Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 11.3.2011, klo 16.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14.4.2011 klo 15.00 Frami Oy:ssä, osoitteessa Kampusranta 9 B, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkaa klo 13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 19.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiota korotetaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa (tällä hetkellä 1 000 euroa) kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa (350 euroa) kokoukselta ja jäsenille 400 euroa (350 euroa) kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 jäsentä.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Lasse Hautala, Perttu Rinta, Satu Heikkilä, Ari Rinta-Jouppi ja Raija Tikkala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle sekä erovuoroisten Mauri Hietalan ja Jaakko Rintalan tilalle uusina jäseninä valitaan Minna Sillanpää ja Jorma Vierula. Mikko Koskinen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tomi Englund.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:

(i) 5 § 2 momentti koskien hallintoneuvoston jäsenen eroamisikää poistetaan,
(ii) 8 § 1 momenttia muutetaan poistamalla hallituksen jäsenen eroamisikää koskevat määräykset ja nostamalla hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä kuuteen (6) jäseneen ja 8 § 3 momentti koskien hallituksen päätösvaltaisuutta poistetaan, ja
(iii) 11 § 2 momentti koskien osakkeenomistajien aloitteita yhtiökokoukselle poistetaan.

16. Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

17. Osakkeenomistajan ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja siihen liittyvä ehdotus muutoksista yhtiöjärjestykseen

Sekä Osakesäästäjien Keskusliitto ry että Kari Karpoff ehdottavat yhtiön hallintoneuvoston lakkauttamista ja sen edellyttämien muutosten tekemistä yhtiön yhtiöjärjestykseen.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Ilkka-Yhtymä Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat > Yhtiökokous. Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 24.3.2011. Ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 28.4.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 4.4.2011 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 11.4.2011 klo 16.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) internet-sivujen kautta www.ilkka-yhtyma.fi
b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi
c) puhelimitse numeroihin (06) 247 7249/Tuula Kärki tai (06) 247 7121/Hanna Isoluoma
d) faksilla numeroon (06) 247 7149 tai
e) kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ilkka-Yhtymä Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 4.4.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.4.2011, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 11.4.2011 klo 10.00 mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.3.2011 II-sarjan osakkeita 21 361 147 edustaen 21 361 147 ääntä ja I-sarjan osakkeita 4 304 061 edustaen 86 081 220 ääntä eli yhteensä 25 665 208 osaketta ja 107 442 367 ääntä.

Seinäjoella maaliskuun 7. päivänä 2011

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

HALLINTONEUVOSTO

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi