Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 1.8.2011, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2011

TAMMI-KESÄKUU 2011
– Liikevaihto 25,3 miljoonaa euroa (23,0 miljoonaa euroa), kasvu 10,3 %
– Liikevoitto 9,1 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa), kasvu 52,4 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 4,5 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa), kasvu 44,1 %
– Liikevoitto 36,1 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 17,9 % (13,7 %)
– Voitto ennen veroja 8,8 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa), kasvu 42,9 %
– Tulos/ osake 0,31 euroa (0,21 euroa)

HUHTI-KESÄKUU 2011
– Liikevaihto 13,2 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa), kasvu 11,1 %
– Liikevoitto 5,0 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa), kasvu 42,8 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 2,4 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa), kasvu 27,2 %
– Liikevoitto 37,7 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 18,2 % (15,9 %)
– Voitto ennen veroja 4,6 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa), kasvu 28,7 %
– Tulos/ osake 0,17 euroa (0,12 euroa)

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto nousi tammi-kesäkuussa 10,3 %. Liikevaihto oli 25,3 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 23,0 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 7,3 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 10,2 % ja levikkituotot kasvoivat 1,5 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 32,7 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon kasvu johtuu ilmoitusvolyymien elpymisestä, johon vaikutti mm. alkuvuoden vaalimainonta. Painotoiminnan liikevaihdon nousuun vaikuttivat uudet asiakkuudet, volyymien elpyminen ja painomateriaaleista  johtuvat hinnankorotukset. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 38 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 14 %.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 11,1 %. Liikevaihto oli 13,2 MEUR (11,9 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 9,0 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 13,3 % ja levikkituotot 1,4 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 27,2 %. Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 37 %, ilmoitustuottojen 48 % ja painotuottojen 14 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 MEUR (0,2 MEUR) ja huhti-kesäkuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

Tammi-kesäkuun kulut olivat 21,0 MEUR (20,0 MEUR). Kulut kasvoivat 5,0 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 10,9 MEUR (10,1 MEUR), kasvu 8,3 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut nousivat tammi-kesäkuussa 15,0 % erityisesti painovolyymien kasvusta johtuen sekä painomateriaalien ja jakelujen hintojen noususta. Henkilöstökulut kasvoivat tammi-kesäkuussa 1,6 %. Alan vuoden 2011 työehtosopimusten mukaiset korotukset vaikuttavat täysipainotteisesti vasta koko vuoden henkilöstökuluihin.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli tammi-kesäkuussa 4,6 MEUR (2,9 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 9,1 MEUR (6,0 MEUR). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 52,4 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 36,1 (26,1). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 4,5 MEUR (3,2 MEUR) eli  17,9 % (13,7 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 0,9 MEUR ja painotoiminnan 0,5 MEUR. Painotoiminnan merkittävään liikevoiton nousuun vaikuttivat volyymien kasvaminen, alkuvuoden maltillinen kulukehitys ja edellisen vuoden ensimmäisellä kvarttaalilla olleet Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset.

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 2,6 MEUR (1,6 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 5,0 MEUR (3,5 MEUR). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 42,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 37,7 (29,4). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 2,4 MEUR (1,9 MEUR) eli 18,2 % (15,9 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 0,6 MEUR. Painotoiminnan liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla.

Nettorahoitustuotot olivat tammi-kesäkuussa -0,3 MEUR (0,2 MEUR). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,4 MEUR (0,0 MEUR). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 1,3 MEUR (0,4 MEUR). Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta.

Koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutos tammi-kesäkuussa 2011 oli +0,3 MEUR.

Huhti-kesäkuun nettorahoitustuotot olivat -0,4 MEUR (0,1 MEUR). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,3 MEUR (-0,1 MEUR). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat toisella vuosineljänneksellä 0,6 MEUR (0,2 MEUR). Koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutos huhti-kesäkuussa 2011 oli -0,4 MEUR.

Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 8,8 MEUR (6,2 MEUR). Verot olivat 0,9 MEUR (0,7 MEUR) ja katsauskauden tulos 7,9 MEUR (5,4 MEUR). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 4,2 MEUR (3,1 MEUR).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 193,7 MEUR (144,5 MEUR). Oma pääoma oli 100,0 MEUR (96,9 MEUR). Raportointipäivänä 30.6.2011 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 149,4 MEUR ja osakkeiden markkina-arvo 151,6 MEUR.

Korollisten velkojen määrä oli 80,8 MEUR (35,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 52,9 % (69,3 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,89 euroa (3,77 eur). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 4,2 MEUR (vähennys 1,8 MEUR) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 7,2 MEUR (4,8 MEUR). Katsauskauden jälkeen korollisia lainoja on maksettu heinäkuussa lyhennyssuunnitelmasta poiketen etupainotteisesti 3,6 MEUR, josta 2,4 MEUR kohdistuu vuoden 2012 lainan lyhennyksiin. Pitkäaikaisen rahoituksen turvaamiseksi Ilkka-Yhtymä on sopinut 2013 erääntyvän bullet-lainan 15,5 MEUR uudelleenrahoituksesta 2018 saakka.

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 22,1 MEUR (10,1 MEUR). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy 15,7 MEUR (6,1 MEUR) Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli -3,0 MEUR (-0,8 MEUR).

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 39.736 kappaletta, joka on 0,9 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,4 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 892.657 kappaletta, joka vastaa 4,2 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 7,4 MEUR. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 9,56 euroa ja ylin kaupantekokurssi 10,99 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 6,46 euroa ja ylin 8,99 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 194,6 MEUR.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Suomen talouden elpymisen ja toisaalta kansainvälisen talouden lisääntyneen epävarmuuden vaikutuksia vuoden 2011 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on edelleen vaikea arvioida. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät toimialaa yleisesti koskevaan mediamainonnan ja levikki- sekä painovolyymien kehitykseen. Uuden hallituksen hallitusohjelmassa päätetyn sanomalehtien tilausmaksujen 9 % arvonlisäveron vaikutuksia levikkivolyymeihin on haasteellista arvioida. Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2010 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2010 vuosikertomuksessa.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2011 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2015 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Kauhajoki, Perttu Rinta, Mikkeli, Satu Heikkilä, Helsinki, Ari Rinta-Jouppi, Vähäkyrö ja Raija Tikkala, Jurva. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi 2015 päättyvälle kaudelle valittiin Minna Sillanpää, Seinäjoki ja Jorma Vierula, Seinäjoki.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiota korotetaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö.  Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:
(i)    5 § 2 momentti koskien hallintoneuvoston jäsenen eroamisikää poistetaan,
(ii)   8 § 1 momenttia muutetaan poistamalla hallituksen jäsenen eroamisikää koskevat määräykset ja nostamalla hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä kuuteen (6) jäseneen ja 8 § 3 momentti koskien hallituksen päätösvaltaisuutta poistetaan, ja
(iii)  11 § 2 momentti koskien osakkeenomistajien aloitteita yhtiökokoukselle poistetaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Kari Karpoffin ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 2.5.2011 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa olleet Seppo Paatelaisen ja Tapio Savolan. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

LIPUTUKSET

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on noussut yli 10 %:n osakekaupalla, joka tehtiin 10.6.2011. Omistusosuus nousi 10,0039 prosenttiin osakkeista ja 2,3914 prosenttiin äänimäärästä.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Katsauskauden jälkeen korollisia lainoja on maksettu heinäkuussa lyhennyssuunnitelmasta poiketen etupainotteisesti 3,6 MEUR, josta 2,4 MEUR kohdistuu vuoden 2012 lainan lyhennyksiin. Pitkäaikaisen rahoituksen turvaamiseksi Ilkka-Yhtymä on sopinut 2013 erääntyvän bullet-lainan 15,5 MEUR uudelleenrahoituksesta 2018 saakka.

VUODEN 2011 NÄKYMÄT

Kansainvälisen talouden lisääntyneen epävarmuuden vuoksi vuoden 2011 mediamainontaa sekä levikki- ja painovolyymeja on haasteellista arvioida. Mediamainonnan arvioidaan edelleen kasvavan loppuvuonna Suomessa. Kuluttajien varovaisuudesta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi, mutta alan kasvunäkymät ovat varovaisen positiiviset.

Ilkka-Yhtymä-konsernin kustannus- ja painotoiminnan liikevaihdon arvioidaan jonkin verran kasvavan.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan kasvavan selvästi vuoden 2010 tasosta huolimatta loppuvuoden nousevasta kustannuskehityksestä. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi nouseva korkokehitys, koronvaihtosopimuksien markkina-arvon muutokset sekä mahdollinen arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (29,79 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.1.2011 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä – uudistettu standardi. Uudistus selventää ja yksinkertaistaa lähipiirin määritelmää erityisesti osapuolien huomattavaan vaikutusvaltaan ja yhteiseen määräysvaltaan liittyen. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.
– IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu. Muutos koskee valuuttamääräisten osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelua. Jatkossa valuuttamääräiset osakeannit, optiot ja merkintäoikeudet voidaan tietyin ehdoin luokitella omaksi pääomaksi eikä johdannaisinstrumentiksi kuten aikaisemmin. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.
– IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. Tulkinta käsittelee tiettyjä tilanteita, joissa yhteisö neuvottelee uudelleen rahoitusvelan ehdot ja laskee liikkeeseen velkojalle oman pääoman ehtoisen instrumentin, jolla velka muutetaan kokonaan tai osittain oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi. Muuttamista käsitellään pääsääntöisesti velkojen takaisinmaksuna. Rahoitusvelan kirjanpitoarvon ja oman pääoman ehtoisen instrumentin käypä arvo kirjataan tulosvaikutteisesti. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.
– IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen vuosittaiset muutokset (5/2010). Muutokset tulevat pääosin voimaan 2011. Useilla pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Muilta osin osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2010 sivulla 53.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2011

4-6/

2010

Muutos

%

1-6/

2011

1-6/

2010

Muutos

%

1-12/

2010

LIIKEVAIHTO 13 180 11 859 11 25 323 22 959 10 46 530
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2 -4 140 9 -5 271 -5
Liiketoiminnan muut tuotot 120 97 23 232 220 6 429
Materiaalit ja palvelut -3 853 -3 242 19 -7 530 -6 549 15 -13 108
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 609 -4 418 4 -8 932 -8 794 2 -17 183
Poistot -775 -804 -4 -1 547 -1 581 -2 -3 182
Liiketoiminnan muut kulut -1 661 -1 598 4 -3 014 -3 096 -3 -6 341
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 569 1 593 61 4 604 2 850 62 7 337
LIIKEVOITTO 4 972 3 482 43 9 147 6 004 52 14 479
Rahoitustuotot ja -kulut -397 72 -655 -331 163 -303 192
VOITTO ENNEN VEROJA 4 575 3 554 29 8 815 6 167 43 14 670
Tuloverot -328 -420 -22 -895 -736 22 -1 779
KATSAUSKAUDEN VOITTO 4 247 3 134 36 7 920 5 431 46 12 892
               
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,17 0,12 36 0,31 0,21 46 0,50
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665   25 665 25 665   25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 4-6/

2011

4-6/

2010

Muutos % 1-6/

2011

1-6/

2010

Muutos % 1-12/

2010

KATSAUSKAUDEN VOITTO 4 247 3 134 36 7 920 5 431 46 12 892
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Myytävissä olevat sijoitukset -11     -58     682
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -97 78 -225 -119 125 -195 344
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 3     15     -203
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -105 78 -236 -162 125 -229 824
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4 141 3 212 29 7 758 5 556 40 13 715

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 6/2011 6/2010 Muutos % 12/2010
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 1 262 1 212 4 1 284
Liikearvo 314 314   314
Sijoituskiinteistöt 343 443 -23 390
Aineelliset hyödykkeet 14 287 16 281 -12 15 150
Osuudet osakkuusyhtiöissä 149 977 106 192 41 161 248
Myytävissä olevat sijoitukset 10 969 5 926 85 7 754
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset   30 -100  
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214   214
PITKÄAIK. VARAT 177 365 130 613 36 186 354
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 638 547 17 757
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 043 4 609 9 3 322
Tuloverosaaminen 942 1 174 -20 144
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

2 445 2 734 -11 3 412
Rahat ja pankkisaamiset 7 224 4 812 50 3 047
LYHYTAIK. VARAT 16 292 13 876 17 10 681
         
VARAT YHTEENSÄ 193 657 144 489 34 197 035
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 6 416   6 416
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 48 959 48 522 1 49 002
Kertyneet voittovarat 44 581 41 932 6 49 612
OMA PÄÄOMA 99 956 96 871 3 105 030
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 1 328 1 362 -3 1 443
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 76 101 33 204 129 78 465
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 77 429 34 566 124 79 909
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 657 2 273 105 4 545
Ostovelat ja muut velat 10 416 9 865 6 7 368
Tuloverovelka 1 199 914 31 183
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 16 272 13 052 25 12 096
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 193 657 144 489 34 197 035

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-6/

2011

1-6/

2010

 1-12/

2010

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Katsauskauden voitto 7 920 5 431 12 892
Oikaisut -2 040 -712 -2 586
Käyttöpääoman muutos 1 479 1 148 -364
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

7 360 5 866 9 942
Maksetut korot -909 -359 -844
Saadut korot 61 31 63
Saadut osingot liiketoiminnasta 15 935 6 339 6 368
Muut rahoituserät 470 -523 -750
Maksetut välittömät verot -778 -1 262 -2 128
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 22 139 10 092 12 652
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-478 -529 -916
Ostetut osakkuusyhtiöosuudet   -137 -30 487
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -3 273 -360 -1 509
Lainasaamisten takaisinmaksut   28 58
Saadut osingot investoinneista 789 246 247
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 962 -752 -32 607
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 19 177 9 339 -19 955
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 273 -2 273  
Pitkäaikaisten lainojen muutos     25 261
Maksetut osingot ja muu voitonjako -12 727 -8 903 -8 908
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -14 999 -11 176 16 353
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 4 177 -1 837 -3 602
       
Rahavarat katsauskauden alussa 3 047 6 648 6 648
Rahavarat katsauskauden lopussa 7 224 4 812 3 047

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

  6/2011 6/2010 12/2010
Tulos/osake (eur) 0,31 0,21 0,50
Oma pääoma/osake (eur) 3,89 3,77 4,09
Henkilöstö keskimäärin 339 344 343
Investoinnit (1 000 eur) *) 3 902 1 507 53 522
Korolliset velat (1 000 eur) 80 758 35 477 83 011
Omavaraisuusaste, % 52,9 69,3 53,8
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-6/ 2010 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416   48 498 24 45 359 100 298
Katsauskauden laaja tulos         5 556 5 556
Osingonjako         -8 983 -8 983
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2010 6 416   48 498 24 41 932 96 871

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2011 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 480 48 498 24 49 612 105 030
Katsauskauden laaja tulos   -43     7 801 7 758
Osingonjako         -12 833 -12 833
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2011 6 416 437 48 498 24 44 581 99 956

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 6/2011 6/2010 12/2010
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 89 280 33 633 109 679
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 2 458   2 458

SEGMENTTI-INFORMAATIO

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 4-6/

2011

4-6/

2010

Muutos % 1-6/

2011

1-6/

2010

Muutos % 1-12/

2010

Kustannustoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 11 381 10 444 9 21 751 20 268 7 41 252
Segmenttien välinen liikevaihto 28 30 -6 55 79 -31 134
Kustannustoiminta yhteensä 11 409 10 474 9 21 806 20 348 7 41 386
               
Painotoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 1 799 1 414 27 3 571 2 690 33 5 276
Segmenttien välinen liikevaihto 2 140 1 891 13 4 220 3 777 12 7 776
Painotoiminta yhteensä 3 939 3 305 19 7 791 6 468 20 13 052
               
Kohdistamattomat              
Ulkoinen liikevaihto 1 1 -23 2 1 39 2
Segmenttien välinen liikevaihto 501 488 3 1 003 975 3 1 940
Kohdistamattomat yhteensä 502 488 3 1 004 976 3 1 942
               
Segm. välinen liikevaihto -2 670 -2 409 11 -5 278 -4 832 9 -9 850
Konsernin liikevaihto yhteensä 13 180 11 859 11 25 323 22 959 10 46 530

 

 

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur) 4-6/

2011

4-6/

2010

Muutos % 1-6/

2011

1-6/

2010

Muutos % 1-12/

2010

Kustannustoiminta 2 279 1 669 37 3 987 3 039 31 6 786
Painotoiminta 396 404 -2 946 448 111 1 177
Osakkuusyhtiöt 2 569 1 593 61 4 604 2 850 62 7 337
Kohdistamattomat -272 -184 -48 -391 -333 -17 -821
Konsernin liikevoitto yhteensä 4 972 3 482 43 9 147 6 004 52 14 479

VARAT SEGMENTEITTÄIN

(1000 eur) 1-6/2011 1-6/2010 Muutos % 1-12/2010
Kustannustoiminta 15 513 15 050 3 10 318
Painotoiminta 12 176 13 522 -10 12 336
Kohdistamattomat 165 968 115 917 43 174 381
Konsernin varat yhteensä 193 657 144 489 34 197 035

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

(1000 eur) 1-6/

2011

1-6/

2010

Muutos % 1-12/

2010

Kirjanpitoarvo kauden alussa 15 150 17 218 -12 17 218
Lisäykset 451 830 -46 1 055
Vähennykset -14 -404 -96 -405
Tilikauden poistot -1 300 -1 363 -5 -2 719
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 14 287 16 281 -12 15 150

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(1000 eur) 6/2011 6/2010 12/2010
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 153 115 322
Muulle lähipiirille 485 393 909
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 263 291 532
Muulta lähipiiriltä 54 13 13
       
Myyntisaamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 23 22 53
Muulta lähipiiriltä 60 16 53
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 10 15 11

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 6/2011 6/2010 12/2010
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 402 377 744

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Seinäjoella 1.8.2011

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi