Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 5.11.2012, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2012

TAMMI-SYYSKUU 2012
– Liikevaihto 34,3 miljoonaa euroa (37,0 miljoonaa euroa), lasku 7,3 %
– Liikevoitto 9,7 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa), lasku 35,2 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 4,3 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa), lasku 36,7 %
– Liikevoitto 28,3 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 12,6 %(18,4 %)
– Voitto ennen veroja 7,6 miljoonaa euroa (12,1 miljoonaa euroa), lasku 37,5 %
– Tulos/ osake 0,28 euroa (0,44 euroa)
– Omavaraisuus säilynyt hyvänä (55,9 %), lainoja lyhennetty etupainotteisesti 4,1 miljoonaa euroa

HEINÄ-SYYSKUU 2012
– Liikevaihto 10,8 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa), lasku 7,4 %
– Liikevoitto 3,8 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa), lasku 35,7 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,4 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa), lasku 37,6 %
– Liikevoitto 34,8 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 13,0 % (19,3 %)
– Voitto ennen veroja 3,1 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa), lasku 7,5 %
– Tulos/ osake 0,11 euroa (0,13 euroa)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

VM:n taloudellisen katsauksen 17.9.2012 mukaan Suomen BKT:n kasvuksi vuonna 2012 arvioidaan 1,0 prosenttia.

TNS Media Intelligencen seurannassa olevissa medioissa mainostettiin syyskuussa 5,7 % ja tammi-syyskuussa 3,7 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tammi-syyskuussa mainonta varsinaisissa sanomalehdissä väheni 8,2 %.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 7,3 %. Liikevaihto oli 34,3 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 37,0 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,1 %. Ilmoitustuotot laskivat 11,6 %. Levikkituotot sen sijaan kasvoivat 0,6 % alan yleisestä kehityksestä poiketen. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta ja vuoden 2011 vertailuluvussa olevasta eduskuntavaali-ilmoittelusta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 14,9 % volyymien laskusta johtuen. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 43 %, ilmoitustuottojen 45 % ja painotuottojen 12 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7,4 %. Liikevaihto oli 10,8 MEUR (11,6 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 6,8 %. Ilmoitustuotot laskivat 15,3 % ja levikkituotot kasvoivat 2,7 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 12,2 %. Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 47 %, ilmoitustuottojen 42 % ja painotuottojen 11 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 0,3 MEUR (0,3 MEUR) ja heinä-syyskuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

Tammi-syyskuun kulut olivat 30,3 MEUR (30,5 MEUR). Kulut laskivat 0,7 %. Heinä-syyskuussa kulut olivat 9,5 MEUR (9,5 MEUR). Tammi-syyskuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 4,8 %. Henkilöstökulut kasvoivat 2,8 % ja liiketoiminnan muut kulut 1 %. Poistot pienenivät 3,8 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli tammi-syyskuussa 5,4 MEUR (8,2 MEUR). Osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksesta vaikuttivat mm. Alma Median tulokseen kirjatut kertaluonteiset kuluerät (6,1 MEUR) sekä Arena Partners Oy:n yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahintavarauksen käyvän arvon muutos. Konsernin liikevoitto oli 9,7 MEUR (15,0 MEUR). Liikevoitto laski edellisvuodesta 35,2 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 28,3 (40,5). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 4,3 MEUR (6,8 MEUR) eli 12,6 % (18,4 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 2,2 MEUR ja painotoiminnan 0,4 MEUR.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 2,4 MEUR (3,6 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 3,8 MEUR (5,8 MEUR). Liikevoitto laski vertailukaudesta 35,7 %. Konsernin liikevoittoprosentti heinä-syyskuussa oli 34,8 (50,2). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1,4 MEUR (2,3 MEUR) eli 13,0 % (19,3 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 0,8 MEUR. Painotoiminnan liikevoitto laski 0,2 MEUR.

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 2,1 MEUR (2,9 MEUR). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,2 MEUR (-0,9 MEUR). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1,7 MEUR (1,9 MEUR). Korkoriskiltä on suojauduttu vuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2012 oli -0,9 MEUR (-1,0 MEUR tammi-syyskuussa 2011).

Heinä-syyskuun nettorahoituskulut olivat 0,7 MEUR (2,5 MEUR). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 0,1 MEUR (-0,5 MEUR). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,5 MEUR (0,6 MEUR). Koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2012 oli -0,2 MEUR (-1,4 MEUR heinä-syyskuussa 2011).

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 7,6 MEUR (12,1 MEUR). Verot olivat 0,4 MEUR (0,8 MEUR) ja katsauskauden tulos 7,2 MEUR (11,3 MEUR). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 2,9 MEUR (3,4 MEUR).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 185,9 MEUR (193,7 MEUR). Oma pääoma oli 101,5 MEUR (102,9 MEUR). Raportointipäivänä 30.9.2012 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 149,3 MEUR ja osakkeiden markkina-arvo 109,3 MEUR. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 71,3 MEUR (77,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 55,9 % (54,3 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,96 euroa (4,01 eur). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 8,5 MEUR (lisäys 2,1 MEUR) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2,4 MEUR (5,2 MEUR). Katsauskauden aikana korollisia lainoja maksettiin lyhennyssuunnitelmasta poiketen etupainotteisesti 4,1 MEUR, josta 2,0 MEUR kohdistuu vuosien 2013-2015 TyEL-lainan lyhennyksiin.

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 7,0 MEUR (24,1 MEUR). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy oman liiketoiminnan -2,0 MEUR (8,4 MEUR) lisäksi 9,0 MEUR (15,7 MEUR) Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Konsernin maakuntalehtien vuoden 2012 tilausmaksuja laskutettiin poikkeuksellisesti joulukuussa 2011 arvonlisäveromuutoksesta johtuen, minkä vuoksi konsernin oman liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 2012 pienentyi vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investointien rahavirta oli -0,2 MEUR (-3,5 MEUR).

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 28.934 kappaletta, joka on 0,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,2 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 598.457 kappaletta, joka vastaa 2,8 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3,8 MEUR. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 6,77 euroa ja ylin kaupantekokurssi 11,29 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 5,21 euroa ja ylin 7,67 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 145,6 MEUR.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2011 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2011 vuosikertomuksessa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 339 (345) henkilöä.

Maakuntalehti Ilkan vastaavana päätoimittajana on 1.8.2012 aloittanut FM Satu Takala, joka toimi aikaisemmin Ilkan ja Pohjalaisen yhteisen toimituksen journalistisena toimituspäällikkönä.

Ilkka-Yhtymä-konsernissa toteutetaan 8 henkilön kanssa eläkejärjestely. Eläkejärjestelyjen kustannussäästöt realisoituvat täysimääräisenä vuoden 2013 ensimmäisen kvartaalin jälkeen.

SANOMALEHTIEN JAKELU

I-Mediat Oy on solminut Itella Posti Oy:n kanssa kolmen vuoden jatkosopimuksen tilattavien sanomalehtien jakeluista ja niiden kehittämisestä. Lisäksi I-Mediat Oy:n kustantamat kaupunkilehdet siirtyvät 1.1.2013 alkaen Itella Posti Oy:n jaettavaksi.

I-PRINT OY:N TUOTANNOLLE JOUTSENMERKKI

Ilkka-Yhtymän painoyhtiö I-print Oy on saanut koko painotoiminnalleen pohjoismaisen ympäristömerkkihyväksynnän. Joutsenmerkki kertoo asiakkaalle painotalon tuotantoprosessien täyttävän tiukat ympäristövaatimukset materiaalien ja energian käytön sekä jätteiden käsittelyn suhteen. Joutsenmerkki kertoo myös painotalon vahvasta sitoutumisesta vastuulliseen ympäristötoimintaan.

ILKKA JA POHJALAINEN ALOITTAVAT TOIMITUKSELLISEN YHTEISTYÖN ALMA ALUEMEDIAN KANSSA

Ilkka-Yhtymän maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen sekä Alma Median alue- ja paikallislehtiyksikkö Alma Aluemedia ryhtyvät laajamittaiseen toiminnalliseen sisältö- ja kehitysyhteistyöhön. Ilkka-Yhtymän kustannusyhtiö I-Mediat Oy ja Alma Media Kustannus Oy allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistyön käynnistämisestä 30.8.2012.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa lehtien toimituksellista laatua, lisätä toiminnan tehokkuutta, vauhdittaa kehitystoimenpiteiden toteuttamista ja kehittää lehtien toimituksellista vastavuoroisuutta. Yhteistyön on tarkoitus käynnistyä asteittain. Koko laajuudessaan se on voimassa vuoden 2014 alusta alkaen. Yhteistyösopimukseen ei sisälly Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja Alma Media Oyj:n omistussuhteisiin liittyviä asioita.

Yhteistyö kattaa jatkossa valtakunnallista journalismia tuottavan Helsingin toimituksen, viikonvaihdesivut ja -liitteet, radio- ja tv-journalismin, hyötyjournalismin, ulkomaan uutiset sekä kulttuuri-, urheilu- ja verkkojournalismin. Lisäksi sopimukseen sisältyy laaja koulutus- ja kehitysyhteistyö, joka kattaa journalismin lisäksi sekä painettujen lehtien että verkkopalveluiden tuotekehityksen.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2012 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2016 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jyväskylä, Jarmo Rinta-Jouppi, Seinäjoki, Kimmo Simberg, Seinäjoki ja Jyrki Viitala, Seinäjoki. Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston henkilöstön edustajan lopputoimikaudeksi hallintoneuvostoon valittiin Timo Mäkinen, Seinäjoki (kausi päättyy 2013).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 7.5.2012 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Timo Aukian. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

VUODEN 2012 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan supistuvan Suomessa. Kuluttajien varovaisuudesta, levikkituottojen arvonlisäverosta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi ja alan kasvunäkymät ovat heikot.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihto laskee vuoden 2011 tasosta.

Konsernin oman toiminnan liikevoitto ja suhteellinen liikevoitto, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, laskee vuoden 2011 tasosta pääosin liikevaihdon laskusta johtuen. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys ja osakesijoitusten kurssikehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011, ja lisäksi vuonna 2012 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2011 sivulla 61.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2012

7-9/

2011

Muutos

%

1-9/

2012

1-9/

2011

Muutos

%

1-12/

2011

LIIKEVAIHTO 10 785 11 650 -7 34 281 36 973 -7 49 952
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -18 12 -259 6 21 -72 12
Liiketoiminnan muut tuotot 133 111 21 342 343 0 435
Materiaalit ja palvelut -3 429 -3 531 -3 -10 527 -11 061 -5 -14 830
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 057 -3 924 3 -13 215 -12 855 3 -17 275
Poistot -732 -780 -6 -2 239 -2 327 -4 -3 098
Liiketoiminnan muut kulut -1 277 -1 287 -1 -4 345 -4 300 1 -6 265
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 353 3 593 -35 5 405 8 197 -34 8 659
LIIKEVOITTO 3 757 5 844 -36 9 708 14 990 -35 17 590
Rahoitustuotot ja -kulut -686 -2 522 73 -2 126 -2 853 25 -3 817
VOITTO ENNEN VEROJA 3 071 3 322 -8 7 582 12 137 -38 13 773
Tuloverot -174 70 350 -384 -825 -53 -1 098
KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 897 3 391 -15 7 198 11 312 -36 12 675
               
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,11 0,13 -15 0,28 0,44 -36 0,49
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665   25 665 25 665   25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2012

7-9/

2011

Muutos

%

1-9/

2012

1-9/

2011

Muutos

%

1-12/

2011

KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 897 3 391 -15 7 198 11 312 -36 12 675
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Myytävissä olevat sijoitukset -1 -458 100 -3 -516 99 -517
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 45 -84 153 172 -203 185 -53
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot   119 -100 1 134 -100 138
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 44 -423 110 170 -585 129 -432
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 941 2 968 -1 7 368 10 726 -31 12 243

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 7-9/

2012

7-9/

2011

Muutos % 1-9/

2012

1-9/

2011

Muutos % 1-12/

2011

Kustannustoiminta 9 608 10 305 -7 30 167 32 110 -6 43 318
Painotoiminta 3 144 3 438 -9 10 147 11 229 -10 15 235
Kohdistamattomat 534 501 7 1 602 1 505 6 2 002
Segm. välinen liikevaihto -2 502 -2 594 -4 -7 635 -7 872 -3 -10 603
Konsernin liikevoitto yhteensä 10 785 11 650 -7 34 281 36 973 -7 49 952

 

 

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur) 7-9/

2012

7-9/

2011

Muutos % 1-9/

2012

1-9/

2011

Muutos % 1-12/

2011

Kustannustoiminta 1 044 1 843 -43 3 607 5 830 -38 7 697
Painotoiminta 358 515 -30 1 012 1 461 -31 1 953
Osakkuusyhtiöt 2 353 3 593 -35 5 405 8 197 -34 8 659
Kohdistamattomat 2 -107 102 -316 -498 36 -719
Konsernin liikevoitto yhteensä 3 757 5 844 -36 9 708 14 990 -35 17 590

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 9/2012 9/2011 Muutos % 12/2011
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 1 029 1 228 -16 1 120
Liikearvo 314 314   314
Sijoituskiinteistöt 245 319 -23 295
Aineelliset hyödykkeet 12 039 13 994 -14 13 481
Osuudet osakkuusyhtiöissä 150 665 153 485 -2 154 097
Myytävissä olevat sijoitukset 10 861 10 683 2 10 714
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214   214
PITKÄAIK. VARAT 175 368 180 237 -3 180 236
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 622 606 3 602
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 225 4 162 2 3 079
Tuloverosaaminen 1 620 1 639 -1 254
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 603 1 926 -17 1 902
Rahat ja pankkisaamiset 2 412 5 160 -53 10 926
LYHYTAIK. VARAT 10 482 13 494 -22 16 762
         
VARAT YHTEENSÄ 185 850 193 731 -4 196 998
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416   6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 621 48 620 0 48 623
Kertyneet voittovarat 46 505 47 888 -3 49 401
OMA PÄÄOMA 101 542 102 924 -1 104 440
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 112 722 -85 532
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 70 577 76 457 -8 72 438
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 115 129 -11 115
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 70 805 77 308 -8 73 085
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 695 1 088 -36 4 029
Ostovelat ja muut velat 11 831 10 658 11 15 383
Tuloverovelka 977 1 754 -44 61
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 13 504 13 499 0 19 473
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 185 850 193 731 -4 196 998

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-9/

2012

1-9/

2011

 1-12/

2011

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Katsauskauden voitto 7 198 11 312 12 675
Oikaisut -697 -2 225 -683
Käyttöpääoman muutos -6 295 1 147 7 395
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

205 10 234 19 387
Maksetut korot -1 009 -1 106 -2 491
Saadut korot 35 84 102
Saadut osingot liiketoiminnasta 9 107 15 935 15 955
Muut rahoituserät -41 337 322
Maksetut välittömät verot -1 253 -1 337 -2 104
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 7 044 24 147 31 171
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-541 -625 -785
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -150 -3 445 -3 477
Saadut osingot investoinneista 515 613 628
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -176 -3 457 -3 633
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 6 868 20 690 27 538
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 238 -5 850 -6 930
Pitkäaikaisten lainojen muutos -1 964    
Maksetut osingot ja muu voitonjako -10 180 -12 727 -12 728
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -15 382 -18 577 -19 658
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -8 514 2 114 7 879
       
Rahavarat katsauskauden alussa 10 926 3 047 3 047
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 412 5 160 10 926

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  9/2012 9/2011 12/2011
Tulos/osake (eur) 0,28 0,44 0,49
Oma pääoma/osake (eur) 3,96 4,01 4,07
Henkilöstö keskimäärin 339 345 341
Investoinnit (1 000 eur) *) 806 4 257 4 414
Korolliset velat (1 000 eur) 71 272 77 545 76 467
Omavaraisuusaste, % 55,9 54,3 55,5
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-9/ 2011 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 480 48 498 24 49 612 105 030
Katsauskauden laaja tulos   -382     11 108 10 726
Osingonjako         -12 833 -12 833
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2011 6 416 98 48 498 24 47 888 102 924

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2012 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 101 48 498 24 49 401 104 440
Katsauskauden laaja tulos   -2     7 370 7 368
Osingonjako         -10 266 -10 266
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2012 6 416 99 48 498 24 46 505 101 542

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 9/2012 9/2011 12/2011
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 64 377 80 272 81 332
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 4 182 2 767 2 767

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi