Ilkka-Yhtymä Oyj                      Tilinpäätöstiedote 20.2.2012, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ–KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TILIKAUSI 2011
– Liikevaihto 50,0 miljoonaa euroa (46,5 miljoonaa euroa), kasvu 7,4 %
– Kustannustoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu 2,0 miljoonaa euroa (4,8 %), painotoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu 1,5 miljoonaa euroa (27,6%)
– Liikevoitto 17,6 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa), kasvu 21,5 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 8,9 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa), kasvu 25,0 %
– Kustannustoiminnan liikevoiton kasvu 0,9 miljoonaa euroa, painotoiminnan liikevoiton kasvu 0,8 miljoonaa euroa
– Liikevoitto 35,2 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 17,9 %(15,3 %)
– Voitto ennen veroja 13,8 miljoonaa euroa (14,7 miljoonaa euroa), lasku 6,1 %
– Tulos/ osake 0,49 euroa (0,50 euroa)
– Hallitus esittää osingoksi 0,40 euroa osakkeelta

LOKA-JOULUKUU 2011
– Liikevaihto 13,0 miljoonaa euroa (12,6 miljoonaa euroa), kasvu 3,0 %
– Kustannustoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu 0,2 miljoonaa euroa (1,5 %), painotoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu 0,2 miljoonaa euroa (13,8 %)
– Liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa), lasku 44,2 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 2,1 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa),kasvu 1,4 %
– Kustannustoiminnan liikevoiton lasku 0,2 miljoonaa euroa, painotoiminnan liikevoitto edellisvuoden tasolla
– Liikevoitto 20,0 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 16,5 %(16,7 %)
– Voitto ennen veroja 1,6 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa), lasku 64,9 %
– Tulos/ osake 0,05 euroa (0,16 euroa)

TOIMITUSJOHTAJA MATTI KORKIATUPA:

Hyvän talouskasvun, eduskuntavaalien ja painon uusien asiakkuuksien seurauksena liikevaihtomme ja kannattavuutemme kehittyivät alkuvuonna myönteisesti. Suhdannetilanne alkoi kuitenkin kesän aikana heiketä, mikä hidasti liikevaihtomme kasvua loppuvuonna.  Mainonnan kehitys kääntyi Suomessa viimeisellä kvartaalilla negatiiviseksi ja sanomalehtien levikit olivat koko vuonna hienoisessa laskussa.

Vuosina 2009-2011 toteutetun kehittämisohjelman vuoden 2011 painopisteinä ovat olleet uudistettujen toimintojemme ja johtamismalliemme vakiinnuttaminen, monikanavaisten palveluidemme edelleen kehittäminen sekä varautuminen mediaympäristön tuleviin muutoksiin.

Asiakastarpeiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten ennakointi on varmaan vaikeimpia mediayhtiöiden lähivuosien haasteita. Eri asiakasryhmien kuluttajakäyttäytymiset erkanevat yhä selkeämmin toisistaan. Toisaalta yritysasiakkaiden monikanavaiset mainos-, viestintä- ja painotarpeet vaativat meiltä yhä useammin konsernikohtaisia ratkaisumalleja, joihin tarvitsemme oman palveluvalikoiman lisäksi verkostokumppaniemme tuottamia palveluja.

Edellisvuonna käyttöön otettu uusi toimitusjärjestelmä loi hyvän perustan uusituille, entistä laajemmille verkkopalveluille.  Vuonna 2012 vuorossa on uudistuvat näköislehtitoimintomme. Sisältöyhteistyö vakiintui maakuntalehtiyhtiöiden välillä ja Alma Mediapartnersin tuottamat luokitellut palvelut saivat hyvän vastaanoton asiakkailtamme.

Kuluttajien ympäristötietoisuus ja yritystoiminnan vastuullisuus ovat korostumassa. Sanomalehtipaperi on lähes täysin kierrätettävä tuote, painaminen vaatii vähän energiaa ja Ilkka-Yhtymän jakelut ovat Itella Oyj:n toteuttamina täysin hiilineutraaleja.

Henkilöstön osalta yksi suurimpia haasteita on vastata tulevan mediaympäristön osaamisvaatimuksiin. Johtamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen kehittämiseksi käynnistimme henkilöstötutkimuksen tuloksiin perustuvan esimiesten johtamisvalmennuksen ja koko henkilöstöä koskevan arvokeskustelun.

Alma Media Oyj:n omistuksemme on vahvistanut merkittävästi tulostamme. Liiketoimintamme rahavirta vahvistui edellisvuodesta Alma Median maksamien osinkojen ja vuoden 2012 lehtilaskutusten aikaistamisesta johtuen.

Taloussuhdanteen heikennyttyä Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan hitaasti. Sanomalehtialaa rasittavat myös vuoden 2012 alussa voimaan tullut tilaustuottojen 9 %:n arvonlisävero sekä henkilöstö- ja jakelukustannusten nousu. Nämä tekijät vaikuttavat negatiivisesti mediayhtiöiden liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen luoden paineita tuottavuuden nostamiseen kaikissa toiminnoissa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen BKT:n ennakoidaan kasvaneen VM:n suhdannekatsauksen 20.12.2011 mukaan noin 2,6 prosenttia vuonna 2011. Suomen BKT:n kasvuksi vuonna 2012 arvioidaan 0,4 prosenttia. On myös mahdollista, että talous vajoaa taantumaan kuluvana vuonna. Inflaatio hidastui Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 2,9 prosenttiin ja koko vuoden 2011 keskimääräinen inflaatio oli 3,4 %.

Tilastokeskuksen tammikuisen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus kääntyi varovaiseen nousuun tammikuussa. Vuonna 2011 yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvaneen lähes 3,5 prosenttia. Vuonna 2012 epävarmuus ja reaalitulojen heikko kehitys hidastavat yksityisen kulutuksen kasvua, joka jää noin 0,5 prosenttiin.

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainonta Suomessa kasvoi 3,7 % vuonna 2011. Mainonta kasvoi sanomalehdissä 3,5 % ja kaupunki- ja noutolehdissä 5,3 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 36,0 % ja kaupunki- ja noutolehtien 5,5 %. Verkkomediamainonta kasvoi 8,2 % ja sen osuus mediamainonnasta oli 15,8 %.

KONSERNIRAKENNE

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy ja lehti- ja arkkipainoyhtiöstä I-print Oy. Konserniin kuuluvat lisäksi kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja Seinäjoen Kassatalo Osakeyhtiö sekä Pohjalaismediat Oy. Konsernin päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, viisi paikallislehteä (Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat, Suupohjan Sanomat), kaksi kaupunkilehteä (Vaasan Ikkuna, Etelä-Pohjanmaa), lehtien verkko- ja mobiilipalvelut sekä I-print Oy:n painotuotteet ja -palvelut.

Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj, Arena Partners Oy, Väli-Suomen Media Oy sekä Yrittävä Suupohja Oy.

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 49 952 tuhatta euroa (46 530 teur vuonna 2010). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 4,8 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 5,2 % ja levikkituotot 1,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 27,6 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon kasvu johtuu ilmoitusvolyymien elpymisestä, johon vaikutti mm. alkuvuoden vaalimainonta. Painotoiminnan liikevaihdon nousuun vaikuttivat uudet asiakkuudet, volyymien elpyminen ja painomateriaaleista johtuvat hinnankorotukset.  Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 39 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 13 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 435 tuhatta euroa (429 teur).

Konsernin tilikauden kulut olivat 41 468 tuhatta euroa (39 813 teur). Kulut kasvoivat 4,2 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut nousivat 13,1 %. Kulut nousivat erityisesti painovolyymien kasvusta sekä painomateriaalien ja jakelujen hintojen noususta johtuen. Henkilöstökulut kasvoivat 0,5 %.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 8 659 tuhatta euroa (7 337 teur). Konsernin liikevoitto oli 17 590 tuhatta euroa (14 479 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 21,5 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 35,2 (31,1). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 8 931 tuhatta euroa (7 142 teur) eli  17,9 % (15,3 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 911 tuhatta euroa ja painotoiminnan liikevoitto 775 tuhatta euroa. Painotoiminnan merkittävään liikevoiton nousuun vaikuttivat volyymien kasvaminen, alkuvuoden maltillinen kulukehitys ja edellisen vuoden ensimmäisellä kvartaalilla olleet Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset.

Nettorahoituskulut olivat 3 817 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot 192 teur tilikaudella 2010). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -949 tuhatta euroa (495 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 2 544 tuhatta euroa (1 062 teur). Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tilikaudella 2011 oli -1 398 tuhatta euroa.

Voitto ennen veroja oli 13 773 tuhatta euroa (14 670 teur). Välittömät verot olivat 1 098 tuhatta euroa (1 779 teur). Konsernin tilikauden voitto oli 12 675 tuhatta euroa (12 892 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,50 euroa).

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuussa 2011 konsernin liikevaihto oli 12 979 tuhatta euroa (12 601 teur). Liikevaihto kasvoi 3,0 %. Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 1,5 %. Ilmoitustuotot vähenivät 1,5 % ja levikkituotot kasvoivat 2,5 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 13,8 %. Loka-joulukuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 38 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 14 %. Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 92 tuhatta euroa (109 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 10 925 tuhatta euroa (10 593 teur). Kulut kasvoivat 3,1 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Osakkuusyritysten tulosvaikutus oli 462 tuhatta euroa (2 548 teur). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 2 599 tuhatta euroa (4 657 teur). Liikevoitto laski edellisvuodesta 44,2 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 20,0 (37,0).  Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 2 137 tuhatta euroa (2 108 teur) eli 16,5 % (16,7 %) liikevaihdosta. Neljännellä vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto laski 155 tuhatta euroa. Painotoiminnan liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla.

Nettorahoituskulut olivat 964 tuhatta euroa (0 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -5 tuhatta euroa (293 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat neljännellä vuosineljänneksellä 641 tuhatta euroa (519 teur). Koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutos loka-joulukuussa 2011 oli -352 tuhatta euroa.

Neljännen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 1 636 tuhatta euroa (4 656 teur).

KONSERNIN TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 196 998 tuhatta euroa (197 035 teur). Oma pääoma oli 104 440 tuhatta euroa (105 030 teur). Raportointipäivänä 31.12.2011 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 153,7 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 138,1 Meur. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Tilikauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 76 467 tuhatta euroa (83 011 teur 31.12.2010). Korollisten velkojen laina-ajat ovat 2 – 9 v. Korollisia lainoja on maksettu heinäkuussa lyhennyssuunnitelmasta poiketen etupainotteisesti 3,6 Meur, josta 2,4 Meur kohdistuu vuoden 2012 lainan lyhennyksiin. Pitkäaikaisen rahoituksen turvaamiseksi Ilkka-Yhtymä on uusinut bullet-lainan 15,5 Meur, joka olisi erääntynyt vuonna 2013 erääntyväksi vuonna 2018.

Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Korollisista veloista n. 3 % on kiinteäkorkoisia ja korollisista vaihtuvakorkoisista veloista n. 40 % on muunnettu korkosuojauksilla kiinteäkorkoiseksi, joten kokonaislainasalkusta n. 42 % on kiinteäkorkoista ja n. 58 % vaihtuvakorkoista. Suojaustoimenpiteet huomioon ottaen korollisten velkojen keskikorko 31.12.2011 oli 3,19 %.  Tilikauden 2010 lopussa nostettujen 30 Meur lainojen kohdalla rahoittajilla on mahdollisuus tarkistaa lainan marginaalia viiden vuoden kuluttua lainan nostosta.

Tilinpäätöstilanteessa 31.12.2011 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen seuraavan 12 kuukauden vaikutus tulokseen ennen veroja, kun otetaan huomioon suojaustoimenpiteet, olisi -/+ 442 teur, jos korkotaso nousisi tai laskisi prosenttiyksikön. Tilikautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista veloista erääntyy maksettavaksi 3 999 tuhatta euroa.

Maksuvalmiuden tunnusluvuista current ratio oli tilikauden päättyessä 0,86 (0,88). Konsernin nettovelkaantumisaste oli tilikauden lopussa 60,9 % (72,9 %). Omavaraisuusaste oli 55,5 % (53,8 %) ja osakekohtainen oma pääoma 4,07 euroa (4,09 euroa). Rahavarat olivat 10 926 tuhatta euroa (3 047 teur). Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 31 171 tuhatta euroa (12 652 teur). Vuoden 2011 liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy mm. Alma Median maksama osinko 15 742 tuhatta euroa (6 088 teur vuonna 2010) sekä maakuntalehtien ennakkoon vuoden 2011 puolella laskutetut tilaukset, jotka olisi normaalisti laskutettu tammi-maaliskuussa 2012. Tämän ennakkolaskutuksen arvosta noin 80 % tuloutui kassaan joulukuussa 2011. Investointien rahavirta oli -3 633 tuhatta euroa (-32 607 teur). Vuoden 2010 investointien rahavirtaan sisältyy mm. investoinnit Alma Media Oyj:n osakkeisiin. Tilikauden 2010 merkittävä ei-rahavirtavaikutteinen tapahtuma oli vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen lasku, arvoltaan 20 milj. euroa, joka on osa Alma Median osakkeiden hankintamenoa.

KUSTANNUSTOIMINTA

Konsernin kustannustoiminnan segmentti muodostuu kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy. Kustannustoiminnan tilikauden liikevaihto oli 43 318 tuhatta euroa (41 386 teur). Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 4,7 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 5,2 % ja levikkituotot 1,6 %. Kustannustoiminnan segmenttiin kuuluvien molempien maakuntalehtien Ilkan ja Pohjalaisen sekä paikallislehtien liikevaihdot kasvoivat. Kaupunkilehtien liikevaihto yhteensä pysyi edellisen vuoden tasolla. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 13,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 7 697 tuhatta euroa (6 786 teur).

Suomen heikon ja epävarman taloussuhdanteen vuoksi mediatuottoja vuonna 2012 on vaikea ennakoida. Mediamainonnan arvioidaan lievästi kasvavan ja lehtien levikkituottojen laskevan arvonlisäveropäätöksen seurauksena. I-Mediat Oy:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.

PAINOTOIMINTA

Painotoimintasegmentti muodostuu painoyhtiöstä I-print Oy. Painotoiminnan tilikauden liikevaihto oli 15 235 tuhatta euroa (13 052 teur). Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 16,7 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 1 458 tuhatta euroa (27,6 %). Liikevaihdon nousuun vaikuttivat uudet asiakkuudet, volyymien elpyminen ja painomateriaaleista johtuvat hinnankorotukset. Painotoiminnan liikevoitto kasvoi 775 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1 953 tuhatta euroa (1 177 teur). Painotoiminnan merkittävään liikevoiton nousuun vaikuttivat volyymien kasvaminen, alkuvuoden maltillinen kulukehitys ja edellisen vuoden ensimmäisellä kvartaalilla olleet Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset.

Painotoiminnan vuoden 2012 markkinatilanne tulee olemaan edellistä vuotta haasteellisempi. Talouden yleinen epävarmuus leimaa myös yritysasiakkaiden mediapanostuksia. Painamisessa ja siihen liittyvässä toiminnassa jatkuu Suomessa edelleen ylikapasiteettitilanne, mikä asettaa toiminnan kannattavuudelle huomattavia haasteita. Energia- ja raaka-ainekustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti. I-print Oy:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes ennallaan.

OSAKKUUSYHTIÖT

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj (29,79 %), Arena Partners Oy (37,82 %), Väli-Suomen Media Oy (40 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,46%). Alma Media keskittyy julkaisutoimintaan sekä digitaalisiin kuluttaja- ja yrityspalveluihin. Tunnetuimmat sanomalehdet ovat Aamulehti, Iltalehti ja Kauppalehti. Arena Partners Oy on viiden maakuntalehtiyhtiön yhteinen sähköinen liiketoiminnan kehitys- ja tuotantoyhtiö. Arena Partners  omistaa 35 %:n osuuden Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa Suomessa.

9.9.2011 Arena Interactive Oy osti Steam Communications Oy:n koko osakekannan. Arena Interactive Oy on Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiöiden Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n 65%/35% omistama yhtiö. Sekä Arena Interactive että Steam Communications ovat erikoistuneet mobiilipalvelujen kehittämiseen, tuottamiseen sekä viestinvälitykseen.

4.10.2011 Arena Partners Oy hankki Uranus Konsultointi Oy:stä 36,16 %. Uranuksen kaksi liiketoiminta-aluetta ovat osaajien tavoittaminen (www.uranus.fi) ja rekrytointiprosessin hallinta (www.laura.fi). Uranus on myös maailman johtavan kansainvälisen sähköisen rekrytoinnin yhteistyöverkoston The Network Suomen jäsen (www.the-network.com) ja edustaa sen palveluja Suomessa.

Väli-Suomen Media Oy tuottaa Väli-Suomen sanomalehdille mm. yhteistä sunnuntaisivustoa, Sunnuntaisuomalaista. Yrittävä Suupohja Oy julkaisee  Suupohjan alueella jaettavaa ilmaisjakelulehteä Suupohjan Seutu.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta tilikaudella 2011 oli 8 659 tuhatta euroa (7 337 teur).

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Konsernin kustannustoiminnassa monikanavaista tuotekehitystä on tehty yhteistyössä Arena Partners osakaslehtien kanssa. Tuotekehitys on suunnattu asiakaslähtöisesti tuotettuihin uutisointi-, asiointi- ja yhteisöllisyyteen liittyviin palveluihin. Konsernin painotoiminnassa kehitystoiminta keskittyi asiakkaille suunnattujen lisäarvopalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen internetpohjaisissa palveluissa. Kaupalliseen sisällöntuotannon kehittämiseen panostettiin lisää henkilöresursseja.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 4 414 tuhatta euroa. Painotoiminnan investoinnit olivat 227 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan investoinnit olivat 601 tuhatta euroa. Myytävissä oleviin osakkeisiin investoitiin vuonna 2011 yhteensä 3 477 tuhatta euroa.

YHTIÖKOKOUS, HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2011 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2015 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Kauhajoki, Perttu Rinta, Mikkeli, Satu Heikkilä, Helsinki, Ari Rinta-Jouppi, Vähäkyrö ja Raija Tikkala, Jurva. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi 2015 päättyvälle kaudelle valittiin Minna Sillanpää, Seinäjoki ja Jorma Vierula, Seinäjoki.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiota korotetaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö.  Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:
(i)    5 § 2 momentti koskien hallintoneuvoston jäsenen eroamisikää poistetaan,
(ii)   8 § 1 momenttia muutetaan poistamalla hallituksen jäsenen eroamisikää koskevat määräykset ja nostamalla hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä kuuteen (6) jäseneen ja 8 § 3 momentti koskien hallituksen päätösvaltaisuutta poistetaan, ja
(iii)  11 § 2 momentti koskien osakkeenomistajien aloitteita yhtiökokoukselle poistetaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Kari Karpoffin ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 2.5.2011 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Seppo Paatelaisen ja Tapio Savolan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 7.11.2011 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenmäärän nostamisesta kuuteen (6) jäseneen. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin KTM, OTK Esa Lager.

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2011 lopussa yhtiön osakepääoma oli 6 416 302 euroa ja osakkeiden lukumäärä  25 665 208 kappaletta, joista I-sarjan osakkeita (20 ääntä/ osake) oli 4 304 061 ja II-sarjan osakkeita (1 ääni/ osake) 21 361 147. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Vuonna 2011 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 76 617 kappaletta, joka on 1,8 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,8 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1 446 992 kappaletta, joka vastaa 6,8 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 11,1 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 8,50 euroa ja ylin kaupantekokurssi 11,69 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 5,95 euroa ja ylin 8,99 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 179,7 Meur.

Yhtiön hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Ilkka-Yhtymä Oyj osti 4.11.2010 Oy Herttaässä Ab:ltä 7 250 000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinnasta maksettiin käteisellä 30,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilkka-Yhtymä päätti antaa myyjälle 20,0 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, joka on vapaasti luovutettavissa. Ilkka-Yhtymän hallituksen päätös vaihtovelkakirjalainan antamisesta perustuu yhtiökokouksen 19.4.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän lisäksi yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

LIPUTUKSET

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on noussut yli 10 %:n osakekaupalla, joka tehtiin 10.6.2011. Omistusosuus nousi 10,0039 prosenttiin osakkeista ja 2,3914 prosenttiin äänimäärästä.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 382 henkilöä työsuhteessa (388 vuonna 2010). Keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväiseksi muutettuna oli 341 (343).

Konsernin henkilömäärä oli 31.12.2011 kokopäiväisiksi muutettuna 333 (333).

Koko Ilkka-Yhtymä-konsernin henkilöstö on vuodesta 2000 alkaen kuulunut voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Poikkeuksena vuosi 2009, jolloin järjestelmä ei ollut käytössä.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi henkilöstön edustajaa.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan ja  painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikkivolyymien mahdollinen laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään sanomalehtien lukemisessa sähköisiä laitteita. Vuoden 2012 alussa sanomalehtien tilausmaksuihin tulleen 9 %:n arvonlisäveron vaikutuksia levikki- ja painovolyymeihin on vielä vaikea arvioida. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, sen osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille sekä Alma Media Oyj:n omistusrakenteen kehityksestä seuraaville riskeille.

Viestintäala

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan liittyvät riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä. Toimialan riskit liittyvät lähinnä mediamainonnan ja -kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Heikon taloustilanteen pitkittyminen ja hidas elpyminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti mediatuotteiden ja – palvelujen kulutukseen. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen digitalisoituminen, uudet jakelukanavat, ilmaisen sisällön määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset ja niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat ja toimijat.

Kustannustoiminta

Väestön ja aluetalouden kehitys vaikuttavat pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Toisaalta kotitalouksien yksikkökoon pieneneminen ylläpitää levikkilukuja. Hyvä levikkipeitto -%, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat maakunta- ja paikallislehtien kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on noussut verkkomedian kävijämäärien voimakkaan kasvun myötä.

Tavanomaiset suhdannevaihtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet paikallis- tai maakuntalehtien levikkituottoihin. Taloudelliset suhdanteet sekä mainostajien toimialakohtaiset kilpailutilanteet ja tulevaisuuden odotukset heijastuvat sen sijaan mediamainonnan määrään. Mediamyynti kääntyi nousuun syksyllä 2010 ja se jatkui maltillisena syksyyn 2011 saakka.

Uusien medioiden esim. kaupunki- ja ilmaislehtien markkinoille tuloon ja poistumiseen vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, ilmoitusmarkkinoiden alueellinen volyymi ja muut kilpailuolosuhteet. Useimmilla lehtikonserneilla, kuten myös Ilkka-Yhtymällä, on vuosikymmenien kokemus omista kaupunkilehdistä, joiden hyvä laatu ja paikalliset asiakassuhteet tuovat kilpailuetua.

Uuden teknologian mahdollistaman kuluttajakäyttäytymisen seurauksena osa luokitelluista ilmoituksista, kuten auto- , asunto- ja työpaikkailmoittelusta, on siirtynyt verkkoon. Ilkka ja Pohjalainen ovat varautuneet ko. kehitykseen Arena Partners yhteistyöllä Arena Partners Oy:n hankittua 35 % Etuovi.com, Vuokraovi.com ja Autotalli.com palveluista, joiden avulla voidaan tarjota alan parhaat palvelut asiakkaillemme. Uusina toimijoina markkinoille ovat tulleet kansainväliset hakukoneyritykset.

Nuorten lukutottumusten muutokset ja internetissä tarjolla olevan ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi Ilkka-Yhtymä tarjoaa alueensa kuluttajille laadukkaat maakuntalehtien verkkopalvelut. Verkkopalveluidemme tavoitteena on kehittyä Arena Partners-liittouman strategian mukaisesti maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kauppapaikaksi.

Graafinen toiminta

Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat yleiset taloudelliset suhdanteet. Vientitoiminta Pohjoismaihin riippuu markkinatilanteen lisäksi valuuttakurssien kehittymisestä.

Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina maltillinen, jopa laskeva, suurista vuotuisista hintavaihteluista ja paperiteollisuuden kapasiteetin sulkemisista huolimatta. Hintapaineet ovat kasvussa, koska paperiteollisuuden kapasiteettia on leikattu kannattavuuskehityksen turvaamiseksi. Samoin hintavaihtelun lisääntyminen on mahdollista paperiteollisuuden pyrkiessä aikaisempaa lyhyempiin toimitussopimuksiin. I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille.

Lehtien jakelut on ulkoistettu Itella Oyj:lle ja Suomen Suorajakelu Oy:lle. Jakelutoiminnan riskit koostuvat niiden hintakehityksestä. Hintariskiin vaikuttavat jakelijoiden saatavuus, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä uusi postitoimilaki.

Rahoitusriskit

Konserni altistuu korkoriskille ja osakkeiden hintariskille. Alun perin vuonna 2013 erääntyväksi sovitun bulletlainan 15,5 Meur uudelleenrahoituksesta on sovittu 2018 saakka.

Konsernin korkoriski muodostuu lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen muutoksista. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama korkopolitiikka. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää korkokustannusten volatiliteettia siten, että riski korkokustannusten kasvusta sekä korkokustannukset pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena  sekä korkosidonnaisuusajan avulla. Tarvittaessa yritys voi käyttää koronvaihtosopimuksia, korko-optioita ja näiden yhdistelmiä korkoriskin suojaamiseksi. Konsernin lainajärjestelyt ja korkoriskiltä suojautuminen kerrottu edellä kohdassa Konsernin tase ja rahoitus. Yhtiön lainajärjestelyihin sisältyy tavanomaisia vakuuksia. Lainajärjestelyissä ei ole erityisiä kovenantteja.

Konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden markkinahintojen vaihteluista aiheutuville hinta­riskeille. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään ylläpitämään luottolimiittien avulla.  Käyttämättömien luottolimiittien kokonaismäärä 31.12.2011 oli 13 Meur (13 Meur 31.12.2010).

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvan I-Mediat Oy:n kustantaman maakuntalehti Ilkan päätoimittaja Matti Kalliokoski on ilmoittanut siirtyvänsä 1.8.2012 alkaen Helsingin Sanomien palvelukseen. Hänestä tulee myöhemmin syksyllä lehden pääkirjoitustoimituksen esimies. Kalliokoski on työskennellyt Ilkan päätoimittajana ja vastaavana päätoimittajana vuodesta 2007 alkaen. I-Mediat Oy:n hallitus on ryhtynyt valmistelemaan vapautuvan paikan täyttämistä.

Ilkka-Yhtymän vuoden 2010 alussa käyttöönottaman johtamisjärjestelmän yhteydessä sovittiin, että maakuntalehtien yhteistä toimitusta johtaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajuus vuorottelee Ilkan ja Pohjalaisen päätoimittajien kesken. Toiminnon johtoryhmän puheenjohtaja on myös konsernin johtoryhmän jäsen. Tammikuusta 2012 alkaen toimituksen johtoryhmän puheenjohtajaksi ja samalla konsernin johtoryhmän jäseneksi vaihtui Pohjalaisen päätoimittaja Kalle Heiskanen.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallitus esittää 19.4.2012 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 jaetaan osinkoa 0,40 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 10 266 083,20 euroa. Konsernin tuloksesta jaetaan 81,0 % osinkona. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 24.4.2012 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2012. Emoyhtiön vapaat omat pääomat olivat 31.12.2011 yhteensä 93 937 033,69 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon kannattavan kasvun vaatima rahoitus ja yhtiön tulevaisuuden näkymät.

NÄKYMÄT VUODELLE 2012

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Mediamainonnan arvioidaan lievästi kasvavan Suomessa. Kuluttajien varovaisuudesta, levikkituottojen arvonlisäverosta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan laskevan. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi ja alan kasvunäkymät ovat heikentyneet.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2011 tasolla.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan heikkenevän vuoden 2011 tasosta kustannuskehityksen vuoksi. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys ja osakesijoitusten kurssikehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2011

10-12/

2010

Muu-

tos %

1-12/

2011

1-12/

2010

Muu-

tos %

LIIKEVAIHTO 12 979 12 601 3 49 952 46 530 7
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -9 -9 -7 12 -5 349
Liiketoiminnan muut tuotot 92 109 -16 435 429 1
Materiaalit ja palvelut -3 769 -3 416 10 -14 830 -13 108 13
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 420 -4 546 -3 -17 275 -17 183 1
Poistot -771 -797 -3 -3 098 -3 182 -3
Liiketoiminnan muut kulut -1 965 -1 834 7 -6 265 -6 341 -1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 462 2 548 -82 8 659 7 337 18
LIIKEVOITTO 2 599 4 657 -44 17 590 14 479 21
Rahoitustuotot ja -kulut -964 0 316678 -3 817 192 -2093
VOITTO ENNEN VEROJA 1 636 4 656 -65 13 773 14 670 -6
Tuloverot -273 -545 -50 -1 098 -1 779 -38
KATSAUSKAUDEN VOITTO 1 363 4 111 -67 12 675 12 892 -2
             
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR)*) 0,05 0,16 -67 0,49 0,50 -2
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665   25 665 25 665  

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2011

10-12/

2010

Muu-

tos %

1-12/

2011

1-12/

2010

Muu-

tos %

KATSAUSKAUDEN VOITTO 1 363 4 111 -67 12 675 12 892 -2
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:            
Myytävissä olevat sijoitukset   682 -100 -517 682 -176
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 150 103 45 -53 344 -116
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 4 -203 -102 138 -203 -168
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 154 583 -74 -432 824 -152
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 517 4 694 -68 12 243 13 715 -11

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 12/2011 12/2010 Muu-

tos %

       
VARAT      
       
PITKÄAIK. VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 1 120 1 284 -13
Liikearvo 314 314  
Sijoituskiinteistöt 295 390 -24
Aineelliset hyödykkeet 13 481 15 150 -11
Osuudet osakkuusyhtiöissä 154 097 161 248 -4
Myytävissä olevat sijoitukset 10 714 7 754 38
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214  
PITKÄAIK. VARAT 180 236 186 354 -3
       
LYHYTAIK. VARAT      
Vaihto-omaisuus 602 757 -20
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 079 3 322 -7
Tuloverosaaminen 254 144 76
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 902 3 412 -44
Rahat ja pankkisaamiset 10 926 3 047 259
LYHYTAIK. VARAT 16 762 10 681 57
       
VARAT YHTEENSÄ 196 998 197 035 0
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 6 416 6 416  
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 48 623 49 002 -1
Kertyneet voittovarat 49 401 49 612 0
OMA PÄÄOMA 104 440 105 030 -1
       
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 532 1 443 -63
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 72 438 78 465 -8
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 115    
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 73 085 79 909 -9
       
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 029 4 545 -11
Ostovelat ja muut velat 15 383 7 368 109
Tuloverovelka 61 183 -67
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 19 473 12 096 61
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 196 998 197 035 0

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-12/

2011

 1-12/

2010

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Tilikauden voitto 12 675 12 892
Oikaisut -683 -2 586
Käyttöpääoman muutos 7 395 -364
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

19 387 9 942
Maksetut korot -2 491 -844
Saadut korot 102 63
Saadut osingot liiketoiminnasta 15 955 6 368
Muut rahoituserät 322 -750
Maksetut välittömät verot -2 104 -2 128
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 31 171 12 652
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-785 -916
Ostetut osakkuusyhtiöosuudet   -30 487
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -3 477 -1 509
Lainasaamisten takaisinmaksut   58
Saadut osingot investoinneista 628 247
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 633 -32 607
     
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 27 538 -19 955
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Lyhytaikaisten lainojen muutos -6 930  
Pitkäaikaisten lainojen muutos   25 261
Maksetut osingot ja muu voitonjako -12 728 -8 908
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -19 658 16 353
     
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 7 879 -3 602
     
Rahavarat tilikauden alussa 3 047 6 648
Rahavarat tilikauden lopussa 10 926 3 047

TUNNUSLUKUJA

  2011 2010
Liikevaihto, Meur 50,0 46,5
muutos % 7,4 -4,7
Liikevoitto, Meur 17,6 14,5
% liikevaihdosta 35,2 31,1
Voitto ennen veroja, Meur 13,8 14,7
% liikevaihdosta 27,6 31,5
Tilikauden voitto, Meur 12,7 12,9
% liikevaihdosta 25,4 27,7
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,1 12,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,6 9,6
Omavaraisuusaste, % 55,5 53,8
Gearing, % 60,9 72,9
Bruttoinvestoinnit, Meur *) 4,4 53,5
% liikevaihdosta 8,8 115,0
Taseen loppusumma, Meur 197,0 197,0
Maksuvalmius (current ratio) 0,86 0,88
Henkilöstö keskimäärin 341 343
Tulos/osake (EPS), eur 0,49 0,50
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 1,21 0,49
Oma pääoma/osake, eur 4,07 4,09
Osinko/osake (I-sarja), eur     **) 0,40 0,50
Osinko/osake (II-sarja), eur    **) 0,40 0,50
Osinko/tulos, (I-sarja), % 81,0 99,5
Osinko/tulos, (II-sarja), % 81,0 99,5
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 4,4 5,1
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 6,1 6,1
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 18,2 19,7
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 13,4 16,3
Osakekannan markkina-arvo, Meur 179,7 217,6
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

**) Vuodelta 2011 hallituksen esitys

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1000 eur) Q1/ 2011 Q2/ 2011 Q3/ 2011 Q4/ 2011
LIIKEVAIHTO 12 143 13 180 11 650 12 979
LIIKEVOITTO 4 174 4 972 5 844 2 599
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 673 4 247 3 391 1 363
         
(1000 eur) Q1/ 2010 Q2/ 2010 Q3/ 2010 Q4/ 2010
LIIKEVAIHTO 11 100 11 859 10 970 12 601
LIIKEVOITTO 2 521 3 482 3 819 4 657
KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 297 3 134 3 350 4 111

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-12/ 2010 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416   48 498 24 45 359 100 298
Tilikauden laaja tulos   480     13 236 13 715
Osingonjako         -8 983 -8 983
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2010 6 416 480 48 498 24 49 612 105 030

 

Oman pääoman muutos 1-12/ 2011 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 480 48 498 24 49 612 105 030
Tilikauden laaja tulos   -378     12 621 12 243
Osingonjako         -12 833 -12 833
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2011 6 416 101 48 498 24 49 401 104 440

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 12/2011 12/2010
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 81 332 109 679
     
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 2 767 2 458

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihto (1000 eur) 10-12/

2011

10-12/

2010

Muu-

tos %

1-12/

2011

1-12/

2010

Muu-

tos %

Kustannustoiminta 11 208 11 051 1 43 318 41 386 5
Painotoiminta 4 006 3 654 10 15 235 13 052 17
Kohdistamattomat 497 479 4 2 002 1 942 3
Segm. välinen liikevaihto -2 731 -2 582 6 -10 603 -9 850 8
Yhteensä 12 979 12 601 3 49 952 46 530 7

 

Liikevoitto (1000 eur) 10-12/

2011

10-12/

2010

Muu-

tos %

1-12/

2011

1-12/

2010

Muu-

tos %

Kustannustoiminta 1 867 2 023 -8 7 697 6 786 13
Painotoiminta 492 492   1 953 1 177 66
Osakkuusyhtiöt 462 2 548 -82 8 659 7 337 18
Kohdistamattomat -222 -406 45 -719 -821 12
Yhteensä 2 599 4 657 -44 17 590 14 479 21

LEHTIEN TARKASTETUT LEVIKIT

Ilkka 52 651
Pohjalainen 24 692
Jurvan Sanomat 2 152
Järviseutu 5 314
Komiat 6 510
Suupohjan Sanomat 4 092
Viiskunta 5 987
Vaasan Ikkuna (jakelu) 52 338
Etelä-Pohjanmaa (jakelu) 44 500

Laadintaperiaatteita

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.1.2011 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä – uudistettu standardi. Uudistus selventää ja yksinkertaistaa lähipiirin määritelmää erityisesti osapuolien huomattavaan vaikutusvaltaan ja yhteiseen määräysvaltaan liittyen. Muutoksella ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.
– IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu. Muutos koskee valuuttamääräisten osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelua. Jatkossa valuuttamääräiset osakeannit, optiot ja merkintäoikeudet voidaan tietyin ehdoin luokitella omaksi pääomaksi eikä johdannaisinstrumentiksi kuten aikaisemmin. Muutoksella ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.
– IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. Tulkinta käsittelee tiettyjä tilanteita, joissa yhteisö neuvottelee uudelleen rahoitusvelan ehdot ja laskee liikkeeseen velkojalle oman pääoman ehtoisen instrumentin, jolla velka muutetaan kokonaan tai osittain oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi. Muuttamista käsitellään pääsääntöisesti velkojen takaisinmaksuna. Rahoitusvelan kirjanpitoarvon ja oman pääoman ehtoisen

instrumentin käyvän arvon erotus kirjataan tulosvaikutteisesti. Muutoksella ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.
– IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen vuosittaiset muutokset (5/2010). Muutokset tulivat pääosin voimaan 2011. Useilla pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.

Muilta osin tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2010. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Hallitus esittää 19.4.2012 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 jaetaan osinkoa 0,40 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 10 266 083,20 euroa. Konsernin tuloksesta jaetaan 81,0 % osinkona. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 24.4.2012 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2012. Emoyhtiön vapaat omat pääomat olivat 31.12.2011 yhteensä 93 937 033,69  euroa.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Seinäjoella 20.2.2012

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi