Ilkka-Yhtymä Oyj                      Tilinpäätöstiedote 22.2.2011, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ–KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TILIKAUSI 2010
– Liikevaihto 46,5 miljoonaa euroa (48,8 miljoonaa euroa), lasku 4,7 %
– Kustannustoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu 1,6 miljoonaa euroa (4,0 %), painotoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku 3,9 miljoonaa euroa (-42,3 %)
– Liikevoitto 14,5 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa), kasvu 38,1 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 7,1 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa),lasku 4,3 %
– Kustannustoiminnan liikevoiton kasvu 1,2 miljoonaa euroa, painotoiminnan liikevoiton lasku 1,4 miljoonaa euroa
– Liikevoitto 31,1 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 15,3 %(15,3 %)
– Voitto ennen veroja 14,7 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa), kasvu 8,7 %
– Tulos/ osake 0,50 euroa (0,55 euroa)
– Hallitus esittää osingoksi 0,50 euroa osakkeelta

LOKA-JOULUKUU 2010
– Liikevaihto 12,6 miljoonaa euroa (12,8 miljoonaa euroa), lasku 1,5 %
– Kustannustoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu 0,6 miljoonaa euroa (5,7 %), painotoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku 0,8 miljoonaa euroa (-33,2 %)
– Liikevoitto 4,7 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa), kasvu 32,8 %
– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 2,1 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa),kasvu 27,7 %
– Kustannustoiminnan liikevoiton kasvu 0,5 miljoonaa euroa, painotoiminnan liikevoitto edellisvuoden tasolla
– Liikevoitto 37,0 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 16,7 %(12,9 %)
– Voitto ennen veroja 4,7 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa), kasvu 33,0 %
– Tulos/ osake 0,16 euroa (0,12 euroa)

TOIMITUSJOHTAJA MATTI KORKIATUPA:

”Haasteellisen toimintaympäristön seurauksena liikevaihtomme supistui viime vuonna. Kustannustoiminta kasvoi mainonnan elpyessä loppuvuodesta, mutta levikit olivat edelleen paineessa. Painotoimintamme supistui HSS-Median painosopimuksen päättyessä.

Vuonna 2009 aloitetun kehitysohjelman tavoitteena on turvata tuotteidemme ja palveluidemme kilpailukyky. Ohjelma koostuu organisaation ja johtamisen uudistamisesta, tehokkaimmista toiminnoista ja niitä tukevista järjestelmistä, uudistuvista ja kehittyvistä verkostoista sekä kehityshakuisesta ja motivoituneesta henkilöstöstä.

Kustannusyhtiöiden fuusion seurauksena syntynyt I-Mediat Oy aloitti toimintansa vuoden vaihteessa. I-print Oy keskitti alkuvuodesta koko toimintansa Seinäjoelle. Otimme käyttöön uuden johtamisjärjestelmän, joka perustuu toimintokohtaiseen johtamiseen. Asiakastyössä korostamme lehtiemme sekä I-printin brändejä. Sisäisiä prosessejamme ohjaamme sisällöntuotantoon, markkinointiin, painamiseen ja monikanavaisiin jakeluihin keskittyvien toimintojen avulla. Maakuntalehtien yhteistoimitus, yhteinen asiakaspalvelu ja markkinoinnin tuki, jakelut sekä ilmoitusvalmistus ja tutkimustoiminta toimivat toimintojen ohjauksessa.

Otimme käyttöön uuden toimitusjärjestelmän kaikissa lehdissä ja maakuntalehtien ulkoasu-uudistus toteutui alkukesästä. Verkkopalvelujen uudistamisprojektin aloitimme loppukesällä. Uudistus tukee strategisia linjauksiamme monikanavaisten lehtiemme sähköisten palveluiden laajentamisessa.

Sisällöntuotannon osalta liityimme käyttämään maakuntalehtien yhteisesti tuottamia ulkomaansivuja ja aloitimme toimituksellisen yhteistyön sanomalehti Kalevan ja Keskipohjanmaan kanssa. Verkko- ja mobiililiiketoimintaan keskittyvä Arena-Partners yhteistyö laajeni Alma Median kanssa toteutettujen yhteisyritysten kautta. Yhteistyö toi mukanaan asiakkaidemme käyttöön Suomen johtavat Etuovi.com- ja Autotalli.com-palvelut.

Varmistaaksemme valmiutemme tulevaan mediaympäristön muutoksiin olemme mukana Viestinnän Keskusliiton e-reading-hankkeessa, joka tutkii lukulaitteiden sopivuutta sanomalehtien jakelukanavana ja siihen liittyviä uusia ansaintamalleja. Uusien toiminta- ja työtapojen haasteisiin olemme vastanneet henkilöstön kehittämisohjelmalla sekä Ilkka-Akatemian puitteissa toteutetulla henkilöstökoulutuksella.

Alma Media-omistuksemme kasvu loppuvuonna tehdyllä osakekaupalla vähensi alueellista riippuvuuttamme ja vahvisti merkittävästi yhtymän tuloksentekomahdollisuuksia. Huolimatta vieraan pääoman kasvusta konsernin liiketoiminnan rahavirta kehittyi myönteisesti ja omavaraisuutemme säilyi yli 50 %:n.

Alkaneen vuoden osalta arvioimme sekä kustannus- että painotoimintojemme liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan huolimatta alan haastavasta kustannuskehityksestä.  Suurimmat kustannuspaineet kohdistuvat sanomalehtipaperin ja jakelujen hintakehitykseen.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen BKT:n ennakoidaan kasvaneen VM:n suhdannekatsauksen 20.12.2010 mukaan noin 3,2 prosenttia vuonna 2010. Suomen BKT:n kasvuksi vuonna 2011 arvioidaan 2,9 prosenttia.  Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli joulukuussa 2,9 % ja koko vuoden 2010 keskimääräinen inflaatio oli 1,2 %.

Tilastokeskuksen tammikuisen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen oli jonkin verran vahvempi kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Kotitalouksien kulutus on ollut suhdannetilanteeseen nähden vahvaa. Vuonna 2010 yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvaneen 2,8 prosenttia. Vuonna 2011 kulutuksen kasvu jää noin 2 prosenttiin reaaliansioiden kasvun hidastumisen johdosta.

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainonta Suomessa kasvoi 4,8 % vuonna 2010. Mainonta kasvoi sanomalehdissä 2,4 % ja kaupunki- ja noutolehdissä 8,1 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 36,1 % ja kaupunki- ja noutolehtien 5,4 %. Verkkomediamainonta kasvoi 14,7 % ja sen osuus mediamainonnasta oli 15,3 %.

KONSERNIRAKENNE

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy ja lehti- ja arkkipainoyhtiöstä I-print Oy. Konserniin kuuluvat lisäksi kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja Seinäjoen Kassatalo Osakeyhtiö sekä Pohjalaismediat Oy. Konsernin päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, viisi paikallislehteä (Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat, Suupohjan Sanomat), kaksi kaupunkilehteä (Vaasan Ikkuna, Etelä-Pohjanmaa), lehtien verkko- ja mobiilipalvelut sekä I-print Oy:n painotuotteet ja -palvelut.

Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj, Arena Partners Oy, Väli-Suomen Media Oy sekä Yrittävä Suupohja Oy.

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto laski 4,7 prosenttia ja oli 46 530 tuhatta euroa (48 811 teur vuonna 2009). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 4,0 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 6,9 % ja levikkituotot 0,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 42,3 %. Lasku johtuu mm. HSS Media Oy:n painosopimuksen päättymisestä 31.12.2009 ja painohintojen laskusta.  Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 41 %, ilmoitustuottojen 47 % ja painotuottojen 11 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 429 tuhatta euroa (369 teur).

Konsernin tilikauden kulut olivat 39 813 tuhatta euroa (41 707 teur). Kulut vähenivät 4,5 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat mm. painovolyymien ja painomateriaalien hinnan laskusta johtuen. Ilkka-Yhtymässä maaliskuussa 2009 käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa henkilöstön kanssa sovittiin lomarahoja koskevasta järjestelyistä. Järjestelyn seurauksena vuoden 2009 henkilöstökuluissa on kustannussäästöjä n. 1 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen henkilöstökuluja järjestely pienensi n. 0,1 miljoonaa euroa.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 7 337 tuhatta euroa (3 019 teur). Konsernin liikevoitto oli 14 479 tuhatta euroa (10 482 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 38,1 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 31,1 (21,5). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 7 142 tuhatta euroa (7 463 teur) eli  15,3 % (15,3 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 1 204 tuhatta euroa. Painotoiminnan liikevoitto laski 1 437 tuhatta euroa. Painotoiminnan liikevoiton laskuun vaikuttivat volyymien pieneneminen ja ilmoitusvalmistuksen siirtyminen kustannustoiminnan segmenttiin sekä Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset Q1 aikana.

Nettorahoitustuotot olivat 192 tuhatta euroa (3 013 teur). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 495 tuhatta euroa (992 teur). Tilikauden 2009 rahoitustuottoihin sisältyy Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja 2 316 tuhatta euroa. Korkokulut olivat 1 062 tuhatta euroa (964 teur).

Voitto ennen veroja oli 14 670 tuhatta euroa (13 495 teur). Välittömät verot olivat 1 779 tuhatta euroa (1 995 teur). Konsernin tilikauden voitto oli 12 892 tuhatta euroa (11 500 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,55 eur).

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuussa 2010 konsernin liikevaihto oli 12 601 tuhatta euroa (12 797 teur). Liikevaihto laski 1,5 %. Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 5,7 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 9,3 % ja levikkituotot 1,1 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 33,2 %. Lasku johtuu mm. HSS Media Oy:n painosopimuksen päättymisestä 31.12.2009 ja painohintojen laskusta. Loka-joulukuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 38 %, ilmoitustuottojen 48 % ja painotuottojen 13 %. Liiketoiminnan muut tuotot loka-joulukuussa olivat 109 tuhatta euroa (84 teur).

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 10 593 tuhatta euroa (11 225 teur). Kulut laskivat 5,6 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Osakkuusyritysten tulosvaikutus oli 2 548 tuhatta euroa (1 855 teur). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 4 657 tuhatta euroa (3 506 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 32,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 37,0 (27,4).  Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 2 108 tuhatta euroa (1 651 teur) eli 16,7 % (12,9 %) liikevaihdosta. Neljännellä vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 541 tuhatta euroa. Painotoiminnan liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla.

Nettorahoitustuotot olivat -0 tuhatta euroa (-4 teur). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 293 tuhatta euroa (155 teur). Korkokulut olivat 519 tuhatta euroa (186 teur).

Neljännen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 4 656 tuhatta euroa (3 502 teur).

KONSERNIN TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 197 035 tuhatta euroa (147 060 teur). Oma pääoma oli 105 030 tuhatta euroa (100 298 teur). Osakekaupan 10.8.2009 seurauksena Ilkka-Yhtymän Alma Media Oyj -omistus muuttui osakkuusyhtiöomistukseksi. Tämän seurauksena Ilkka-Yhtymän oman pääoman käyvän arvon rahastossa tilikauden 2009 alussa ollut myytävissä olevien osakkeiden arvostustappio (31,5 Meur) siirrettiin ilman tulosvaikutusta osakkuusyritysosakkeisiin, minkä jälkeen osakkuusyritysosakkeiden arvo taseessa oli hankintahinnalla ja oma pääoma kasvoi siirretyn summan verran. Alma Median Oyj:n osakkeiden hankintaa varten nostetun vieraan pääomanehtoisen väliaikaisrahoituksen takaisinmaksamiseksi sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi Ilkka-Yhtymä Oyj toteutti syyskuussa 2009 osakeannin, jolla kerätyt varat vähennettynä annista syntyneillä kuluilla olivat 38,4 Meur.

4.11.2010 Ilkka-Yhtymä Oyj osti Oy Herttaässä Ab:ltä 7 250 000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinta 50,0 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n antamalla uudella vaihtovelkakirjalainalla, joka on vapaasti luovutettavissa. Ilkka-Yhtymän hallituksen päätös vaihtovelkakirjalainan antamisesta perustuu yhtiökokouksen 19.4.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Kauppahinnan käteisosuus oli 30,0 miljoonaa euroa. 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan korko on 12 kk euribor + 2 % ja laina-aika kuusi vuotta. Laina on vaihdettavissa enintään 2 835 000 Ilkka-Yhtymän II-sarjan uuteen tai yhtiön hallussa olevaan osakkeeseen siten, että puolet velkakirjoista on vaihdettavissa 2.1.2012 alkaen 1 417 500 osakkeeseen ja puolet velkakirjoista 1.11.2014 alkaen 1 417 500 osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssi on pyöristettynä 7,05 euroa. Osakkeiden vaihtokurssi merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ilkka-Yhtymän ennen velkakirjojen vaihtamista maksamat osingot ja muu varojenjako hyvitetään alentamalla vaihtokurssia. Mikäli vaihdettavan velkakirjan yhteenlaskettu vaihtokurssi alittaa sen nimellisarvon vaihtokurssin alentamisen vuoksi, yhtiö maksaa erotuksen valintansa mukaan rahana tai osakkeina.

Mikäli yhtiö antaa vaihdossa uusia osakkeita, yhtiön osakkeiden lukumäärä voi velkakirjojen vaihtojen seurauksena nousta enintään 2 835 000 II-sarjan osakkeella. Mikäli yhtiö antaa vaihdossa uusia osakkeita, vaihdossa annettavat Ilkka-Yhtymän osakkeet ovat enintään 9,9 % Ilkka-Yhtymän osakkeiden lukumäärästä ja 2,6 % Ilkka-Yhtymän osakkeiden äänimäärästä vaihdon jälkeen.

Ilkka-Yhtymän omistus Alma Mediassa on osakekaupan jälkeen 22 489 186 osaketta, mikä on 29,96 % Alma Median kaikista osakkeista. Osakekauppa jatkaa Ilkka-Yhtymän kasvustrategian toteuttamista. Ilkka-Yhtymän tavoitteena on toimia pitkäaikaisena omistajana Alma Mediassa ja olla mukana kehittämässä sen tulevaa liiketoimintaa.

Raportointipäivänä 31.12.2010 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 160,8 Meur ja osakkeiden markkina-arvo 186,2 Meur.

Tilikauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 83 011 tuhatta euroa (37 749 teur 31.12.2009). Alma Median osakkeiden 4.11.2010 ostoa varten otettiin vuoden 2010 marraskuussa 50 milj. euroa lainaa, josta 20 milj. euroa on vaihtovelkakirjalainaa. Korollisten velkojen laina-ajat ovat 2 – 10 v, joihin sisältyy vuonna 2013 uudistettava 15,5 Meur bulletlaina. Korkoriskiltä on suojauduttu loppuvuonna 2010 koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Korollisista veloista n. 8 % on kiinteäkorkoisia ja korollisista vaihtuvakorkoisista veloista n. 39 % on muunnettu korkosuojauksilla kiinteäkorkoiseksi, joten kokonaislainasalkusta n. 45 % on kiinteäkorkoista ja n. 55 % vaihtuvakorkoista. Suojaustoimenpiteet huomioon ottaen korollisten velkojen keskikorko 31.12.2010 oli 2,91 %.  Lainoista 30 Meur kohdalla rahoittajilla on mahdollisuus tarkistaa lainan marginaalia viiden vuoden kuluttua lainan nostosta. Tilinpäätöstilanteessa 31.12.2010 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen seuraavan 12 kuukauden vaikutus tulokseen ennen veroja, kun otetaan huomioon suojaustoimenpiteet, olisi -/+ 460 teur, jos korkotaso nousisi tai laskisi prosenttiyksikön.

Tilikautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista veloista erääntyy maksettavaksi 4 545 tuhatta euroa.

Maksuvalmiuden tunnusluvuista current ratio oli tilikauden päättyessä 0,88 (1,06). Konsernin nettovelkaantumisaste oli  tilikauden lopussa  72,9 % (28,5 %). Omavaraisuusaste oli 53,8 % (69,0 %) ja osakekohtainen oma pääoma 4,09 euroa (3,91 euroa).  Rahavarat olivat 3 047 tuhatta euroa (6 648 teur). Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 12 652 tuhatta euroa (11 081 teur).  Investointien rahavirta  -32 607 tuhatta euroa (-34 945 tuhatta euroa) sisältää mm. investoinnit Alma Media Oyj:n osakkeisiin. Tilikauden merkittävä ei-rahavirtavaikutteinen tapahtuma oli vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen lasku, arvoltaan 20 milj. euroa, joka on osa Alma Median osakkeiden hankintamenoa.

KUSTANNUSTOIMINTA

Konsernin kustannustoiminnan segmentti muodostuu kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy. Kustannustoiminnan tilikauden liikevaihto oli 41 386 tuhatta euroa (39 826 teur). Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 4,0 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 6,9 % ja levikkituotot 0,6 %. Kustannustoiminnan segmenttiin kuuluvien molempien maakuntalehtien Ilkan ja Pohjalaisen sekä kaupunkilehtien liikevaihto kasvoi. Paikallislehtien liikevaihto yhteensä pysyi edellisen vuoden tasolla. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 21,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 6 786 tuhatta euroa (5 582 teur).

Kansainvälisen talouden hitaan elpymisen vaikutuksia mediatuottoihin Suomessa vuonna 2011 on haasteellista arvioida. Mediamainonnan arvioidaan lievästi kasvavan, mutta kuluttajien varovaisuudesta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan liikevaihdon arvioidaan jonkin verran kasvavan.

PAINOTOIMINTA

Painotoimintasegmentti muodostuu painoyhtiöstä I-print Oy. Painotoiminnan tilikauden liikevaihto oli 13 052 tuhatta euroa (18 032 teur). Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 27,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3 875 tuhatta euroa (42,3 %). Lasku johtuu mm. HSS Media Oy:n painosopimuksen päättymisestä 31.12.2009 ja painohintojen laskusta. Painotoiminnan liikevoitto laski 1 437 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 1 177 tuhatta euroa (2 615 teur). Painotoiminnan liikevoiton laskuun vaikuttivat volyymien pieneneminen ja ilmoitusvalmistuksen siirtyminen kustannustoiminnan segmenttiin sekä Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset Q1 aikana.

Painotoiminnan vuoden 2011 markkinatilanne tulee olemaan edelleen vaikea. Talouden noususuhdanne jatkunee, mutta epävarmuus leimaa yritysasiakkaiden mediapanostuksia. Painamisessa ja siihen liittyvässä toiminnassa jatkuu Suomessa edelleen ylikapasiteettitilanne. Tämä asettaa toiminnalle huomattavia haasteita samanaikaisesti nousevien raaka-aine- ja energiakustannusten kanssa. I-print Oy:n liikevaihdon arvioidaan kuitenkin nousevan jonkin verran edellisvuodesta uusien asiakkuuksien myötä.

OSAKKUUSYHTIÖT

Tilikauden 2010 osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 7 337 tuhatta euroa (3 019 teur). Ilkka-Yhtymän Alma Media Oyj -omistus muuttui osakkuusyhtiöomistukseksi osakekaupan 10.8.2009 seurauksena. Tilikaudella 2009 Alma Media Oyj:stä saadut osinkotuotot 2 316 tuhatta euroa sisältyvät rahoitustuottoihin ja osakkuusyhtiön tulososuus on yhdistelty kaupantekohetkestä alkaen.

Ilkka-Yhtymä tiedotti maaliskuussa 2010 Ilkka-Yhtymä Oyj:n n. 38 %:sti omistaman osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n ryhtyvän kattavaan yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Arena Partners ja Alma Media ovat 26.8.2010 saattaneet päätökseen yhteistyöhön sisältyvän yritysjärjestelyn Kilpailuviraston hyväksyttyä järjestelyn 14.7.2010. Kilpailuviraston päätökseen ei sisältynyt ehtoja.

Arena Partners osti 35 % osuuden Alma Mediapartners Oy -nimisestä yrityksestä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa. Samalla Alma Media osti Arena Partnersin mobiiliratkaisujen kehittämiseen erikoistuneesta tytäryhtiöstä Arena Interactivesta 35 % osuuden. Osakekaupat toteutettiin 1.9.2010. Järjestelyllä ei ollut henkilöstövaikutuksia kohdeyrityksissä.

Arena Partners Oy:n ja Alma Mediapartners Oy:n yhteistyö on strategisesti tärkeä osa Ilkka-Yhtymän verkko- ja mobiilipalveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä. Omistuksellisen yhteistyön tavoitteena on parantaa yhtymän maakuntalehtien (Ilkka ja Pohjalainen) alueellisten asiakkaiden palvelumahdollisuuksia ja päästä mukaan valtakunnalliseen luokiteltujen ilmoitusten liiketoimintaan. Asiakasvastuut siirtyvät järjestelyssä pääosin alueelliseksi. Yhteisyritys vastaa keskitetysti tuotekehityksestä, teknologiasta, brändeistä ja valtakunnallisesta myynnistä. Yhteisyrityksessä toimivat Alma Median Etuovi.com, Vuokraovi.com, Autotalli.com ja Mikko.fi. Palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa vuonna 2009. Arena Interactive Oy:n liikevaihto oli 1 miljoona euroa vuonna 2009.

Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n yhteisesti omistama Arena Interactive Oy jatkaa itsenäisenä media-alan mobiiliratkaisujen kehittäjänä ja palvelujen tarjoajana.

Alkavan yhteistyön vaikutukset Ilkka-Yhtymän taloudellisiin tunnuslukuihin ovat lyhyellä aikavälillä vähäiset.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Konsernin kustannustoiminnassa tuotekehitystä on tehty asiakaslähtöisesti tuottaen uutisointiin, asiointiin ja yhteisöllisyyteen liittyviä paikallisia ja valtakunnallisia palveluja sekä ajanvietepalveluja. Konsernin painotoiminnassa kehitystoiminta keskittyi edelleen asiakkaille suunnattujen lisäarvopalvelujen ja – tuotteiden kehittämiseen internetpohjaisissa palveluissa. Kaupalliseen sisällöntuotannon kehittämiseen panostettiin lisää henkilöresursseja.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 53 522 tuhatta euroa. Painotoiminnan investoinnit olivat 719 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan investoinnit olivat 567 tuhatta euroa. Myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin investoitiin vuonna 2010 yhteensä 52 024 tuhatta euroa. 4.11.2010 Ilkka-Yhtymä Oyj osti 7 250 000 kappaletta Alma Media Oyj:n osakkeita. Osakkeiden kauppahinta maksettiin käteisellä ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n antamalla uudella vaihtovelkakirjalainalla, joka on vapaasti luovutettavissa. Kauppahinnan käteisosuus oli 30,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilkka-Yhtymä päätti antaa myyjälle 20 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan. Oston seurauksena Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistusosuus Alma Media Oyj:ssä nousi 20,3 prosentista 29,96 prosenttiin.

YHTIÖKOKOUS, HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2010 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta.

Vuodelle 2010 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 26 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2014 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Vaasa, Sami Eerola, Nurmo, Jari Eklund, Helsinki, Johanna Kankaanpää, Ähtäri, Yrjö Kopra, Helsinki, Juha Mikkilä, Kurikka ja Sami Talso, Mustasaari. Yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2010) mukaan erovuorossa olleen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Lasse Hautala, Kauhajoki (kausi päättyy 2011). Lasse Hautala erosi Ilkka-Yhtymän hallituksesta 19.4.2010. Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Satu Heikkilä, Helsinki (kausi päättyy 2011).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestykseen tehtiin osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 §, 6 §, 10 §, 11 §, 14 §, 16 § ja 17 § muutettiin ja 13 § poistettiin, jonka vuoksi myös pykälänumerointi muuttui osin.

Muutokset käsittivät mm. seuraavaa:
– Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).
– Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutettiin kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”
– Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutettiin kuulumaan: ”Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.”
– Tilintarkastajien määrä vähennettiin yhteen (nykyinen 17 §).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7 700 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Loppuvuonna 2010 Ilkka-Yhtymä Oyj lahjoitti yhteensä 100 000 euroa yliopistokoulutuksen ja tutkimushankkeiden tukemiseen omalla toiminta-alueella. Lahjoituksen saajina olivat Vaasan yliopisto (50 000 euroa) ja Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö (50 000 euroa).

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty yhtiökokouksessa.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 24.5.2010 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uutena jäsenenä professori Riitta Viitalan. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2010 lopussa yhtiön osakepääoma oli 6 416 302 euroa ja osakkeiden lukumäärä  25 665 208 kappaletta, joista I-sarjan osakkeita (20 ääntä/ osake) oli 4 304 061 ja II-sarjan osakkeita (1 ääni/ osake) 21 361 147. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

Vuonna 2010 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 54 719 kappaletta, joka on 1,3 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,5 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 4 486 320 kappaletta, joka vastaa 21,0 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 30,3 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 7,50 euroa ja ylin kaupantekokurssi 10,89 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 6,05 euroa ja ylin 9,24 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 217,6 Meur.

Yhtiön hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Ilkka-Yhtymä Oyj osti 4.11.2010 Oy Herttaässä Ab:ltä 7 250 000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinnasta maksettiin käteisellä 30,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilkka-Yhtymä päätti antaa myyjälle 20,0 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, joka on vapaasti luovutettavissa. Vaihtovelkakirjalainan pääasialliset ehdot on kerrottu edellä kohdassa Konsernin tase ja rahoitus. Ilkka-Yhtymän hallituksen päätös vaihtovelkakirjalainan antamisesta perustuu yhtiökokouksen 19.4.2010 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Tämän lisäksi yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.

Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

LIPUTUKSET

19.4.2010 tehdyllä osakekaupalla Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta nousi yli 5 %:n. Omistusosuus nousi 5,9524 prosenttiin osakkeista ja 1,4236 prosenttiin äänimäärästä.

5.11.2010 Ilkka-Yhtymä vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan Oy Herttaässä Ab:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylittää 5 % järjestelyn tuloksena, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittymiseen. Liputusilmoituksen peruste: Järjestely, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun osakkeiden määrästä laskettavan 5 %:n liputusrajan ylittymiseen.

11.11.2010 Ilkka-Yhtymä vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan Oy Herttaässä Ab:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylittää 10 % järjestelyn tuloksena, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittymiseen. Liputusilmoituksen peruste: Järjestely, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun osakkeiden määrästä laskettavan 10 %:n liputusrajan ylittymiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 388 henkilöä työsuhteessa (414 vuonna 2009). Keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväiseksi muutettuna oli 343 (366).

Konsernin henkilömäärä oli 31.12.2010 kokopäiväisiksi muutettuna 333 (354).

Koko Ilkka-Yhtymä-konsernin henkilöstö on vuodesta 2000 alkaen kuulunut voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Poikkeuksena vuosi 2009, jolloin järjestelmä ei ollut käytössä.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi henkilöstön edustajaa.

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvassa kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä on käyty yt-neuvottelut, jotka koskivat I-Mediat Oy:n pääasiassa maakuntalehtien toimituksessa työskentelevää teknisen valmistuksen ja tiedon hallinnan henkilökuntaa. Neuvottelut alkoivat 17.5.2010 ja päättyivät 7.6.2010.

Neuvottelun aiheena oli sanomalehtien toimitusprosessissa tapahtuvat muutokset sekä sisäisen ja ulkoisen yhteistyön lisääntyminen. Neuvottelujen seurauksena kahdeksan henkilön työsuhde päättyy. Henkilöstövaikutusten arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan vuoden 2011 aikana.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median tuloksentekokykyyn, sen osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille sekä Alma Media Oyj:n omistusrakenteen kehityksestä seuraaville riskeille. Pidemmän ajan riskinä alalla on levikkivolyymien mahdollinen laskeminen, mikäli kuluttajat siirtyvät käyttämään sanomalehtien lukemisessa sähköisiä laitteita.

Viestintäala

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan ei liity erityisiä liiketoimintariskejä, vaan mahdolliset riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä. Toimialan riskit liittyvät lähinnä mediamainonnan ja -kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Taantuman pitkittyminen ja siitä hidas elpyminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti mediatuotteiden ja – palvelujen kulutukseen. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen digitalisoituminen, uudet jakelukanavat, ilmaisen sisällön määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset ja niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat ja toimijat.

Maakunta- ja paikallislehtien vahvuutena kiristyvässä kilpailussa on paikallisuuden ja yhteisöllisyyden korostaminen omassa tarjonnassa. Tiivis lukijasuhde, korkea levikkipeitto ja kilpailukykyinen kontaktihinta luo kilpailukykyisen ilmoitusvälineen.

Kustannustoiminta

Väestön ja aluetalouden kehitys vaikuttavat pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Toisaalta kotitalouksien yksikkökoon pieneneminen ylläpitää levikkilukuja. Hyvä levikkipeitto -%, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat painetun sanomalehden kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on noussut verkkomedian kävijämäärien voimakkaan kasvun myötä.

Tavanomaiset suhdannevaihtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet paikallis- tai maakuntalehtien levikkituottoihin. Taloudelliset suhdanteet sekä mainostajien toimialakohtaiset kilpailutilanteet ja tulevaisuuden odotukset heijastuvat sen sijaan mediamainonnan määrään. Yleisen talouden poikkeuksellisen voimakas taantuma on laskenut sanomalehtien mediamyyntiä viidenneksen. Mediamyynti kääntyi nousuun syksyllä 2010 ja sen uskotaan jatkuvan maltillisesti vuonna 2011.

Uusien medioiden esim. kaupunki- ja ilmaislehtien markkinoille tuloon ja poistumiseen vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, ilmoitusmarkkinoiden alueellinen volyymi ja muut kilpailuolosuhteet. Useimmilla lehtikonserneilla, kuten myös Ilkka-Yhtymällä, on vuosikymmenien kokemus omista kaupunkilehdistä, joiden hyvään laatuun ja paikallisiin asiakassuhteisiin panostamalla on varauduttu mahdolliseen uusien toimijoiden tuomaan kilpailutilanteeseen.

Uuden teknologian mahdollistaman kuluttajakäyttäytymisen seurauksena osa luokitelluista ilmoituksista, kuten auto- , asunto- ja työpaikkailmoittelusta, on siirtynyt verkkoon. Ilkka ja Pohjalainen ovat varautuneet ko. kehitykseen Arena Partners yhteistyöllä. Arena Partners Oy:n hankittua 35 % Etuovi.com ja Autotalli.com palveluista, joiden avulla voidaan tarjota alan parhaat palvelut asiakkaillemme. Uusina toimijoina markkinoille ovat tulleet kansainväliset hakukoneyritykset.

Nuorten lukutottumusten muutokset ja internetissä tarjolla olevan ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi Ilkka-Yhtymä tarjoaa alueensa kuluttajille laadukkaat maakuntalehtien verkkopalvelut. Verkkopalveluidemme tavoitteena on kehittyä Arena Partners-liittouman strategian mukaisesti maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kauppapaikaksi.

Graafinen toiminta

Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat yleiset taloudelliset suhdanteet. Vientitoiminta Pohjoismaihin riippuu markkinatilanteen lisäksi valuuttakurssien kehittymisestä.

Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut viime vuosina maltillinen, jopa laskeva, paperiteollisuuden kapasiteetin sulkemisista huolimatta. Hintapaineet ovat kasvussa, koska paperiteollisuuden kapasiteettia on leikattu kannattavuuskehityksen turvaamiseksi. I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin pyrkimällä hajauttamaan hankintoja eri toimittajille.

Lehtien jakelut on ulkoistettu Itella Oyj:lle ja Suomen Suorajakelu Oy:lle. Jakelutoiminnan riskit koostuvat niiden hintakehityksestä. Hintariskiin vaikuttavat jakelijoiden saatavuus, jakeluyhtiöiden kilpailutilanne sekä uusi postitoimilaki.

Rahoitusriskit

Konserni altistuu korkoriskille ja osakkeiden hintariskille sekä 2013 erääntyvän bulletlainan uudelleenrahoitukseen liittyvälle riskille.

Konsernin korkoriski muodostuu lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen muutoksista. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama korkopolitiikka. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on vähentää korkokustannusten volatiliteettia siten, että riski korkokustannusten kasvusta sekä korkokustannukset pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena  sekä korkosidonnaisuusajan avulla. Tarvittaessa yritys voi käyttää koronvaihtosopimuksia, korko-optioita ja näiden yhdistelmiä korkoriskin suojaamiseksi. Konsernin lainajärjestelyt ja korkoriskiltä suojautuminen kerrottu edellä kohdassa Konsernin tase ja rahoitus. Yhtiön lainajärjestelyihin sisältyy tavanomaisia vakuuksia. Lainajärjestelyissä ei ole erityisiä kovenantteja.

Konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden markkinahintojen vaihteluista aiheutuville hinta­riskeille. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään ylläpitämään luottolimiittien avulla.  Käyttämättömien luottolimiittien kokonaismäärä 31.12.2010 oli 13 Meur (13 Meur 31.12.2009).

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallitus esittää 14.4.2011 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 jaetaan osinkoa 0,50 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 12 832 604,00 euroa. Konsernin tuloksesta jaetaan 99,5 % osinkona. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.4.2011 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 28.4.2011. Emoyhtiön vapaat omat pääomat olivat 31.12.2010 yhteensä 85 194 522,78 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon kannattavan kasvun vaatima rahoitus ja yhtiön tulevaisuuden näkymät.

NÄKYMÄT VUODELLE 2011

Kansainvälisen talouden hitaan elpymisen vaikutuksia vuoden 2011 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on haasteellista arvioida. Mediamainonnan arvioidaan lievästi kasvavan Suomessa. Kuluttajien varovaisuudesta ja mediakilpailusta johtuen sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi, mutta alan kasvunäkymät ovat varovaisen positiiviset.

Ilkka-Yhtymä-konsernin kustannus- ja painotoiminnan liikevaihdon arvioidaan jonkin verran kasvavan.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan kasvavan vuoden 2010 tasosta. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat lisäksi korkokehitys sekä mahdollinen arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys.

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (29,96 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy edelleen huomattavia epävarmuustekijöitä.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1000 eur) 10-12/

2010

10-12/

2009

Muu-

tos %

1-12/

2010

1-12/

2009

Muu-

tos %

LIIKEVAIHTO 12 601 12 797 -2 46 530 48 811 -5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -9 -5 80 -5 -10 53
Liiketoiminnan muut tuotot 109 84 29 429 369 16
Materiaalit ja palvelut -3 416 -3 611 -5 -13 108 -15 211 -14
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 546 -4 739 -4 -17 183 -16 940 1
Poistot -797 -1 023 -22 -3 182 -3 411 -7
Liiketoiminnan muut kulut -1 834 -1 852 -1 -6 341 -6 145 3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 548 1 855 37 7 337 3 019 143
LIIKEVOITTO 4 657 3 506 33 14 479 10 482 38
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -4 -93 192 3 013 -94
VOITTO ENNEN VEROJA 4 656 3 502 33 14 670 13 495 9
Tuloverot -545 -428 27 -1 779 -1 995 -11
KATSAUSKAUDEN VOITTO 4 111 3 074 34 12 892 11 500 12
             
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,16 0,12 34 0,50 0,55 -8
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 25 665   25 665 20 997  

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

(1000 eur) 10-12/

2010

10-12/

2009

Muu-

tos %

1-12/

2010

1-12/

2009

Muu-

tos %

KATSAUSKAUDEN VOITTO 4 111 3 074 34 12 892 11 500 12
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:            
Myytävissä olevat sijoitukset 682     682    
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 103 43 141 344 195 76
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot -203     -203    
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 583 43 1261 824 195 322
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4 694 3 117 51 13 715 11 695 17

KONSERNIN TASE

(1000 eur) 12/2010 12/2009 Muu-

tos %

       
VARAT      
       
PITKÄAIK. VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 1 284 1 198 7
Liikearvo 314 314  
Sijoituskiinteistöt 390 496 -21
Aineelliset hyödykkeet 15 150 17 218 -12
Osuudet osakkuusyhtiöissä 161 248 109 167 48
Myytävissä olevat sijoitukset 7 754 5 566 39
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset   58 -100
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214  
PITKÄAIK. VARAT 186 354 134 232 39
       
LYHYTAIK. VARAT      
Vaihto-omaisuus 757 622 22
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 322 2 862 16
Tuloverosaaminen 144 224 -36
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

3 412 2 472 38
Rahat ja pankkisaamiset 3 047 6 648 -54
LYHYTAIK. VARAT 10 681 12 828 -17
       
VARAT YHTEENSÄ 197 035 147 060 34
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 6 416 6 416  
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 49 002 48 522 1
Kertyneet voittovarat 49 612 45 359 9
OMA PÄÄOMA 105 030 100 298 5
       
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 1 443 1 505 -4
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 78 465 33 204 136
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 79 909 34 709 130
       
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 545 4 545  
Ostovelat ja muut velat 7 368 7 160 3
Tuloverovelka 183 347 -47
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 12 096 12 053 0
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 197 035 147 060 34

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1000 eur)  1-12/

2010

 1-12/

2009

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Tilikauden voitto 12 892 11 500
Oikaisut -2 586 -634
Käyttöpääoman muutos -364 571
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

9 942 11 438
Maksetut korot -844 -969
Saadut korot 63 79
Saadut osingot liiketoiminnasta 6 368 156
Muut rahoituserät -750 619
Maksetut välittömät verot -2 128 -242
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 12 652 11 081
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-916 -1 470
Ostetut osakkuusyhtiöosuudet -30 487 -35 701
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -1 509 -459
Myönnetyt lainat   -19
Lainasaamisten takaisinmaksut 58  
Saadut osingot investoinneista 247 2 704
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -32 607 -34 945
     
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA -19 955 -23 865
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Maksullinen osakeanti   38 410
Lyhytaikaisten lainojen muutos   -1 313
Pitkäaikaisten lainojen muutos 25 261 -4 545
Maksetut osingot ja muu voitonjako -8 908 -4 360
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 16 353 28 193
     
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -3 602 4 328
     
Rahavarat tilikauden alussa 6 648 2 321
Rahavarat tilikauden lopussa 3 047 6 648

TUNNUSLUKUJA

  2010 2009
Liikevaihto, Meur 46,5 48,8
muutos % -4,7 -11,9
Liikevoitto, Meur 14,5 10,5
% liikevaihdosta 31,1 21,5
Voitto ennen veroja, Meur 14,7 13,5
% liikevaihdosta 31,5 27,6
Tilikauden voitto, Meur 12,9 11,5
% liikevaihdosta 27,7 23,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,6 18,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 9,6 14,1
Omavaraisuusaste, % 53,8 69,0
Gearing, % 72,9 28,5
Bruttoinvestoinnit, Meur *) 53,5 37,4
% liikevaihdosta 115,0 76,7
Taseen loppusumma, Meur 197,0 147,1
Maksuvalmius (current ratio) 0,88 1,06
Henkilöstö keskimäärin 343 366
Tulos/osake (EPS), eur 0,50 0,55
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,49 0,53
Oma pääoma/osake, eur 4,09 3,91
Osinko/osake (I-sarja), eur     **) 0,50 0,35
Osinko/osake (II-sarja), eur    **) 0,50 0,35
Osinko/tulos, (I-sarja), % 99,5 63,9
Osinko/tulos, (II-sarja), % 99,5 63,9
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 5,1 3,9
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 6,1 5,7
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 19,7 16,4
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 16,3 11,2
Osakekannan markkina-arvo, Meur 217,6 170,1
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 25 665 208 20 997 391
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

**) Vuodelta 2010 hallituksen esitys

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

(1000 eur) Q1/ 2010 Q2/ 2010 Q3/ 2010 Q4/ 20110
LIIKEVAIHTO 11 100 11 859 10 970 12 601
LIIKEVOITTO 2 521 3 482 3 819 4 657
KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 297 3 134 3 350 4 111
         
(1000 eur) Q1/ 2009 Q2/ 2009 Q3/ 2009 Q4/ 2009
LIIKEVAIHTO 12 005 12 616 11 393 12 797
LIIKEVOITTO 1 810 2 382 2 783 3 506
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 409 2 537 2 480 3 074

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

Oman pääoman muutos 1-12/ 2009 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 -31 509   12 862 38 064 23 083
Siirrot erien välillä     12 837 -12 837    
Siirto osakkuusyhtiöosakkeisiin   31 509       31 509
Tilikauden laaja tulos         11 695 11 695
Osingonjako         -4 400 -4 400
Uusmerkintä 2 750         2 750
Emissiovoitto     35 660     35 660
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2009 6 416   48 498 24 45 359 100 298

 

Oman pääoman muutos 1-12/ 2010 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416   48 498 24 45 359 100 298
Tilikauden laaja tulos   480     13 236 13 715
Osingonjako         -8 983 -8 983
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2010 6 416 480 48 498 24 49 612 105 030

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(1000 eur) 12/2010 12/2009
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 109 679 39 309
     
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 2 458  

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihto (1000 eur) 10-12/

2010

10-12/

2009

Muu-

tos %

1-12/

2010

1-12/

2009

Muu-

tos %

Kustannustoiminta 11 051 10 469 6 41 386 39 826 4
Painotoiminta 3 654 4 638 -21 13 052 18 032 -28
Kohdistamattomat 479 752 -36 1 942 3 016 -36
Segm. välinen liikevaihto -2 582 -3 062 -16 -9 850 -12 064 -18
Yhteensä 12 601 12 797 -2 46 530 48 811 -5

 

Liikevoitto (1000 eur) 10-12/

2010

10-12/

2009

Muu-

tos %

1-12/

2010

1-12/

2009

Muu-

tos %

Kustannustoiminta 2 023 1 482 37 6 786 5 582 22
Painotoiminta 492 511 -4 1 177 2 615 -55
Osakkuusyhtiöt 2 548 1 855 37 7 337 3 019 143
Kohdistamattomat -406 -342 -19 -821 -734 -12
Yhteensä 4 657 3 506 33 14 479 10 482 38

LEHTIEN TARKASTETUT LEVIKIT

Ilkka 53 768
Pohjalainen 25 517
Jurvan Sanomat 2 256
Järviseutu 5 472
Komiat 6 696
Suupohjan Sanomat 4 174
Viiskunta 6 091
Vaasan Ikkuna (jakelu) 52 338
Etelä-Pohjanmaa (jakelu) 44 500

Laadintaperiaatteita

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Muutoksilla on vaikutusta, mikäli konserni hankkii määräysvaltaosuuksia tai tekee tytäryritysten omistusosuusmuutoksia (hankkii tai luopuu). Tilinpäätökseen muutoksella ei ole ollut vaikutusta.
– IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Huhtikuu 2009). Muutokset tulivat pääosin voimaan 2010. Useilla pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.
– IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille. Tulkinnalla ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.

Konsernin raportoinnissa osakkuusyhtiöiden tulososuus sisällytetään liikevoittoon ja osinkotuotto rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtaan. Osakkuusyhtiöt liittyvät läheisesti konsernin kustannustoimialaan ja konserni osallistuu omistajana niiden toiminnan kehittämiseen. Osakkuusyhtiöt esitetään omana segmenttinään tilinpäätöksessä 2010. Segmentti-informaation vertailutiedot 2009 on oikaistu uuden esitystavan mukaiseksi.

Muilta osin tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2009. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Hallitus esittää 14.4.2011 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 jaetaan osinkoa 0,50 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 12 832 604,00 euroa. Konsernin tuloksesta jaetaan 99,5 % osinkona. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.4.2011 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 28.4.2011. Emoyhtiön vapaat omat pääomat olivat 31.12.2010 yhteensä 85 194 522,78  euroa.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä seuraavasti:
(i)    5 § 2 momentti koskien hallintoneuvoston jäsenen eroamisikää poistetaan,
(ii)   8 § 1 momenttia muutetaan poistamalla hallituksen jäsenen eroamisikää koskevat määräykset ja nostamalla hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä kuuteen (6) jäseneen ja 8 § 3 momentti koskien hallituksen päätösvaltaisuutta poistetaan, ja
(iii)  11 § 2 momentti koskien osakkeenomistajien aloitteita yhtiökokoukselle poistetaan.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Seinäjoella 22.2.2011

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi