Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 19.3.2010, klo 16.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 19.4.2010 klo 15.00 Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:ssä (Frami), osoitteessa Kampusranta 9 B, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkaa klo 13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 22.4.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 29.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § mukaisesta (68 v 2010) kahdesta erovuoroisesta vain toisen tilalle valitaan uusi. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi ehdotetaan 26 jäsentä.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2010) mukaan erovuorossa olevan Heikki Kuoppamäen tilalle valitaan Lasse Hautala, Kauhajoki ja Alpo Joensuun tilalle ei valita uutta. Muut erovuoroiset Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso ehdotetaan valittavaksi uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Anne Katajamäki on eronnut omasta pyynnöstään ja hänen tilalleen ehdotetaan valittavaksi Satu Heikkilä, Helsinki.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien valinta

Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala ja varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Hallitus ehdottaa siten, että yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 §, 6 §, 10 §, 11 §, 14 §, 16 § ja 17 § muutettaisiin ja 13 § poistettaisiin, jonka vuoksi myös pykälänumerointi muuttuisi osin.

Muutosesitykset käsittävät mm. seuraavaa:

– Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).

– Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

– Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutetaan kuulumaan: ”Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.”

– Tilintarkastajien määrä ehdotetaan vähennettäväksi yhteen (nykyinen 17 §).

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan on yhtiökokousmateriaalissa.

16. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus ehdottaa 19.4.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

17. Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

18. Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamiseksi

Osakesäästäjien Keskusliitto ry ehdottaa, että yhtiön hallintoneuvosto lakkautetaan tätä asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen, ja että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan vastaavasti.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Ilkka-Yhtymä Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat > Yhtiökokous. Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 29.3.2010. Ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3.5.2010 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 7.4.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 14.4.2010 klo 16.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) internet-sivujen kautta www.ilkka-yhtyma.fi
b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi
c) puhelimitse numeroihin (06) 247 7249/Tuula Kärki tai (06) 247 7121/Heikki Hallila
d) faksilla numeroon (06) 247 7149 tai
e) kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ilkka-Yhtymä Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitetty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 14.4.2010 klo 10.00 mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.3.2010 II-sarjan osakkeita 21 361 147, ääniä 21 361 147 ja I-sarjan osakkeita 4 304 061, ääniä 86 081 220 eli yhteensä 25 665 208 osaketta ja 107 442 367 ääntä.

Seinäjoella maaliskuun 8. päivänä 2010

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

HALLINTONEUVOSTO

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi