Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 6.8.2012, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2012

TAMMI-KESÄKUU 2012
– Liikevaihto 23,5 miljoonaa euroa (25,3 miljoonaa euroa), lasku 7,2 %
– Liikevoitto 6,0 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa), lasku 34,9 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 2,9 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa), lasku 36,2 %
– Liikevoitto 25,3 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 12,3 %(17,9 %)
– Voitto ennen veroja 4,5 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa), lasku 48,8 %
– Tulos/ osake 0,17 euroa (0,31 euroa)

– Omavaraisuus säilynyt hyvänä (55,2 %), lainoja lyhennetty etupainotteisesti 4,1 miljoonaa euroa

HUHTI-KESÄKUU 2012

– Liikevaihto 11,7 miljoonaa euroa (13,2 miljoonaa euroa), lasku 11,0 %

– Liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa), lasku 48,4 %

– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,3 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa), lasku 44,8 %

– Liikevoitto 21,9 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 11,3 % (18,2 %)

– Voitto ennen veroja 1,9 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa), lasku 59,4 %

– Tulos/ osake 0,07 euroa (0,17 euroa)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

VM:n suhdannekatsauksen 19.6.2012 mukaan Suomen BKT:n kasvuksi vuonna 2012 arvioidaan 1,0 prosenttia.

TNS Media Intelligencen seurannassa olevissa medioissa mainostettiin kesäkuussa 4,9 % ja tammi-kesäkuussa 3,1 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tammi-kesäkuussa mainonta varsinaisissa sanomalehdissä väheni 7,7 %.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 7,2 %. Liikevaihto oli 23,5 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 25,3 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 5,8 %. Ilmoitustuotot laskivat 10 % ja levikkituotot 0,5 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta ja vuoden 2011 vertailuluvussa olevasta eduskuntavaali-ilmoittelusta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 15,9 % volyymien laskusta johtuen. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 41 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 13 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 11 %. Liikevaihto oli 11,7 MEUR (13,2 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 10,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 16,2 % ja levikkituotot 2,7 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 15,9 %. Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 40 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 13 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 MEUR (0,2 MEUR) ja huhti-kesäkuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

Tammi-kesäkuun kulut olivat 20,8 MEUR (21,0 MEUR). Kulut laskivat 0,9 %. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 10,5 MEUR (10,9 MEUR), lasku 3,5 %. Tammi-kesäkuussa materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 5,7 %. Henkilöstökulut kasvoivat 2,5 % ja liiketoiminnan muut kulut 1,8 %. Poistot pienenivät 2,6 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli tammi-kesäkuussa 3,1 MEUR (4,6 MEUR). Osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksesta vaikuttivat mm. Alma Median tulokseen kirjatut kertaluonteiset kuluerät (5,3 MEUR) sekä Arena Partners Oy:n yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahintavarauksen käyvän arvon muutos. Konsernin liikevoitto oli 6,0 MEUR (9,1 MEUR). Liikevoitto laski edellisvuodesta 34,9 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 25,3 (36,1). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 2,9 MEUR (4,5 MEUR) eli 12,3 % (17,9 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 1,4 MEUR ja painotoiminnan 0,3 MEUR.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 1,2 MEUR (2,6 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 2,6 MEUR (5,0 MEUR). Liikevoitto laski vertailukaudesta 48,4 %. Konsernin liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 21,9 (37,7). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1,3 MEUR (2,4 MEUR) eli 11,3 % (18,2 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 1,1 MEUR. Painotoiminnan liikevoitto laski 0,1 MEUR.

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 1,4 MEUR (0,3 MEUR). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,3 MEUR (-0,4 MEUR). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1,2 MEUR (1,3 MEUR). Korkoriskiltä on suojauduttu vuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2012 oli -0,6 MEUR (+ 0,3 MEUR tammi-kesäkuussa 2011).

Huhti-kesäkuun nettorahoituskulut olivat 0,7 MEUR (0,4 MEUR). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,4 MEUR (-0,3 MEUR). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 0,5 MEUR (0,6 MEUR). Koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2012 oli -0,3 MEUR (-0,4 MEUR huhti-kesäkuussa 2011).

Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 4,5 MEUR (8,8 MEUR). Verot olivat 0,2 MEUR (0,9 MEUR) ja katsauskauden tulos 4,3 MEUR (7,9 MEUR). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 1,9 MEUR (4,2 MEUR).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 183,6 MEUR (193,7 MEUR). Oma pääoma oli 98,6 MEUR (100,0 MEUR). Raportointipäivänä 30.6.2012 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 146,9 MEUR ja osakkeiden markkina-arvo 115,8 MEUR. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 71,3 MEUR (80,8 MEUR). Omavaraisuusaste oli 55,2 % (52,9 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,84 euroa (3,89 eur). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 8,9 MEUR (lisäys 4,2 MEUR) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2,0 MEUR (7,2 MEUR). Katsauskauden aikana korollisia lainoja maksettiin lyhennyssuunnitelmasta poiketen etupainotteisesti 4,1 MEUR, josta 2,0 MEUR kohdistuu vuosien 2013-2015 TyEL-lainan lyhennyksiin.

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 6,4 MEUR (22,1 MEUR).  Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy oman liiketoiminnan -2,6 MEUR (6,4 MEUR) lisäksi 9,0 MEUR (15,7 MEUR) Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Konsernin maakuntalehtien vuoden 2012 tilausmaksuja laskutettiin poikkeuksellisesti joulukuussa 2011 arvonlisäveromuutoksesta johtuen, minkä vuoksi konsernin oman liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa 2012 pienentyi vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investointien rahavirta oli 0,1 MEUR (-3,0 MEUR).

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 17.163 kappaletta, joka on 0,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,1 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 465.443 kappaletta, joka vastaa 2,2 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3,1 MEUR. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 7,40 euroa ja ylin kaupantekokurssi 11,29 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 5,50 euroa ja ylin 7,67 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 159,5 MEUR.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2011 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2011 vuosikertomuksessa.

MAAKUNTALEHTI ILKAN PÄÄTOIMITTAJA

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvan I-Mediat Oy:n kustantaman maakuntalehti Ilkan uutena vastaavana päätoimittajana on aloittanut 1.8.2012 alkaen FM Satu Takala  Seinäjoelta entisen päätoimittajan Matti Kalliokosken siirryttyä Helsingin Sanomien palvelukseen.

Satu Takala siirtyi päätoimittajaksi Ilkan ja Pohjalaisen yhteisen toimituksen journalistisen toimituspäällikön tehtävästä. Aikaisemmin hän on toiminut Väli-Suomen Media Oy:n toimitusjohtajana ja Sunnuntaisuomalaisen tuottajana Jyväskylässä sekä toimittajana Ilkassa.

SANOMALEHTIEN JAKELU

I-Mediat Oy on solminut Itella Posti Oy:n kanssa kolmen vuoden jatkosopimuksen tilattavien sanomalehtien jakeluista ja niiden kehittämisestä.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2012 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2016 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jyväskylä, Jarmo Rinta-Jouppi, Seinäjoki, Kimmo Simberg, Seinäjoki ja Jyrki Viitala, Seinäjoki. Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston henkilöstön edustajan lopputoimikaudeksi hallintoneuvostoon valittiin Timo Mäkinen, Seinäjoki (kausi päättyy 2013).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 7.5.2012 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleen Timo Aukian. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

VUODEN 2012 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan supistuvan Suomessa. Kuluttajien varovaisuudesta, levikkituottojen arvonlisäverosta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi ja alan kasvunäkymät ovat heikot.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoden 2011 tasosta.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan vuoden 2011 tasosta pääosin liikevaihdon laskusta johtuen. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys ja osakesijoitusten kurssikehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011, ja lisäksi vuonna 2012 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2011 sivulla 61.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2012

4-6/

2011

Muutos

%

1-6/

2012

1-6/

2011

Muutos

%

1-12/

2011

LIIKEVAIHTO 11 734 13 180 -11 23 496 25 323 -7 49 952
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 14 2 744 24 9 167 12
Liiketoiminnan muut tuotot 100 120 -17 209 232 -10 435
Materiaalit ja palvelut -3 522 -3 853 -9 -7 098 -7 530 -6 -14 830
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 588 -4 609 -0 -9 158 -8 932 3 -17 275
Poistot -749 -775 -3 -1 507 -1 547 -3 -3 098
Liiketoiminnan muut kulut -1 660 -1 661 -0 -3 068 -3 014 2 -6 265
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 239 2 569 -52 3 052 4 604 -34 8 659
LIIKEVOITTO 2 566 4 972 -48 5 951 9 147 -35 17 590
Rahoitustuotot ja -kulut -711 -397 79 -1 440 -331 335 -3 817
VOITTO ENNEN VEROJA 1 856 4 575 -59 4 511 8 815 -49 13 773
Tuloverot -4 -328 -99 -210 -895 -76 -1 098
KATSAUSKAUDEN VOITTO 1 852 4 247 -56 4 300 7 920 -46 12 675
               
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,07 0,17 -56 0,17 0,31 -46 0,49
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665   25 665 25 665   25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2012

4-6/

2011

Muutos

%

1-6/

2012

1-6/

2011

Muutos

%

1-12/

2011

KATSAUSKAUDEN VOITTO 1 852 4 247 -56 4 300 7 920 -46 12 675
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Myytävissä olevat sijoitukset -1 -11 92 -1 -58 98 -517
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -31 -97 68 128 -119 207 -53
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 3 -92 15 -98 138
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -31 -105 70 127 -162 178 -432
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 820 4 141 -56 4 427 7 758 -43 12 243

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 6/2012 6/2011 Muutos % 12/2011
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 1 062 1 262 -16 1 120
Liikearvo 314 314 0 314
Sijoituskiinteistöt 258 343 -25 295
Aineelliset hyödykkeet 12 551 14 287 -12 13 481
Osuudet osakkuusyhtiöissä 148 268 149 977 -1 154 097
Myytävissä olevat sijoitukset 10 762 10 969 -2 10 714
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 0 214
PITKÄAIK. VARAT 173 429 177 365 -2 180 236
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 661 638 4 602
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 770 5 043 -5 3 079
Tuloverosaaminen 1 148 942 22 254
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 542 2 445 -37 1 902
Rahat ja pankkisaamiset 2 041 7 224 -72 10 926
LYHYTAIK. VARAT 10 162 16 292 -38 16 762
         
VARAT YHTEENSÄ 183 590 193 657 -5 196 998
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416 0 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 622 48 959 -1 48 623
Kertyneet voittovarat 43 563 44 581 -2 49 401
OMA PÄÄOMA 98 601 99 956 -1 104 440
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 233 1 328 -82 532
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 70 567 76 101 -7 72 438
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 115     115
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 70 916 77 429 -8 73 085
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 703 4 657 -85 4 029
Ostovelat ja muut velat 12 682 10 416 22 15 383
Tuloverovelka 688 1 199 -43 61
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 14 073 16 272 -14 19 473
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 183 590 193 657 -5 196 998

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-6/

2012

1-6/

2011

 1-12/

2011

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Katsauskauden voitto 4 300 7 920 12 675
Oikaisut 90 -2 040 -683
Käyttöpääoman muutos -5 498 1 479 7 395
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

-1 108 7 360 19 387
Maksetut korot -782 -909 -2 491
Saadut korot 21 61 102
Saadut osingot liiketoiminnasta 9 107 15 935 15 955
Muut rahoituserät -29 470 322
Maksetut välittömät verot -775 -778 -2 104
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 6 435 22 139 31 171
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-400 -478 -785
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -49 -3 273 -3 477
Saadut osingot investoinneista 511 789 628
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 62 -2 962 -3 633
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 6 497 19 177 27 538
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 238 -2 273 -6 930
Pitkäaikaisten lainojen muutos -1 964    
Maksetut osingot ja muu voitonjako -10 179 -12 727 -12 728
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -15 382 -14 999 -19 658
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -8 885 4 177 7 879
       
Rahavarat katsauskauden alussa 10 926 3 047 3 047
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 041 7 224 10 926

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  6/2012 6/2011 12/2011
Tulos/osake (eur) 0,17 0,31 0,49
Oma pääoma/osake (eur) 3,84 3,89 4,07
Henkilöstö keskimäärin 335 339 341
Investoinnit (1 000 eur) *) 531 3 902 4 414
Korolliset velat (1 000 eur) 71 270 80 758 76 467
Omavaraisuusaste, % 55,2 52,9 55,5
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-6/ 2011 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 480 48 498 24 49 612 105 030
Katsauskauden laaja tulos   -43     7 801 7 758
Osingonjako         -12 833 -12 833
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2011 6 416 437 48 498 24 44 581 99 956

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2012 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 101 48 498 24 49 401 104 440
Katsauskauden laaja tulos   -1     4 428 4 427
Osingonjako         -10 266 -10 266
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2012 6 416 100 48 498 24 43 563 98 601

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 6/2012 6/2011 12/2011
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 68 218 89 280 81 332
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 4 182 2 458 2 767

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/

2012

4-6/

2011

Muutos % 1-6/

2012

1-6/

2011

Muutos % 1-12/

2011

Kustannustoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 10 221 11 381 -10 20 495 21 751 -6 43 217
Segmenttien välinen liikevaihto 34 28 18 64 55 17 101
Kustannustoiminta yhteensä 10 255 11 409 -10 20 559 21 806 -6 43 318
               
Painotoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 1 512 1 799 -16 3 002 3 571 -16 6 734
Segmenttien välinen liikevaihto 1 967 2 140 -8 4 001 4 220 -5 8 501
Painotoiminta yhteensä 3 479 3 939 -12 7 003 7 791 -10 15 235
               
Kohdistamattomat              
Ulkoinen liikevaihto 1 -100 2 -100 2
Segmenttien välinen liikevaihto 534 501 7 1 068 1 003 7 2 000
Kohdistamattomat yhteensä 534 502 6 1 068 1 004 6 2 002
               
Segm. välinen liikevaihto -2 535 -2 670 -5 -5 133 -5 278 -3 -10 603
Konsernin liikevaihto yhteensä 11 734 13 180 -11 23 496 25 323 -7 49 952

 

 

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur) 4-6/

2012

4-6/

2011

Muutos % 1-6/

2012

1-6/

2011

Muutos % 1-12/

2011

Kustannustoiminta 1 207 2 279 -47 2 563 3 987 -36 7 697
Painotoiminta 312 396 -21 654 946 -31 1 953
Osakkuusyhtiöt 1 239 2 569 -52 3 052 4 604 -34 8 659
Kohdistamattomat -192 -272 29 -318 -391 19 -719
Konsernin liikevoitto yhteensä 2 566 4 972 -48 5 951 9 147 -35 17 590

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 6/2012 6/2011 Muutos % 12/2011
Kustannustoiminta 14 498 15 513 -7 15 630
Painotoiminta 10 857 12 176 -11 10 912
Kohdistamattomat 158 236 165 968 -5 170 456
Konsernin varat yhteensä 183 590 193 657 -5 196 998

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-6/

2012

1-6/

2011

Muutos % 1-12/

2011

Kirjanpitoarvo kauden alussa 13 481 15 150 -11 15 150
Lisäykset 339 451 -25 1 042
Vähennykset   -14 -100 -128
Tilikauden poistot -1 269 -1 300 -2 -2 582
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 12 551 14 287 -12 13 481

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 6/2012 6/2011 12/2011
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 171 153 322
Muulle lähipiirille 406 485 935
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 279 263 530
Muulta lähipiiriltä 2 54 56
       
Myyntisaamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 22 23 18
Muulta lähipiiriltä 48 60 55
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 45 10 9

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 6/2012 6/2011 12/2011
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 490 402 831

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi