Ilkka-Yhtymä Oyj      Osavuosikatsaus 2.5.2011, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2011

– Liikevaihto 12,1 miljoonaa euroa (11,1 miljoonaa euroa), kasvu 9,4 %
– Liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa), kasvu 65,6 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 2,1 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa), kasvu 69,3 %
– Liikevoitto 34,4 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 17,6 %(11,4 %)
– Voitto ennen veroja 4,2 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa), kasvu 62,3 %
– Tulos/ osake 0,14 euroa (0,09 euroa)
– Rahavarojen lisäys 17,1 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa)

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto nousi tammi-maaliskuussa 9,4 %. Liikevaihto oli 12,1 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 11,1 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 5,6 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 6,8 % ja levikkituotot kasvoivat 1,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 38,9 %. Kustannustoiminnan liikevaihdon kasvu johtuu ilmoitusvolyymien elpymisestä, johon vaikutti mm. vaalimainonta. Painotoiminnan liikevaihdon nousuun vaikuttivat uudet asiakkuudet, volyymien elpyminen ja painomateriaaleista  johtuvat hinnankorotukset. Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 39 %, ilmoitustuottojen 44 % ja painotuottojen 15 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

Tammi-maaliskuun kulut olivat 10,1 MEUR (10,0 MEUR). Kulut pysyivät edellisen vuoden tasolla. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut nousivat 11,2 % erityisesti painovolyymien kasvusta johtuen. Painomateriaalien ja jakelujen toteutuneet hintojen nousut eivät ole vaikuttaneet vielä täysipainotteisesti ensimmäisen kvartaalin kustannuksiin. Henkilöstökulut supistuivat 1,2 %. Alan työehtosopimukset ovat päättyneet huhtikuun 2011 lopussa, mutta neuvottelutulosta ei ole vielä saavutettu. Poistot olivat edellisen vuoden tasolla.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 2,0 MEUR (1,3 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 4,2 MEUR (2,5 MEUR). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 65,6 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 34,4 (22,7). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 2,1 MEUR (1,3 MEUR) eli  17,6 % (11,4 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 0,3 MEUR ja painotoiminnan  0,5 MEUR. Painotoiminnan merkittävään liikevoiton nousuun vaikuttivat volyymien kasvaminen, alkuvuoden maltillinen kulukehitys ja edellisen vuoden vastaavana aikana olleet Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset.

Nettorahoitustuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -0,1 MEUR (0,1 MEUR). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 0,6 MEUR (0,2 MEUR). Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta.

Koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2011 oli + 0,8 MEUR.

Voitto ennen veroja oli 4,2 MEUR (2,6 MEUR). Verot olivat 0,6 MEUR (0,3 MEUR) ja katsauskauden tulos 3,7 MEUR (2,3 MEUR).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 206,7 MEUR (154,6 MEUR). Oma pääoma oli 108,6 MEUR (102,6 MEUR). Raportointipäivänä 31.3.2011 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 147,0 MEUR ja osakkeiden markkina-arvo 183,1 MEUR.

Korollisten velkojen määrä oli 83,0 MEUR (37,7 MEUR). Omavaraisuusaste oli 54,3 % (69,3 %) ja osakekohtainen oma pääoma 4,23 euroa (4,00 eur). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 17,1 MEUR (8,6 MEUR) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 20,1 MEUR (15,3 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 20,3 MEUR (8,9 MEUR). Liiketoiminnan rahavirtaan sisältyy 15,7 MEUR (6,1 MEUR) Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja. Investointien rahavirta oli -3,2 MEUR (-0,3 MEUR).

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 18.976 kappaletta, joka on 0,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,2 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 583.426 kappaletta, joka vastaa 2,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 5,0 MEUR. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 9,56 euroa ja ylin kaupantekokurssi 10,80 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 8,15 euroa ja ylin 8,98 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 232,7 MEUR.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Talouden elpymisen vaikutuksia vuoden 2011 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on edelleen vaikea arvioida. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2010 vuosikertomuksessa.

Konsernin keskeiset rahoitusriskit muodostuvat luottoriskistä, kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden hintariskistä, maksuvalmiusriskistä sekä lainasalkkuun kohdistuvasta markkinakorkojen muutosriskistä. Korkoriskiltä on suojauduttu 21.12.2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2010 vuosikertomuksessa.

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2011 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 28.4.2011 ja täsmäytyspäivä 19.4.2011.

Vuodelle 2011 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2015 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Kauhajoki, Perttu Rinta, Mikkeli, Satu Heikkilä, Helsinki, Ari Rinta-Jouppi, Vähäkyrö ja Raija Tikkala, Jurva. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi 2015 päättyvälle kaudelle valittiin Minna Sillanpää, Seinäjoki ja Jorma Vierula, Seinäjoki.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiota korotetaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö.  Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:
(i)    5 § 2 momentti koskien hallintoneuvoston jäsenen eroamisikää poistetaan,
(ii)   8 § 1 momenttia muutetaan poistamalla hallituksen jäsenen eroamisikää koskevat määräykset ja nostamalla hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä kuuteen (6) jäseneen ja 8 § 3 momentti koskien hallituksen päätösvaltaisuutta poistetaan, ja
(iii)  11 § 2 momentti koskien osakkeenomistajien aloitteita yhtiökokoukselle poistetaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Kari Karpoffin ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty.

VUODEN 2011 NÄKYMÄT

Kansainvälisen talouden hitaan elpymisen vaikutuksia vuoden 2011 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on haasteellista arvioida. Mediamainonnan arvioidaan kasvavan Suomessa. Kuluttajien varovaisuudesta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi, mutta alan kasvunäkymät ovat varovaisen positiiviset.

Ilkka-Yhtymä-konsernin kustannus- ja painotoiminnan liikevaihdon arvioidaan jonkin verran kasvavan.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan kasvavan vuoden 2010 tasosta. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi nouseva korkokehitys, koronvaihtosopimuksien markkina-arvon muutokset sekä mahdollinen arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (29,93 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.1.2011 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä – uudistettu standardi. Uudistus selventää ja yksinkertaistaa lähipiirin määritelmää erityisesti osapuolien huomattavaan vaikutusvaltaan ja yhteiseen määräysvaltaan liittyen. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.
– IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu. Muutos koskee valuuttamääräisten osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelua. Jatkossa valuuttamääräiset osakeannit, optiot ja merkintäoikeudet voidaan tietyin ehdoin luokitella omaksi pääomaksi eikä johdannaisinstrumentiksi kuten aikaisemmin. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.
– IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. Tulkinta käsittelee tiettyjä tilanteita, joissa yhteisö neuvottelee uudelleen rahoitusvelan ehdot ja laskee liikkeeseen velkojalle oman pääoman ehtoisen instrumentin, jolla velka muutetaan kokonaan tai osittain oman pääoman ehtoiseksi instrumentiksi. Muuttamista käsitellään pääsääntöisesti velkojen takaisinmaksuna. Rahoitusvelan kirjanpitoarvon ja oman pääoman ehtoisen instrumentin käypä arvo kirjataan tulosvaikutteisesti. Muutoksella ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.
– IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen vuosittaiset muutokset (5/2010). Muutokset tulevat pääosin voimaan 2011. Useilla pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Muilta osin osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2010 sivulla 53.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/2011 1-3/2010 Muutos 1-12/2010
LIIKEVAIHTO 12 143 11 100 9 % 46 530
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 7 -1 698 % -5
Liiketoiminnan muut tuotot 113 123 -8 % 429
Materiaalit ja palvelut -3 676 -3 307 11 % -13 108
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 322 -4 376 -1 % -17 183
Poistot -772 -777 -1 % -3 182
Liiketoiminnan muut kulut -1 353 -1 498 -10 % -6 341
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 035 1 258 62 % 7 337
LIIKEVOITTO 4 174 2 521 66 % 14 479
Rahoitustuotot ja -kulut 66 91 -28 % 192
VOITTO ENNEN VEROJA 4 240 2 613 62 % 14 670
Tuloverot -567 -316 79 % -1 779
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 673 2 297 60 % 12 892
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,14 0,09 60 % 0,50
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665 25 665

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1000 eur) 1-3/2011 1-3/2010 Muutos 1-12/2010
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 673 2 297 60 % 12 892
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Myytävissä olevat sijoitukset -47 682
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä -22 48 -146 % 344
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot 12 -203
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -57 48 -219 % 824
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 617 2 344 54 % 13 715

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihto (1000 eur) 1-3/2011 1-3/2010 Muutos 1-12/2010
Kustannustoiminta 10 396 9 873 5 % 41 386
Painotoiminta 3 852 3 162 22 % 13 052
Kohdistamattomat 502 487 3 % 1 942
Segm. välinen liikevaihto -2 608 -2 423 8 % -9 850
Konserni yhteensä 12 143 11 100 9 % 46 530

 

Liikevoitto (1000 eur) 1-3/2011 1-3/2010 Muutos 1-12/2010
Kustannustoiminta 1 708 1 369 25 % 6 786
Painotoiminta 550 44 1163 % 1 177
Osakkuusyhtiöt 2 035 1 258 62 % 7 337
Kohdistamattomat -119 -149 21 % -821
Konserni yhteensä 4 174 2 521 66 % 14 479

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 3/2011 3/2010 Muutos 12/2010
VARAT
PITKÄAIK. VARAT
Aineettomat hyödykkeet 1 292 1 154 12 % 1 284
Liikearvo 314 314 314
Sijoituskiinteistöt 366 470 -22 % 390
Aineelliset hyödykkeet 14 734 16 687 -12 % 15 150
Osuudet osakkuusyhtiöissä 147 519 104 385 41 % 161 248
Myytävissä olevat sijoitukset 10 502 5 732 83 % 7 754
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 30 -100 %
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214 214
PITKÄAIK. VARAT 174 940 128 986 36 % 186 354
LYHYTAIK. VARAT
Vaihto-omaisuus 565 554 2 % 757
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 337 6 196 18 % 3 322
Tuloverosaaminen 625 689 -9 % 144
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

3 097 2 856 8 % 3 412
Rahat ja pankkisaamiset 20 111 15 296 31 % 3 047
LYHYTAIK. VARAT 31 734 25 590 24 % 10 681
VARAT YHTEENSÄ 206 674 154 576 34 % 197 035
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 416 6 416 6 416
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 48 967 48 522 1 % 49 002
Kertyneet voittovarat 53 264 47 704 12 % 49 612
OMA PÄÄOMA 108 647 102 642 6 % 105 030
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 1 560 1 437 9 % 1 443
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 78 475 33 204 136 % 78 465
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 80 035 34 641 131 % 79 909
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 545 4 545 4 545
Ostovelat ja muut velat 12 714 12 049 6 % 7 368
Tuloverovelka 733 698 5 % 183
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 17 992 17 292 4 % 12 096
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 206 674 154 576 34 % 197 035

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-3/

2011

1-3/

2010

 1-12/

2010

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Katsauskauden voitto 3 673 2 297 12 892
Oikaisut -797 -261 -2 586
Käyttöpääoman muutos 1 947 1 650 -364
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

4 824 3 686 9 942
Maksetut korot -209 -844
Saadut korot 13 12 63
Saadut osingot liiketoiminnasta 15 772 6 197 6 368
Muut rahoituserät 283 -473 -750
Maksetut välittömät verot -369 -498 -2 128
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 20 314 8 924 12 652
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-484 -170 -916
Ostetut osakkuusyhtiöosuudet -30 487
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -2 795 -166 -1 509
Lainasaamisten takaisinmaksut 28 58
Saadut osingot investoinneista 30 32 247
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 249 -277 -32 607
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 17 065 8 648 -19 955
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten lainojen muutos 25 261
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 -8 908
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 16 353
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 17 064 8 647 -3 602
Rahavarat katsauskauden alussa 3 047 6 648 6 648
Rahavarat katsauskauden lopussa 20 111 15 296 3 047

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

3/2011 3/2010 12/2010
Tulos/osake (eur) 0,14 0,09 0,50
Oma pääoma/osake (eur) 4,23 4,00 4,09
Henkilöstö keskimäärin 326 338 343
Investoinnit (1 000 eur) *) 3 135 745 53 522
Korolliset velat (1 000 eur) 83 021 37 749 83 011
Omavaraisuusaste, % 54,3 69,3 53,8
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 25 665 208 25 665 208 25 665 208
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-3/ 2010 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 48 498 24 45 359 100 298
Katsauskauden laaja tulos 2 344 2 344
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2010 6 416 48 498 24 47 704 102 642

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2011 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416 480 48 498 24 49 612 105 030
Katsauskauden laaja tulos -35 3 652 3 617
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2011 6 416 445 48 498 24 53 264 108 647

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 3/2011 3/2010 12/2010
Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 107 824 38 258 109 679
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet
Takaukset 2 458 2 458

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Seinäjoella 2.5.2011

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi