 %
– Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 12,5 (12,6)
– Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehtiin 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.
– Konsernin raportoitu liiketappio 17,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 9,7 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2012)ja raportoitu liikevoittoprosentti -54 (28,3)
– Konsernin tulos/ osake ml. osakkuusyhtiötulokset ilman arvonalentumiskirjausta 0,32 euroa (0,28 euroa)
– Raportoitu tulos/ osake  -0,73 euroa (0,28 euroa)
– Omavaraisuusaste 43,2 % säilyi hyvänä (55,9 % Q3/2012)

HEINÄ-SYYSKUU 2013
– Liikevaihto 10,6 miljoonaa euroa (10,8 miljoonaa euroa), lasku 1,6 %
– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 1,8 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa), kasvu 25,6 %
– Konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 16,6 (13,0)
– Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen jälkeen konsernin raportoitu liiketappio oli 24 miljoonaa euroa (liikevoitto 3,8 miljoonaa euroa Q3/2012) ja raportoitu liikevoittoprosentti -226,3 (34,8)
– Konsernin tulos/ osake ml. osakkuusyhtiötulokset ilman arvonalentumiskirjausta 0,09 euroa (0,11 euroa)
– Raportoitu tulos/ osake -0,96 euroa (0,11 euroa)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

VM:n taloudellisen katsauksen 16.9.2013 mukaan Suomen BKT:n arvioidaan laskevan 0,5 prosenttia vuonna 2013 ja kääntyvän nousuun vuonna 2014.

TNS Ad Intelligencen seurannassa olevissa medioissa mainostettiin syyskuussa 4,8% ja tammi-syyskuussa 9,2 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tammi-syyskuussa mainonta varsinaisissa sanomalehdissä väheni 16,2 %.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 3,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto oli 33,2 Meur (34,3 Meur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,0 %. Ilmoitustuotot laskivat 10,6 % ja levikkituotot 1,2 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu taloustilanteen ja kilpailuympäristön heikentämästä ilmoitusmarkkinasta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 16,5 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 44 %, ilmoitustuottojen 41 % ja painotuottojen 15 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 1,6 %. Liikevaihto oli 10,6 Meur (10,8 Meur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,6 %. Ilmoitustuotot laskivat 4,8 % ja levikkituotot 3,0 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 14,7 %. Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 46 %, ilmoitustuottojen 41 % ja painotuottojen 13 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 0,3 Meur (0,3 Meur) ja heinä-syyskuussa 0,1 Meur (0,1 Meur).

Tammi-syyskuun kulut olivat 29,3 Meur (30,3 Meur). Kulut laskivat 3,3 %. Heinä-syyskuussa kulut olivat 9,0 Meur (9,5 Meur), lasku 5,7 %. Tammi-syyskuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 2,8 %. Henkilöstökulut laskivat 3,6 %. Yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa sovittiin toukokuussa 2013 vapaaehtoisista säästötoimista, jotka vastaavat n. yhden viikon lomarahavapaata vuonna 2013. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 3,3 % ja poistot 30,4 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli alaskirjauksen jälkeen tammi-syyskuussa – 22,1 Meur (5,4 Meur). Testauslaskennan perusteella Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehtiin 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Tammi-syyskuussa konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 4,2 Meur (4,3 Meur) eli  12,5 % (12,6 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto ml. osakkuusyhtiötulokset ilman 27 Meur arvonalentumiskirjausta oli 9,1 Meur (9,7 Meur). Raportoitu liiketappio oli 17,9 Meur (liikevoitto 9,7 Meur tammi-syyskuussa 2012). Raportoitu liikevoittoprosentti oli -54 (28,3). Kustannustoiminnan liikevoitto laski 0,4 Meur ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 0,2 Meur.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksista arvonalentumiskirjauksen jälkeen oli -25,8 Meur (2,4 Meur). Heinä-syyskuussa konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 1,8 Meur (1,4 Meur) eli  16,6 % (13,0 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto ml. osakkuusyhtiötulokset ilman 27 Meur arvonalentumiskirjausta oli 3,0 Meur (3,8 Meur). Raportoitu liiketappio oli 24 Meur (liikevoitto 3,8 Meur heinä-syyskuussa 2012). Raportoitu liikevoittoprosentti oli -226,3 (34,8). Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 0,2 Meur. Painotoiminnan liikevoitto kasvoi 0,05 Meur.

Nettorahoitustuotot olivat tammi-syyskuussa 0,04 Meur (nettorahoituskulut edellisen vuoden vastaavana aikana 2,1 Meur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 0,1 Meur (-0,2 Meur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1,3 Meur (1,7 Meur). Korkoriskiltä on suojauduttu vuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2013 oli +0,7 Meur (-0,9 Meur tammi-syyskuussa 2012).

Heinä-syyskuun nettorahoituskulut olivat 0,3 Meur (0,7 Meur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 0,1 Meur (0,1 Meur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,4 Meur (0,5 Meur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2013 oli +0,05 Meur (-0,2 Meur heinä-syyskuussa 2012).

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja ml. osakkuusyhtiötulokset ilman 27 Meur arvonalentumiskirjausta oli 9,1 Meur (7,6 Meur) ja raportoitu tappio ennen veroja oli 17,9 Meur (voitto ennen veroja 7,6 Meur tammi-syyskuussa 2012). Verot olivat 0,9 Meur (0,4 Meur). Konsernin katsauskauden tulos ml. osakkuusyhtiötulokset ilman arvonalentumiskirjausta oli 8,2 Meur (7,2 Meur) ja raportoitu tappio oli 18,8 Meur (voitto 7,2 Meur tammi-syyskuussa 2012). Kolmannen vuosineljänneksen tulos ml. osakkuusyhtiötulokset ilman arvonalentumiskirjausta oli 2,3 Meur (2,9 Meur) ja raportoitu tappio oli 24,7 Meur (voitto 2,9 Meur heinä-syyskuussa 2012).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 138,4 Meur (185,9 Meur). Oma pääoma oli 57,9 Meur (101,5 Meur). Testauslaskennan perusteella on toteutettu 27 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus, joka kohdistuu Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Raportointipäivänä 30.9.2013 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo arvonalentumiskirjauksen jälkeen oli 103,5 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 71,3 Meur.

Korollisten velkojen määrä oli 68,1 Meur (71,3 Meur). Omavaraisuusaste oli 43,2 % (55,9 %) ja osakekohtainen oma pääoma 2,25 euroa (3,96 eur). Rahavarojen lisäys vuoden alusta oli 1,2 Meur (vähennys 8,5 Meur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 3,4 Meur (Q3/2012: 2,4 Meur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 8,1 Meur (7,0 Meur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy oman liiketoiminnan 5,9 Meur (-2,0 Meur) lisäksi 2,2 Meur (9,0 Meur) Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Konsernin maakuntalehtien vuoden 2012 tilausmaksuja laskutettiin poikkeuksellisesti joulukuussa 2011 arvonlisäveromuutoksesta johtuen n. 6,6 Meur. Investointien rahavirta oli -0,7 Meur (-0,2 Meur).

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 39.197 kappaletta, joka on 0,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,2 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1.365.917 kappaletta, joka vastaa 6,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4,9 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 4,36 euroa ja ylin kaupantekokurssi 7,95 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,76 euroa ja ylin 5,19 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 92,3 Meur.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2012 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2012 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2013 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2013 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2017 päättyvälle kaudelle Markku Akonniemi, Töysä, Juhani Hautamäki, Ylivieska, Heikki Järvi-Laturi, Teuva, Petri Latva-Rasku, Tampere ja Marja Vettenranta, Laihia. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin henkilöstön edustajat Terhi Ekola, Vaasa ja Niina Vuolio, Seinäjoki.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 6.5.2013 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Sari Mutkan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Kuluttajien varovaisuudesta, levikkituottojen arvonlisäverosta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulot laskevat 2013. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi ja alan kasvunäkymät ovat heikot.

Mainonta Suomessa kehittyi alkuvuonna, erityisesti Q1 aikana, ennakoitua heikommin.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2012 tasosta.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan vuoden 2012 tasosta. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys, osakesijoitusten kurssikehitys ja osakkuusyhtiöiden arvonkehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012, ja lisäksi vuonna 2013 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2012 sivulla 61.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2013

7-9/

2012

Muutos

%

1-9/

2013

1-9/

2012

Muutos

%

1-12/

2012

LIIKEVAIHTO 10 614 10 785 -2 33 186 34 281 -3 46 158
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2 -18 112 8 6 35  
Liiketoiminnan muut tuotot 102 133 -24 296 342 -14 437
Materiaalit ja palvelut -3 460 -3 429 1 -10 823 -10 527 3 -13 980
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 782 -4 057 -7 -12 746 -13 215 -4 -17 824
Poistot -525 -732 -28 -1 559 -2 239 -30 -2 918
Liiketoiminnan muut kulut -1 188 -1 277 -7 -4 200 -4 345 -3 -5 966
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) -25 784 2 353 -1196 -22 064 5 405 -508 -16 774
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO -24 022 3 757 -739 -17 904 9 708 -284 -10 868
Rahoitustuotot ja -kulut -284 -686 59 38 -2 126 102 -2 550
VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA -24 306 3 071 -891 -17 866 7 582 -336 -13 418
Tuloverot -362 -174 108 -893 -384 133 -669
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO -24 668 2 897 -951 -18 759 7 198 -361 -14 087
               
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) -0,96 0,11 -951 -0,73 0,28 -361 -0,55
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665   25 665 25 665   25 665

*) Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn kertaluonteisen alaskirjauksen, 1-12/2012: 22 Meur, 1-9/2013: 27 Meur.

**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2013

7-9/

2012

Muutos

%

1-9/

2013

1-9/

2012

Muutos

%

1-12/

2012

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO -24 668 2 897 -951 -18 759 7 198 -361 -14 087
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
Myytävissä olevat sijoitukset   -1   2 -3 184 -3
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 48 45 7 -106 172 -162 100
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot       -1 1 -184 1
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 48 44 9 -105 170 -162 98
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -24 620 2 941 -937 -18 864 7 368 -356 -13 989
                 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 7-9/

2013

7-9/

2012

Muutos

%

1-9/

2013

1-9/

2012

Muutos

%

1-12/

2012

Kustannustoiminta 9 268 9 608 -4 28 404 30 167 -6 40 528
Painotoiminta 3 078 3 144 -2 10 091 10 147 -1 13 710
Kohdistamattomat 567 534 6 1 701 1 602 6 2 139
Segm. välinen liikevaihto -2 299 -2 502 -8 -7 010 -7 635 -8 -10 219
Konserni yhteensä 10 614 10 785 -2 33 186 34 281 -3 46 158

 

 

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur) 7-9/

2013

7-9/

2012

Muutos

%

1-9/

2013

1-9/

2012

Muutos

%

1-12/

2012

Kustannustoiminta 1 263 1 044 21 3 256 3 607 -10 5 046
Painotoiminta 408 358 14 1 254 1 012 24 1 379
Osakkuusyhtiöt -25 784 2 353 -1196 -22 064 5 405 -508 -16 774
Kohdistamattomat 92 2 4305 -349 -316 -10 -519
Konserni yhteensä -24 022 3 757 -739 -17 904 9 708 -284 -10 868

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 9/2013 9/2012 Muutos % 12/2012
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 857 1 029 -17 1 008
Liikearvo 314 314   314
Sijoituskiinteistöt 195 245 -20 233
Aineelliset hyödykkeet 11 812 12 039 -2 11 862
Osuudet osakkuusyhtiöissä 104 360 150 665 -31 128 796
Myytävissä olevat sijoitukset 10 668 10 861 -2 10 723
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214   214
PITKÄAIK. VARAT 128 421 175 368 -27 153 151
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 549 622 -12 647
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 698 4 225 -12 2 950
Tuloverosaaminen 997 1 620 -38 118
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 306 1 603 -19 1 695
Rahat ja pankkisaamiset 3 434 2 412 42 2 263
LYHYTAIK. VARAT 9 984 10 482 -5 7 673
         
VARAT YHTEENSÄ 138 405 185 850 -26 160 823
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416   6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 623 48 621   48 621
Kertyneet voittovarat 2 814 46 505 -94 25 529
OMA PÄÄOMA 57 853 101 542 -43 80 567
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 152 112 36 23
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 66 365 70 577 -6 63 954
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 102 115 -12 102
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 66 620 70 805 -6 64 079
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 773 695 155 6 633
Ostovelat ja muut velat 11 219 11 831 -5 9 390
Tuloverovelka 941 977 -4 155
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 13 932 13 504 3 16 177
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 138 405 185 850 -26 160 823

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-9/

2013

1-9/

2012

 1-12/

2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto/ tappio -18 759 7 198 -14 087
Oikaisut 24 457 -697 22 867
Käyttöpääoman muutos 1 427 -6 295 -6 732
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

7 125 205 2 048
Maksetut korot -846 -1 009 -2 235
Saadut korot 25 35 46
Saadut osingot liiketoiminnasta 2 337 9 107 9 117
Muut rahoituserät 344 -41 -53
Maksetut välittömät verot -858 -1 253 -947
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 8 127 7 044 7 976
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-1 313 -541 -1 083
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto 121 -150 -16
Saadut osingot investoinneista 507 515 529
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -686 -176 -570
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 7 441 6 868 7 406
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 452 -3 238 -3 925
Pitkäaikaisten lainojen muutos   -1 964 -1 964
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 818 -10 180 -10 180
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -6 270 -15 382 -16 069
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 1 171 -8 514 -8 663
       
Rahavarat katsauskauden alussa 2 263 10 926 10 926
Rahavarat katsauskauden lopussa 3 434 2 412 2 263

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  9/2013 9/2012 12/2012
Tulos/osake (eur) -0,73 0,28 -0,55
Oma pääoma/osake (eur) 2,25 3,96 3,14
Henkilöstö keskimäärin 325 339 336
Investoinnit (1 000 eur) *) 1 338 806 1 311
Korolliset velat (1 000 eur) 68 138 71 272 70 587
Omavaraisuusaste, % 43,2 55,9 50,7
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2012 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 101 48 498 24 49 401 104 440
Katsauskauden laaja tulos   -2     7 370 7 368
Osingonjako         -10 266 -10 266
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2012 6 416 99 48 498 24 46 505 101 542

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2013 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 99 48 498 24 25 529 80 567
Katsauskauden laaja tulos   2     -18 865 -18 864
Osingonjako         -3 850 -3 850
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2013 6 416 101 48 498 24 2 814 57 853

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 9/2013 9/2012 12/2012
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 45 795 64 377 65 730
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 4 059 4 182 4 096

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-9/

2013

1-9/

2012

Muutos % 1-12/

2012

Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 862 13 481 -12 13 481
Lisäykset 1 199 448 167 838
Tilikauden poistot -1 248 -1 890 -34 -2 456
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 11 812 12 039 -2 11 862

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 9/2013 9/2012 12/2012
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 189 207 288
Muulle lähipiirille 669 614 823
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 379 387 463
Muulta lähipiiriltä 29 2 5
       
Myyntisaamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 22 15 13
Muulta lähipiiriltä 73 107 47
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 22 8 4

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 9/2013 9/2012 12/2012
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 748 710 936

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

  Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 9/2013 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT        
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 306 1 306    
Myytävissä olevat sijoitukset 9 248   9 248  
YHTEENSÄ 10 554 1 306 9 248  
         
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT        
Koronvaihtosopimukset 1 781   1 781  
YHTEENSÄ 1 781   1 781  

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 419 tuhatta euroa hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi