Ilkka-Yhtymä Oyj                      Osavuosikatsaus 2.8.2010, klo 15.00

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2010

 

TAMMI-KESÄKUU 2010

– Liikevaihto 23,0 miljoonaa euroa (24,6 miljoonaa euroa), lasku 6,7 %

– Liikevoitto 6,0 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa), kasvu 43,2 %

– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 3,2 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa),lasku 24,4 %

– Kustannustoiminnan liikevoiton kasvu 0,1 miljoonaa euroa, painotoiminnan liikevoiton lasku 1,0 miljoonaa euroa

– Liikevoitto 26,1 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 13,7 %(16,9 %)

– Voitto ennen veroja 6,2 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa), lasku 12,5 %

– Tulos/ osake 0,21 euroa (0,31 euroa)

 

HUHTI-KESÄKUU 2010

– Liikevaihto 11,9 miljoonaa euroa (12,6 miljoonaa euroa), lasku 6,0 %

– Liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa), kasvu 46,2 %

– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,9 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa),lasku 20,3 %

– Kustannustoiminnan liikevoiton kasvu 0,04 miljoonaa euroa, painotoiminnan liikevoiton lasku 0,5 miljoonaa euroa

– Liikevoitto 29,4 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 15,9 %(18,8 %)

– Voitto ennen veroja 3,6 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa), kasvu 8,8 %

– Tulos/ osake 0,12 euroa (0,13 euroa)

 

 

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

 

Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 6,7 %. Liikevaihto oli 23,0 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 24,6 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 2,2 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 3,4 % ja levikkituotot 0,4 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 43,7 %. Lasku johtuu mm. HSS Media Oy:n painosopimuksen päättymisestä 31.12.2009 ja painohintojen laskusta.  Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 41 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 12 %.

 

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 6,0 %. Liikevaihto oli 11,9 MEUR (12,6 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 2,4 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 3,1 % ja levikkituotot 0,9 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 41,4 %. Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 40 %, ilmoitustuottojen 47 % ja painotuottojen 12 %.

 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 MEUR (0,2 MEUR) ja huhti-kesäkuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

 

Tammi-kesäkuun kulut olivat 20,0 MEUR (20,6 MEUR). Kulut laskivat 3,0 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Huhti-kesäkuussa kulut olivat 10,1 MEUR (10,3 MEUR), lasku 2,5 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat mm. painovolyymien ja painomateriaalien hinnan laskusta johtuen. Ilkka-Yhtymässä maaliskuussa 2009 käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa henkilöstön kanssa sovittiin lomarahoja koskevasta järjestelyistä. Järjestelyn seurauksena vuoden 2009 henkilöstökuluissa on kustannussäästöjä ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,6 MEUR ja toisella vuosineljänneksellä n. 0,2 MEUR. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen henkilöstökuluja järjestely pienensi n. 0,1 MEUR.

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli tammi-kesäkuussa 2,9 MEUR (0,02 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 6,0 MEUR (4,2 MEUR). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 43,2 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 26,1 (17,0). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 3,2 MEUR (4,2 MEUR) eli  13,7 % (16,9 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 0,1 MEUR. Painotoiminnan liikevoitto laski 1,0 MEUR. Painotoiminnan liikevoiton laskuun vaikuttivat volyymien pieneneminen ja ilmoitusvalmistuksen siirtyminen kustannustoiminnan segmenttiin sekä Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset Q1 aikana.

 

Huhti-kesäkuussa osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 1,6 MEUR (0,01 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 3,5 MEUR (2,4 MEUR). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 46,2 %. Konsernin liikevoittoprosentti huhti-kesäkuussa oli 29,4 (18,9). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1,9 MEUR (2,4 MEUR) eli  15,9 % (18,8 %) liikevaihdosta. Toisella vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 0,04 MEUR. Painotoiminnan liikevoitto laski 0,5 MEUR.

 

Nettorahoitustuotot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 MEUR (2,9 MEUR). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 0,0 MEUR (0,5 MEUR). Vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen rahoitustuottoihin sisältyy Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja 2,3 MEUR. 10.8.2009 Ilkka-Yhtymän Alma Media Oyj -omistus muuttui osakkuusyhtiöomistukseksi, jonka seurauksena saadut osingot (6,1 MEUR Q1/ 2010) eliminoidaan konsernin IFRS-tuloslaskelmassa. Huhti-kesäkuun nettorahoitustuotot olivat 0,1 MEUR (0,9 MEUR). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli -0,1 MEUR (0,5 MEUR).

 

Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja oli 6,2 MEUR (7,0 MEUR). Verot olivat 0,7 MEUR (1,1 MEUR) ja katsauskauden tulos 5,4 MEUR (5,9 MEUR). Toisen vuosineljänneksen tulos oli 3,1 MEUR (2,5 MEUR).

 

TASE JA RAHOITUS

 

Konsernitaseen loppusumma oli 144,5 MEUR (76,2 MEUR). Oma pääoma oli 96,9 MEUR (23,9 MEUR). Osakekaupan 10.8.2009 seurauksena Ilkka-Yhtymän Alma Media Oyj -omistus muuttui osakkuusyhtiöomistukseksi. Tämän seurauksena Ilkka-Yhtymän oman pääoman käyvän arvon rahastossa tilikauden 2009 alussa ollut myytävissä olevien osakkeiden arvostustappio (31,5 MEUR) siirrettiin ilman tulosvaikutusta osakkuusyritysosakkeisiin, minkä jälkeen osakkuusyritysosakkeiden arvo taseessa oli hankintahinnalla ja oma pääoma kasvoi siirretyn summan verran. Raportointipäivänä 30.6.2010 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli 105,7 MEUR ja osakkeiden markkina-arvo 97,5 MEUR. Johdon tekemän arvion mukaan sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta. Alma Median Oyj:n osakkeiden hankintaa varten nostetun vieraan pääomanehtoisen väliaikaisrahoituksen takaisinmaksamiseksi sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi Ilkka-Yhtymä Oyj toteutti syyskuussa 2009 osakeannin, jolla kerätyt varat vähennettynä annista syntyneillä kuluilla olivat 38,4 MEUR.

 

Korollisten velkojen määrä oli 35,5 MEUR (40,0 MEUR). Omavaraisuusaste oli 69,3 % (33,5 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,77 euroa (1,24 eur). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 1,8 MEUR (lisäys 1,5 MEUR) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 4,8 MEUR (3,9 MEUR).

 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 4,0 MEUR (7,6 MEUR). Investointien rahavirta oli + 5,3 MEUR (+ 1,9 MEUR).

 

OSAKKEET

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

 

Tammi-kesäkuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 15.457 kappaletta, joka on 0,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,1 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 2.702.421 kappaletta, joka vastaa 12,7 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 18,2 MEUR. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 7,57 euroa ja ylin kaupantekokurssi 10,21 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 6,05 euroa ja ylin 7,38 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 169,9 MEUR.

 

HENKILÖSTÖ

 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 344 (370) henkilöä.

 

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvassa kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat Oy:ssä on käyty yt-neuvottelut, jotka koskivat I-Mediat Oy:n pääasiassa maakuntalehtien toimituksessa työskentelevää teknisen valmistuksen ja tiedon hallinnan henkilökuntaa. Neuvottelut alkoivat 17.5.2010 ja päättyivät 7.6.2010.

 

Neuvottelun aiheena oli sanomalehtien toimitusprosessissa tapahtuvat muutokset sekä sisäisen ja ulkoisen yhteistyön lisääntyminen. Neuvottelujen seurauksena kahdeksan henkilön työsuhde päättyy. Henkilöstövaikutusten arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan vuoden 2011 aikana.

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

Taantuman vaikutuksia vuoden 2010 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on edelleen vaikea arvioida huolimatta talouden orastavasta elpymisestä. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät madiamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2009 vuosikertomuksessa.

 

Konsernilla on korollista lainaa 35,5 MEUR, josta 33,2 MEUR on pitkäaikaista. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena. 30.6.2010 23 % lainoista oli kiinteäkorkoista  ja  77 % muuttuvakorkoista. Laina-aika on 3 – 5 v. Raportointihetkellä 30.6.2010 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen vaikutus tulokseen ennen veroja olisi ollut -/+ 0,3 MEUR, jos korkotaso olisi noussut tai laskenut prosenttiyksikön.

 

ILKKA-YHTYMÄ MUKAAN VALTAKUNNALLISEEN LUOKITELTUJEN ILMOITUSTEN LIIKETOIMINTAAN

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n n. 38 %:sti omistama osakkuusyhtiö Arena Partners Oy ja Alma Media Oyj ryhtyvät kattavaan yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yhteistyö toteutetaan siten, että Arena Partners ostaa 35 % osuuden Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä. Samassa yhteydessä Alma Media ostaa Arena Partnersin mobiilipalveluihin keskittyneestä tytäryhtiöstä Arena Interactivesta 35 % osuuden.

 

Kilpailuvirasto on hyväksynyt Alma Median ja Arena Partnersin yritysjärjestelyn 14.7.2010 päivätyllä päätöksellään. Päätökseen ei sisälly ehtoja. Osapuolet pyrkivät saattamaan järjestelyn voimaan elokuun loppuun mennessä.

 

Luokiteltuihin ilmoituksiin keskittyvässä Markkinapaikat-yhteisyrityksessä toimivat Alma Median Etuovi.com, Autotalli.com ja Mikko.fi-palvelut.

 

Ilkka-Yhtymän maakuntalehdet (Ilkka ja Pohjalainen), Arena Partnersin muut lehdet ja Alma Median lehdet tekevät yhteisyrityksen kanssa yhteistyösopimuksen Alman markkinapaikkapalveluiden hyödyntämisestä omalla alueellaan. Asiakasvastuut siirtyvät järjestelyssä pääosin alueelliseksi. Yhteisyritys vastaa keskitetysti tuotekehityksestä, teknologiasta, brändeistä ja valtakunnallisesta myynnistä.

 

Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n yhteisesti omistama Arena Interactive Oy jatkaa itsenäisenä media-alan mobiiliratkaisujen kehittäjänä ja palvelujen tarjoajana.

 

Alkavan yhteistyön vaikutukset Ilkka-Yhtymän taloudellisiin tunnuslukuihin ovat lyhyellä aikavälillä vähäiset.

 

Uuteen Markkinapaikat-yhtiöön Alma Media Interactive Oy:stä siirrettävien palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli 16,9 MEUR. Arena Interactive Oy:n liikevaihto oli 1 MEUR vuonna 2009.

 

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2010 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta.

 

Vuodelle 2010 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 26 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2014 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Vaasa, Sami Eerola, Nurmo, Jari Eklund, Helsinki, Johanna Kankaanpää, Ähtäri, Yrjö Kopra, Helsinki, Juha Mikkilä, Kurikka ja Sami Talso, Mustasaari. Yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2010) mukaan erovuorossa olleen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Lasse Hautala, Kauhajoki (kausi päättyy 2011). Lasse Hautala erosi Ilkka-Yhtymän hallituksesta 19.4.2010. Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Satu Heikkilä, Helsinki (kausi päättyy 2011).

 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan  palkkiona     1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestykseen tehtiin osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 §, 6 §, 10 §, 11 §, 14 §, 16 § ja 17 § muutettiin ja 13 § poistettiin, jonka vuoksi myös pykälänumerointi muuttui osin.

 

Muutokset käsittivät mm. seuraavaa:

– Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).

– Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutettiin kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

– Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutettiin kuulumaan: ”Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.”

– Tilintarkastajien määrä vähennettiin yhteen (nykyinen 17 §).

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

 

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston

lakkauttamisesta ei hyväksytty.

 

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 24.5.2010 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uutena jäsenenä professori Riitta Viitalan. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

 

LIPUTUKSET

 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on noussut yli 5 %:n osakekaupalla, joka tehtiin 19.4.2010. Omistusosuus nousi 5,9524 prosenttiin osakkeista ja 1,4236 prosenttiin äänimäärästä.

 

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Katsauskauden jälkeen Kilpailuvirasto on hyväksynyt Alma Median ja Arena Partnersin yritysjärjestelyn 14.7.2010 päivätyllä päätöksellään. Päätökseen ei sisälly ehtoja. Osapuolet pyrkivät saattamaan järjestelyn voimaan elokuun loppuun mennessä.

 

VUODEN 2010 NÄKYMÄT

 

Taantuman vaikutuksia vuoden 2010 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on edelleen vaikea arvioida huolimatta talouden orastavasta elpymisestä. Mediamainonnan arvioidaan jatkavan loppuvuonna Suomessa lievää kasvua. Sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan säilyvän lähes edellisvuoden tasolla hinnankorotusten seurauksena. Taantuman seurauksena painotoiminnan volyymit ovat supistuneet Suomessa huomattavasti mediamainonnan vähentyessä ja viennin laskiessa.

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan supistuvan jonkin verran painotoiminnan liikevaihdon laskiessa. Kustannustoiminnan liikevaihdon arvioidaan sen sijaan hieman kasvavan.

 

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Media Oyj:n ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2009 tasosta. Koko vuoden tulokseen vaikuttaa myös korkokehitys sekä mahdollinen arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys. Lisäksi osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 20,3 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä.

 

 

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

LAADINTAPERIAATTEITA

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin vaatimuksia.

 

Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

 

– IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Muutoksilla on vaikutusta, mikäli konserni hankkii määräysvaltaosuuksia tai tekee tytäryritysten omistusosuusmuutoksia (hankkii tai luopuu). Osavuosikatsaukseen muutoksella ei ole ollut vaikutusta.

– IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Huhtikuu 2009). Muutokset tulevat pääosin voimaan 2010. Useilla pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

– IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille. Tulkinnalla ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

 

Muilta osin osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2009 sivulla 57.

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(1000 eur) 4-6/

2010

4-6/

2009

Muutos

%

1-6/

2010

1-6/

2009

Muutos

%

1-12/

2009

LIIKEVAIHTO 11 859 12 616 -6 22 959 24 621 -7 48 811
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -4 -23 82 -5 -8 34 -10
Liiketoiminnan muut tuotot 97 99 -2 220 194 14 369
Materiaalit ja palvelut -3 242 -3 899 -17 -6 549 -7 809 -16 -15 211
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 418 -4 190 5 -8 794 -8 334 6 -16 940
Poistot -804 -793 1 -1 581 -1 601 -1 -3 411
Liiketoiminnan muut kulut -1 598 -1 439 11 -3 096 -2 895 7 -6 145
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 593 11 14220 2 850 24 11637 3 019
LIIKEVOITTO 3 482 2 382 46 6 004 4 193 43 10 482
Rahoitustuotot ja -kulut 72 883 -92 163 2 856 -94 3 013
VOITTO ENNEN VEROJA 3 554 3 266 9 6 167 7 048 -13 13 495
Tuloverot -420 -729 -42 -736 -1 103 -33 -1 995
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 134 2 537 24 5 431 5 946 -9 11 500
               
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,12 0,13 -7 0,21 0,31 -31 0,55
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 19 308   25 665 19 308   20 997

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

(1000 eur) 4-6/

2010

4-6/

2009

Muutos % 1-6/

2010

1-6/

2009

Muutos % 1-12/

2009

KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 134 2 537 24 5 431 5 946 -9 11 500
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:              
Myytävissä olevat sijoitukset   -2 856 100   -695 100  
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 78     125     195
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot              
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 78 -2 856 103 125 -695 118 195
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 212 -319 1106 5 556 5 251 6 11 695

 

Verosaamista ei ole kirjattu kaudella 1-6/2009 Alma Median osakkeista (10,3 % omistettu yli vuoden).

 

 

 

KONSERNIN TASE

 

(1000 eur) 6/2010 6/2009 Muutos

%

12/2009
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 1 212 898 35 1 198
Liikearvo 314 314   314
Sijoituskiinteistöt 443 477 -7 496
Aineelliset hyödykkeet 16 281 18 546 -12 17 218
Osuudet osakkuusyhtiöissä 106 192 558 18939 109 167
Myytävissä olevat sijoitukset 5 926 42 722 -86 5 566
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 30 58 -48 58
Muut aineelliset hyödykkeet 214 214   214
PITKÄAIK. VARAT 130 613 63 787 105 134 232
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 547 874 -37 622
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 609 4 563 1 2 862
Tuloverosaaminen 1 174 941 25 224
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

2 734 2 216 23 2 472
Rahat ja pankkisaamiset 4 812 3 857 25 6 648
LYHYTAIK. VARAT 13 876 12 451 11 12 828
         
VARAT YHTEENSÄ 144 489 76 238 90 147 060
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 3 666 75 6 416
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 48 522 -19 342 351 48 522
Kertyneet voittovarat 41 932 39 610 6 45 359
OMA PÄÄOMA 96 871 23 934 305 100 298
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 1 362 1 643 -17 1 505
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 33 204 37 749 -12 33 204
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 34 566 39 392 -12 34 709
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 2 273 2 273   4 545
Ostovelat ja muut velat 9 865 9 641 2 7 160
Tuloverovelka 914 997 -8 347
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 13 052 12 911 1 12 053
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 144 489 76 238 90 147 060

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

(1000 eur) 1-6/

2010

1-6/

2009

1-12/

2009

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Katsauskauden voitto 5 431 5 946 11 500
Oikaisut -712 -183 -634
Käyttöpääoman muutos 1 148 1 071 571
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

5 866 6 833 11 438
Rahoitustuotot ja -kulut -600 41 -116
Maksetut välittömät verot -1 262 722 -242
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 4 004 7 596 11 081
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-529 -668 -1 470
Ostetut osakkuusyhtiöosuudet -137   -35 701
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -360 -101 -459
Myönnetyt lainat   -19 -19
Lainasaamisten takaisinmaksut 28    
Saadut osingot investoinneista 6 334 2 661 2 704
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 5 335 1 873 -34 945
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 9 339 9 470 -23 865
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Maksullinen osakeanti     38 410
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 273 -3 585 -1 313
Pitkäaikaisten lainojen muutos     -4 545
Maksetut osingot ja muu voitonjako -8 903 -4 348 -4 360
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -11 176 -7 933 28 193
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) -1 837 1 537 4 328
       
Rahavarat tilikauden alussa 6 648 2 321 2 321
Rahavarat tilikauden lopussa 4 812 3 857 6 648

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

  6/2010 6/2009 12/2009
Tulos/osake (eur) 0,21 0,31 0,55
Oma pääoma/osake (eur) 3,77 1,24 3,91
Henkilöstö keskimäärin 344 370 366
Investoinnit (1 000 eur) *) 1 507 564 37 427
Korolliset velat (1 000 eur) 35 477 40 022 37 749
Omavaraisuusaste, % 69,3 33,5 69,0
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 25 665 208 19 307 920 20 997 391
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 19 307 920 25 665 208

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2009 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 -31 509   12 862 38 064 23 083
Katsauskauden laaja tulos   -695     5 946 5 251
Osingonjako         -4 400 -4 400
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2009 3 666 -32 204   12 862 39 610 23 934

 

 

Oman pääoman muutos 1-6/ 2010 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416   48 498 24 45 359 100 298
Katsauskauden laaja tulos         5 556 5 556
Osingonjako         -8 983 -8 983
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6/ 2010 6 416   48 498 24 41 932 96 871

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

 

(1000 eur) 6/2010 6/2009 12/2009
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 33 633 25 540 39 309

 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur) 4-6/

2010

4-6/

2009

Muutos % 1-6/

2010

1-6/

2009

Muutos % 1-12/

2009

Kustannustoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 10 444 10 201 2 20 268 19 838 2 39 655
Segmenttien välinen liikevaihto 30 46 -34 79 72 11 171
Kustannustoiminta yhteensä 10 474 10 247 2 20 348 19 909 2 39 826
               
Painotoiminta              
Ulkoinen liikevaihto 1 414 2 414 -41 2 690 4 782 -44 9 151
Segmenttien välinen liikevaihto 1 891 2 256 -16 3 777 4 409 -14 8 881
Painotoiminta yhteensä 3 305 4 670 -29 6 468 9 191 -30 18 032
               
Kohdistamattomat              
Ulkoinen liikevaihto 1 1 -21 1 1 -13 5
Segmenttien välinen liikevaihto 488 754 -35 975 1 509 -35 3 011
Kohdistamattomat yhteensä 488 755 -35 976 1 510 -35 3 016
               
Segm. välinen liikevaihto -2 409 -3 057 -21 -4 832 -5 989 -19 -12 064
Konsernin liikevaihto yhteensä 11 859 12 616 -6 22 959 24 621 -7 48 811

 

 

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur) 4-6/

2010

4-6/

2009

Muutos % 1-6/

2010

1-6/

2009

Muutos % 1-12/

2009

Kustannustoiminta 1 669 1 625 3 3 039 2 961 3 5 582
Painotoiminta 404 954 -58 448 1 446 -69 2 615
Kohdistamattomat 1 409 -196 819 2 517 -215 1273 2 285
Konsernin liikevoitto yhteensä 3 482 2 382 46 6 004 4 193 43 10 482

 

 

VARAT SEGMENTEITTÄIN

 

(1000 eur) 1-6/2010 1-6/2009 Muutos % 1-12/2009
Kustannustoiminta 15 050 13 983 8 8 648
Painotoiminta 13 522 16 497 -18 14 871
Kohdistamattomat 115 917 45 758 153 123 540
Konsernin varat yhteensä 144 489 76 238 90 147 060

 

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 

(1000 eur) 1-6/

2010

1-6/

2009

Muutos % 1-12/

2009

Kirjanpitoarvo kauden alussa 17 218 19 805 -13 19 805
Lisäykset 830 179 363 530
Vähennykset -404 -1 50970 -2
Tilikauden poistot -1 363 -1 438 -5 -3 054
Siirrot erien välillä       -61
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 16 281 18 546 -12 17 218

 

 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

 

(1000 eur) 6/2010 6/2009 12/2009
       
Tavaroiden ja palveluiden myynti      
Osakkuusyhtiöille 115 115 239
Muulle lähipiirille 393 322 711
       
Tavaroiden ja palveluiden ostot      
Osakkuusyhtiöiltä 291 292 560
Muulta lähipiiriltä 13   2
       
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset      
Omistusyhteysyrityslainasaamiset   28 28
       
Myyntisaamiset      
Osakkuusyhtiöiltä 22 16 16
Muulta lähipiiriltä 16 62 52
       
Ostovelat      
Osakkuusyhtiöille 15   2

 

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

 

 

Johdon työsuhde-etuudet

 

(1000 eur) 6/2010 6/2009 12/2009
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 377 418 837

 

Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. Summat ovat maksuperusteisia, eivät eroa olennaisesti suoriteperusteisista.

 

 

Yleislausunto

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

Seinäjoella 2.8.2010

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

 

Hallitus

 

 

 

 

 

Matti Korkiatupa

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 0500 162 015

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi