Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 1.11.2010, klo 15.00

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2010

 

TAMMI-SYYSKUU 2010

– Liikevaihto 33,9 miljoonaa euroa (36,0 miljoonaa euroa), lasku 5,8 %

– Liikevoitto 9,8 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa), kasvu 40,8 %

– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 5,0 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa),lasku 13,4 %

– Kustannustoiminnan liikevoiton kasvu 0,7 miljoonaa euroa, painotoiminnan liikevoiton lasku 1,4 miljoonaa euroa

– Liikevoitto 28,9 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 14,8 %(16,1 %)

– Voitto ennen veroja 10,0 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa), kasvu 0,2 %

– Tulos/ osake 0,34 euroa (0,43 euroa)

 

HEINÄ-SYYSKUU 2010

– Liikevaihto 11,0 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa), lasku 3,7 %

– Kustannustoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu 0,6 miljoonaa euroa (6,1 %), painotoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku 1,0 miljoonaa euroa (-49,7 %)

– Liikevoitto 3,8 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), kasvu 37,2 %

– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,9 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa),kasvu 14,4 %

– Kustannustoiminnan liikevoiton kasvu 0,6 miljoonaa euroa, painotoiminnan liikevoiton lasku 0,4 miljoonaa euroa

– Liikevoitto 34,8 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 17,1 %(14,4 %)

– Voitto ennen veroja 3,8 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa), kasvu 30,6 %

– Tulos/ osake 0,13 euroa (0,13 euroa)

 

 

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

 

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 5,8 %. Liikevaihto oli 33,9 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 36,0 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 3,4 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 6,0 % ja levikkituotot 0,5 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 45,5 %. Lasku johtuu mm. HSS Media Oy:n painosopimuksen päättymisestä 31.12.2009 ja painohintojen laskusta.  Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 42 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 11 %.

 

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 3,7 %. Liikevaihto oli 11,0 MEUR (11,4 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,1 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 12,0 % ja levikkituotot 0,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 49,7 %. Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 44 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 9 %.

 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 0,3 MEUR (0,3 MEUR) ja heinä-syyskuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

 

Tammi-syyskuun kulut olivat 29,2 MEUR (30,5 MEUR). Kulut laskivat 4,1 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Heinä-syyskuussa kulut olivat 9,2 MEUR (9,8 MEUR), lasku 6,6 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat mm. painovolyymien ja painomateriaalien hinnan laskusta johtuen. Ilkka-Yhtymässä maaliskuussa 2009 käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa henkilöstön kanssa sovittiin lomarahoja koskevasta järjestelyistä. Järjestelyn seurauksena vuoden 2009 tammi-syyskuun henkilöstökuluissa on kustannussäästöjä 0,9 MEUR. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen henkilöstökuluja järjestely pienensi n. 0,1 MEUR.

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli tammi-syyskuussa 4,8 MEUR (1,2 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 9,8 MEUR (7,0 MEUR). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 40,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 28,9 (19,4). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 5,0 MEUR (5,8 MEUR) eli  14,8 % (16,1 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 0,7 MEUR. Painotoiminnan liikevoitto laski 1,4 MEUR. Painotoiminnan liikevoiton laskuun vaikuttivat volyymien pieneneminen ja ilmoitusvalmistuksen siirtyminen kustannustoiminnan segmenttiin sekä Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset Q1 aikana.

 

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 1,9 MEUR (1,1 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 3,8 MEUR (2,8 MEUR). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 37,2 %. Konsernin liikevoittoprosentti heinä-syyskuussa oli 34,8 (24,4). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1,9 MEUR (1,6 MEUR) eli  17,1 % (14,4 %) liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 0,6 MEUR. Painotoiminnan liikevoitto laski 0,4 MEUR.

 

Nettorahoitustuotot olivat tammi-syyskuussa 0,2 MEUR (3,0 MEUR). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 0,2 MEUR (0,8 MEUR). Vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen rahoitustuottoihin sisältyy Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja 2,3 MEUR. 10.8.2009 Ilkka-Yhtymän Alma Media Oyj -omistus muuttui osakkuusyhtiöomistukseksi, jonka seurauksena saadut osingot (6,1 MEUR Q1/ 2010) eliminoidaan konsernin IFRS-tuloslaskelmassa. Heinä-syyskuun nettorahoitustuotot olivat 0,03 MEUR (0,2 MEUR). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 0,2 MEUR (0,4 MEUR).

 

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 10,0 MEUR (10,0 MEUR). Verot olivat 1,2 MEUR (1,6 MEUR) ja katsauskauden tulos 8,8 MEUR (8,4 MEUR). Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 3,3 MEUR (2,5 MEUR).

 

TASE JA RAHOITUS

 

Konsernitaseen loppusumma oli 147,5 MEUR (151,0 MEUR). Oma pääoma oli 100,3 MEUR (97,2 MEUR). Osakekaupan 10.8.2009 seurauksena Ilkka-Yhtymän Alma Media Oyj -omistus muuttui osakkuusyhtiöomistukseksi. Tämän seurauksena Ilkka-Yhtymän oman pääoman käyvän arvon rahastossa tilikauden 2009 alussa ollut myytävissä olevien osakkeiden arvostustappio (31,5 MEUR) siirrettiin ilman tulosvaikutusta osakkuusyritysosakkeisiin, minkä jälkeen osakkuusyritysosakkeiden arvo taseessa oli hankintahinnalla ja oma pääoma kasvoi siirretyn summan verran. Raportointipäivänä 30.9.2010 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 107,7 MEUR ja osakkeiden markkina-arvo 104,8 MEUR. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta. Alma Median Oyj:n osakkeiden hankintaa varten nostetun vieraan pääomanehtoisen väliaikaisrahoituksen takaisinmaksamiseksi sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi Ilkka-Yhtymä Oyj toteutti syyskuussa 2009 osakeannin, jolla kerätyt varat vähennettynä annista syntyneillä kuluilla olivat 38,4 MEUR.

 

Korollisten velkojen määrä oli 35,5 MEUR (40,0 MEUR). Omavaraisuusaste oli 70,0 % (66,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,91 euroa (3,79 eur). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 0,9 MEUR (lisäys 6,2 MEUR) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 5,8 MEUR (8,5 MEUR).

 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 5,6 MEUR (11,3 MEUR). Investointien rahavirta oli + 4,7 MEUR (-34,3 MEUR).

 

OSAKKEET

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

 

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 34.304 kappaletta, joka on 0,8 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,3 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 3.805.465 kappaletta, joka vastaa 17,8 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 25,3 MEUR. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 7,50 euroa ja ylin kaupantekokurssi 10,21 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 6,05 euroa ja ylin 7,38 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 175,0 MEUR.

 

HENKILÖSTÖ

 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 347 (371) henkilöä.

 

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvassa kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä on käyty yt-neuvottelut, jotka koskivat I-Mediat Oy:n pääasiassa maakuntalehtien toimituksessa työskentelevää teknisen valmistuksen ja tiedon hallinnan henkilökuntaa. Neuvottelut alkoivat 17.5.2010 ja päättyivät 7.6.2010.

 

Neuvottelun aiheena oli sanomalehtien toimitusprosessissa tapahtuvat muutokset sekä sisäisen ja ulkoisen yhteistyön lisääntyminen. Neuvottelujen seurauksena kahdeksan henkilön työsuhde päättyy. Henkilöstövaikutusten arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan vuoden 2011 aikana.

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2009 vuosikertomuksessa.

 

Konsernilla on korollista lainaa 35,5 MEUR, josta 33,2 MEUR on pitkäaikaista. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena. 30.9.2010 23 % lainoista oli kiinteäkorkoista  ja  77 % muuttuvakorkoista. Laina-aika on 3 – 5 v. Raportointihetkellä 30.9.2010 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen vaikutus tulokseen ennen veroja olisi ollut -/+ 0,3 MEUR, jos korkotaso olisi noussut tai laskenut prosenttiyksikön.

 

ILKKA-YHTYMÄ MUKAAN VALTAKUNNALLISEEN LUOKITELTUJEN ILMOITUSTEN LIIKETOIMINTAAN

 

Ilkka-Yhtymä tiedotti maaliskuussa 2010 Ilkka-Yhtymä Oyj:n n. 38 %:sti omistaman osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n ryhtyvän kattavaan yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Arena Partners ja Alma Media ovat 26.8.2010 saattaneet päätökseen yhteistyöhön sisältyvän yritysjärjestelyn Kilpailuviraston hyväksyttyä järjestelyn 14.7.2010. Kilpailuviraston päätökseen ei sisältynyt ehtoja.

 

Arena Partners on ostanut 35 % osuuden Alma Mediapartners Oy -nimisestä yrityksestä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa. Samalla Alma Media on ostanut Arena Partnersin mobiiliratkaisujen kehittämiseen erikoistuneesta tytäryhtiöstä Arena Interactivesta 35 % osuuden. Osakekaupat toteutettiin 1.9.2010. Järjestelyllä ei ole henkilöstövaikutuksia kohdeyrityksissä.

 

Arena Partners Oy:n ja Alma Mediapartners Oy:n yhteistyö on strategisesti tärkeä osa Ilkka-Yhtymän verkko- ja mobiilipalveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä. Omistuksellisen yhteistyön tavoitteena on parantaa yhtymän maakuntalehtien (Ilkka ja Pohjalainen) alueellisten asiakkaiden palvelumahdollisuuksia ja päästä mukaan valtakunnalliseen luokiteltujen ilmoitusten liiketoimintaan. Asiakasvastuut siirtyvät järjestelyssä pääosin alueelliseksi. Yhteisyritys vastaa keskitetysti tuotekehityksestä, teknologiasta, brändeistä ja valtakunnallisesta myynnistä. Yhteisyrityksessä toimivat Alma Median Etuovi.com, Vuokraovi.com, Autotalli.com ja Mikko.fi. Palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 16,9 MEUR vuonna 2009. Arena Interactive Oy:n liikevaihto oli 1 MEUR vuonna 2009.

 

Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n yhteisesti omistama Arena Interactive Oy jatkaa itsenäisenä media-alan mobiiliratkaisujen kehittäjänä ja palvelujen tarjoajana.

 

Alkavan yhteistyön vaikutukset Ilkka-Yhtymän taloudellisiin tunnuslukuihin ovat lyhyellä aikavälillä vähäiset.

 

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2010 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta.

 

Vuodelle 2010 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 26 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2014 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Vaasa, Sami Eerola, Nurmo, Jari Eklund, Helsinki, Johanna Kankaanpää, Ähtäri, Yrjö Kopra, Helsinki, Juha Mikkilä, Kurikka ja Sami Talso, Mustasaari. Yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2010) mukaan erovuorossa olleen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Lasse Hautala, Kauhajoki (kausi päättyy 2011). Lasse Hautala erosi Ilkka-Yhtymän hallituksesta 19.4.2010. Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Satu Heikkilä, Helsinki (kausi päättyy 2011).

 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan  palkkiona     1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestykseen tehtiin osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 §, 6 §, 10 §, 11 §, 14 §, 16 § ja 17 § muutettiin ja 13 § poistettiin, jonka vuoksi myös pykälänumerointi muuttui osin.

 

Muutokset käsittivät mm. seuraavaa:

– Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).

– Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutettiin kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

– Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutettiin kuulumaan: ”Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.”

– Tilintarkastajien määrä vähennettiin yhteen (nykyinen 17 §).

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

 

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston

lakkauttamisesta ei hyväksytty.

 

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 24.5.2010 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uutena jäsenenä professori Riitta Viitalan. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

 

LIPUTUKSET

 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on noussut yli 5 %:n osakekaupalla, joka tehtiin 19.4.2010. Omistusosuus nousi 5,9524 prosenttiin osakkeista ja 1,4236 prosenttiin äänimäärästä.

 

VUODEN 2010 NÄKYMÄT

 

Mediamainonnan arvioidaan jatkavan loppuvuonna Suomessa lievää kasvua talouden orastavan elpymisen ansiosta. Sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan säilyvän lähes edellisvuoden tasolla hinnankorotusten seurauksena. Taantuman seurauksena painotoiminnan volyymit ovat supistuneet Suomessa huomattavasti mediamainonnan vähennyttyä alkuvuoden aikana ja viennin laskiessa.

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan supistuvan jonkin verran painotoiminnan liikevaihdon laskiessa, mikä johtuu pääosin HSS Media Oy:n painosopimuksen päättymisestä vuoden 2009 lopussa. Kustannustoiminnan liikevaihdon arvioidaan sen sijaan hieman kasvavan.

 

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Media Oyj:n ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2009 tasosta. Koko vuoden tulokseen vaikuttavat myös korkokehitys sekä mahdollinen arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys. Lisäksi osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 20,3 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen vuonna 2010 liittyy edelleen epävarmuustekijöitä.

 

 

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

LAADINTAPERIAATTEITA

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

 

Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

 

– IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Muutoksilla on vaikutusta, mikäli konserni hankkii määräysvaltaosuuksia tai tekee tytäryritysten omistusosuusmuutoksia (hankkii tai luopuu). Osavuosikatsaukseen muutoksella ei ole ollut vaikutusta.

– IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Huhtikuu 2009). Muutokset tulevat pääosin voimaan 2010. Useilla pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

– IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille. Tulkinnalla ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

 

Muilta osin osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2009 sivulla 57.

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(1000 eur) 7-9/

2010

7-9/

2009

Muu-

tos %

1-9/

2010

1-9/

2009

Muu-

tos %

1-12/

2009

LIIKEVAIHTO 10 970 11 393 -4 33 929 36 014 -6 48 811
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 9 3 204 4 -5 178 -10
Liiketoiminnan muut tuotot 100 91 10 321 285 13 369
Materiaalit ja palvelut -3 142 -3 791 -17 -9 691 -11 600 -16 -15 211
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 843 -3 868 -1 -12 637 -12 201 4 -16 940
Poistot -803 -788 2 -2 385 -2 389 0 -3 411
Liiketoiminnan muut kulut -1 411 -1 398 1 -4 507 -4 292 5 -6 145
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 939 1 140 70 4 789 1 164 311 3 019
LIIKEVOITTO 3 819 2 783 37 9 822 6 976 41 10 482
Rahoitustuotot ja -kulut 29 162 -82 192 3 018 -94 3 013
VOITTO ENNEN VEROJA 3 847 2 945 31 10 014 9 993 0 13 495
Tuloverot -498 -465 7 -1 234 -1 568 -21 -1 995
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 350 2 480 35 8 780 8 426 4 11 500
               
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,13 0,13 3 0,34 0,43 -21 0,55
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 19 653   25 665 19 424   20 997

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

(1000 eur) 7-9/

2010

7-9/

2009

Muu-

tos %

1-9/

2010

1-9/

2009

Muu-

tos %

1-12/

2009

KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 350 2 480 35 8 780 8 426 4 11 500
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Myytävissä olevat sijoitukset   695 -100        
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 116 152 -24 241 152 58 195
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot              
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 116 847 -86 241 152 58 195
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 465 3 327 4 9 021 8 578 5 11 695

 

 

 

 

 

KONSERNIN TASE

 

(1000 eur) 9/2010 9/2009 Muutos

%

12/2009
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 1 150 1 128 2 1 198
Liikearvo 314 314   314
Sijoituskiinteistöt 417 450 -7 496
Aineelliset hyödykkeet 15 665 17 879 -12 17 218
Osuudet osakkuusyhtiöissä 108 246 107 267 1 109 167
Myytävissä olevat sijoitukset 6 371 5 352 19 5 566
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset   58 -100 58
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214   214
PITKÄAIK. VARAT 132 377 132 662 0 134 232
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 621 606 2 622
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 266 5 292 -19 2 862
Tuloverosaaminen 1 617 1 641 -1 224
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

2 849 2 335 22 2 472
Rahat ja pankkisaamiset 5 772 8 503 -32 6 648
LYHYTAIK. VARAT 15 125 18 376 -18 12 828
         
VARAT YHTEENSÄ 147 502 151 038 -2 147 060
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 3 666 75 6 416
Osakeanti   38 453 -100  
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 48 522 12 862 277 48 522
Kertyneet voittovarat 45 398 42 242 7 45 359
OMA PÄÄOMA 100 336 97 223 3 100 298
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 1 309 1 590 -18 1 505
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 33 204 37 749 -12 33 204
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 34 513 39 340 -12 34 709
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 273 2 273   4 545
Ostovelat ja muut velat 8 922 10 696 -17 7 160
Tuloverovelka 1 459 1 507 -3 347
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 12 653 14 475 -13 12 053
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 147 502 151 038 -2 147 060

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

(1000 eur) 1-9/

2010

1-9/

2009

1-12/

2009

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Katsauskauden voitto 8 780 8 426 11 500
Oikaisut -1 379 -232 -634
Käyttöpääoman muutos 470 2 828 571
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

7 872 11 021 11 438
Maksetut korot -359 -583 -969
Saadut korot 43 68 79
Muut rahoituserät -277 763 774
Maksetut välittömät verot -1 711 14 -242
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 5 568 11 283 11 081
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-714 -992 -1 470
Ostetut osakkuusyhtiöosuudet -137 -35 699 -35 701
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -808 -245 -459
Myönnetyt lainat   -19 -19
Lainasaamisten takaisinmaksut 58    
Saadut osingot investoinneista 6 335 2 687 2 704
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 4 733 -34 268 -34 945
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 10 302 -22 985 -23 865
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Maksullinen osakeanti   37 100 38 410
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 273 -3 585 -1 313
Pitkäaikaisten lainojen muutos     -4 545
Maksetut osingot ja muu voitonjako -8 905 -4 348 -4 360
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -11 177 29 167 28 193
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -876 6 182 4 328
       
Rahavarat tilikauden alussa 6 648 2 321 2 321
Rahavarat tilikauden lopussa 5 772 8 503 6 648

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

  9/2010 9/2009 12/2009
Tulos/osake (eur) 0,34 0,43 0,55
Oma pääoma/osake (eur) 3,91 3,79 3,91
Henkilöstö keskimäärin 347 371 366
Investoinnit (1 000 eur) *) 2 057 36 731 37 427
Korolliset velat (1 000 eur) 35 477 40 022 37 749
Omavaraisuusaste, % 70,0 66,2 69,0
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 25 665 208 19 424 354 20 997 391
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 25 665 208 25 665 208

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2009 Osake-

pääoma

Osake- anti Käyvän

arvon

rahasto

Sijoite-tun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666   -31 509   12 862 38 064 23 083
Siirrot erien välillä       12 837 -12 837    
Siirto osakkuusyhtiöosakkeisiin     31 509       31 509
Katsauskauden laaja tulos           8 578 8 578
Osingonjako           -4 400 -4 400
Osakeanti   38 453         38 453
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2009 3 666 38 453   12 837 24 42 242 97 223

 

 

Oman pääoman muutos 1-9/ 2010 Osake-

pääoma

    Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416     48 498 24 45 359 100 298
Katsauskauden laaja tulos           9 021 9 021
Osingonjako           -8 983 -8 983
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9/ 2010 6 416     48 498 24 45 398 100 336

 

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

 

(1000 eur) 9/2010 9/2009 12/2009
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 36 156 38 258 39 309
       
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet      
Takaukset 2 458    

 

 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

 

Liikevaihto (1000 eur) 7-9/

2010

7-9/

2009

Muu-

tos %

1-9/

2010

1-9/

2009

Muu-

tos %

1-12/

2009

Kustannustoiminta 9 988 9 448 6 30 335 29 357 3 39 826
Painotoiminta 2 930 4 203 -30 9 398 13 394 -30 18 032
Kohdistamattomat 487 754 -35 1 463 2 264 -35 3 016
Segm. välinen liikevaihto -2 436 -3 012 -19 -7 267 -9 001 -19 -12 064
Konserni yhteensä 10 970 11 393 -4 33 929 36 014 -6 48 811

 

 

Liikevoitto (1000 eur) 7-9/

2010

7-9/

2009

Muu-

tos %

1-9/

2010

1-9/

2009

Muu-

tos %

1-12/

2009

Kustannustoiminta 1 725 1 139 51 4 763 4 100 16 5 582
Painotoiminta 237 658 -64 685 2 103 -67 2 615
Kohdistamattomat 1 857 987 88 4 374 772 467 2 285
Konserni yhteensä 3 819 2 783 37 9 822 6 976 41 10 482

 

 

 

 

 

 

Yleislausunto

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

Seinäjoella 1.11.2010

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

 

Hallitus

 

 

 

 

 

Matti Korkiatupa

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 0500 162 015

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi