Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 6.5.2013, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2013

– Liikevaihto 11,0 miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa euroa)
– Liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa)
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 0,9 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa)
– Liikevoitto 20,6 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 7,8 %(13,4 %)
– Voitto ennen veroja 2,1 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa)
– Tulos/ osake 0,08 euroa (0,10 euroa)

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 6,6 %. Liikevaihto oli 11,0 Meur (edellisen vuoden vastaavana aikana 11,8 Meur). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 8,6 %. Ilmoitustuotot laskivat 14,9 % ja levikkituotot 1,9 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 7,3 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 44 %, ilmoitustuottojen 42 % ja painotuottojen 15 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,1 Meur (0,1 Meur).

Tammi-maaliskuun kulut olivat 10,2 Meur (10,3 Meur). Kulut laskivat 0,8 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 0,9 %. Henkilöstökulut laskivat 0,2 %. Journalistien valtakunnallinen työehtosopimus päättyi 30.4.2013 ja neuvottelutilanne on avoimena. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 8,8 %. Poistot pienenivät 30,9 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 1,4 Meur (1,8 Meur). Konsernin liikevoitto oli 2,3 Meur (3,4 Meur). Liikevoitto laski edellisvuodesta 33,3 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 20,6 (28,8). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 0,9 Meur (1,6 Meur) eli 7,8 % (13,4 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 0,6 Meur ja painotoiminnan liikevoitto pysyi euromääräisesti edellisen vuoden tasolla.

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 0,2 Meur (0,7 Meur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,01 Meur (0,2 Meur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 0,4 Meur (0,6 Meur). Korkoriskiltä on suojauduttu vuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2013 oli +0,2 Meur (-0,3 Meur tammi-maaliskuussa 2012).

Voitto ennen veroja oli 2,1 Meur (2,7 Meur). Verot olivat 0,2 Meur (0,2 Meur) ja katsauskauden tulos 1,9 Meur (2,4 Meur).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 169,6 Meur (199,5 Meur). Oma pääoma oli 82,6 Meur (107,0 Meur). Raportointipäivänä 31.3.2013 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 126,7 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 83,2 Meur. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 70,6 Meur (76,5 Meur). Omavaraisuusaste oli 50,7 % (55,6 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,22 euroa (4,17 euroa). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 5,8 Meur (6,0 Meur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 8,1 Meur (16,9 Meur).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 5,9 Meur (6,1 Meur).  Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy oman liiketoiminnan 3,6 Meur (-2,9 Meur) lisäksi 2,2 Meur (9,0 Meur) Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Konsernin maakuntalehtien vuoden 2012 tilausmaksuja laskutettiin poikkeuksellisesti joulukuussa 2011 arvonlisäveromuutoksesta johtuen n. 6,6 Meur. Investointien rahavirta oli -0,1 Meur (-0,1 Meur).

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 12.695 kappaletta, joka on 0,3 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,1 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 553.634 kappaletta, joka vastaa 2,6 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 2,3 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 4,95 euroa ja ylin kaupantekokurssi 7,95 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 3,61 euroa ja ylin 5,19 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 102,1 Meur.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista oman liiketoiminnan ja osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:n omistukseen liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2012 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat liiketoiminnan luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2012 vuosikertomuksessa.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2013 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2013 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2017 päättyvälle kaudelle Markku Akonniemi, Töysä, Juhani Hautamäki, Ylivieska, Heikki Järvi-Laturi, Teuva, Petri Latva-Rasku, Tampere ja Marja Vettenranta, Laihia. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin henkilöstön edustajat Terhi Ekola, Vaasa ja Niina Vuolio, Seinäjoki.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KTM Harri Pärssinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Kuluttajien varovaisuudesta, levikkituottojen arvonlisäverosta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi ja alan kasvunäkymät ovat heikot.

Mainonta Suomessa on kehittynyt alkuvuonna ennakoitua heikommin.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2012 tasosta.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2012 tasosta. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys ja osakesijoitusten kurssikehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012, ja lisäksi vuonna 2013 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2012 sivulla 61.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos 1-12/
2012
LIIKEVAIHTO 10 987 11 763 -7 % 46 158
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 5 11 -54 %
Liiketoiminnan muut tuotot 93 109 -15 % 437
Materiaalit ja palvelut -3 608 -3 575 1 % -13 980
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 560 -4 570 0 % -17 824
Poistot -524 -758 -31 % -2 918
Liiketoiminnan muut kulut -1 532 -1 407 9 % -5 966
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) 1 397 1 813 -23 % -16 774
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 2 258 3 385 -33 % -10 868
Rahoitustuotot ja -kulut -162 -730 78 % -2 550
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2 097 2 655 -21 % -13 418
Tuloverot -170 -206 -18 % -669
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 1 927 2 449 -21 % -14 087
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) **) 0,08 0,10 -21 % -0,55
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665 25 665

*) 1-12/2012: Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 22 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen.
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos 1-12/
2012
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 1 927 2 449 -21 % -14 087
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat sijoitukset 2 -3
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 85 158 -46 % 100
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 1
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 86 158 -45 % 98
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 013 2 607 -23 % -13 989

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihto (1000 eur) 1-3/2013 1-3/2012 Muutos 1-12/2012
Kustannustoiminta 9 425 10 304 -9 % 40 528
Painotoiminta 3 372 3 524 -4 % 13 710
Kohdistamattomat 567 534 6 % 2 139
Segm. välinen liikevaihto -2 377 -2 599 -9 % -10 219
Konserni yhteensä 10 987 11 763 -7 % 46 158

 

Liikevoitto/ -tappio (1000 eur) 1-3/2013 1-3/2012 Muutos 1-12/2012
Kustannustoiminta 778 1 356 -43 % 5 046
Painotoiminta 317 342 -7 % 1 379
Osakkuusyhtiöt 1 397 1 813 -23 % -16 774
Kohdistamattomat -234 -126 -86 % -519
Konserni yhteensä 2 258 3 385 -33 % -10 868

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 3/2013 3/2012 Muutos 12/2012
VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 981 1 052 -7 % 1 008
Liikearvo 314 314 314
Sijoituskiinteistöt 220 277 -20 % 233
Aineelliset hyödykkeet 11 926 12 918 -8 % 11 862
Osuudet osakkuusyhtiöissä 128 029 147 072 -13 % 128 796
Myytävissä olevat sijoitukset 10 682 10 747 -1 % 10 723
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 214
PITKÄAIK. VARAT 152 367 172 594 -12 % 153 151
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 577 614 -6 % 647
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 422 6 556 -2 % 2 950
Tuloverosaaminen 510 762 -33 % 118
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 672 2 067 -19 % 1 695
Rahat ja pankkisaamiset 8 060 16 898 -52 % 2 263
LYHYTAIK. VARAT 17 241 26 897 -36 % 7 673
VARAT YHTEENSÄ 169 609 199 491 -15 % 160 823
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 622 48 623 48 621
Kertyneet voittovarat 27 541 52 008 -47 % 25 529
OMA PÄÄOMA 82 579 107 047 -23 % 80 567
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 54 392 -86 % 23
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 66 349 72 448 -8 % 63 954
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 102 115 -12 % 102
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 66 504 72 956 -9 % 64 079
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 241 4 022 5 % 6 633
Ostovelat ja muut velat 15 929 15 041 6 % 9 390
Tuloverovelka 355 425 -17 % 155
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 20 525 19 488 5 % 16 177
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 169 609 199 491 -15 % 160 823

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-3/

2013

1-3/

2012

 1-12/

2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/ tappio 1 927 2 449 -14 087
Oikaisut -546 -131 22 867
Käyttöpääoman muutos 2 813 -4 474 -6 732
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

4 194 -2 156 2 048
Maksetut korot -224 -244 -2 235
Saadut korot 7 12 46
Saadut osingot liiketoiminnasta 2 257 9 004 9 117
Muut rahoituserät -12 -14 -53
Maksetut välittömät verot -331 -489 -947
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 5 890 6 111 7 976
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-204 -106 -1 083
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto 97 -33 -16
Saadut osingot investoinneista 15 529
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -92 -139 -570
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 5 798 5 972 7 406
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 925
Pitkäaikaisten lainojen muutos -1 964
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 -10 180
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 -16 069
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 5 797 5 972 -8 663
Rahavarat katsauskauden alussa 2 263 10 926 10 926
Rahavarat katsauskauden lopussa 8 060 16 898 2 263

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

3/2013 3/2012 12/2012
Tulos/osake (eur) 0,08 0,10 -0,55
Oma pääoma/osake (eur) 3,22 4,17 3,14
Henkilöstö keskimäärin 320 325 336
Investoinnit (1 000 eur) *) 561 141 1 311
Korolliset velat (1 000 eur) 70 590 76 470 70 587
Omavaraisuusaste, % 50,7 55,6 50,7
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-3/ 2012 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 101 48 498 24 49 401 104 440
Katsauskauden laaja tulos 2 607 2 607
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2012 6 416 101 48 498 24 52 008 107 047

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2013 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 99 48 498 24 25 529 80 567
Katsauskauden laaja tulos 1 2 011 2 013
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2013 6 416 100 48 498 24 27 541 82 579

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 3/2013 3/2012 12/2012
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 53 451 70 735 65 730
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet
Takaukset 4 096 4 182 4 096

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-3/

2013

1-3/

2012

Muutos 1-12/

2012

Kirjanpitoarvo kauden alussa 11 862 13 481 -12 % 13 481
Lisäykset 484 75 542 % 838
Tilikauden poistot -420 -638 -34 % -2 456
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 11 926 12 918 -8 % 11 862

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä.

LÄHIPIIRIN KANSSA TOTEUTUIVAT SEURAAVAT LIIKETAPAHTUMAT:

(1000 eur) 3/2013 3/2012 12/2012
Tavaroiden ja palveluiden myynti
Osakkuusyhtiöille 55 66 288
Muulle lähipiirille 213 201 823
Tavaroiden ja palveluiden ostot
Osakkuusyhtiöiltä 136 128 463
Muulta lähipiiriltä 5
Myyntisaamiset
Osakkuusyhtiöiltä 14 30 13
Muulta lähipiiriltä 77 108 47
Ostovelat
Osakkuusyhtiöille 15 19 4

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET

(1000 eur) 3/2013 3/2012 12/2012
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 247 222 936

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -VELOISTA

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
(1000 eur) 3/2013 Taso1 Taso2 Taso3
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 672 1 672
Myytävissä olevat sijoitukset 9 243 9 243
YHTEENSÄ 10 915 1 672 9 243
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VELAT
Koronvaihtosopimukset 2 199 2 199
YHTEENSÄ 2 199 2 199

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät lisäksi 1 439 tuhatta euroa hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, joille ei ole ollut saatavissa luotettavaa käypää arvoa.

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina).

Taso 3 intrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi