Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 19.4.2010, klo 17.05

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2010 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 29.4.2010 ja täsmäytyspäivä 22.4.2010.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENET JA TILINTARKASTAJAT

Vuodelle 2010 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 26 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2014 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Vaasa, Sami Eerola, Nurmo, Jari Eklund, Helsinki, Johanna Kankaanpää, Ähtäri, Yrjö Kopra, Helsinki, Juha Mikkilä, Kurikka ja Sami Talso, Mustasaari. Yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2010) mukaan erovuorossa olleen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Lasse Hautala, Kauhajoki (kausi päättyy 2011). Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Satu Heikkilä, Helsinki (kausi päättyy 2011).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 §, 6 §, 10 §, 11 §, 14 §, 16 § ja 17 § muutetaan ja 13 § poistetaan, jonka vuoksi myös pykälänumerointi muuttuu osin.

Muutokset käsittävät mm. seuraavaa:

– Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).

– Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

– Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutetaan kuulumaan: ”Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.”

– Tilintarkastajien määrä vähennetään yhteen (nykyinen 17 §).

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan on yhtiökokousmateriaalissa (Ilkka-Yhtymä Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2010).

HALLITUKSEN VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA/TAI MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA NIIDEN EHDOISTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

OSAKKEENOMISTAJA OSAKESÄÄSTÄJIEN KESKUSLIITTO RY:N EHDOTUS HALLINTONEUVOSTON LAKKAUTTAMISEKSI

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston
lakkauttamisesta ei hyväksytty.

Seinäjoella 19.4.2010

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi