Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 7.5.2012, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2012

LEVIKKILIIKEVAIHTO KASVOI
– Liikevaihto 11,8 miljoonaa euroa (12,1 miljoonaa euroa), lasku 3,1 %
– Levikkituotot kasvoivat 1,8 %, ilmoitustuotot laskivat 2,7 %
– Liikevoitto 3,4 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa), lasku 18,9 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,6 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa), lasku 26,5 %
– Liikevoitto 28,8 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 13,4 %(17,6 %)
– Voitto ennen veroja 2,7 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa), lasku 37,4 %
– Tulos/ osake 0,10 euroa (0,14 euroa)

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 3,1 %. Liikevaihto oli 11,8 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 12,1 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 0,9 %. Ilmoitustuotot laskivat 2,7 % ja levikkituotot kasvoivat 1,8 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon lasku johtuu heikentyneestä ilmoitusmarkkinasta ja vuoden 2011 vertailuluvussa olevasta eduskuntavaali-ilmoittelusta. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 15,9 % volyymien laskusta johtuen. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 41 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 13 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

Tammi-maaliskuun kulut olivat 10,3 MEUR (10,1 MEUR). Kulut kasvoivat 1,8 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 2,7 %. Henkilöstökulut kasvoivat 5,7 % ja liiketoiminnan muut kulut 4,0 %. Poistot pienenivät 1,8 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 1,8 MEUR (2,0 MEUR). Osuuteen osakkuusyhtiöiden tuloksesta vaikuttivat mm. Alma Median tulokseen kirjatut kertaluonteiset kuluerät sekä Arena Partners Oy:n yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahintavarauksen käyvän arvon muutos. Konsernin liikevoitto oli 3,4 MEUR (4,2 MEUR). Liikevoitto laski edellisvuodesta 18,9 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 28,8 (34,4). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1,6 MEUR (2,1 MEUR) eli 13,4 % (17,6 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 0,4 MEUR ja painotoiminnan 0,2 MEUR.

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 0,7 MEUR (nettorahoitustuotot edellisen vuoden vastaavana aikana 0,1 MEUR). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli 0,2 MEUR (-0,1 MEUR). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 0,6 MEUR (0,6 MEUR). Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2012 oli -0,3 MEUR (+ 0,8 MEUR tammi-maaliskuussa 2011).

Voitto ennen veroja oli 2,7 MEUR (4,2 MEUR). Verot olivat 0,2 MEUR (0,6 MEUR) ja katsauskauden tulos 2,4 MEUR (3,7 MEUR).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 199,5 MEUR (206,7 MEUR). Oma pääoma oli 107,0 MEUR (108,6 MEUR). Raportointipäivänä 31.3.2012 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 145,6 MEUR ja osakkeiden markkina-arvo 120,1 MEUR. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 76,5 MEUR (83,0 MEUR). Omavaraisuusaste oli 55,6 % (54,3 %) ja osakekohtainen oma pääoma 4,17 euroa (4,23 eur). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 6,0 MEUR (17,1 MEUR) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 16,9 MEUR (20,1 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 6,1 MEUR (20,3 MEUR).  Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy oman liiketoiminnan -2,9 MEUR (4,6 MEUR) lisäksi 9,0 MEUR (15,7 MEUR) Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Konsernin maakuntalehtien vuoden 2012 tilausmaksuja laskutettiin poikkeuksellisesti joulukuussa 2011 arvonlisäveromuutoksesta johtuen, minkä vuoksi konsernin oman liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa 2012 pienentyi vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investointien rahavirta oli -0,1 MEUR (-3,2 MEUR).

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 5.814 kappaletta, joka on 0,1 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,1 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 303.244 kappaletta, joka vastaa 1,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 2,1 MEUR. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 9,00 euroa ja ylin kaupantekokurssi 11,29 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 6,43 euroa ja ylin 7,67 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 184,6 MEUR.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2011 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2011 vuosikertomuksessa.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 2.5.2012 ja täsmäytyspäivä 24.4.2012.

Vuodelle 2012 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2016 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jyväskylä, Jarmo Rinta-Jouppi, Seinäjoki, Kimmo Simberg, Seinäjoki ja Jyrki Viitala, Seinäjoki. Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston henkilöstön edustajan lopputoimikaudeksi hallintoneuvostoon valittiin Timo Mäkinen, Seinäjoki (kausi päättyy 2013).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

VUODEN 2012 NÄKYMÄT

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan lievästi kasvavan Suomessa. Kuluttajien varovaisuudesta, levikkituottojen arvonlisäverosta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi ja alan kasvunäkymät ovat heikot.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2011 tasolla.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan heikkenevän vuoden 2011 tasosta kustannuskehityksen vuoksi. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys ja osakesijoitusten kurssikehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2011, ja lisäksi vuonna 2012 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2011 sivulla 61.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/2012 1-3/2011 Muutos 1-12/2011
LIIKEVAIHTO 11 763 12 143 -3 % 49 952
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 11 7 43 % 12
Liiketoiminnan muut tuotot 109 113 -4 % 435
Materiaalit ja palvelut -3 575 -3 676 -3 % -14 830
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 570 -4 322 6 % -17 275
Poistot -758 -772 -2 % -3 098
Liiketoiminnan muut kulut -1 407 -1 353 4 % -6 265
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 813 2 035 -11 % 8 659
LIIKEVOITTO 3 385 4 174 -19 % 17 590
Rahoitustuotot ja -kulut -730 66 -1206 % -3 817
VOITTO ENNEN VEROJA 2 655 4 240 -37 % 13 773
Tuloverot -206 -567 -64 % -1 098
KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 449 3 673 -33 % 12 675
         
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,10 0,14 -33 % 0,49
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665   25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/2012 1-3/2011 Muutos 1-12/2011
KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 449 3 673 -33 % 12 675
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Myytävissä olevat sijoitukset   -47 99 % -517
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 158 -22 824 % -53
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot   12 -99 % 138
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 158 -57 379 % -432
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 607 3 617 -28 % 12 243

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihto (1000 eur) 1-3/2012 1-3/2011 Muutos 1-12/2011
Kustannustoiminta 10 304 10 396 -1 % 43 318
Painotoiminta 3 524 3 852 -9 % 15 235
Kohdistamattomat 534 502 6 % 2 002
Segm. välinen liikevaihto -2 599 -2 608 0 % -10 603
Konserni yhteensä 11 763 12 143 -3 % 49 952

 

Liikevoitto (1000 eur) 1-3/2012 1-3/2011 Muutos 1-12/2011
Kustannustoiminta 1 356 1 708 -21 % 7 697
Painotoiminta 342 550 -38 % 1 953
Osakkuusyhtiöt 1 813 2 035 -11 % 8 659
Kohdistamattomat -126 -119 -6 % -719
Konserni yhteensä 3 385 4 174 -19 % 17 590

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 3/2012 3/2011 Muutos 12/2011
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 1 052 1 292 -19 % 1 120
Liikearvo 314 314 0 % 314
Sijoituskiinteistöt 277 366 -25 % 295
Aineelliset hyödykkeet 12 918 14 734 -12 % 13 481
Osuudet osakkuusyhtiöissä 147 072 147 519 0 % 154 097
Myytävissä olevat sijoitukset 10 747 10 502 2 % 10 714
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214   214
PITKÄAIK. VARAT 172 594 174 940 -1 % 180 236
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 614 565 9 % 602
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 556 7 337 -11 % 3 079
Tuloverosaaminen 762 625 22 % 254
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

2 067 3 097 -33 % 1 902
Rahat ja pankkisaamiset 16 898 20 111 -16 % 10 926
LYHYTAIK. VARAT 26 897 31 734 -15 % 16 762
         
VARAT YHTEENSÄ 199 491 206 674 -3 % 196 998
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416 0 % 6 416
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut rahastot 48 623 48 967 -1 % 48 623
Kertyneet voittovarat 52 008 53 264 -2 % 49 401
OMA PÄÄOMA 107 047 108 647 -1 % 104 440
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 392 1 560 -75 % 532
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 72 448 78 475 -8 % 72 438
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 115     115
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 72 956 80 035 -9 % 73 085
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 022 4 545 -12 % 4 029
Ostovelat ja muut velat 15 041 12 714 18 % 15 383
Tuloverovelka 425 733 -42 % 61
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 19 488 17 992 8 % 19 473
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 199 491 206 674 -3 % 196 998

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-3/

2012

1-3/

2011

 1-12/

2011

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Katsauskauden voitto 2 449 3 673 12 675
Oikaisut -131 -797 -683
Käyttöpääoman muutos -4 474 1 947 7 395
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

-2 156 4 824 19 387
Maksetut korot -244 -209 -2 491
Saadut korot 12 13 102
Saadut osingot liiketoiminnasta 9 004 15 772 15 955
Muut rahoituserät -14 283 322
Maksetut välittömät verot -489 -369 -2 104
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 6 111 20 314 31 171
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-106 -484 -785
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -33 -2 795 -3 477
Saadut osingot investoinneista   30 628
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -139 -3 249 -3 633
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 5 972 17 065 27 538
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos     -6 930
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 -1 -12 728
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 -1 -19 658
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 5 972 17 064 7 879
       
Rahavarat katsauskauden alussa 10 926 3 047 3 047
Rahavarat katsauskauden lopussa 16 898 20 111 10 926

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  3/2012 3/2011 12/2011
Tulos/osake (eur) 0,10 0,14 0,49
Oma pääoma/osake (eur) 4,17 4,23 4,07
Henkilöstö keskimäärin 325 326 341
Investoinnit (1 000 eur) *) 141 3 135 4 414
Korolliset velat (1 000 eur) 76 470 83 021 76 467
Omavaraisuusaste, % 55,6 54,3 55,5
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-3/ 2011 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 480 48 498 24 49 612 105 030
Katsauskauden laaja tulos   -35     3 652 3 617
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2011 6 416 445 48 498 24 53 264 108 647

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2012 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 101 48 498 24 49 401 104 440
Katsauskauden laaja tulos         2 607 2 607
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2012 6 416 101 48 498 24 52 008 107 047

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 3/2012 3/2011 12/2011
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 70 735 107 824 81 332
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 4 182 2 458 2 767

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Seinäjoella 7.5.2012

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi