Ilkka-Yhtymä Oyj                      Tilinpäätöstiedote 18.2.2013, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ–KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

TILIKAUSI 2012
– Liikevaihto 46,2 miljoonaa euroa (50,0 miljoonaa euroa), lasku 7,6 %
– Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehtiin 22 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.
– Liikevoitto ilman Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen kohdistuvaa 22 Meur arvonalentumiskirjausta oli 11,1 miljoonaa euroa (17,6 miljoonaa euroa) ja raportoitu liiketappio 10,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 17,6 miljoonaa euroa tilikaudella 2011)
– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 5,9 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa), lasku 33,9 %
– Liikevoittoprosentti ilman arvonalentumiskirjausta 24,1 (35,2) ja raportoitu -23,5 (35,2) ja konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 12,8 (17,9)
– Tulos/ osake ilman arvonalentumiskirjausta 0,31 euroa (0,49 euroa) ja raportoitu -0,55 euroa (0,49 euroa)
– Omavaraisuusaste (50,7 %) säilyi hyvänä (55,5 % vuonna 2011)
– Hallitus esittää osingoksi 0,15 euroa osakkeelta

LOKA-JOULUKUU 2012
– Liikevaihto 11,9 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa), lasku 8,5 %
– Liikevoitto ilman 22 Meur arvonalentumiskirjausta 1,4 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa) ja raportoitu liiketappio 20,6 miljoonaa euroa (liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa loka-joulukuussa 2011)
– Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 1,6 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa), lasku 25,0 %
– Liikevoittoprosentti ilman arvonalentumiskirjausta 12,0 (20,0) ja raportoitu -173,2 (20,0) ja konsernin oman toiminnan liikevoittoprosentti, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, 13,5 (16,5)
– Tulos/ osake ilman arvonalentumiskirjausta 0,03 euroa (0,05 euroa) ja raportoitu -0,83 euroa (0,05 euroa)

TOIMITUSJOHTAJA MATTI KORKIATUPA:

”Media-alan vuoden 2012 toimintaympäristö oli haasteellinen. Alkuvuoden positiiviset talousnäkymät muuttuivat finanssikriisin edetessä yhä negatiivisemmiksi. Talouskasvun hiipumisen seurauksena mainonnan määrä kääntyi Suomessa 3 %:n laskuun. Samanaikaisesti toteutettu tilattavien lehtien 9 %:n arvonlisävero kiihdytti osaltaan sanomalehtien levikkien laskua sekä lukijoiden ja mainostajien siirtymistä mainosrahoitukseen perustuvien verkko- ja mobiilipalveluiden käyttäjiksi. Tulevaisuus näyttää, millä nopeudella kuluttajat ja mainostajat siirtyvät käyttämään sanomalehtien maksullisia näköislehtiä. Sisällöltään laadukas sanomalehdistö on ollut ja on tulevaisuudessakin osa suomalaisen yhteiskunnan ja sivistyksen menestystarinaa riippumatta sen käyttötavasta.

Globaalit toimijat, jotka toimivat erilaisessa toimintaympäristössä kuin suomalaiset mediayhtiöt, mm. verotuksen osalta, ovat rantautuneet Suomen mainosmarkkinoille haastaen perinteisen, kotimaisen median. Yleisradion verotukseen perustuva rahoitusuudistus on puolestaan mahdollistanut Ylelle panostukset uusiin jakelukanaviin kaventaen kotimaisen median ansaintamahdollisuuksia.

Alan kilpailun kiristyessä sekä levikki-, mainos- ja painotulojen laskiessa mediayhtiöt ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa ja vähentämään työvoimaansa. Esimerkiksi osakkuusyhtiö Alma Median tilinpäätökseen sisältyy 11,9 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja ja alaskirjauksia. Myös meidän oma liikevaihtomme ja kannattavuutemme ovat heikentyneet. Viime vuosina toteutettujen kehitystoimenpiteiden ansiosta operatiivinen kannattavuutemme on säilynyt kohtuullisella tasolla.

Varautuessamme strategiakauden 2013 -2015 hidastuvaan talouskasvuun olemme vuoden aikana analysoineet toimintojemme prosesseja ja hakeneet niihin liittyviä kehityskohteita. Suurin toiminnallinen muutos tapahtuu maakuntalehtiemme toimituksellisen yhteistyökumppanin vaihtuessa vaiheittain vuoden 2013 aikana Väli-Suomen Mediasta Alma Aluemediaan. Vaihdos perustuu strategiamme mukaisen toimintamme pitkäaikaiseen kehittämiseen osittain omistamamme, naapurimaakunnissa toimivan Alma Median maakuntalehtien kanssa. Yhteistyö koskee sekä perinteistä lehtijournalismia että digitaalisessa muodossa julkaistuja sisältöjä sekä niihin liittyviä kehitys- ja koulutushankkeita.

Vuoden 2013 nouseviin henkilöstökuluihin olemme varautuneet vapaaehtoisilla henkilöstöjärjestelyillä ja tiukalla henkilöstöbudjetilla. Kehitämme työskentelymenetelmiä ja henkilöstön osaamista henkilöstötuottavuuden ja työvireen parantamiseksi.  Olemme uusineet Itellan kanssa solmimamme lehtijakelusopimukset, jotka ovat voimassa koko strategiakauden. Investoinnit ja muut kehityshankkeet olemme priorisoineet kohteisiin, joissa on lyhin todennäköinen takaisinmaksuaika.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen BKT:n ennakoidaan supistuneen VM:n suhdannekatsauksen 20.12.2012 mukaan noin 0,1 prosenttia vuonna 2012. Suomen BKT:n kasvuksi vuonna 2013 arvioidaan 0,5 prosenttia. Inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 2,4 prosenttia ja koko vuoden 2012 keskimääräinen inflaatio oli 2,8 %.

Tilastokeskuksen tammikuisen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien talousluottamus on hieman vahvempi kuin vuosi sitten, mutta selvästi heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvaneen 1,5 prosenttia vuonna 2012. Vuonna 2013 yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan jäävän noin 0,6 prosenttiin.

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainonta Suomessa laski 2,9 % vuonna 2012. Mainonta laski sanomalehdissä 8,1 % ja kaupunki- ja noutolehdissä 1,3 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 34,1 % ja kaupunki- ja noutolehtien 5,6 %. Verkkomediamainonta kasvoi 10 % ja sen osuus mediamainonnasta oli 17,8 %.

KONSERNIRAKENNE

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy ja lehti- ja arkkipainoyhtiöstä I-print Oy. Konserniin kuuluvat lisäksi kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja Seinäjoen Kassatalo Osakeyhtiö sekä Pohjalaismediat Oy. Konsernin päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, viisi paikallislehteä (Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat, Suupohjan Sanomat), kaksi kaupunkilehteä (Vaasan Ikkuna, Etelä-Pohjanmaa), lehtien verkko- ja mobiilipalvelut sekä I-print Oy:n paino- ja viestintäpalvelut.

Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj, Arena Partners Oy, Väli-Suomen Media Oy sekä Yrittävä Suupohja Oy.

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto laski 7,6 prosenttia ja oli 46 158 tuhatta euroa (49 952 teur vuonna 2011). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,5 %. Ilmoitustuotot laskivat 11,2 % ja levikkituotot 0,9 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 14,7 %. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 42 %, ilmoitustuottojen 45 % ja painotuottojen 12 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 437 tuhatta euroa (435 teur).

Konsernin tilikauden kulut olivat 40 689 tuhatta euroa (41 468 teur). Kulut laskivat 1,9 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 5,7 % ja liiketoiminnan muut kulut 4,8 %. Henkilöstökulut kasvoivat 3,2 %. Poistot pienenivät 5,8 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli -16 774 tuhatta euroa (8 659 teur). Merkittävimpänä eränä osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksesta vaikutti testauslaskennan perusteella toteutettu 22 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus, joka kohdistuu Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksesta vaikuttivat myös mm. Alma Median tulokseen kirjatut kertaluonteiset kuluerät (11,9 Meur) sekä Arena Partners Oy:n yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahintavarauksen käyvän arvon muutos.

Konsernin liikevoitto ilman 22 Meur arvonalentumiskirjausta oli 11 132 tuhatta euroa (17 590 tuhatta euroa) ja raportoitu liiketappio oli 10 868 tuhatta euroa (liikevoitto 17 590 tuhatta euroa tilikaudella 2011), jossa laskua 162 %. Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 5 906 tuhatta euroa (8 931 teur) eli  12,8 % (17,9 %) liikevaihdosta. Liikevoittoprosentti ilman arvonalentumiskirjausta oli 24,1 (35,2) ja raportoitu -23,5 (35,2).

Nettorahoituskulut olivat 2 550 tuhatta euroa (3 817 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -99 tuhatta euroa (-949 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 2 184 tuhatta euroa (2 544 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu vuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tilikaudella 2012 oli -920 tuhatta euroa (-1 398 teur).

Voitto ennen veroja ilman arvonalentumiskirjausta oli 8 582 tuhatta euroa (13 773 teur) ja raportoitu tappio ennen veroja oli 13 418 tuhatta euroa (voitto ennen veroja 13 773 teur tilikaudella 2011). Välittömät verot olivat 669 tuhatta euroa (1 098 teur). Konsernin tilikauden voitto ilman arvonalentumiskirjausta oli 7 913 tuhatta euroa (12 675 teur) ja raportoitu tappio oli 14 087 tuhatta euroa (voitto 12 675 teur tilikaudella 2011). Osakekohtainen tulos ilman arvonalentumiskirjausta oli 0,31 euroa (0,49 euroa) ja raportoitu -0,55 euroa (0,49 euroa).

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuussa 2012 konsernin liikevaihto oli 11 877 tuhatta euroa (12 979 teur). Liikevaihto laski 8,5 %. Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 7,6 %. Ilmoitustuotot vähenivät 9,9 % ja levikkituotot 5,4 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 14,2 %. Loka-joulukuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 40 %, ilmoitustuottojen 47 % ja painotuottojen 13 %. Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 95 tuhatta euroa (92 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 10 362 tuhatta euroa (10 925 teur). Kulut laskivat 5,1 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Osakkuusyritysten tulosvaikutus oli -22 180 tuhatta euroa (462 teur). Merkittävimpänä eränä neljännen vuosineljänneksen osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksesta vaikutti testauslaskennan perusteella toteutettu 22 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksesta loka-joulukuussa 2012 vaikuttivat myös mm. Alma Median tulokseen kirjatut kertaluonteiset kuluerät (5,8 Meur) sekä Arena Partners Oy:n yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahintavarauksen käyvän arvon muutos.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ilman 22 Meur arvonalentumiskirjausta oli 1 424 tuhatta euroa (2 599 tuhatta euroa) ja raportoitu liiketappio oli 20 576 tuhatta euroa (liikevoitto 2 599 tuhatta euroa loka-joulukuussa 2011), jossa laskua 892 %. Konsernin oman toiminnan liikevoitto, ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä, oli 1 604 tuhatta euroa (2 137 teur) eli  13,5 % (16,5 %) liikevaihdosta. Liikevoittoprosentti ilman arvonalentumiskirjausta oli 12,0 (20,0) ja raportoitu -173,2 (20,0).

Nettorahoituskulut olivat 424 tuhatta euroa (964 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 102 tuhatta euroa (-5 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat neljännellä vuosineljänneksellä 482 tuhatta euroa (641 teur). Koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutos loka-joulukuussa 2012 oli -65 tuhatta euroa (-352 teur loka-joulukuussa 2011).

Neljännen vuosineljänneksen voitto ennen veroja ilman 22 Meur arvonalentumiskirjausta oli 1 000 tuhatta euroa (1 636 teur) ja raportoitu tappio ennen veroja oli 21 000 tuhatta euroa (voitto ennen veroja 1 636 teur loka-joulukuussa 2011).

KONSERNIN TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 160 823 tuhatta euroa (196 998 teur). Oma pääoma oli 80 567 tuhatta euroa (104 440 teur). Testauslaskennan perusteella on toteutettu 22 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus, joka kohdistuu Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Raportointipäivänä 31.12.2012 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo arvonalentumiskirjauksen jälkeen oli 127,6 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 102,3 Meur.

Tilikauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 70 587 tuhatta euroa (76 467 teur 31.12.2011). Korollisten velkojen laina-ajat ovat 1 – 8 v. Tilikauden 2012 aikana vuosien 2013-2015 TyEL-lainan lyhennyksiä maksettiin lyhennyssuunnitelmasta poiketen etupainotteisesti 2,0 Meur.

Korkoriskiltä on suojauduttu vuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Kokonaislainasalkusta n. 44 % on kiinteäkorkoista ja n. 56 % vaihtuvakorkoista. Suojaustoimenpiteet huomioon ottaen korollisten velkojen keskikorko 31.12.2012 oli 2,45 %.  Tilikauden 2010 lopussa nostettujen lainojen kohdalla rahoittajilla on mahdollisuus tarkistaa lainan marginaalia viiden vuoden kuluttua lainan nostosta. Tilikauden 2012 lopussa ko. lainojen saldo oli 28,2 Meur.

Tilinpäätöstilanteessa 31.12.2012 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen seuraavan 12 kuukauden vaikutus tulokseen ennen veroja, kun otetaan huomioon suojaustoimenpiteet, olisi -/+ 397 teur, jos korkotaso nousisi tai laskisi prosenttiyksikön. Tilikautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista veloista erääntyy maksettavaksi 6 602 tuhatta euroa.

Maksuvalmiuden tunnusluvuista current ratio oli tilikauden päättyessä 0,47 (0,86). Konsernin nettovelkaantumisaste oli tilikauden lopussa 82,7 % (60,9 %). Omavaraisuusaste oli 50,7 % (55,5 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,14 euroa (4,07 euroa). Rahavarat olivat 2 263 tuhatta euroa (10 926 teur). Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 7 976 tuhatta euroa (31 171 teur). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy oman liiketoiminnan -1,0 Meur (15,4 Meur) lisäksi 9,0 Meur (15,7 Meur) Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Vuoden 2011 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy maakuntalehtien ennakkoon vuoden 2011 puolella laskutetut tilaukset, jotka olisi normaalisti laskutettu tammi-maaliskuussa 2012. Tämän ennakkolaskutuksen arvosta noin 6,6 miljoonaa euroa tuloutui kassaan joulukuussa 2011, joten liiketoiminnan rahavirta vuonna 2011 oli tältä osin poikkeuksellisesti noin 6,6 Meur korkeampi ja vuoden 2012 liiketoiminnan rahavirta vastaavasti noin 6,6 Meur pienempi. Tällä oikaisulla oman liiketoiminnan rahavirta oli 5,6 Meur (8,8 Meur). Investointien rahavirta oli -570 tuhatta euroa (-3 633 tuhatta euroa).

KUSTANNUSTOIMINTA

Konsernin kustannustoiminnan segmentti muodostuu kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy. Kustannustoiminnan tilikauden liikevaihto oli 40 528 tuhatta euroa (43 318 teur). Kustannustoiminnan liikevaihto laski 6,4 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu kiristyneestä mediakilpailusta, heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta ja vuoden 2011 vertailuluvussa olevasta eduskuntavaali-ilmoittelusta.  Ilmoitustuotot laskivat 11,2 % ja levikkituotot 0,9 %. Kustannustoiminnan segmenttiin kuuluvien molempien maakuntalehtien Ilkan ja Pohjalaisen liikevaihdot laskivat. Paikallislehtien ja kaupunkilehtien liikevaihto kasvoi hieman. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 34,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5 046 tuhatta euroa (7 697 teur).

I-Mediat Oy on solminut Itella Posti Oy:n kanssa kolmen vuoden jatkosopimuksen tilattavien sanomalehtien jakeluista ja niiden kehittämisestä. Lisäksi I-Mediat Oy:n kustantamat kaupunkilehdet siirtyivät 1.1.2013 alkaen Itella Posti Oy:n jaettavaksi.

Suomen heikon ja epävarman taloussuhdanteen vuoksi mediatuottoja vuonna 2013 on vaikea ennakoida. Mediamainonnan arvioidaan säilyvän lähes edellisen vuoden tasolla ja lehtien levikkituottojen laskevan arvonlisäveron ja digitalisaation seurauksena. I-Mediat Oy:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.

PAINOTOIMINTA

Painotoimintasegmentti muodostuu painoyhtiöstä I-print Oy. Painotoiminnan tilikauden liikevaihto oli 13 710 tuhatta euroa (15 235 teur). Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 10 % volyymien laskusta johtuen. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 991 tuhatta euroa (14,7 %). Painotoiminnan liikevoitto laski 29,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1 379 tuhatta euroa (1 953 teur).

Vuoden 2012 aikana I-print Oy on saanut koko painotoiminnalleen pohjoismaisen ympäristömerkkihyväksynnän (Joutsenmerkki).

Painotoiminnan vuoden 2013 markkinatilanne tulee jatkumaan vaikeana. Yleinen taloudellinen epävarmuus leimaa jatkossakin yritysasiakkaiden mediapanostuksia. Sanomalehtipainamisessa kapasiteetti Suomessa lisääntyy vuonna 2013 parin painokoneinvestoinnin käynnistyttyä samaan aikaan kun kotimaan kokonaismarkkina supistuu. Raaka-aine- ja energiakustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti. I-print Oy:n liikevaihdon arvioidaan kuitenkin pysyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla.

OSAKKUUSYHTIÖT

Ilkka-Yhtymä-konsernin osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj (29,79 %), Arena Partners Oy (37,82 %), Väli-Suomen Media Oy (40 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,46%).

Alma Media keskittyy julkaisutoimintaan sekä digitaalisiin kuluttaja- ja yrityspalveluihin. Tunnetuimmat sanomalehdet ovat Aamulehti, Iltalehti ja Kauppalehti.

Ilkka-Yhtymän maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen sekä Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedia aloittavat laajamittaisen toiminnallisen sisältö- ja kehitysyhteistyön. Ilkka-Yhtymän kustannusyhtiö I-Mediat Oy ja Alma Media Kustannus Oy allekirjoittivat sopimuksen yhteistyön aloittamisesta 18.12.2012.

Yhteistyö käynnistyy asteittain vuoden 2013 alusta alkaen. Sen tavoitteena on parantaa lehtien toimituksellista laatua, lisätä toiminnan tehokkuutta, vauhdittaa erilaisia kehityshankkeita ja kehittää lehtien toimituksellista vastavuoroisuutta. Täydessä laajuudessaan yhteistyö on vuoden 2014 alusta. Sopimukseen ei sisälly Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja Alma Media Oyj:n omistussuhteisiin liittyviä asioita.

Yhteistyö kattaa Helsingin toimituksen ja muun valtakunnallisen uutistoiminnan, viikonvaihdesivut ja –liitteet, erikoisliitteet, radio- ja tv-sivut, hyötyjournalismin, ulkomaan uutiset sekä kulttuuri-, urheilu- ja verkkojournalismin. Lisäksi sopimukseen sisältyy laajaa koulutus- ja kehitysyhteistyötä, joka käsittää journalismin lisäksi sekä painettujen lehtien että verkon tuotekehityksen.

Osapuolet ovat käynnistäneet keskustelun yhteistyön laajentamiseksi koskemaan erikseen sovittavassa laajuudessa myös Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n, Kaleva Oy:n ja TS-Yhtymä Oy:n julkaisemia sanomalehtiä.

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehtiyhtiön yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitys- ja tuotantoyhtiö. Arena Partners  omistaa 35 %:n osuuden Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa Suomessa. Arena Partners konserniin kuuluu mobiilipalveluihin keskittynyt tytäryhtiö Arena Interactive Oy (65%), rekrytointipalveluyhtiö Uranus Oy (35%) sekä Adfore Tecnologies Oy (11,8 %).

Väli-Suomen Media Oy tuottaa Väli-Suomen sanomalehdille mm. yhteistä sunnuntaisivustoa, Sunnuntaisuomalaista. Ilkka-Yhtymä konsernin tavoitteena on irtautua vuoden 2013 lopussa Väli-Suomen Median tuottamista palveluista ja omistuksesta. Yrittävä Suupohja Oy julkaisee Suupohjan alueella jaettavaa ilmaisjakelulehteä Suupohjan Seutu.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Konsernin kustannustoiminnassa monikanavaista tuotekehitystä on tehty yhteistyössä Arena Partners Oy:n, sen osakaslehtien, Viestinnän Keskusliiton Next Media ohjelman ja STT:n kanssa. Tuotekehitys on suunnattu asiakaslähtöisesti tuotettuihin uutisointi-, asiointi- ja yhteisöllisyyteen liittyviin palveluihin. Konsernin painotoiminnassa kehitystoiminta keskittyi asiakkaille suunnattujen lisäarvopalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen digitaalisissa palveluissa.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 1 311 tuhatta euroa. Painotoiminnan investoinnit olivat 866 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan investoinnit olivat 170 tuhatta euroa. Myytävissä oleviin osakkeisiin investoitiin vuonna 2012 yhteensä 186 tuhatta euroa.

YHTIÖKOKOUS, HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2012 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2016 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jyväskylä, Jarmo Rinta-Jouppi, Seinäjoki, Kimmo Simberg, Seinäjoki ja Jyrki Viitala, Seinäjoki. Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston henkilöstön edustajan lopputoimikaudeksi hallintoneuvostoon valittiin Timo Mäkinen, Seinäjoki (kausi päättyy 2013).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 7.5.2012 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Timo Aukian. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2012 lopussa yhtiön osakepääoma oli 6 416 302 euroa ja osakkeiden lukumäärä 25 665 208 kappaletta, joista I-sarjan osakkeita (20 ääntä/ osake) oli 4 304 061 ja II-sarjan osakkeita (1 ääni/ osake) 21 361 147. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Vuonna 2012 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 41 148 kappaletta, joka on 1,0 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,3 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 947 266 kappaletta, joka vastaa 4,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 5,5 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 6,40 euroa ja ylin kaupantekokurssi 11,29 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 4,56 euroa ja ylin 7,67 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 133,1 Meur.

Yhtiön hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Ilkka-Yhtymä Oyj osti 4.11.2010 Oy Herttaässä Ab:ltä 7 250 000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinnasta maksettiin käteisellä 30,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilkka-Yhtymä päätti antaa myyjälle 20,0 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, joka on vapaasti luovutettavissa. Ilkka-Yhtymän hallituksen päätös vaihtovelkakirjalainan antamisesta perustuu yhtiökokouksen 19.4.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän lisäksi yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväiseksi muutettuna oli 336 (341 vuonna 2011). Konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 379 henkilöä työsuhteessa (382). Konsernin henkilömäärä oli 31.12.2012 kokopäiväisiksi muutettuna 332 (333).

Ilkka-Yhtymä-konsernissa on koko henkilöstö kuulunut vuodesta 2000 voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa on kaksi henkilöstön edustajaa.

Maakuntalehti Ilkan vastaavana päätoimittajana aloitti 1.8.2012 FM Satu Takala, joka toimi aikaisemmin Ilkan ja Pohjalaisen yhteisen toimituksen journalistisena toimituspäällikkönä.

Vuoden 2012 syyskuussa toteutettiin 8 henkilön kanssa eläkejärjestely. Eläkejärjestelyjen kustannussäästöt realisoituvat täysimääräisenä vuoden 2013 ensimmäisen kvartaalin jälkeen.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan, levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti heikossa taloussuhdanteessa. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikki- ja mainosvolyymien mahdollinen laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään sanomalehtien lukemisessa sähköisiä laitteita. Vuoden 2012 alussa sanomalehtien tilausmaksuihin tulleen 9 %:n arvonlisäveron vaikutuksia pitkällä tähtäimellä levikki- ja painovolyymeihin on vielä vaikea arvioida. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, sen osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille.

Viestintäala

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä, jotka ovat kasvussa toimialan toimintaympäristön muutoksen seurauksena. Toimialan riskit liittyvät erityisesti mediamainonnan ja sisällön kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Heikon taloustilanteen pitkittyminen ja hidas elpyminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti mediatuotteiden ja – palvelujen kulutukseen. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen ja mainonnan digitalisoituminen, uudet jakelukanavat,  mainosrahoitteisen sisällön määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset ja niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat ja toimijat.

Kustannustoiminta

Väestön ja aluetalouden kehitys vaikuttavat pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Toisaalta kotitalouksien yksikkökoon pieneneminen ylläpitää levikkilukuja. Hyvä levikkipeitto -%, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on noussut verkkomedian kävijämäärien voimakkaan kasvun myötä.

Tavanomaiset suhdannevaihtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet paikallis- tai maakuntalehtien levikkituottoihin. Taloudelliset suhdanteet sekä mainostajien toimialakohtaiset kilpailutilanteet ja tulevaisuuden odotukset heijastuvat sen sijaan mediamainonnan määrään. Mediamyynti kääntyi laskuun keväällä 2012.

Uusien medioiden esim. kaupunki- ja ilmaislehtien markkinoille tuloon ja poistumiseen vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, ilmoitusmarkkinoiden alueellinen volyymi ja muut kilpailuolosuhteet. Useimmilla lehtikonserneilla, kuten myös Ilkka-Yhtymällä, on vuosikymmenien kokemus omista kaupunkilehdistä, joiden hyvä laatu ja paikalliset asiakassuhteet tuovat kilpailuetua.

Uuden teknologian mahdollistaman kuluttajakäyttäytymisen seurauksena osa luokitelluista ilmoituksista, kuten auto- , asunto- ja työpaikkailmoittelusta, on siirtynyt verkkoon. Ilkka ja Pohjalainen ovat varautuneet ko. kehitykseen Arena Partners yhteistyöllä Arena Partners Oy:n hankittua 35 % Etuovi.com, Vuokraovi.com ja Autotalli.com palveluista, joiden avulla voidaan tarjota alan parhaat palvelut asiakkaillemme. Uusina toimijoina markkinoille ovat tulleet kansainväliset hakukone- ym. yritykset.

Nuorten lukutottumusten muutokset ja internetissä kuluttajalle tarjolla olevan ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi Ilkka-Yhtymä tarjoaa alueensa kuluttajille laadukkaat maakuntalehtien verkko- ja mobiilipalvelut. Ko. palveluiden tavoitteena on kehittyä Arena Partners-liittouman strategian mukaisesti maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kauppapaikaksi.

Graafinen toiminta

Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat yleiset taloudelliset suhdanteet. Vientitoiminta Pohjoismaihin riippuu markkinatilanteen lisäksi valuuttakurssien kehittymisestä.

Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina maltillinen, jopa laskeva, suurista vuotuisista hintavaihteluista ja paperiteollisuuden kapasiteetin sulkemisista huolimatta. Hintapaineet ovat kasvussa tulevaisuudessa, koska paperiteollisuuden kapasiteettia on leikattu kannattavuuskehityksen turvaamiseksi. I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille ja hankintayhteistyöllä Alma Media Oyj:n ja Keskisuomalainen Oyj:n painotalojen kanssa.

Lehtien jakelut on ulkoistettu Itella Oyj:lle. Jakelutoiminnan riskit koostuvat lähinnä niiden hintakehityksestä. Hintariskiin vaikuttavat jakelijoiden palkkakehitys, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä uusi postitoimilaki.

Rahoitusriskit

Konserni altistuu korkoriskille ja osakkeiden hintariskille. Konsernin korkoriski muodostuu lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen muutoksista. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama korkopolitiikka. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää korkokustannusten volatiliteettia siten, että riski korkokustannusten kasvusta sekä korkokustannukset pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena sekä korkosidonnaisuusajan avulla. Tarvittaessa yritys voi käyttää koronvaihtosopimuksia, korko-optioita ja näiden yhdistelmiä korkoriskin suojaamiseksi. Konsernin lainajärjestelyt ja korkoriskiltä suojautuminen on kerrottu edellä kohdassa Konsernin tase ja rahoitus. Yhtiön lainajärjestelyihin sisältyy tavanomaisia vakuuksia. Lainajärjestelyissä ei ole erityisiä kovenantteja.

Konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden markkinahintojen vaihteluista aiheutuville hinta­riskeille. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään ylläpitämään luottolimiittien avulla.  Käyttämättömien luottolimiittien kokonaismäärä 31.12.2012 oli 13 Meur (13 Meur 31.12.2011).

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallitus esittää 18.4.2013 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 jaetaan osinkoa 0,15 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 3 849 781,20 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 23.4.2013 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 30.4.2013. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2012 yhteensä 97 690 764,51 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon kannattavan kasvun vaatima rahoitus ja yhtiön tulevaisuuden näkymät.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa media-alan liikevaihdon ja erityisesti mediamainonnan ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Kuluttajien varovaisuudesta, levikkituottojen arvonlisäverosta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi ja alan kasvunäkymät ovat heikot.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2012 tasolla.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan säilyvän lähes vuoden 2012 tasolla. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys ja osakesijoitusten kurssikehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2012

10-12/

2011

Muu-

tos %

1-12/

2012

1-12/

2011

Muu-

tos %

LIIKEVAIHTO 11 877 12 979 -8 46 158 49 952 -8
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -6 -9 40 12 -98
Liiketoiminnan muut tuotot 95 92 3 437 435
Materiaalit ja palvelut -3 454 -3 769 -8 -13 980 -14 830 -6
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 608 -4 420 4 -17 824 -17 275 3
Poistot -679 -771 -12 -2 918 -3 098 -6
Liiketoiminnan muut kulut -1 622 -1 965 -17 -5 966 -6 265 -5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista *) -22 180 462 -4897 -16 774 8 659 -294
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO -20 576 2 599 -892 -10 868 17 590 -162
Rahoitustuotot ja -kulut -424 -964 56 -2 550 -3 817 33
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -21 000 1 636 -1384 -13 418 13 773 -197
Tuloverot -285 -273 4 -669 -1 098 -39
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO -21 285 1 363 -1662 -14 087 12 675 -211
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)**) -0,83 0,05 -1662 -0,55 0,49 -211
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton **) 25 665 25 665 25 665 25 665

*) Sisältää Alma Media -osakkuusyhtiösijoitukseen tehdyn 22 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen.
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2012

10-12/

2011

Muu-

tos %

1-12/

2012

1-12/

2011

Muu-

tos %

KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO -21 285 1 363 -1662 -14 087 12 675 -211
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Myytävissä olevat sijoitukset -3 -517 99
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -72 150 -148 100 -53 288
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 4 -97 1 138 -99
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -72 154 -147 98 -432 123
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -21 357 1 517 -1508 -13 989 12 243 -214

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 12/2012 12/2011 Muu-

tos %

VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 1 008 1 120 -10
Liikearvo 314 314
Sijoituskiinteistöt 233 295 -21
Aineelliset hyödykkeet 11 862 13 481 -12
Osuudet osakkuusyhtiöissä 128 796 154 097 -16
Myytävissä olevat sijoitukset 10 723 10 714
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214
PITKÄAIK. VARAT 153 151 180 236 -15
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 647 602 7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 950 3 079 -4
Tuloverosaaminen 118 254 -53
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 695 1 902 -11
Rahat ja pankkisaamiset 2 263 10 926 -79
LYHYTAIK. VARAT 7 673 16 762 -54
VARAT YHTEENSÄ 160 823 196 998 -18
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 621 48 623
Kertyneet voittovarat 25 529 49 401 -48
OMA PÄÄOMA 80 567 104 440 -23
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 23 532 -96
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 63 954 72 438 -12
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 102 115 -12
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 64 079 73 085 -12
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 6 633 4 029 65
Ostovelat ja muut velat 9 390 15 383 -39
Tuloverovelka 155 61 155
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 16 177 19 473 -17
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 160 823 196 998 -18

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-12/

2012

 1-12/

2011

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/ tappio -14 087 12 675
Oikaisut 22 867 -683
Käyttöpääoman muutos -6 732 7 395
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

2 048 19 387
Maksetut korot -2 235 -2 491
Saadut korot 46 102
Saadut osingot liiketoiminnasta 9 117 15 955
Muut rahoituserät -53 322
Maksetut välittömät verot -947 -2 104
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 7 976 31 171
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-1 083 -785
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -16 -3 477
Saadut osingot investoinneista 529 628
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -570 -3 633
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 7 406 27 538
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 925 -6 930
Pitkäaikaisten lainojen muutos -1 964
Maksetut osingot ja muu voitonjako -10 180 -12 728
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -16 069 -19 658
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -8 663 7 879
Rahavarat tilikauden alussa 10 926 3 047
Rahavarat tilikauden lopussa 2 263 10 926

TUNNUSLUKUJA

2012 2011
Liikevaihto, Meur 46,2 50,0
muutos % -7,6 7,4
Liikevoitto/ -tappio, Meur -10,9 17,6
% liikevaihdosta -23,5 35,2
Voitto/ tappio ennen veroja, Meur -13,4 13,8
% liikevaihdosta -29,1 27,6
Tilikauden voitto/ tappio, Meur -14,1 12,7
% liikevaihdosta -30,5 25,4
Oman pääoman tuotto (ROE), % -15,2 12,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -6,2 9,6
Omavaraisuusaste, % 50,7 55,5
Gearing, % 82,7 60,9
Bruttoinvestoinnit, Meur *) 1,3 4,4
% liikevaihdosta 2,8 8,8
Taseen loppusumma, Meur 160,8 197,0
Maksuvalmius (current ratio) 0,47 0,86
Henkilöstö keskimäärin 336 341
Tulos/osake (EPS), eur -0,55 0,49
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,31 1,21
Oma pääoma/osake, eur 3,14 4,07
Osinko/osake (I-sarja), eur     **) 0,15 0,40
Osinko/osake (II-sarja), eur    **) 0,15 0,40
Osinko/tulos, (I-sarja), % -27,3 81,0
Osinko/tulos, (II-sarja), % -27,3 81,0
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 2,1 4,4
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 3,1 6,1
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) -12,8 18,2
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) -8,8 13,4
Osakekannan markkina-arvo, Meur 133,1 179,7
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

**) Vuodelta 2012 hallituksen esitys

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1000 eur) Q1/ 2012 Q2/ 2012 Q3/ 2012 Q4/ 2012
LIIKEVAIHTO 11 763 11 734 10 785 11 877
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 3 385 2 566 3 757 -20 576
KATSAUSKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 2 449 1 852 2 897 -21 285
(1000 eur) Q1/ 2011 Q2/ 2011 Q3/ 2011 Q4/ 2011
LIIKEVAIHTO 12 143 13 180 11 650 12 979
LIIKEVOITTO 4 174 4 972 5 844 2 599
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 673 4 247 3 391 1 363

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-12/ 2011 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 480 48 498 24 49 612 105 030
Tilikauden laaja tulos -378 12 621 12 243
Osingonjako -12 833 -12 833
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2011 6 416 101 48 498 24 49 401 104 440

 

Oman pääoman muutos 1-12/ 2012 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 101 48 498 24 49 401 104 440
Tilikauden laaja tulos -2 -13 987 -13 989
Osingonjako -10 266 -10 266
Osuus osakkuusyhtiömuutoksista 382 382
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2012 6 416 99 48 498 24 25 529 80 567

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 12/2012 12/2011
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 65 730 81 332
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet
Takaukset 4 096 2 767

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihto (1000 eur) 10-12/

2012

10-12/

2011

Muu-

tos %

1-12/

2012

1-12/

2011

Muu-

tos %

Kustannustoiminta 10 360 11 208 -8 40 528 43 318 -6
Painotoiminta 3 563 4 006 -11 13 710 15 235 -10
Kohdistamattomat 538 497 8 2 139 2 002 7
Segm. välinen liikevaihto -2 585 -2 731 -5 -10 219 -10 603 -4
Yhteensä 11 877 12 979 -8 46 158 49 952 -8

 

Liikevoitto/ -tappio (1000 eur) 10-12/

2012

10-12/

2011

Muu-

tos %

1-12/

2012

1-12/

2011

Muu-

tos %

Kustannustoiminta 1 440 1 867 -23 5 046 7 697 -34
Painotoiminta 367 492 -25 1 379 1 953 -29
Osakkuusyhtiöt -22 180 462 -4897 -16 774 8 659 -294
Kohdistamattomat -203 -222 8 -519 -719 28
Yhteensä -20 576 2 599 -892 -10 868 17 590 -162

LEHTIEN TARKASTETUT LEVIKIT

Ilkka 50 527
Pohjalainen 23 282
Jurvan Sanomat 2 088
Järviseutu 5 167
Komiat 6 389
Suupohjan Sanomat 3 993
Viiskunta 5 773
Vaasan Ikkuna (jakelu) 55 148
Etelä-Pohjanmaa (jakelu) 46 800

Laadintaperiaatteita

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.1.2012 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.7.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos tuo lisää läpinäkyvyyttä rahoitusinstrumenttien luovutuksia koskevien liiketoimien esittämiseen ja parantaa käyttäjien mahdollisuuksia saada käsitys rahoitusinstrumenttien luovutuksiin liittyvistä riskeistä ja näiden riskien vaikutuksesta yhteisön taloudelliseen asemaan, erityisesti kun kyseessä on rahoitusvarojen arvopaperistaminen. Muutoksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
– IAS 12 Tuloverot (voimaan 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IAS 12 vaati aikaisemmin yhteisöä arvioimaan, mikä osa taseessa käypään arvoon arvostetun erän kirjanpitoarvosta on kerrytettävissä jatkuvasta käytöstä (kuten vuokratuottoina) ja mikä osa omaisuuserän myynnistä. Muutoksen mukaan tiettyjen käypään arvoon arvostettujen omaisuuserien kirjanpitoarvon oletetaan lähtökohtaisesti kertyvän omaisuuserän myynnistä. Oletus soveltuu laskennallisiin veroihin, jotka syntyvät sijoituskiinteistöistä, aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja aineettomista hyödykkeistä, jotka arvostetaan käyvän arvon mallilla tai uudelleenarvostusmallilla. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
– IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen vuosittaiset muutokset. Muutokset tulivat pääosin voimaan 2012. Useilla pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.

Muilta osin tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2011. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Hallitus esittää 18.4.2013 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 jaetaan osinkoa 0,15 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 3 849 781,20 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 23.4.2013 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 30.4.2013. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2012 yhteensä 97 690 764,51 euroa.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi