Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 5.11.2010, klo 11.05

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUKSIEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

Oy Herttaässä Ab:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylittää 5 % järjestelyn tuloksena, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittymiseen.

1. Kohdeyhtiön nimi: Ilkka-Yhtymä Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Järjestely, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun osakkeiden määrästä laskettavan 5 %:n liputusrajan ylittymiseen.

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja y-tunnus: Oy Herttaässä Ab, y-tunnus 0761658-8

4. Osuus kohdeyhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta:

Oy Herttaässä Ab:n omistus ennen järjestelyä:
Kappalemäärä: 1.000 II-osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä: 0,0039 %
Osuus äänimäärästä: 0,0009 %

Oy Herttaässä Ab:n omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 2.836.000 II-osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä: 9,95 %
Osuus äänimäärästä: 2,57 %

5. Järjestelyn olennainen sisältö:

Ilkka-Yhtymä Oyj on 4.11.2010 ostanut Kai Mäkelän ja hänen lastensa omistamalta Oy Herttaässä Ab:ltä 7.250.000 Alma Media Oyj:n osaketta. Osakkeiden kauppahinta maksetaan käteisellä ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n Oy Herttaässä Ab:lle antamalla uudella 20.000.000 euron vaihtovelkakirjalainalla. Laina on vaihdettavissa enintään 2.835.000 Ilkka-Yhtymän II-sarjan uuteen tai yhtiön hallussa olevaan osakkeeseen. Puolet velkakirjoista on vaihdettavissa 2.1.2012 alkaen ja puolet velkakirjoista 1.11.2014 alkaen, vaihto-oikeus kaikilla velkakirjoilla päättyy 1.11.2016.

Uuden omistusosuuden laskentaperusteena on Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä vaihtovelkakirjalainalla vaihdettavien osakkeiden vaihdon jälkeen olettaen, että vaihdossa annetaan uusia osakkeita. Ilkka-Yhtymä Oyj:n vaihdon jälkeinen osakemäärä on yhteensä 28.500.208 osaketta ja äänimäärä yhteensä 110.277.367 kappaletta, mikäli kaikki velkakirjat vaihdetaan ja vaihdossa annetaan uusia osakkeita. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaan vaihdossa voidaan antaa myös olemassa olevia osakkeita.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääoma 5.11.2010 koostuu yhteensä 25.665.208 osakkeesta (I-sarjan osakkeita 4.304.061 kpl ja II-sarjan osakkeita 21.361.147 kpl). Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi vaihtojen seurauksena nousta enintään 2.835.000 uudella II-sarjan osakkeella, minkä jälkeen Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeiden lukumäärä olisi 28.500.208 osaketta (I-sarjan osakkeita 4.304.061 kpl ja II-sarjan osakkeita 24.196.147 kpl). Osakkeilla olisi yhteensä 110.277.367 ääntä, mikäli vaihtovelkakirja vaihdettaisiin osakkeisiin täysimääräisesti(yhdellä I-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja II-sarjan osakkeella 1 ääni).

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi