Ilkka-Yhtymä Oyj      Tilinpäätöstiedote 24.2.2010, klo 15.00

 

ILKKA-YHTYMÄ–KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009

 

TILIKAUSI 2009

– Liikevaihto 48 811 tuhatta euroa (55 384 tuhatta euroa vuonna 2008), lasku 11,9 %

– Liikevoitto 10 482 tuhatta euroa (10 776 tuhatta euroa), lasku 2,7 %

– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 7 463 tuhatta euroa (10 728 tuhatta euroa),lasku 30,4 %

– Liikevoitto 21,5 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 15,3 %(19,4 %)

– Voitto ennen veroja 13 495 tuhatta euroa (15 616 tuhatta euroa), lasku 13,6 %

– Tulos/ osake 0,55 euroa (0,70 euroa)

– Hallitus esittää osingoksi 0,35 euroa osakkeelta

 

LOKA-JOULUKUU 2009

– Liikevaihto 12 797 tuhatta euroa (14 442 tuhatta euroa), lasku 11,4 %

– Liikevoitto 3 506 tuhatta euroa (2 592 tuhatta euroa), kasvu 35,3 %

– Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1 651 tuhatta euroa (2 612 tuhatta euroa),lasku 36,8 %

– Liikevoitto 27,4 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 12,9 % (18,1 %)

– Voitto ennen veroja 3 502 tuhatta euroa (1 504 tuhatta euroa), kasvu 132,8 %

– Tulos/ osake 0,12 euroa (0,06 euroa)

 

TOIMITUSJOHTAJA MATTI KORKIATUPA:

 

”Viestintäkonsernimme visio perustuu ajan hengessä toimimiseen ja strategia kannattavaan kasvuun, asiakaslähtöisyyteen, osaavaan ja motivoituneeseen henkilökuntaan sekä verkostomaiseen toimintatapaan ja tyytyväisiin omistajiin.

 

Koska perinteisen media-alan orgaaninen kasvu Suomessa on ollut viime vuosina vaatimatonta, kasvustrategiamme perustuu verkostoitumiseen alan muiden toimijoiden kanssa ja yritysostoihin. Ilkka-Yhtymä nousi 10.8.2009 toteutetulla 7 500 000 osakkeen kaupalla Alma Media Oyj:n suurimmaksi osakkeenomistajaksi 20,4 prosentin omistusosuudella. Toteutettu noin 10 prosentin omistuksen lisäys Alma Media Oyj:ssä tukee strategiaamme, jonka mukaisesti kohdistamme pitkäaikaiset sijoituksemme strategisiin kohteisiin ja sijoitusten painopiste on samalla mahdollisissa toimialajärjestelyissä. Alma Media Oyj:llä on valtakunnallisena ja osittain kansainvälisenä yhtiönä hyvä kasvupotentiaali ja voimme kirjata osakkuuttamme vastaavan osan Alma Media Oyj:n tuloksesta tilinpäätökseemme.

 

Syyskuussa toteutetussa osakeannissa kerätyt varat Ilkka-Yhtymä käytti Alma Media Oyj:n osakekaupan uudelleenrahoittamiseen. Annin seurauksena pääomarakenteemme vahvistui ja omavaraisuusaste nousi jälleen lähes 70 %:iin.

 

Taantuman seurauksena vuoden 2009 mediamainonnan volyymit laskivat lähes 20 % ja painotoiminnan volyymit supistuivat mediamainonnan vähentäessä sivumääriä. Huolimatta kuluttajien varovaisuudesta sanomalehtien levikkitulot kasvoivat hieman hinnankorotusten seurauksena.

 

Turvataksemme kannattavuuttamme sopeutimme kustannuksiamme sekä nopeasti vaikuttavien toimenpiteiden että vuosille 2010-2011 vaikuttavan kehittämisohjelman avulla. Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa sekä kustannus- että painotoimintamme tehokkuutta ja kilpailukykyä. Korostamme uudistuksessa asiakaslähtöisten lehtiemme brändejä ja nostamme toimintojemme tehokkuutta laajemmalla verkostoitumisella ja yhteistyöllä. Konsernin kustannustoiminta keskitettiin I-Mediat Oy:öön 1.1.2010 ja  I-print Oy:n koko painotoiminta on siirretty vuoden vaihteessa Seinäjoen yksikköön. Olemme ottaneet käyttöön toimintojohtamisen, jonka tavoitteena on entistä laadukkaampi johtaminen kaikissa toiminnoissamme.

 

Arvioimme kustannustoimintamme liikevaihdon hieman kasvavan, mutta painotoiminnan liikevaihdon laskiessa konsernin liikevaihdon arvioidaan hieman supistuvan edellisvuoteen verrattuna. Turvataksemme tulevan kilpailukyvyn jatkamme  panostuksia eri lehtiryhmiemme roolien mukaisiin monikanavaisten journalististen sisältöjen ja kaupallisten palveluiden sekä I-printin innovatiivisten paino- ja viestintäpalveluiden kehittämiseen.”

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Suomen BKT:n ennakoidaan supistuneen VM:n suhdannekatsauksen 18.12.2009 mukaan noin 7,6 prosenttia vuonna 2009. Maailmantaloudessa taantuman syvin vaihe on nyt takana, mutta kasvuvauhdin oletetaan kuitenkin jäävän maltilliseksi. Myös Suomen talous lähtee elpymään hitaasti, BKT:n kasvun vuonna 2010 arvioidaan olevan 0,7 prosenttia.

 

Vuonna 2009 yksityisen kulutuksen arvioidaan supistuneen noin kaksi prosenttia. Vaikka kuluttajien säästäminen edelleen lisääntyy mm. työttömyyden riskistä johtuvan varovaisuuden seurauksena, kulutuksen arvioidaan hieman kasvavan vuonna 2010.

 

Tilastokeskuksen tammikuisen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien talousluottamus parani vuoden 2009 neljännellä vuosineljänneksellä koko maassa runsaat kolme pistettä ja oli plussalla kaikissa maakunnissa.

 

Mainonnan Neuvottelukunnan tilaaman ja TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan mediamainonta Suomessa laski 15,8 % vuonna 2009. Mainonta väheni sanomalehdissä 21,6 % ja kaupunkilehdissä 18,7 %. Sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 37,5 % ja kaupunkilehtien 5,4 %.

 

 

KONSERNIRAKENNE

 

Ilkka-Yhtymä-konserni muodostuu emoyhtiöstä Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy ja lehti- ja arkkipainoyhtiöstä I-print Oy. Konsernin kustannusyhtiöt Pohjanmaan Lähisanomat Oy ja  Sanomalehti Ilkka Oy on fuusioitu 31.12.2009 Vaasa Oy:öön, jonka nimi muuttui 1.1.2010 I-Mediat Oy:ksi. Konserniin kuuluvat lisäksi kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja Seinäjoen Kassatalo Osakeyhtiö sekä Pohjalaismediat Oy. Konsernin päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, viisi paikallislehteä (Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat, Suupohjan Sanomat), kaksi kaupunkilehteä (Vaasan Ikkuna, Etelä-Pohjanmaa), lehtien verkko- ja mobiilipalvelut sekä I-print Oy:n painotuotteet ja -palvelut.

 

Konsernitilinpäätöksessä mukana olevat osakkuusyhtiöt ovat Alma Media Oyj, Arena Partners Oy, Väli-Suomen Media Oy sekä Yrittävä Suupohja Oy.

 

KONSERNIN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

 

Konsernin liikevaihto laski 11,9 prosenttia ja oli 48 811 tuhatta euroa (55 384 teur vuonna 2008). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 4 838 tuhatta euroa (10,9 %). Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1 737 tuhatta euroa (16,0 %). Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 39 %, ilmoitustuottojen 42 % ja painotuottojen 19 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 369 tuhatta euroa (626 teur). Vuoden 2008 lukuun sisältyy 213 tuhatta euroa käyttöomaisuuden myyntivoittoa.

 

Konsernin tilikauden kulut olivat 41 707 tuhatta euroa (45 280 teur). Kulut vähenivät 7,9 %. Kuluihin sisältyviä poistoja lukuun ottamatta kaikissa muissa kuluissa oli laskua. Maaliskuussa käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena Ilkka-Yhtymässä päädyttiin ratkaisuun, jossa henkilöstön kanssa sovittiin lomarahoja koskevasta järjestelyistä. Järjestelyt toivat vuonna 2009 kustannussäästöjä n. 1 miljoonaa euroa. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut sekä liiketoiminnan muut kulut laskivat volyymien supistumisen ja liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden seurauksena.

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 3 019 tuhatta euroa (48 teur). Tilikauden liikevoitto oli 10 482 tuhatta euroa (10 776 teur). Liikevoitto laski edellisvuodesta 2,7 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 21,5 (19,5).   Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 7 463 tuhatta euroa (10 728 teur) eli  15,3 % (19,4 %) liikevaihdosta.

 

Nettorahoitustuotot olivat 3 013 tuhatta euroa (4 840 teur). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 992 tuhatta euroa (-1 115 teur). Tilikauden rahoitustuottoihin sisältyy Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja 2 316 tuhatta euroa (6 947 teur). Korkokulut olivat 964 tuhatta euroa (1 626 teur).

 

Voitto ennen veroja oli 13 495 tuhatta euroa (15 616 teur). Välittömät verot olivat 1 995 tuhatta euroa (2 086 teur). Konsernin tilikauden voitto oli 11 500 tuhatta euroa (13 530 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (0,70 eur).

 

NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

 

Loka-joulukuussa 2009 konsernin liikevaihto oli 12 797 tuhatta euroa (14 442 teur). Liikevaihto laski 11,4 %. Sekä kustannustoiminnan että painotoiminnan liikevaihto laski.

 

Kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 11 225 tuhatta euroa (11 948 teur). Osakkuusyritysten tulosvaikutus oli 1 855 tuhatta euroa (-21 teur). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 3 506 tuhatta euroa (2 592 teur). Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 35,3 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 27,4 (17,9).  Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 1 651 tuhatta euroa (2 612 teur) eli 12,9 % (18,1 %) liikevaihdosta.

 

Nettorahoitustuotot olivat -4 tuhatta euroa (-1 088 teur). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 155 tuhatta euroa (-642 teur). Korkokulut olivat 324 tuhatta euroa vertailukautta pienemmät.

 

Neljännen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 3 502 tuhatta euroa (1 504 teur).

 

KONSERNIN TASE JA RAHOITUS

 

Konsernitaseen loppusumma oli 147 060 tuhatta euroa (76 328 teur). Oma pääoma oli 100 298 tuhatta euroa (23 083 teur). Omavaraisuusaste oli 69,0 % (30,9%) ja osakekohtainen oma pääoma 3,91 euroa (1,20 eur). Ilkka-Yhtymä Oyj toteutti tilikauden aikana osakeannin, jolla kerätyt varat vähennettynä annista syntyneillä kuluilla olivat 38 410 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymän Alma Media Oyj -omistuksen muuttuessa 10.8.2009 osakkuusyhtiöksi Ilkka-Yhtymän oman pääoman käyvän arvon rahastossa kauden alussa ollut, myytävissä olevien osakkeiden arvostustappio (31 509 tuhatta euroa) on siirretty ilman tulosvaikutusta osakkuusyritysosakkeisiin, minkä jälkeen osakkuusyritysosakkeiden arvo taseessa on hankintahinnalla ja oma pääoma on kasvanut siirretyn summan verran. Raportointipäivänä 31.12.2009 Alma Media Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli hankintahintaa korkeampi.

 

Alma Media Oyj:n osakkeiden hankinta rahoitettiin väliaikaisesti lyhytaikaisella vieraan pääomanehtoisella lainajärjestelyllä. Väliaikaisrahoitus maksettiin pois syyskuun lopussa. Korollisten velkojen määrä tilikauden lopussa oli 37 749 tuhatta euroa (43 607 teur).

 

Maksuvalmiuden tunnusluvuista current ratio oli tilikauden päättyessä 1,06 (0,79). Rahavarat olivat 6 648 tuhatta euroa (2 321 teur). Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 11 081 tuhatta euroa (9 355 teur).  Investointien rahavirta  -34 945 tuhatta euroa (-48 598 tuhatta euroa) sisältää mm. investoinnit Alma Media Oyj:n osakkeisiin.

 

KUSTANNUSTOIMINTA

 

Konsernin kustannustoiminnan segmentti muodostuu kustannusyhtiöstä I-Mediat Oy. Konsernin kolmessa eri yhtiössä (Vaasa Oy, Sanomalehti Ilkka Oy, Pohjanmaan Lähisanomat Oy) harjoitettu kustannustoiminta keskitettiin yhteen yhtiöön 1.1.2010. Kustannustoiminnan tilikauden liikevaihto oli 39 826 tuhatta euroa (44 648 teur). Kustannustoiminnan segmenttiin kuuluvien molempien maakuntalehtien Ilkan ja Pohjalaisen liikevaihto laski. Paikallislehtien liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Kustannustoiminnan liikevoitto laski 37,8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 5 582 tuhatta euroa (8 976 teur).

 

Ilkka-Yhtymän kustannustoiminnan vuoden 2010 ennustettavuuteen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Kustannustoiminnan liikevaihdon arvioidaan kuitenkin hieman kasvavan vuoden 2009 tasosta. Mediamyynnin supistumisen arvioidaan pysähtyvän ja levikkitulojen ennakoidaan hieman kasvavan hinnankorotusten seurauksena.

 

PAINOTOIMINTA

 

Painotoimintasegmentti muodostuu painoyhtiöstä I-print Oy. Painotoiminnan tilikauden liikevaihto oli 18 032 tuhatta euroa (20 181 teur). Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 10,6 %. Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1 737 tuhatta euroa (16,0 %). Painotoiminnan liikevoitto kasvoi 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 2 615 tuhatta euroa (2 580 teur).

 

Painotoiminnassa vuoden 2010 markkinatilanne tulee olemaan erittäin vaikea. Taloudellinen matalasuhdanne jatkunee tuoden haasteita painamiseen ja siihen liittyvään toimintaan. Liikevaihto tulee laskemaan huomattavasti mm. HSS Median asiakkuuden päätyttyä. HSS Median lehtien osuus I-print Oy:n liikevaihdosta on ollut kahtena viime vuotena n. 15 prosenttia I-print Oy:n liikevaihdosta.

 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

 

Vuoden 2009 tutkimus- ja kehittämismenot olivat 294 tuhatta euroa. Tuotekehitystä on tehty asiakaslähtöisesti tuottaen uutisointiin, asiointiin ja yhteisöllisyyteen liittyviä paikallisia ja valtakunnallisia palveluja sekä ajanvietepalveluja. Konsernin painotoiminnassa kehitystoiminta keskittyi asiakkaille suunnattujen lisäarvopalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen. Painopiste oli internet –pohjaisissa palveluissa, joista merkittävimpinä uusina tuotteina lanseerattiin kampanjakanava.fi ™ ja vaalikanava.fi.

 

INVESTOINNIT

 

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 37 427 tuhatta euroa. Painotoiminnan investoinnit olivat 425 tuhatta euroa. Kustannustoiminnan investoinnit olivat 538 tuhatta euroa. Myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin investoitiin vuonna 2009 yhteensä 36 160 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj osti elokuussa Alma Media Oyj:n osakkeita 7 500 000 kappaletta 4,75 euron osakekohtaiseen hintaan. Oston seurauksena Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistusosuus Alma Media Oyj:ssä nousi 10,3 prosentista 20,4 prosenttiin ja Alma Media Oyj:stä tuli Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiö.

 

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEIDEN HANKINTA JA OSAKEANTI

 

Ilkka-Yhtymä allekirjoitti 1.7.2009 ehdollisen kauppasopimuksen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branchin (”SEB”) kanssa yhteensä 7 500 000 Alma Media Oyj:n osakkeen ostosta 4,75 euron osakekohtaiseen hintaan. Kauppa oli ehdollinen sille, että Ilkka-Yhtymän 10.8.2009 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyisi osakekaupan uudelleenrahoitukseen liittyvän osakeantivaltuutuksen sekä eräät teknisluontoiset muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous teki hallituksen ehdotuksen mukaiset päätökset, ja Ilkka-Yhtymän ja SEB:n välinen osakekauppa toteutettiin suunnitellusti Helsingin Pörssin kautta samana päivänä 10.8.2009. Kaupan seurauksena Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistus Alma Media Oyj:ssä nousi 20,4 % Alma Media Oyj:n osakkeista ja äänistä, ja Alma Media Oyj:stä tuli Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkuusyhtiö. Alma Media Oyj:n osakkeiden hankinta rahoitettiin väliaikaisesti lyhytaikaisella vieraan pääomanehtoisella lainajärjestelyllä.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti 28.8.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 10.8.2009 antaman valtuutuksen nojalla 7.9.-25.9.2009 toteutetusta osakeannista. Osakeannissa laskettiin liikkeeseen ensisijaisesti yhtiön osakkeenomistajille yhteensä 10 999 375 uutta yhtiön II-sarjan osaketta. Antiosakkeet tarjottiin ensisijaisesti Ilkka-Yhtymän osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen 2§:n mukaisesti siten, että Ilkka-Yhtymän I-sarjan ja II-sarjan osakkeenomistajilla oli etuoikeus merkitä antiosakkeita.

 

Osana osakeantia Ilkka-Yhtymän henkilöstölle varattiin myös tietyin ehdoin oikeus merkitä yhteensä enintään 100 000 antiosaketta, jotka ovat mahdollisesti jääneet merkitsemättä merkintäoikeuksien perusteella. Lisäksi osakkeenomistajilla tai muilla sijoittajilla oli osakeannin ehtojen mukaisesti mahdollisuus merkitä merkitsemättä jääneitä antiosakkeita toissijaisessa merkinnässä.

 

Osakkeiden merkintähinta oli 3,63 euroa osakkeelta, ja koska kaikki osakeannissa merkittäviksi tarjotut osakkeet merkittiin, Ilkka-Yhtymä keräsi osakeannilla bruttomäärältään 39,9 miljoonaa euroa. Osakeannilla hankkimansa nettovarat (n. 38,4 Meur) Ilkka-Yhtymä käytti Alma Median Oyj:n osakkeiden hankintaa varten nostetun vieraan pääomanehtoisen väliaikaisrahoituksen takaisinmaksuun sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeannissa merkityt yhteensä 10 999 375 uutta II-sarjan osaketta on merkitty kaupparekisteriin 6.10.2009. Ilkka-Yhtymän osakkeiden kokonaismäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 25 665 208 kappaletta. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Pre-listalla listattujen I-sarjan osakkeiden lukumäärä on 4 304 061 kappaletta ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla listattujen II-sarjan osakkeiden lukumäärä on 21 361 147 kappaletta. Ilkka-Yhtymän osakepääoma on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 6 416 302 euroa. Osakeannilla kerätyt varat merkittiin osakkeen nimellisarvoa vastaavalta osalta, eli 0,25 eurolta osaketta kohden, yhtiön osakepääomaan ja nimellisarvon ylittävältä osalta, eli 3,38 eurolta osaketta kohden, yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden yhtiön jakamaan osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muut osakkeenomistajien oikeudet Ilkka-Yhtymässä rekisteröintipäivästä 6.10.2009 lukien.

 

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkoi omana lajinaan 28.9.2009. Väliaikaiset osakkeet yhdistettiin Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakelajiin 6.10.2009, kun osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin. Rekisteröidyt uudet II-sarjan osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Ilkka-Yhtymän vanhojen II-sarjan osakkeiden kanssa 7.10.2009.

 

YHTIÖKOKOUS, HALLINTONEUVOSTO JA HALLITUS

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2009 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 9.11.2009, että se ei käytä valtuutusta lisäosingon jakamisesta tilivuodelta 2008.

 

Vuodelle 2009 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 27 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2013 päättyvälle kaudelle Markku Akonniemi, Töysä, Alpo Joensuu, Kuortane, Heikki Järvi-Laturi, Teuva, Petri Latva-Rasku, Tampere ja Marja Vettenranta, Laihia. Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin Juhani Hautamäki, Ylivieska sekä henkilöstön edustajat Petri Taipale, Seinäjoki ja Seija Peitso, Seinäjoki.

 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa alennetaan 12.837.354,95 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan vararahaston määrä on nolla. Vararahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. Päätös vararahaston alentamisesta on Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämän luvan perusteella pantu täytäntöön syyskuussa.

 

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.5.2009 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen erovuorossa olleen Sari Mutkan uudelleen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Heikki Kuoppamäki. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

 

Ilkka-Yhtymä allekirjoitti 1.7.2009 ehdollisen kauppasopimuksen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branchin (”SEB”) kanssa yhteensä 7 500 000 Alma Media Oyj:n osakkeen ostosta. Sopimuksen mukainen Alma Media Oyj:n osakkeiden kauppa oli ehdollinen sille, että Ilkka-Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 10.8.2009 hyväksyy hallituksen ehdotusten mukaisesti kaupan uudelleenrahoituksen toteuttamiseen liittyvän osakeantivaltuutuksen sekä eräät teknisluontoiset muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 10.8.2009 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista.

 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan siten, että määräystä eri osakesarjoihin kuuluvien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismääristä muutetaan. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäisen kappaleen määräystä yhtiökokouksen vähimmäiskutsuajasta muutetaan osakeyhtiölain muutoksesta johtuen.

 

Yhtiökokouksen päätöksien johdosta Alma Media Oyj:n osakkeiden hankinta toteutettiin Helsingin Pörssin kautta samana päivänä 10.8.2009.

 

 

OSAKE JA KURSSIKEHITYS

 

Vuoden 2009 lopussa yhtiön osakepääoma oli 6 416 302 euroa ja osakkeiden lukumäärä  25 665 208 kappaletta, joista I-sarjan osakkeita (20 ääntä/ osake) oli 4 304 061 ja II-sarjan osakkeita (1 ääni/ osake) 21 361 147. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon. Osakkeen nimellisarvo on 0,25 euroa.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa ei kukaan voi äänestää omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana yhteensä suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä kahdeskymmenesosalla (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

 

Yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

 

Vuonna 2009 Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 61 968 kappaletta, joka on 1,4 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 0,5 Meur. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 2 659 985 kappaletta, joka vastaa 20,0 % sarjan osake­määrästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 18,2 Meur. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskau­della 5,60 euroa ja ylin kaupantekokurssi 10,00 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupanteko­kurssi oli 5,03 euroa ja ylin 8,75 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätös­kurssilla oli 170,1 Meur.

 

Yhtiön hallituksella on voimassaoleva valtuutus päättää osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Voimassaolevaa valtuutusta ei ole käytetty. Yhtiön hallituksella ei ole valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen.

 

LIPUTUKSET

 

Keskisuomalainen Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on noussut yli 5 %:n osakekaupalla, joka tehtiin 14.7.2009. Omistusosuus nousi 5,4378 prosenttiin osakkeista ja 0,8269 prosenttiin äänimäärästä.

 

28.8.2009 Ilkka-Yhtymä vastaanotti liputusilmoitukset Nordea Bank AB:ltä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalta ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeantiin liittyvän 28.8.2009 allekirjoitetun merkintätakaussopimuksen mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola sitoutuivat tietyin tavanomaisin ehdoin merkitsemään osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävät antiosakkeet. Liputusilmoituksissa kukin edellä mainittu merkintätakaaja ilmoitti omistusosuudesta, joka sille syntyisi, mikäli sen antama osakeantiin liittyvä merkintätakaus toteutuisi täysimääräisenä.

 

6.10.2009 Ilkka-Yhtymä ilmoitti saaneensa liputusilmoitukset kultakin edellä mainitulta merkintätakaajalta. Osakeannin ylimerkinnän vuoksi Ilkka-Yhtymän osakeantiin liittyvää Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan antamaa merkintätakausta ei käytetty.

 

Nordea Bank AB totesi ilmoituksessaan, että sen suomalainen tytäryhtiö Nordea Pankki Suomi Oyj:n merkittäväksi ei tullut Ilkka-Yhtymän II-sarjan osakkeita 28.8.2009 annetussa liputusilmoituksessa kuvatun merkintätakaussopimuksen perusteella. Nordea-konsernilla ei ollut liputusilmoituksen mukaan omistuksessaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita.

 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistivat kumpikin ennen osakeantia alle 1/20 Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista ja olivat kumpikin erikseen sitoutuneet osallistumaan Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakeantiin sekä merkintäsitoumuksen antajana että merkintätakaajana. Sekä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat 6.10.2009 omalta osaltaan ilmoittaneet omistuksensa Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä pysyneen myös osakeannissa tehtyjen merkintöjen jälkeen alle 1/20 sekä osakkeista että äänioikeuksista laskettuna, koska merkintätakausta ei käytetty.

 

HENKILÖSTÖ

 

Konsernin palveluksessa oli kertomusvuonna keskimäärin 414 henkilöä työsuhteessa (438 vuonna 2008). Keskimääräinen henkilöstön määrä kokopäiväiseksi muutettuna oli 366 (393).

 

Konsernin henkilömäärä oli 31.12.2009 kokopäiväisiksi muutettuna 354 (374).

 

Koko Ilkka-Yhtymä-konsernin henkilöstö on vuodesta 2000 alkaen kuulunut voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Vuonna 2009 voittopalkkiojärjestelmää ei ollut käytössä.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvostossa on yhtiöjärjestyksen mukaan kaksi henkilöstön edustajaa.

 

Pohjalaisen uudeksi päätoimittajaksi on valittu Kalle Heiskanen 1.2.2010 alkaen. Edellinen päätoimittaja Arno Ahosniemi kutsuttiin Kauppalehden uutispäätoimittajaksi ja vastaavan päätoimittajan varamieheksi 1.9.2009 alkaen.

 

Ilkka-Yhtymässä maaliskuussa käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa henkilöstön kanssa sovittiin lomarahoja koskevasta järjestelyistä. Järjestelyt toivat vuonna 2009 kustannussäästöjä n. 1 miljoonaa euroa. Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvassa tuotantoyhtiö I-print Oy:ssä neuvottelut päättyivät lomarahoja koskevan järjestelyn lisäksi 6 henkilön irtisanomiseen tuotannollisista syistä.

 

Kevään 2009 aikana Ilkka-Yhtymässä käynnistettiin vuosille 2010-2011 koko konsernia koskeva kehitysohjelma, jonka tavoitteena on varautua pitkäaikaisen taantuman aiheuttamaan markkinatilanteen heikkenemiseen.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päätti toukokuussa, että konsernin kolmessa eri yhtiössä harjoitettu kustannustoiminta keskitetään vuoden 2010 alusta yhteen yhtiöön, jonka päätoimipaikat tulevat edelleen olemaan Vaasassa ja Seinäjoella. Paikallislehdet jatkavat omilla levikkialueillaan.

 

Ilkka-Yhtymän painoyhtiö I-print Oy:n ja HSS Media Ab:n välinen pitkäaikainen painosopimus päättyi 31.12.2009. Tämän seurauksena I-print Oy aloitti yt-neuvottelut 31.8.2009 HSS Media Ab:n lehtien painamisesta vastanneen Vaasan painoyksikön toiminnan lopettamiseksi ja painotoiminnan keskittämiseksi Seinäjoelle vuoden 2010 alkupuolella. Yt-neuvottelut päättyivät 22.10.2009 ja koskivat I-print Oy:n Vaasan painon ja huoltotiimin 18 henkilöä. Neuvottelujen lopputuloksena kolme henkilöä siirtyy eläkkeelle ja seitsemän henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen.

 

HSS Median lehtien osuus I-print Oy:n liikevaihdosta on ollut sopimuksen voimassaoloaikana vuositasolla runsas 10 prosenttia. Kahtena viime vuotena osuus I-print Oy:n liikevaihdosta on ollut n. 15 prosenttia ja Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdosta n. 5 prosenttia.

 

Ilkka-Yhtymä ilmoitti joulukuussa, että osana konsernin kehitysohjelmaa toteutetaan 21 henkilön kanssa eläkejärjestely. Eläkejärjestelyjen kustannussäästöt realisoituvat täysimääräisenä vuoden 2010 puolen välin jälkeen.

 

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

 

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti. Lisäksi yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Media Oyj:n tuloksentekokykyyn, sen osinkopolitiikkaan ja osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille sekä Alma Media Oyj:n omistusrakenteen kehityksestä seuraaville riskeille.

 

 

Viestintäala

 

Yhtiön arvion mukaan konsernin perusliiketoimintaan ei liity erityisiä liiketoimintariskejä, vaan mahdolliset riskit ovat normaaleja toimialaan liittyviä riskejä. Toimialan riskit liittyvät lähinnä mediamainonnan ja -kulutuksen kehitykseen, koska kuluttajille ja mainostajille on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoja. Taantuman pitkittyminen ja työttömyyden kasvu saattavat vaikuttaa negatiivisesti mediatuotteiden ja – palvelujen kulutukseen. Alan kilpailutilanteeseen vaikuttavat sisältöjen digitalisoituminen, uudet jakelukanavat, ilmaisen sisällön määrän kasvu ja median- ja ajankäytön muutokset ja niiden mukanaan tuomat uudet toimintatavat ja toimijat.

 

Maakunta- ja paikallislehtien vahvuutena kiristyvässä kilpailussa on paikallisuuden ja yhteisöllisyyden korostaminen omassa tarjonnassa. Tiivis lukijasuhde ja korkea levikkipeitto ja kilpailukykyinen kontaktihinta luo kilpailukykyisen ilmoitusvälineen.

 

Kustannustoiminta

 

Väestön ja aluetalouden kehitys vaikuttavat pitkällä aikavälillä maakunta- ja paikallislehtien levikki- ja mainostuottoihin. Toisaalta kotitalouksien yksikkökoon pieneneminen ylläpitää levikkilukuja. Hyvä levikkipeitto -%, kilpailukykyinen kontaktihinta ja lukijasuhde vahvistavat sanomalehden kilpailukykyä ilmoitusmarkkinoilla. Maakuntalehtien kokonaistavoittavuus on noussut verkkomedian kävijämäärien voimakkaan kasvun myötä.

 

Tavanomaiset suhdannevaihtelut eivät ole juurikaan vaikuttaneet paikallis- tai maakuntalehtien levikkituottoihin. Taloudelliset suhdanteet sekä mainostajien toimialakohtaiset kilpailutilanteet ja tulevaisuuden odotukset heijastuvat sen sijaan mediamainonnan määrään. Meneillään oleva, yleisen talouden poikkeuksellisen voimakas taantuma on laskenut sanomalehtien mediamyyntiä viidenneksen. Sen sijaan tilaustuotot ovat säilyneet toistaiseksi. Nykyisen taantuman vaikutuksiin yhtiö on varautunut sekä nopeilla että pitkävaikutteisilla liiketoiminnan tehostamistoimenpiteillä.

 

Uusien medioiden esim. kaupunki- ja ilmaislehtien markkinoille tuloon ja poistumiseen vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, ilmoitusmarkkinoiden alueellinen volyymi ja muut kilpailuolosuhteet. Useimmilla lehtikonserneilla, kuten myös Ilkka-Yhtymällä, on vuosikymmenien kokemus omista kaupunkilehdistä, joiden hyvään laatuun ja paikallisiin asiakassuhteisiin panostamalla on varauduttu mahdolliseen uusien toimijoiden tuomaan kilpailutilanteeseen.

 

Uuden teknologian seurauksena osa luokitelluista ilmoituksista, kuten auto- , asunto- ja työpaikkailmoittelusta, on siirtynyt verkkoon. Ilkka ja Pohjalainen ovat varautuneet ko. kehitykseen Arena-palveluilla, jotka on integroitu osaksi maakuntalehtien yhteistä sanomalehtimainontaa. Uusina toimijoina markkinoille ovat tulleet kansalliset ja alueelliset hakukoneyritykset.

 

Nuorten lukutottumusten muutokset ja internetissä tarjolla olevan ilmaisen sisällön määrän kasvu on haaste, jonka vastapainoksi Ilkka-Yhtymä tarjoaa alueensa kuluttajille laadukkaat maakuntalehtien verkkopalvelut. Verkkopalveluidemme tavoitteena on kehittyä Arena Partners-liittouman strategian mukaisesti maakuntiemme kuluttajien, yhteisöjen ja yritysten johtavaksi sähköiseksi, uutis-, palvelu- asiointi- ja kauppapaikaksi.

 

 

Graafinen toiminta

 

Painotoiminnan hintakilpailu jatkuu Suomessa tiukkana. Sanomalehtien sivumäärät heijastelevat levikki- ja mainosvolyymien kehitystä ja muiden mainosmateriaalien käyttöön vaikuttavat yleiset taloudelliset suhdanteet. Vientitoiminta Pohjoismaihin riippuu markkinatilanteen lisäksi valuuttakurssien kehittymisestä.

 

Sanomalehtipaperin saatavuus on ollut hyvä ja hintakehitys on ollut maltillinen, jopa laskeva paperiteollisuuden kapasiteetin sulkemisista huolimatta. Hintapaineet tulevina vuosina kasvanevat, koska paperiteollisuuden kapasiteettia leikataan kannattavuuskehityksen turvaamiseksi. I-print Oy:ssä on varauduttu sekä saatavuus- että hintariskiin hajauttamalla hankintojamme eri toimittajille.

 

Lehtien jakelut on ulkoistettu Itella Oyj:lle ja Suomen Suorajakelu Oy:lle. Jakelutoiminnan riskit koostuvat hintakehityksestä ja jakelijoiden saatavuudesta tulevaisuudessa.

 

Rahoitusriskit

 

Rahoitusriskeistä konserni altistuu lähinnä korkoriskille ja osakkeiden hintariskille. Konsernilla oli 31.12.2009 korollista velkaa 37,7 Meur (31.12.2008  43,6 Meur). Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa vaihtuvakorkoisena. Tilinpäätöspäivänä 24 % lainoista oli kiinteäkorkoista ja 76 % muuttuvakorkoista. Laina-aika on 4 – 6 v. Konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden markkinahintojen vaihteluista aiheutuville hinta­riskeille. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään ylläpitämään luottolimiittien avulla.  Käyttämättömien luottolimiittien kokonaismäärä 31.12.2009 oli 13 Meur (31.12.2008 käytössä 13 Meur luottolimiitistä 2 Meur).

 

 

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

 

Hallitus esittää 19.4.2010 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 0,35 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 8 982 822,90 euroa. Konsernin tuloksesta jaetaan 78,1 % osinkona. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 22.4.2010 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 29.4.2010. Emoyhtiön vapaat omat pääomat olivat 31.12.2009 yhteensä 82 588 617,90 euroa.

 

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan konsernin vuositu­loksesta vähintään puolet osinkoina. Osingon jaossa otetaan kuitenkin huomioon kannattavan kasvun vaatima rahoitus ja yhtiön tulevaisuuden näkymät.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2010

 

Maailmanlaajuisen taloudellisen epävarmuuden jatkumisen vaikutuksia vuoden 2010 mediamainontaan sekä levikki- ja painovolyymeihin on vaikea arvioida. Mediamainonnan supistumisen arvioidaan pysähtyvän Suomessa. Huolimatta kuluttajien varovaisuudesta sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan hieman kasvavan hinnankorotusten seurauksena. Painotoiminnan volyymit ovat Suomessa supistuneet pysyvästi mediamainonnan supistaessa sivumääriä sekä taantuman seurauksena markkinoilta on poistunut painoasiakkaita.

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan hieman supistuvan painotoiminnan liikevaihdon laskiessa. Kustannustoiminnan liikevaihdon arvioidaan sen sijaan hieman kasvavan.

 

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei sisälly osuutta Alma Media Oyj:n ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvioidaan pysyvän lähellä vuoden 2009 tasoa. Koko vuoden tulokseen vaikuttaa lisäksi korkokehitys sekä mahdollinen arvopaperikauppa ja osakesijoitusten kurssikehitys.

 

Osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.

 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton ennustettavuuteen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä.

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(1000 eur)  10-12/

2009

 10-12/

2008

Muutos %  1-12/

2009

  1-12/

2008

Muutos %
LIIKEVAIHTO 12 797 14 442 -11 48 811 55 384 -12
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -5 -10 52 -10 -1 -920
Liiketoiminnan muut tuotot 84 128 -34 369 626 -41
Materiaalit ja palvelut -3 611 -4 619 -22 -15 211 -17 082 -11
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 739 -4 557 4 -16 940 -18 016 -6
Poistot -1 023 -820 25 -3 411 -2 961 15
Liiketoiminnan muut kulut -1 852 -1 953 -5 -6 145 -7 221 -15
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 855 -21 9133 3 019 48 6230
LIIKEVOITTO 3 506 2 592 35 10 482 10 776 -3
Rahoitustuotot ja -kulut -4 -1 088 100 3 013 4 840 -38
VOITTO ENNEN VEROJA 3 502 1 504 133 13 495 15 616 -14
Tuloverot -428 -403 6 -1 995 -2 086 -4
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 074 1 101 179 11 500 13 530 -15
             
Tulos/osake, laimentamaton (EUR)*) 0,12 0,06 110 0,55 0,70 -22
Osakkeiden keskimääräinen, osakeantioikaistu lukumäärä (tuhatta kpl), laimentamaton *) 25 665 19 308   20 997 19 308  

 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

(1000 eur)  10-12/

2009

 10-12/

2008

Muutos %  1-12/

2009

  1-12/

2008

Muutos %
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 074 1 101 179 11 500 13 530 -15
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:            
Myytävissä olevat sijoitukset   -24 186 100   -42 562 100
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 43     195    
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot   -1 904 100   2 874 -100
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 43 -26 090 100 195 -39 688 100
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 117 -24 989 112 11 695 -26 158 145

 

 

 

KONSERNIN TASE

 

(1000 eur) 12/2009 12/2008 Muutos %
       
VARAT      
       
PITKÄAIK. VARAT      
Aineettomat hyödykkeet 1 198 723 66
Liikearvo 314 314  
Sijoituskiinteistöt 496 531 -7
Aineelliset hyödykkeet 17 218 19 805 -13
Osuudet osakkuusyhtiöissä 109 167 533 20363
Myytävissä olevat sijoitukset 5 566 43 316 -87
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 58 39 49
Muut aineelliset hyödykkeet 214 213 0
PITKÄAIK. VARAT 134 232 65 476 105
       
LYHYTAIK. VARAT      
Vaihto-omaisuus 622 930 -33
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 862 3 287 -13
Tuloverosaaminen 224 2 030 -89
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitusvarat

2 472 2 285 8
Rahat ja pankkisaamiset 6 648 2 321 187
LYHYTAIK. VARAT 12 828 10 852 18
       
VARAT YHTEENSÄ 147 060 76 328 93
       
OMA JA VIERAS PÄÄOMA      
       
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 6 416 3 666 75
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 48 522 -18 647 360
Kertyneet voittovarat 45 359 38 064 19
OMA PÄÄOMA 100 298 23 083 335
       
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Laskennallinen verovelka 1 505 1 758 -14
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 33 204 37 749 -12
PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA 34 709 39 508 -12
       
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA      
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 545 5 858 -22
Ostovelat ja muut velat 7 160 7 734 -7
Tuloverovelka 347 146 137
LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA 12 053 13 738 -12
       
OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 147 060 76 328 93

 

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

(1000 eur)  1-12/

2009

 1-12/

2008

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Tilikauden voitto 11 500 13 530
Oikaisut -634 -181
Käyttöpääoman muutos 571 -126
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA

11 438 13 223
Rahoitustuotot ja -kulut -116 1 138
Maksetut välittömät verot -242 -5 006
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 11 081 9 355
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

hyödykkeisiin, netto

-1 470 -3 242
Ostetut osakkuusyhtiöt -35 701  
Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -459 -52 593
Myönnetyt lainat -19  
Saadut osingot investoinneista 2 704 7 237
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -34 945 -48 598
     
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA -23 865 -39 243
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Maksullinen osakeanti 38 410  
Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 313 2 000
Pitkäaikaisten lainojen muutos -4 545 41 607
Maksetut osingot ja muu voitonjako -4 360 -14 440
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 28 193 29 167
     
RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS (-) 4 328 -10 075
     
Rahavarat tilikauden alussa 2 321 12 396
Rahavarat tilikauden lopussa 6 648 2 321

 

 

 

TUNNUSLUKUJA
  2009 2008
Liikevaihto, Meur 48,8 55,4
– muutos % -11,9 0,9
Liikevoitto, Meur 10,5 10,8
– % liikevaihdosta 21,5 19,5
Voitto ennen veroja, Meur 13,5 15,6
– % liikevaihdosta 27,6 28,2
Tilikauden voitto, Meur 11,5 13,5
– % liikevaihdosta 23,6 24,4
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,6 31,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 14,1 26,4
Omavaraisuusaste, % 69,0 30,9
Gearing, % 28,5 169,0
Bruttoinvestoinnit, Meur *) 37,4 56,3
– % liikevaihdosta 76,7 101,7
Taseen loppusumma, Meur 147,1 76,3
Maksuvalmius (current ratio) 1,06 0,79
Henkilöstö keskimäärin 366 393
Tulos/osake (EPS), eur 0,55 0,70
Liiketoiminnan rahavirta/osake, eur 0,53 0,48
Oma pääoma/osake, eur 3,91 1,20
Osinko/osake (I-sarja), eur     **) 0,35 0,23
Osinko/osake (II-sarja), eur    **) 0,35 0,23
Osinko/tulos, (I-sarja), % 63,9 33,4
Osinko/tulos, (II-sarja), % 63,9 32,2
Efektiivinen osinkotuotto (I-sarja), % 3,9 3,5
Efektiivinen osinkotuotto (II-sarja), % 5,7 4,2
Hinta/voitto -suhde (P/E) (I-sarja) 16,4 9,5
Hinta/voitto -suhde (P/E) (II-sarja) 11,2 7,7
Osakekannan markkina-arvo, Meur 170,1 111,3
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän

painotettu k-a tilikauden aikana, kpl

20 997 391 19 307 920
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

tilikauden lopussa, kpl

25 665 208 19 307 920

 

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.

 

**) Vuodelta 2009 hallituksen esitys

 

 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

(1000 eur) Q1/ 2009 Q2/ 2009 Q3/ 2009 Q4/ 2009
LIIKEVAIHTO 12 005 12 616 11 393 12 797
LIIKEVOITTO 1 810 2 382 2 783 3 506
KATSAUSKAUDEN VOITTO 3 409 2 537 2 480 3 074
         
(1000 eur) Q1/ 2008 Q2/ 2008 Q3/ 2008 Q4/ 2008
LIIKEVAIHTO 13 423 14 209 13 309 14 442
LIIKEVOITTO 2 768 2 650 2 766 2 592
KATSAUSKAUDEN VOITTO 8 877 1 981 1 571 1 101

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

 

 

Oman pääoman muutos 1-12/ 2008 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 8 179   12 862 39 199 63 907
Tilikauden laaja tulos   -39 688     13 530 -26 158
Osingonjako         -14 666 -14 666
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2008 3 666 -31 509   12 862 38 064 23 083

 

 

Oman pääoman muutos 1-12/ 2009 Osake-

pääoma

Käyvän

arvon

rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut

rahastot

Voitto-

varat

Yhteensä
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 3 666 -31 509   12 862 38 064 23 083
Siirrot erien välillä     12 837 -12 837    
Siirto osakkuusyhtiöosakkeisiin   31 509       31 509
Tilikauden laaja tulos         11 695 11 695
Osingonjako         -4 400 -4 400
Uusmerkintä 2 750         2 750
Emissiovoitto     35 660     35 660
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/ 2009 6 416   48 498 24 45 359 100 298

 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

 

(1000 eur) 12/2009 12/2008
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 1 245 1 245
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801
Pantatut osakkeet 39 309 26 013

 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

 

Liikevaihto (1000 eur)  10-12/

2009

 10-12/

2008

Muutos %  1-12/

2009

  1-12/

2008

Muutos %
Kustannustoiminta 10 469 11 434 -8 39 826 44 648 -11
Painotoiminta 4 638 5 411 -14 18 032 20 181 -11
Kohdistamattomat 752 709 6 3 016 2 774 9
Segm. välinen liikevaihto -3 062 -3 112 -2 -12 064 -12 219 -1
Yhteensä 12 797 14 442 -11 48 811 55 384 -12

 

 

Liikevoitto (1000 eur)  10-12/

2009

 10-12/

2008

Muutos %  1-12/

2009

  1-12/

2008

Muutos %
Kustannustoiminta 1 482 2 237 -34 5 582 8 976 -38
Painotoiminta 511 504 1 2 615 2 580 1
Kohdistamattomat 1 513 -150 1112 2 285 -780 393
Yhteensä 3 506 2 592 35 10 482 10 776 -3

 

 

 

 

LEHTIEN VIRALLISET LEVIKIT  
   
Ilkka 54 055
Pohjalainen 26 670
Jurvan Sanomat 2 298
Järviseutu 5 689
Komiat 7 158
Suupohjan Sanomat 4 239
Viiskunta 6 186
Vaasan Ikkuna (jakelu) 52 338
Etelä-Pohjanmaa (jakelu) 44 500

 

 

Laadintaperiaatteita

 

Ilkka-Yhtymä-konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

 

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja:

– IFRS 8 Toimintasegmentit. Konsernin toimintasegmentit ovat entiseen tapaan kustannustoiminta ja painotoiminta. 1.1.2009 alkaen on kuitenkin muutettu IFRS 8:n mukaisesti segmenteille kohdistetut omaisuuserät ja niihin liittyvät tuotot vastaamaan sisäistä raportointia. Muutoksen seurauksena mm. tiettyjä kiinteistöjä ei enää kohdisteta segmenteille vaan kohdistamattomien ryhmään. Myös Alma Median ja muiden osakkuusyhtiöiden tulososuus sisällytetään kohdistamattomien ryhmään. Segmentti-informaation vertailutiedot 2008 on oikaistu uusien laskentaperiaatteiden mukaisiksi.

– IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutokset vaikuttavat tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan.

– IAS 23 Vieraan pääoman menot. Muutoksella ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.

– IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – Rahoitusinstrumentteja koskevien tietojen parantaminen. Muutos vaikuttaa rahoitusinstrumenteista esitettäviin liitetietoihin.

– IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (toukokuu 2008). Useilla pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.

 

Konsernin raportoinnissa osakkuusyhtiöiden tulososuus sisällytetään liikevoittoon. Osakkuusyhtiöt liittyvät läheisesti konsernin kustannustoimialaan ja konserni osallistuu omistajana niiden toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2008 raportointi on muutettu vertailukelpoiseksi.

 

Muilta osin tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä 31.12.2008. Myös tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan.

 

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

 

YHTIÖKOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

 

Hallitus esittää 19.4.2010 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 0,35 euroa/ osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 8 982 822,80 euroa. Konsernin tuloksesta jaetaan 78,1 % osinkona. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 22.4.2010 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 29.4.2010. Emoyhtiön vapaat omat pääomat olivat 31.12.2009 yhteensä 82 588 617,90  euroa.

 

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Hallitus ehdottaa siten, että yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 §, 6 §, 10 §, 11 § , 14 §, 16 § ja 17 § muutettaisiin ja 13 § poistettaisiin, jonka vuoksi myös pykälänumerointi muuttuisi osin.

 

Muutosesitykset käsittävät mm. seuraavaa:

 

– Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).

 

– Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

 

– Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutetaan kuulumaan: ”Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.”

 

– Tilintarkastajien määrä ehdotetaan vähennettäväksi yhteen (nykyinen 17 §).

 

EHDOTUS HALLITUKSELLE MYÖNNETTÄVÄSTÄ VALTUUTUKSESTA

 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus ehdottaa 19.4.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

 

Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000  osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 %  yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

 

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

 

LAHJOITUSVALTUUTUS

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

 

 

 

Yleislausunto

 

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

 

 

Seinäjoella 24.2.2010

 

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

 

Hallitus

 

 

 

 

 

Matti Korkiatupa

toimitusjohtaja

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj

puh. 0500 162 015

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka-yhtyma.fi