Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 5.8.2013, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2013

TAMMI-KESÄKUU 2013
– Liikevaihto 22,6 miljoonaa euroa (23,5 miljoonaa euroa), lasku 3,9 %
– Liikevoitto 6,1 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa), kasvu 2,8 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 2,4 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa), lasku 17,3 %
– Liikevoitto 27,1 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 10,6 %(12,3 %)
– Voitto ennen veroja 6,4 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa), kasvu 42,8 %
– Tulos/ osake 0,23 euroa (0,17 euroa)

HUHTI-KESÄKUU 2013
– Liikevaihto 11,6 miljoonaa euroa (Q2/2012: 11,7 miljoonaa euroa), lasku 1,3 %
– Liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), kasvu 50,4 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,5 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa), kasvu 15,8 %
– Liikevoitto 33,3 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 13,3 % (11,3 %)
– Voitto ennen veroja 4,3 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa), kasvu 134,1 %
– Tulos/ osake 0,16 euroa (0,07 euroa)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

VM:n suhdannekatsauksen 19.6.2013 mukaan Suomen BKT:n arvioidaan laskevan 0,4 prosenttia vuonna 2013.

TNS Ad Intelligencen seurannassa olevissa medioissa mainostettiin kesäkuussa 8,4 % ja tammi-kesäkuussa 10,5 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tammi-kesäkuussa mainonta varsinaisissa sanomalehdissä väheni 17,3 %.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 3,9 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto oli 22,6 Meur (23,5 Meur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 7,0 %. Ilmoitustuotot laskivat 13 % ja levikkituotot 0,2 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 17,3 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 43 %, ilmoitustuottojen 42 % ja painotuottojen 16 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 1,3 %. Liikevaihto oli 11,6 Meur (11,7 Meur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,4 %. Ilmoitustuotot laskivat 11,2 % ja levikkituotot kasvoivat 1,5 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 27,0 %. Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 42 %, ilmoitustuottojen 42 % ja painotuottojen 17 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 Meur (0,2 Meur) ja huhti-kesäkuussa 0,1 Meur (0,1 Meur).

Tammi-kesäkuun kulut olivat 20,4 Meur (20,8 Meur). Kulut laskivat 2,2 %. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 10,1 Meur (10,5 Meur), lasku 3,5 %. Tammi-kesäkuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 3,7 %. Henkilöstökulut laskivat 2,1 %. Yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa sovittiin toukokuussa 2013 vapaaehtoisista säästötoimista, jotka vastaavat n. yhden viikon lomarahavapaata vuonna 2013. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 1,8 % ja poistot 31,3 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli tammi-kesäkuussa 3,7 Meur (3,1 Meur). Konsernin liikevoitto oli 6,1 Meur (6,0 Meur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 2,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 27,1 (25,3). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 2,4 Meur (2,9 Meur) eli 10,6 % (12,3 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 0,6 Meur ja painotoiminnan liikevoitto kasvoi 0,2 Meur.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 2,3 Meur (1,2 Meur). Konsernin liikevoitto oli 3,9 Meur (2,6 Meur). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 50,4 %. Konsernin liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 33,3 (21,9). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1,5 Meur (1,3 Meur) eli 13,3 % (11,3 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto pysyi euromääräisesti edellisen vuoden tasolla. Painotoiminnan liikevoitto kasvoi 0,2 Meur.

Nettorahoitustuotot olivat tammi-kesäkuussa 0,3 Meur (nettorahoituskulut edellisen vuoden vastaavana aikana 1,4 Meur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,04 Meur (-0,3 Meur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 0,9 Meur (1,2 Meur). Korkoriskiltä on suojauduttu vuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2013 oli +0,6 Meur (-0,6 Meur tammi-kesäkuussa 2012).

Huhti-kesäkuun nettorahoitustuotot olivat 0,5 Meur (nettorahoituskulut edellisen vuoden vastaavana aikana 0,7 Meur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,03 Meur (-0,4 Meur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 0,4 Meur (0,5 Meur). Koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2013 oli +0,4 Meur (-0,3 Meur huhti-kesäkuussa 2012).

Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 6,4 Meur (4,5 Meur). Verot olivat 0,5 Meur (0,2 Meur) ja katsauskauden tulos 5,9 Meur (4,3 Meur). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 4,0 Meur (1,9 Meur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 164,2 Meur (183,6 Meur). Oma pääoma oli 82,5 Meur (98,6 Meur). Raportointipäivänä 30.6.2013 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 128,8 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 58,2 Meur. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity tällä hetkellä arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 68,1 Meur (71,3 Meur). Omavaraisuusaste oli 51,8 % (55,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,21 euroa (3,84 eur). Rahavarojen vähennys vuoden alusta oli 0,4 Meur (8,9 Meur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 1,8 Meur (Q2/2012: 2,0 Meur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 6,1 Meur (6,4 Meur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy oman liiketoiminnan 3,9 Meur (-2,6 Meur) lisäksi 2,2 Meur (9,0 Meur) Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Konsernin maakuntalehtien vuoden 2012 tilausmaksuja laskutettiin poikkeuksellisesti joulukuussa 2011 arvonlisäveromuutoksesta johtuen n. 6,6 Meur. Investointien rahavirta oli -0,3 Meur (0,1 Meur).

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 30.469 kappaletta, joka on 0,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,2 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1.011.875 kappaletta, joka vastaa 4,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3,8 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 4,51 euroa ja ylin kaupantekokurssi 7,95 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,76 euroa ja ylin 5,19 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 87,3 Meur.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2012 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2012 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2013 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2013 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2017 päättyvälle kaudelle Markku Akonniemi, Töysä, Juhani Hautamäki, Ylivieska, Heikki Järvi-Laturi, Teuva, Petri Latva-Rasku, Tampere ja Marja Vettenranta, Laihia. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin henkilöstön edustajat Terhi Ekola, Vaasa ja Niina Vuolio, Seinäjoki.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 6.5.2013 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Sari Mutkan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Kuluttajien varovaisuudesta, levikkituottojen arvonlisäverosta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi ja alan kasvunäkymät ovat heikot.

Mainonta Suomessa on kehittynyt alkuvuonna ennakoitua heikommin.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2012 tasosta.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan vuoden 2012 tasosta. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys, osakesijoitusten kurssikehitys ja osakkuusyhtiöiden arvonkehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012, ja lisäksi vuonna 2013 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2012 sivulla 61.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2013

4-6/

2012

Muutos

%

1-6/

2013

1-6/

2012

Muutos

%

1-12/

2012

LIIKEVAIHTO 11 585 11 734 -1 22 572 23 496 -4 46 158
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1 14 -94 6 24 -77
Liiketoiminnan muut tuotot 101 100 1 194 209 -7 437
Materiaalit ja palvelut -3 755 -3 522 7 -7 362 -7 098 4 -13 980
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 403 -4 588 -4 -8 963 -9 158 -2 -17 824
Poistot -511 -749 -32 -1 035 -1 507 -31 -2 918
Liiketoiminnan muut kulut -1 481 -1 660 -11 -3 012 -3 068 -2 -5 966
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) 2 322 1 239 87 3 720 3 052 22 -16 774
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 3 859 2 566 50 6 118 5 951 3 -10 868
Rahoitustuotot ja -kulut 485 -711 168 323 -1 440 122 -2 550
VOITTO/ TAPPIO ENNEN VEROJA 4 344 1 856 134 6 440 4 511 43 -13 418
Tuloverot -361 -4 9178 -532 -210 153 -669
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 3 982 1 852 115 5 909 4 300 37 -14 087
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,16 0,07 115 0,23 0,17 37 -0,55
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665 25 665 25 665 25 665

*) 1-12/2012: Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 22 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen.
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2013

4-6/

2012

Muutos

%

1-6/

2013

1-6/

2012

Muutos

%

1-12/

2012

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 3 982 1 852 115 5 909 4 300 37 -14 087
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat sijoitukset -1 2 -1 256 -3
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -239 -31 -679 -154 128 -221 100
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 1
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -239 -31 -661 -152 127 -221 98
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 744 1 820 106 5 756 4 427 30 -13 989

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 6/2013 6/2012 Muutos % 12/2012
VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 927 1 062 -13 1 008
Liikearvo 314 314 314
Sijoituskiinteistöt 208 258 -19 233
Aineelliset hyödykkeet 12 114 12 551 -3 11 862
Osuudet osakkuusyhtiöissä 130 097 148 268 -12 128 796
Myytävissä olevat sijoitukset 10 668 10 762 -1 10 723
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 214
PITKÄAIK. VARAT 154 541 173 429 -11 153 151
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 593 661 -10 647
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 692 4 770 -2 2 950
Tuloverosaaminen 900 1 148 -22 118
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 583 1 542 3 1 695
Rahat ja pankkisaamiset 1 842 2 041 -10 2 263
LYHYTAIK. VARAT 9 610 10 162 -5 7 673
VARAT YHTEENSÄ 164 150 183 590 -11 160 823
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 623 48 622 48 621
Kertyneet voittovarat 27 434 43 563 -37 25 529
OMA PÄÄOMA 82 473 98 601 -16 80 567
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 148 233 -37 23
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 66 359 70 567 -6 63 954
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 102 115 -12 102
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 66 608 70 916 -6 64 079
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 781 703 153 6 633
Ostovelat ja muut velat 12 737 12 682 9 390
Tuloverovelka 551 688 -20 155
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 15 069 14 073 7 16 177
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 164 150 183 590 -11 160 823

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-6/

2013

1-6/

2012

 1-12/

2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/ tappio 5 909 4 300 -14 087
Oikaisut -2 484 90 22 867
Käyttöpääoman muutos 1 783 -5 498 -6 732
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

5 208 -1 108 2 048
Maksetut korot -620 -782 -2 235
Saadut korot 17 21 46
Saadut osingot liiketoiminnasta 2 321 9 107 9 117
Muut rahoituserät -23 -29 -53
Maksetut välittömät verot -793 -775 -947
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 6 110 6 435 7 976
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-888 -400 -1 083
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto 121 -49 -16
Saadut osingot investoinneista 506 511 529
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -261 62 -570
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 5 849 6 497 7 406
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 452 -3 238 -3 925
Pitkäaikaisten lainojen muutos -1 964 -1 964
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 817 -10 179 -10 180
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -6 270 -15 382 -16 069
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -421 -8 885 -8 663
Rahavarat katsauskauden alussa 2 263 10 926 10 926
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 842 2 041 2 263

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

6/2013 6/2012 12/2012
Tulos/osake (eur) 0,23 0,17 -0,55
Oma pääoma/osake (eur) 3,21 3,84 3,14
Henkilöstö keskimäärin 322 335 336
Investoinnit (1 000 eur) *) 1 197 531 1 311
Korolliset velat (1 000 eur) 68 139 71 270 70 587
Omavaraisuusaste, % 51,8 55,2 50,7
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-6/ 2012 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 101 48 498 24 49 401 104 440
Katsauskauden laaja tulos -1 4 428 4 427
Osingonjako -10 266 -10 266
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2012 6 416 100 48 498 24 43 563 98 601

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2013 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 99 48 498 24 25 529 80 567
Katsauskauden laaja tulos 2 5 755 5 756
Osingonjako -3 850 -3 850
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2013 6 416 101 48 498 24 27 434 82 473

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 6/2013 6/2012 12/2012
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 37 416 68 218 65 730
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet
Takaukset 4 059 4 182 4 096

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/

2013

4-6/

2012

Muutos % 1-6/

2013

1-6/

2012

Muutos % 1-12/

2012

Kustannustoiminta
Ulkoinen liikevaihto 9 664 10 221 -5 19 052 20 495 -7 40 414
Segmenttien välinen liikevaihto 47 34 40 84 64 30 113
Kustannustoiminta yhteensä 9 711 10 255 -5 19 136 20 559 -7 40 528
Painotoiminta
Ulkoinen liikevaihto 1 921 1 512 27 3 520 3 002 17 5 743
Segmenttien välinen liikevaihto 1 720 1 967 -13 3 494 4 001 -13 7 967
Painotoiminta yhteensä 3 641 3 479 5 7 014 7 003 13 710
Kohdistamattomat
Segmenttien välinen liikevaihto 567 534 6 1 134 1 068 6 2 139
Kohdistamattomat yhteensä 567 534 6 1 134 1 068 6 2 139
Segm. välinen liikevaihto -2 334 -2 535 -8 -4 712 -5 133 -8 -10 219
Konsernin liikevaihto yhteensä 11 585 11 734 -1 22 572 23 496 -4 46 158

 

 

LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur) 4-6/

2013

4-6/

2012

Muutos % 1-6/

2013

1-6/

2012

Muutos % 1-12/

2012

Kustannustoiminta 1 215 1 207 1 1 993 2 563 -22 5 046
Painotoiminta 529 312 69 846 654 29 1 379
Osakkuusyhtiöt 2 322 1 239 87 3 720 3 052 22 -16 774
Kohdistamattomat -207 -192 -8 -440 -318 -38 -519
Konsernin liikevoitto/ -tappio yhteensä 3 859 2 566 50 6 118 5 951 3 -10 868

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 6/2013 6/2012 Muutos % 12/2012
Kustannustoiminta 13 781 14 498 -5 13 477
Painotoiminta 9 723 10 857 -10 9 831
Kohdistamattomat 140 646 158 236 -11 137 516
Konsernin varat yhteensä 164 150 183 590 -11 160 823

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-6/

2013

1-6/

2012

Muutos % 1-12/

2012

Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 862 13 481 -12 13 481
Lisäykset 1 078 339 218 838
Tilikauden poistot -826 -1 269 -35 -2 456
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 12 114 12 551 -3 11 862

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 6/2013 6/2012 12/2012
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Osakkuusyhtiöille 129 171 288
Muulle lähipiirille 450 406 823
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Osakkuusyhtiöiltä 264 279 463
Muulta lähipiiriltä 2 2 5
Myyntisaamiset
Osakkuusyhtiöiltä 24 22 13
Muulta lähipiiriltä 99 48 47
Ostovelat
Osakkuusyhtiöille 14 45 4

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 6/2013 6/2012 12/2012
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 516 490 936

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 6/2013 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 583 1 583
Myytävissä olevat sijoitukset 9 248 9 248
YHTEENSÄ 10 832 1 583 9 248
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 1 827 1 827
YHTEENSÄ 1 827 1 827

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 419 tuhatta euroa hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi