Ilkka-Yhtymä Oyj      Osavuosikatsaus 7.11.2011, klo 14.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2011

TAMMI-SYYSKUU 2011
– Liikevaihto 37,0 miljoonaa euroa (33,9 miljoonaa euroa), kasvu 9,0 %
– Liikevoitto 15,0 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa), kasvu 52,6 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 6,8 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa), kasvu 35,0 %
– Liikevoitto 40,5 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 18,4 % (14,8 %)
– Voitto ennen veroja 12,1 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa), kasvu 21,2 %
– Tulos/ osake 0,44 euroa (0,34 euroa)

HEINÄ-SYYSKUU 2011
– Liikevaihto 11,6 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa), kasvu 6,2 %
– Liikevoitto 5,8 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa), kasvu 53,0 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 2,3 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa), kasvu 19,7 %
– Liikevoitto 50,2 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 19,3 % (17,1 %)
– Voitto ennen veroja 3,3 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa), lasku 13,7 %
– Tulos/ osake 0,13 euroa (0,13 euroa)

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto nousi tammi-syyskuussa 9,0 %. Liikevaihto oli 37,0 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 33,9 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,0 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 7,8 % ja levikkituotot kasvoivat 1,3 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 33,5 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon kasvu johtuu ilmoitusvolyymien elpymisestä, johon vaikutti mm. alkuvuoden vaalimainonta. Painotoiminnan liikevaihdon nousuun vaikuttivat uudet asiakkuudet, volyymien elpyminen ja painomateriaaleista  johtuvat hinnankorotukset. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 39 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 13 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 6,2 %. Liikevaihto oli 11,6 MEUR (11,0 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 3,2 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 2,8 % ja levikkituotot 0,8 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 35,6 %. Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 42 %, ilmoitustuottojen 44 % ja painotuottojen 12 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 0,3 MEUR (0,3 MEUR) ja heinä-syyskuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

Tammi-syyskuun kulut olivat 30,5 MEUR (29,2 MEUR). Kulut kasvoivat 4,5 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Heinä-syyskuussa kulut olivat 9,5 MEUR (9,2 MEUR), kasvu 3,5 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut nousivat tammi-syyskuussa 14,1 %. Kulut nousivat erityisesti painovolyymien kasvusta sekä painomateriaalien ja jakelujen hintojen noususta johtuen. Henkilöstökulut kasvoivat tammi-syyskuussa 1,7 %. Alan vuoden 2011 työehtosopimusten mukaiset korotukset vaikuttavat täysipainotteisesti vasta loppuvuoden henkilöstökuluihin.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli tammi-syyskuussa 8,2 MEUR (4,8 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 15,0 MEUR (9,8 MEUR). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 52,6 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 40,5 (28,9). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 6,8 MEUR (5,0 MEUR) eli  18,4 % (14,8 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 1,1 MEUR ja painotoiminnan 0,8 MEUR. Painotoiminnan merkittävään liikevoiton nousuun vaikuttivat volyymien kasvaminen, alkuvuoden maltillinen kulukehitys ja edellisen vuoden ensimmäisellä kvarttaalilla olleet Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 3,6 MEUR (1,9 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 5,8 MEUR (3,8 MEUR). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 53,0 %. Konsernin liikevoittoprosentti heinä-syyskuussa oli 50,2 (34,8). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 2,3 MEUR (1,9 MEUR) eli 19,3 % (17,1 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 0,1 MEUR ja painotoiminnan 0,3 MEUR.

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 2,9 MEUR (nettorahoitustuotot edellisen vuoden vastaavana aikana 0,2 MEUR). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,9 MEUR (0,2 MEUR). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1,9 MEUR (0,5 MEUR). Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-syyskuussa 2011 oli -1,0 MEUR.

Heinä-syyskuun nettorahoituskulut olivat 2,5 MEUR (nettorahoitustuotot edellisen vuoden vastaavana aikana 0,03 MEUR). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,5 MEUR (0,2 MEUR). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 MEUR (0,2 MEUR). Koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutos heinä-syyskuussa 2011 oli -1,4 MEUR.

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 12,1 MEUR (10,0 MEUR). Verot olivat 0,8 MEUR (1,2 MEUR) ja katsauskauden tulos 11,3 MEUR (8,8 MEUR). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 3,4 MEUR (3,3 MEUR).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 193,7 MEUR (147,5 MEUR). Oma pääoma oli 102,9 MEUR (100,3 MEUR). Raportointipäivänä 30.9.2011 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 152,8 MEUR ja osakkeiden markkina-arvo 136,3 MEUR. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta.

Korollisten velkojen määrä oli 77,5 MEUR (35,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 54,3 % (70,0 %) ja osakekohtainen oma pääoma 4,01 euroa (3,91 eur). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 2,1 MEUR (vähennys 0,9 MEUR) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 5,2 MEUR (5,8 MEUR). Korollisia lainoja on maksettu heinäkuussa lyhennyssuunnitelmasta poiketen etupainotteisesti 3,6 MEUR, josta 2,4 MEUR kohdistuu vuoden 2012 lainan lyhennyksiin. Pitkäaikaisen rahoituksen turvaamiseksi Ilkka-Yhtymä on uusinut bullet-lainan 15,5 MEUR, joka olisi erääntynyt vuonna 2013 erääntyväksi vuonna 2018.

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 24,1 MEUR (11,7 MEUR). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy 15,7 MEUR (6,1 MEUR) Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli -3,5 MEUR (-1,4 MEUR).

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 53.703 kappaletta, joka on 1,2 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,5 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1.147.029 kappaletta, joka vastaa 5,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 9,1 MEUR. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 8,90 euroa ja ylin kaupantekokurssi 11,69 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 5,95 euroa ja ylin 8,99 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 176,0 MEUR.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät toimialaa yleisesti koskevaan mediamainonnan ja levikki- sekä painovolyymien kehitykseen. Kansainvälisen ja Suomen talouden lisääntyneen epävarmuuden negatiivisia vaikutuksia vuoden 2011 mediamainontaan on vaikea arvioida. Hallituksen vuoden 2012 budjettiesityksessä olevan sanomalehtien tilausmaksujen 9 % arvonlisäveron vaikutuksia levikki- ja painovolyymeihin on haasteellista arvioida. Muista toiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2010 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2010 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2011 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2015 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Kauhajoki, Perttu Rinta, Mikkeli, Satu Heikkilä, Helsinki, Ari Rinta-Jouppi, Vähäkyrö ja Raija Tikkala, Jurva. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi 2015 päättyvälle kaudelle valittiin Minna Sillanpää, Seinäjoki ja Jorma Vierula, Seinäjoki.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiota korotetaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö.  Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:
(i)    5 § 2 momentti koskien hallintoneuvoston jäsenen eroamisikää poistetaan,
(ii)   8 § 1 momenttia muutetaan poistamalla hallituksen jäsenen eroamisikää koskevat määräykset ja nostamalla hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä kuuteen (6) jäseneen ja 8 § 3 momentti koskien hallituksen päätösvaltaisuutta poistetaan, ja
(iii)  11 § 2 momentti koskien osakkeenomistajien aloitteita yhtiökokoukselle poistetaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Kari Karpoffin ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 2.5.2011 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Seppo Paatelaisen ja Tapio Savolan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

LIPUTUKSET

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on noussut yli 10 %:n osakekaupalla, joka tehtiin 10.6.2011. Omistusosuus nousi 10,0039 prosenttiin osakkeista ja 2,3914 prosenttiin äänimäärästä.

YRITYSJÄRJESTELYJÄ OSAKKUUSYHTIÖISSÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiöiden Arena Partners Oy:n (37,82%) ja Alma Media Oyj:n (29,8%) tytäryhtiö Arena Interactive Oy on ostanut 9.9.2011 Steam Communications Oy:n koko osakekannan. Sekä Arena Interactive että Steam Communications ovat erikoistuneet mobiilipalvelujen kehittämiseen, tuottamiseen sekä viestinvälitykseen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiö Arena Partners Oy (37,82%) on 4.10.2011 hankkinut Uranus Konsultointi Oy:stä 36,16 %. Uranuksen kaksi liiketoiminta-aluetta ovat osaajien tavoittaminen (www.uranus.fi) ja rekrytointiprosessin hallinta (www.laura.fi). Uranus on myös maailman johtavan kansainvälisen sähköisen rekrytoinnin yhteistyöverkoston The Network Suomen jäsen (www.the-network.com) ja edustaa sen palveluja Suomessa.

VUODEN 2011 NÄKYMÄT

Kansainvälisen talouden lisääntyneen epävarmuuden vuoksi vuoden 2011 mediamainontaa Suomessa on haasteellista arvioida. Mediamainonnan arvioidaan loppuvuonna säilyvän kuitenkin edellisen vuoden tasolla. Kuluttajien varovaisuudesta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan pysyvän vuoden 2010 tasolla. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi.

Ilkka-Yhtymä-konsernin kustannus- ja painotoiminnan liikevaihdon arvioidaan jonkin verran kasvavan.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan kasvavan selvästi vuoden 2010 tasosta huolimatta loppuvuoden nousevasta kustannuskehityksestä. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys, koronvaihtosopimuksien markkina-arvon muutokset sekä mahdollinen arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.1.2011 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä – uudistettu standardi. Uudistus selventää ja yksinkertaistaa lähipiirin määritelmää erityisesti osapuolien huomattavaan vaikutusvaltaan ja yhteiseen määräysvaltaan liittyen. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.
– IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu. Muutos koskee valuuttamääräisten osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelua. Jatkossa valuuttamääräiset osakeannit, optiot ja merkintäoikeudet voidaan tietyin ehdoin luokitella omaksi pääomaksi eikä johdannaisinstrumentiksi kuten aikaisemmin. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.
– IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. Tulkinta käsittelee tiettyjä tilanteita, joissa yhteisö neuvottelee uudelleen rahoitusvelan ehdot ja laskee liikkeeseen velkojalle oman pääoman ehtoisen instrumentin, jolla velka muutetaan kokonaan tai osittain oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi. Muuttamista käsitellään pääsääntöisesti velkojen takaisinmaksuna. Rahoitusvelan kirjanpitoarvon ja oman pääoman ehtoisen instrumentin käypä arvo kirjataan tulosvaikutteisesti. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.
– IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen vuosittaiset muutokset (5/2010). Muutokset tulevat pääosin voimaan 2011. Useilla pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Muilta osin osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2010 sivulla 53.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2011

7-9/

2010

Muutos

%

1-9/

2011

1-9/

2010

Muutos

%

1-12/

2010

LIIKEVAIHTO 11 650 10 970 6 36 973 33 929 9 46 530
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 12 9 26 21 4 428 -5
Liiketoiminnan muut tuotot 111 100 10 343 321 7 429
Materiaalit ja palvelut -3 531 -3 142 12 -11 061 -9 691 14 -13 108
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 924 -3 843 2 -12 855 -12 637 2 -17 183
Poistot -780 -803 -3 -2 327 -2 385 -2 -3 182
Liiketoiminnan muut kulut -1 287 -1 411 -9 -4 300 -4 507 -5 -6 341
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 3 593 1 939 85 8 197 4 789 71 7 337
LIIKEVOITTO 5 844 3 819 53 14 990 9 822 53 14 479
Rahoitustuotot ja -kulut -2 522 29 -8883 -2 853 192 -1587 192
VOITTO ENNEN VEROJA 3 322 3 847 -14 12 137 10 014 21 14 670
Tuloverot 70 -498 -114 -825 -1 234 -33 -1 779
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 391 3 350 1 11 312 8 780 29 12 892
               
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,13 0,13 1 0,44 0,34 29 0,50
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665   25 665 25 665   25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 7-9/

2011

7-9/

2010

Muutos % 1-9/

2011

1-9/

2010

Muutos % 1-12/

2010

KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 391 3 350 1 11 312 8 780 29 12 892
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Myytävissä olevat sijoitukset -458     -516     682
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -84 116 -173 -203 241 -184 344
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 119     134     -203
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -423 116 -467 -585 241 -343 824
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 968 3 465 -14 10 726 9 021 19 13 715

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO (1000 eur) 7-9/

2011

7-9/

2010

Muutos % 1-9/

2011

1-9/

2010

Muutos % 1-12/

2010

Kustannustoiminta 10 305 9 988 3 32 110 30 335 6 41 386
Painotoiminta 3 438 2 930 17 11 229 9 398 19 13 052
Kohdistamattomat 501 487 3 1 505 1 463 3 1 942
Segm. välinen liikevaihto -2 594 -2 436 6 -7 872 -7 267 8 -9 850
Konsernin liikevaihto yhteensä 11 650 10 970 6 36 973 33 929 9 46 530

 

 

LIIKEVOITTO (1000 eur) 7-9/

2011

7-9/

2010

Muutos % 1-9/

2011

1-9/

2010

Muutos % 1-12/

2010

Kustannustoiminta 1 843 1 725 7 5 830 4 763 22 6 786
Painotoiminta 515 237 117 1 461 685 113 1 177
Osakkuusyhtiöt 3 593 1 939 85 8 197 4 789 71 7 337
Kohdistamattomat -107 -82 -31 -498 -415 -20 -821
Konsernin liikevoitto yhteensä 5 844 3 819 53 14 990 9 822 53 14 479

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 9/2011 9/2010 Muutos % 12/2010
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 1 228 1 150 7 1 284
Liikearvo 314 314   314
Sijoituskiinteistöt 319 417 -23 390
Aineelliset hyödykkeet 13 994 15 665 -11 15 150
Osuudet osakkuusyhtiöissä 153 485 108 246 42 161 248
Myytävissä olevat sijoitukset 10 683 6 371 68 7 754
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214   214
PITKÄAIK. VARAT 180 237 132 377 36 186 354
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 606 621 -2 757
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 162 4 266 -2 3 322
Tuloverosaaminen 1 639 1 617 1 144
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

1 926 2 849 -32 3 412
Rahat ja pankkisaamiset 5 160 5 772 -11 3 047
LYHYTAIK. VARAT 13 494 15 125 -11 10 681
         
VARAT YHTEENSÄ 193 731 147 502 31 197 035
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416   6 416
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 48 620 48 522 0 49 002
Kertyneet voittovarat 47 888 45 398 5 49 612
OMA PÄÄOMA 102 924 100 336 3 105 030
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 722 1 309 -45 1 443
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 76 457 33 204 130 78 465
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 129      
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 77 308 34 513 124 79 909
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 088 2 273 -52 4 545
Ostovelat ja muut velat 10 658 8 922 19 7 368
Tuloverovelka 1 754 1 459 20 183
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 13 499 12 653 7 12 096
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 193 731 147 502 31 197 035

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-9/

2011

1-9/

2010

 1-12/

2010

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Katsauskauden voitto 11 312 8 780 12 892
Oikaisut -2 225 -1 379 -2 586
Käyttöpääoman muutos 1 147 470 -364
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

10 234 7 872 9 942
Maksetut korot -1 106 -359 -844
Saadut korot 84 43 63
Saadut osingot liiketoiminnasta 15 935 6 339 6 368
Muut rahoituserät 337 -528 -750
Maksetut välittömät verot -1 337 -1 711 -2 128
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 24 147 11 656 12 652
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-625 -714 -916
Ostetut osakkuusyhtiöosuudet   -137 -30 487
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -3 445 -808 -1 509
Lainasaamisten takaisinmaksut   58 58
Saadut osingot investoinneista 613 247 247
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 457 -1 354 -32 607
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 20 690 10 302 -19 955
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 850 -2 273  
Pitkäaikaisten lainojen muutos     25 261
Maksetut osingot ja muu voitonjako -12 727 -8 905 -8 908
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -18 577 -11 177 16 353
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 2 114 -876 -3 602
       
Rahavarat katsauskauden alussa 3 047 6 648 6 648
Rahavarat katsauskauden lopussa 5 160 5 772 3 047

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  9/2011 9/2010 12/2010
Tulos/osake (eur) 0,44 0,34 0,50
Oma pääoma/osake (eur) 4,01 3,91 4,09
Henkilöstö keskimäärin 345 347 343
Investoinnit (1 000 eur) *) 4 257 2 057 53 522
Korolliset velat (1 000 eur) 77 545 35 477 83 011
Omavaraisuusaste, % 54,3 70,0 53,8
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-9/ 2010 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416   48 498 24 45 359 100 298
Katsauskauden laaja tulos         9 021 9 021
Osingonjako         -8 983 -8 983
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2010 6 416   48 498 24 45 398 100 336

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2011 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 480 48 498 24 49 612 105 030
Katsauskauden laaja tulos   -382     11 108 10 726
Osingonjako         -12 833 -12 833
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2011 6 416 98 48 498 24 47 888 102 924

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 9/2011 9/2010 12/2010
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 80 272 36 156 109 679
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 2 767 2 458 2 458

 

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Seinäjoella 7.11.2011

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi