Ilkka-Yhtymä Oyj      Osavuosikatsaus 3.5.2010, klo 15.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2010
 

– Liikevaihto 11,1 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa), lasku 7,5 %

– Liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa), kasvu 39,3 %

– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,3 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa),lasku 29,7 %

– Liikevoitto 22,7 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 11,4 %(15,0 %)

– Voitto ennen veroja 2,6 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa), lasku 30,9 %

– Tulos/ osake 0,09 euroa (0,18 euroa)

– Rahavarojen lisäys 8,6 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa)

 

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

 

Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 7,5 %. Liikevaihto oli 11,1 MEUR (edellisen vuoden vastaavana aikana 12,0 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 1,9 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 3,8 % ja levikkituotot laskivat 0,1 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 46,1 %. Lasku johtuu mm. HSS Media Oy:n painosopimuksen päättymisestä 31.12.2009 ja painohintojen laskusta.  Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 42 %, ilmoitustuottojen 45 % ja painotuottojen 11 %.  Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

 

Tammi-maaliskuun kulut olivat 10,0 MEUR (10,3 MEUR). Kulut laskivat 3,5 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 15,4 % mm. painovolyymien ja painomateriaalien hinnan laskusta johtuen. Poistot pienenivät 3,8 %. Ilkka-Yhtymässä maaliskuussa 2009 käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa henkilöstön kanssa sovittiin lomarahoja koskevasta järjestelyistä. Järjestelyn seurauksena vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen henkilöstökuluissa on 0,6 MEUR kustannussäästöjä. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen henkilöstökuluja järjestely pienensi n. 0,1 MEUR.

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 1,3 MEUR (0,01 MEUR). Konsernin liikevoitto oli 2,5 MEUR (1,8 MEUR). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 39,3 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 22,7 (15,1). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1,3 MEUR (1,8 MEUR) eli  11,4 % (15,0 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 0,03 MEUR. Painotoiminnan liikevoitto laski 0,4 MEUR. Painotoiminnan liikevoiton laskuun vaikuttivat  volyymien pieneneminen ja ilmoitusvalmistuksen siirtyminen kustannustoiminnan segmenttiin sekä Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset.

 

Nettorahoitustuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,1 MEUR (2,0 MEUR). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 0,1 MEUR (-0,1 MEUR). Vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen rahoitustuottoihin sisältyy Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja 2,3 MEUR. 10.8.2009 Ilkka-Yhtymän Alma Media Oyj -omistus muuttui osakkuusyhtiöomistukseksi, jonka seurauksena saadut osingot (6,1 MEUR Q1/2010) eliminoidaan konsernin IFRS-tuloslaskelmassa.

 

Voitto ennen veroja oli 2,6 MEUR (3,8 MEUR). Verot olivat 0,3 MEUR (0,4 MEUR) ja katsauskauden tulos 2,3 MEUR (3,4 MEUR).

 

TASE JA RAHOITUS

 

Konsernitaseen loppusumma oli 154,6 MEUR (85,2 MEUR). Oma pääoma oli 102,6 MEUR (28,7 MEUR). Osakekaupan 10.8.2009 seurauksena Ilkka-Yhtymän Alma Media Oyj -omistus muuttui osakkuusyhtiöomistukseksi. Tämän seurauksena Ilkka-Yhtymän oman pääoman käyvän arvon rahastossa tilikauden 2009 alussa ollut myytävissä olevien osakkeiden arvostustappio (31,5 MEUR) siirrettiin ilman tulosvaikutusta osakkuusyritysosakkeisiin, minkä jälkeen osakkuusyritysosakkeiden arvo taseessa oli hankintahinnalla ja oma pääoma kasvoi siirretyn summan verran. Raportointipäivänä 31.3.2010 Alma Media Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli konsernin tasearvoa korkeampi. Alma Median Oyj:n osakkeiden hankintaa varten nostetun vieraan pääomanehtoisen väliaikaisrahoituksen takaisinmaksamiseksi sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi Ilkka-Yhtymä Oyj toteutti syyskuussa 2009 osakeannin, jolla kerätyt varat vähennettynä annista syntyneillä kuluilla olivat 38,4 MEUR.

 

Korollisten velkojen määrä oli 37,7 MEUR (41,6 MEUR). Omavaraisuusaste oli 69,3 % (36,4 %) ja osakekohtainen oma pääoma 4,00 euroa (1,48 eur). Rahavarojen lisäys katsauskauden aikana oli 8,6 MEUR (6,3 MEUR) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 15,3 MEUR (8,6 MEUR).

 

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,9 MEUR (6,3 MEUR). Investointien rahavirta oli + 5,8 MEUR (+ 2,0 MEUR).

 

OSAKKEET

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

 

Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 9.028 kappaletta, joka on 0,2 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,1 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 1.310.798 kappaletta, joka vastaa 6,1 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 8,6 MEUR. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 8,46 euroa ja ylin kaupantekokurssi 10,21 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 6,05 euroa ja ylin 7,13 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 192,1 MEUR.

 

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

 

Taantuman vaikutuksia vuoden 2010 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on edelleen vaikea arvioida. Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät madiamainonnan sekä levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2009 vuosikertomuksessa.

 

Konsernilla on korollista lainaa 37,7 MEUR, josta 33,2 MEUR on pitkäaikaista. Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena. 31.3.2010 24 % lainoista oli kiinteäkorkoista  ja  76 % muuttuvakorkoista. Laina-aika on 4 – 6 v. Raportointihetkellä 31.3.2010 vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen vaikutus tulokseen ennen veroja olisi ollut -/+ 0,3 MEUR, jos korkotaso olisi noussut tai laskenut prosenttiyksikön.

 

ILKKA-YHTYMÄ MUKAAN VALTAKUNNALLISEEN LUOKITELTUJEN ILMOITUSTEN LIIKETOIMINTAAN

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n n. 38 %:sti omistama osakkuusyhtiö Arena Partners Oy ja Alma Media Oyj ryhtyvät kattavaan yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yhteistyö toteutetaan siten, että Arena Partners ostaa 35 % osuuden Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä. Samassa yhteydessä Alma Media ostaa Arena Partnersin mobiilipalveluihin keskittyneestä tytäryhtiöstä Arena Interactivesta 35 % osuuden. Yhteistyö vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

 

Luokiteltuihin ilmoituksiin keskittyvässä Markkinapaikat-yhteisyrityksessä toimivat Alma Median Etuovi.com, Autotalli.com ja Mikko.fi-palvelut.

 

Ilkka-Yhtymän maakuntalehdet (Ilkka ja Pohjalainen), Arena Partnersin muut lehdet ja Alma Median lehdet tekevät yhteisyrityksen kanssa yhteistyösopimuksen Alman markkinapaikkapalveluiden hyödyntämisestä omalla alueellaan. Asiakasvastuut siirtyvät järjestelyssä pääosin alueelliseksi. Yhteisyritys vastaa keskitetysti tuotekehityksestä, teknologiasta, brändeistä ja valtakunnallisesta myynnistä.

 

Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n yhteisesti omistama Arena Interactive Oy jatkaa itsenäisenä media-alan mobiiliratkaisujen kehittäjänä ja palvelujen tarjoajana.

 

Alkavan yhteistyön vaikutukset Ilkka-Yhtymän taloudellisiin tunnuslukuihin ovat lyhyellä aikavälillä vähäiset.

 

Uuteen Markkinapaikat-yhtiöön Alma Media Interactive Oy:stä siirrettävien palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli 16,9 MEUR. Arena Interactive Oy:n liikevaihto oli 1 MEUR vuonna 2009.

 

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2010 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 29.4.2010 ja täsmäytyspäivä 22.4.2010.

 

Vuodelle 2010 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 26 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2014 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Vaasa, Sami Eerola, Nurmo, Jari Eklund, Helsinki, Johanna Kankaanpää, Ähtäri, Yrjö Kopra, Helsinki, Juha Mikkilä, Kurikka ja Sami Talso, Mustasaari. Yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2010) mukaan erovuorossa olleen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Lasse Hautala, Kauhajoki (kausi päättyy 2011). Lasse Hautala erosi Ilkka-Yhtymän hallituksesta 19.4.2010. Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Satu Heikkilä, Helsinki (kausi päättyy 2011).

 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan  palkkiona     1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 §, 6 §, 10 §, 11 §, 14 §, 16 § ja 17 § muutetaan ja 13 § poistetaan, jonka vuoksi myös pykälänumerointi muuttuu osin.

 

Muutokset käsittävät mm. seuraavaa:

– Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).

– Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

– Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutetaan kuulumaan: ”Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.”

– Tilintarkastajien määrä vähennetään yhteen (nykyinen 17 §).

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

 

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston

lakkauttamisesta ei hyväksytty.

 

LIPUTUKSET

 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on noussut yli 5 %:n osakekaupalla, joka tehtiin 19.4.2010. Omistusosuus nousi 5,9524 prosenttiin osakkeista ja 1,4236 prosenttiin äänimäärästä.

 

VUODEN 2010 NÄKYMÄT

 

Taantuman vaikutuksia vuoden 2010 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on edelleen vaikea arvioida. Mediamainonnan arvioidaan kääntyvän loppuvuonna Suomessa lievään kasvuun. Huolimatta kuluttajien varovaisuudesta sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan säilyvän lähes edellisvuoden tasolla hinnankorotusten seurauksena. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi mediamainonnan supistaessa sivumääriä. Lisäksi  taantuman seurauksena markkinoilta on poistunut painoasiakkaita.

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan supistuvan jonkin verran painotoiminnan liikevaihdon laskiessa. Kustannustoiminnan liikevaihdon arvioidaan sen sijaan hieman kasvavan.

 

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Media Oyj:n ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2009 tasosta. Koko vuoden tulokseen vaikuttaa myös korkokehitys sekä mahdollinen arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys. Lisäksi osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä (omistusosuus 20,4 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä.

 

 

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

LAADINTAPERIAATTEITA

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

 

Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

 

– IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Muutoksilla on vaikutusta, mikäli konserni hankkii määräysvaltaosuuksia tai tekee tytäryritysten omistusosuusmuutoksia (hankkii tai luopuu). Osavuosikatsaukseen muutoksella ei ole ollut vaikutusta.

– IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Huhtikuu 2009). Muutokset tulevat pääosin voimaan 2010. Useilla pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

– IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille. Tulkinnalla ei ole vaikutusta osavuosikatsaukseen.

 

Muilta osin osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuosikertomuksen 2009 sivulla 57.

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(1000 eur) 1-3/2010 1-3/2009 Muutos 1-12/2009
LIIKEVAIHTO 11 100 12 005 -8 % 48 811
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -1 15 -108 % -10
Liiketoiminnan muut tuotot 123 94 31 % 369
Materiaalit ja palvelut -3 307 -3 910 -15 % -15 211
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 376 -4 144 6 % -16 940
Poistot -777 -808 -4 % -3 411
Liiketoiminnan muut kulut -1 498 -1 455 3 % -6 145
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 258 13 9455 % 3 019
LIIKEVOITTO 2 521 1 810 39 % 10 482
Rahoitustuotot ja -kulut 91 1 973 -95 % 3 013
VOITTO ENNEN VEROJA 2 613 3 783 -31 % 13 495
Tuloverot -316 -374 -15 % -1 995
KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 297 3 409 -33 % 11 500
         
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,09 0,18 -49 % 0,55
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 19 308   20 997

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

(1000 eur) 1-3/2010 1-3/2009 Muutos 1-12/2009
KATSAUSKAUDEN VOITTO 2 297 3 409 -33 % 11 500
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:        
Myytävissä olevat sijoitukset   2 161 -100 %  
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 48     195
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot        
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 48 2 161 -98 % 195
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 344 5 570 -58 % 11 695

 

Verosaamista ei ole kirjattu kaudella 1-3/2009 Alma Median osakkeista (10,3 % omistettu yli vuoden).

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

 

Liikevaihto (1000 eur) 1-3/2010 1-3/2009 Muutos 1-12/2009
Kustannustoiminta 9 873 9 662 2 % 39 826
Painotoiminta 3 162 4 520 -30 % 18 032
Kohdistamattomat 487 755 -35 % 3 016
Segm. välinen liikevaihto -2 423 -2 933 -17 % -12 064
Konserni yhteensä 11 100 12 005 -8 % 48 811

 

 

Liikevoitto (1000 eur) 1-3/2010 1-3/2009 Muutos 1-12/2009
Kustannustoiminta 1 369 1 337 2 % 5 582
Painotoiminta 44 492 -91 % 2 615
Kohdistamattomat 1 108 -19 6057 % 2 285
Konserni yhteensä 2 521 1 810 39 % 10 482

 

 

KONSERNIN TASE

 

(1000 eur) 3/2010 3/2009 Muutos 12/2009
         
VARAT        
         
PITKÄAIK. VARAT        
Aineettomat hyödykkeet 1 154 699 65 % 1 198
Liikearvo 314 314 0 % 314
Sijoituskiinteistöt 470 504 -7 % 496
Aineelliset hyödykkeet 16 687 19 139 -13 % 17 218
Osuudet osakkuusyhtiöissä 104 385 547 18996 % 109 167
Myytävissä olevat sijoitukset 5 732 45 500 -87 % 5 566
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 30 39 -22 % 58
Muut aineelliset hyödykkeet 214 213 0 % 214
PITKÄAIK. VARAT 128 986 66 956 93 % 134 232
         
LYHYTAIK. VARAT        
Vaihto-omaisuus 554 880 -37 % 622
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 196 5 952 4 % 2 862
Tuloverosaaminen 689 876 -21 % 224
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

2 856 1 897 51 % 2 472
Rahat ja pankkisaamiset 15 296 8 598 78 % 6 648
LYHYTAIK. VARAT 25 590 18 203 41 % 12 828
         
VARAT YHTEENSÄ 154 576 85 159 82 % 147 060
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
OMA PÄÄOMA        
Osakepääoma 6 416 3 666 75 % 6 416
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 48 522 -16 486 394 % 48 522
Kertyneet voittovarat 47 704 41 473 15 % 45 359
OMA PÄÄOMA 102 642 28 653 258 % 100 298
         
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Laskennallinen verovelka 1 437 1 692 -15 % 1 505
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 33 204 37 749 -12 % 33 204
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 34 641 39 442 -12 % 34 709
         
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA        
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 545 3 858 18 % 4 545
Ostovelat ja muut velat 12 049 12 729 -5 % 7 160
Tuloverovelka 698 477 46 % 347
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 17 292 17 064 1 % 12 053
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 154 576 85 159 82 % 147 060

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

(1000 eur)  1-3/

2010

1-3/

2009

 1-12/

2009

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Tilikauden voitto 2 297 3 409 11 500
Oikaisut -261 -804 -634
Käyttöpääoman muutos 1 650 2 328 571
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

3 686 4 933 11 438
Rahoitustuotot ja -kulut -320 312 -116
Maksetut välittömät verot -498 1 045 -242
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 2 869 6 289 11 081
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-170 -303 -1 470
Ostetut osakkuusyhtiöt     -35 701
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -166 -23 -459
Myönnetyt lainat     -19
Lainasaamisten takaisinmaksut 28    
Saadut osingot investoinneista 6 088 2 316 2 704
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 5 779 1 990 -34 945
       
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 8 648 8 279 -23 865
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Maksullinen osakeanti     38 410
Lyhytaikaisten lainojen muutos   -2 000 -1 313
Pitkäaikaisten lainojen muutos     -4 545
Maksetut osingot ja muu voitonjako   -2 -4 360
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   -2 002 28 193
       
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 8 647 6 277 4 328
       
Rahavarat tilikauden alussa 6 648 2 321 2 321
Rahavarat tilikauden lopussa 15 296 8 598 6 648

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 

  3/2010 3/2009 12/2009
Tulos/osake (eur) 0,09 0,18 0,55
Oma pääoma/osake (eur) 4,00 1,48 3,91
Henkilöstö keskimäärin 338 372 366
Investoinnit (1 000 eur) *) 745 114 37 427
Korolliset velat (1 000 eur) 37 749 41 607 37 749
Omavaraisuusaste, % 69,3 36,4 69,0
Tilikauden keskimääräinen, osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 25 665 208 19 307 920 20 997 391
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 665 208 19 307 920 25 665 208

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2009 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 -31 509   12 862 38 064 23 083
Katsauskauden laaja tulos   2 161     3 409 5 570
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2009 3 666 -29 348   12 862 41 473 28 653

 

 

Oman pääoman muutos 1-3/ 2010 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 6 416   48 498 24 45 359 100 298
Katsauskauden laaja tulos         2 344 2 344
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3/ 2010 6 416   48 498 24 47 704 102 642

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

 

(1000 eur) 3/2010 3/2009 12/2009
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 38 258 27 485 39 309

 

 

Yleislausunto

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

Seinäjoella 3.5.2010

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

 

Hallitus

 

 

 

 

 

Matti Korkiatupa

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 0500-162 015

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi